Cysylltu â ni

Israel

Netanyahu allan, Bennett i mewn wrth i Israel nodi diwedd oes

cyhoeddwyd

on

Daeth rhediad 12 mlynedd record Benjamin Netanyahu fel prif weinidog Israel i ben ddydd Sul gyda’r senedd yn cymeradwyo “llywodraeth newid” newydd dan arweiniad y cenedlaetholwr Naftali Bennett, senario annhebygol y gallai ychydig o Israeliaid fod wedi’i ddychmygu ar un adeg, ysgrifennu Jeffrey Heller a Maayan Lubell.

Ond roedd y bleidlais razor-denau 60-59 o hyder mewn clymblaid o bleidiau asgell chwith, canolwr, asgell dde ac Arabaidd heb fawr ddim yn gyffredin ac eithrio awydd i ddadseilio Netanyahu, ond yn tanlinellu ei breuder tebygol.

Yn Tel Aviv, daeth miloedd allan i groesawu'r canlyniad, ar ôl pedwar etholiad amhendant mewn dwy flynedd.

"Rydw i yma yn dathlu diwedd oes yn Israel," meddai Erez Biezuner yn Sgwâr Rabin. “Rydyn ni am iddyn nhw lwyddo ac i’n huno eto,” ychwanegodd, wrth i gefnogwyr chwifio baneri’r llywodraeth newydd ganu a dawnsio o’i gwmpas.

Ond dywedodd Netanyahu ymosodol, 71, y byddai'n ôl yn gynt na'r disgwyl. "Os ydym yn mynd i fynd i'r wrthblaid, byddwn yn gwneud hynny gyda'n pennau wedi'u dal yn uchel nes y gallwn ei docio," meddai wrth y senedd cyn i Bennett dyngu llw.

Daeth mae llywodraeth newydd i raddau helaeth yn bwriadu osgoi symudiadau ysgubol ar faterion rhyngwladol pwysig fel polisi tuag at y Palestiniaid, a chanolbwyntio yn lle hynny ar ddiwygiadau domestig.

Ni chafodd y Palestiniaid eu symud gan y newid gweinyddiaeth, gan ragweld y byddai Bennett, cyn bennaeth amddiffyn sy’n eirioli rhannau o’r Lan Orllewinol sydd wedi’i meddiannu, yn dilyn yr un agenda asgell dde ag arweinydd plaid Likud, Netanyahu.

O dan fargen y glymblaid, bydd Bennett, Iddew Uniongred 49 oed a miliwnydd uwch-dechnoleg, yn cael ei ddisodli fel prif weinidog yn 2023 gan y canolwr Yair Lapid, 57, cyn westeiwr teledu poblogaidd.

Gyda’i blaid dde-dde Yamina yn ennill dim ond chwech o 120 sedd y senedd yn yr etholiad diwethaf, roedd esgyniad Bennett i’r uwch gynghrair yn ên-dropper gwleidyddol.

Amharwyd arno gan weiddi di-stop o "gelwyddgi" a "chywilydd" gan deyrngarwyr Netanyahu yn y senedd, diolchodd Bennett i'r cyn-brif weinidog am ei "wasanaeth hir a llawn cyflawniad."

Ond ychydig o gariad sydd wedi ei golli rhwng y ddau ddyn: bu Bennett ar un adeg yn bennaeth staff Netanyahu ac roedd ganddo berthynas greigiog ag ef fel gweinidog amddiffyn. Er eu bod ill dau yn asgellwyr dde, fe wnaeth Bennett ysbeilio galwad Netanyahu ar ôl etholiad Mawrth 23 i ymuno ag ef.

Llongyfarchodd Arlywydd yr Unol Daleithiau Joe Biden Bennett aLapid, gan ddweud ei fod yn edrych ymlaen at gryfhau’r berthynas “agos a pharhaus” rhwng y ddwy wlad.

Arweinwyr plaid y llywodraeth glymblaid newydd arfaethedig, gan gynnwys arweinydd plaid Rhestr Arabaidd Unedig Mansour Abbas, arweinydd y blaid Lafur Merav Michaeli, arweinydd plaid Glas a Gwyn Benny Gantz, arweinydd Yesh Atid Yair Lapid, arweinydd plaid Yamina Naftali Bennett, arweinydd plaid New Hope, Gideon Saar , Mae arweinydd plaid Yisrael Beitenu, Avigdor Lieberman ac arweinydd plaid Meretz, Nitzan Horowitz, yn sefyll am lun yn y Knesset, senedd Israel, cyn dechrau sesiwn arbennig i gymeradwyo a rhegi yn y llywodraeth glymblaid, yn Jerwsalem Mehefin 13, 2021. Ariel Zandberg Taflen trwy REUTERS
Mae Prif Weinidog Israel, Benjamin Netanyahu, yn edrych ymlaen yn ystod sesiwn arbennig o’r Knesset, senedd Israel, i gymeradwyo a rhegi llywodraeth glymblaid newydd, yn Jerwsalem Mehefin 13, 2021. REUTERS / Ronen Zvulun

“Mae fy ngweinyddiaeth wedi ymrwymo’n llwyr i weithio gyda llywodraeth newydd Israel i hyrwyddo diogelwch, sefydlogrwydd, a heddwch i Israeliaid, Palestiniaid, a phobl ledled y rhanbarth ehangach," meddai Biden mewn datganiad.

Netanyahu - a elwir yn eang fel 'Bibi' - oedd arweinydd hiraf Israel, gan wasanaethu fel prif weinidog er 2009 ar ôl tymor cyntaf rhwng 1996 a 1999.

Gwleidydd Israel amlycaf ei genhedlaeth, roedd wedi dod yn wyneb Israel ar y llwyfan rhyngwladol, gyda'i lais caboledig Seisnig a'i bariton ffyniannus.

Defnyddiodd ei statws byd-eang i wrthsefyll galwadau am wladwriaeth Palestina, gan ei ddisgrifio fel perygl i ddiogelwch Israel. Yn lle hynny, ceisiodd osgoi mater Palestina trwy ffugio bargeinion diplomyddol â gwladwriaethau Arabaidd rhanbarthol, ar gefn ofnau cyffredin Iran.

Ond roedd yn ffigwr ymrannol gartref a thramor, wedi'i wanhau gan fethiant dro ar ôl tro i gipio buddugoliaeth bendant yn yr etholiad, a chan dreial llygredd parhaus lle mae wedi gwadu unrhyw gamwedd.

Mae ei wrthwynebwyr wedi dirymu ers amser maith yr hyn a welant fel rhethreg ymrannol Netanyahu, wedi tanseilio tactegau gwleidyddol ac yn darostwng buddiannau'r wladwriaeth i'w oroesiad gwleidyddol ei hun.

Roedd yn gobeithio trechu ar gefn cyflwyno brechiad COVID-19, a gurodd y byd, ond cafodd ei gŵnio gan wrthwynebwyr a'i galwodd yn "Weinidog Trosedd" a'i gyhuddo o gam-drin yn gynharach yr argyfwng coronafirws a'i ganlyniad economaidd.

Wrth annerch y senedd, adleisiodd Bennett alwad Netanyahu i’r Unol Daleithiau beidio â dychwelyd i gytundeb niwclear 2015 rhwng Iran a phwerau’r byd, bargen a gafodd ei dileu gan ragflaenydd Biden, Donald Trump.

“Mae adnewyddu’r cytundeb niwclear ag Iran yn gamgymeriad, gwall a fyddai eto’n rhoi cyfreithlondeb i un o’r cyfundrefnau tywyllaf a threisgar yn y byd," meddai Bennett. "Ni fydd Israel yn caniatáu i Iran arfogi ei hun ag arfau niwclear."

Gan ddiolch i Biden am ei "flynyddoedd o ymrwymiad i ddiogelwch Israel", ac am "sefyll gan Israel" wrth ymladd â milwriaethwyr Hamas yn Gaza y mis diwethaf, dywedodd Bennett y byddai ei lywodraeth yn dilyn cysylltiadau da â Democratiaid yr Unol Daleithiau a Gweriniaethwyr fel ei gilydd.

Gartref, mae Bennett wedi gwylltio asgellwyr dde, fodd bynnag, trwy dorri addewid ymgyrch wrth ymuno â Lapid, gan orfod atal honiadau gan Netanyahu iddo dwyllo’r etholwyr. Cyfeiriodd Bennett at y budd cenedlaethol, gan ddadlau y byddai pumed etholiad wedi bod yn drychineb i Israel.

Mae Bennett a Lapid wedi dweud eu bod am bontio rhaniadau gwleidyddol ac uno Israeliaid.

Ond mae'r Cabinet newydd, a gyfarfu am y tro cyntaf yn hwyr ddydd Sul, yn wynebu heriau tramor, diogelwch ac ariannol enfawr: Iran, cadoediad bregus gyda milwriaethwyr Palesteinaidd yn Gaza, stiliwr troseddau rhyfel gan y Llys Troseddol Rhyngwladol, ac economaidd ôl-bandemig adferiad.

Rhestrodd Bennett fel diwygiadau blaenoriaethau mewn addysg, iechyd, torri biwrocratiaeth i dyfu busnesau a gostwng costau tai. Mae arweinwyr y glymblaid wedi dweud y byddai’n pasio cyllideb dwy flynedd i helpu i sefydlogi cyllid y wlad.

Israel

Mae sylwadau Prif Weinidog Slofenia Jansa ar droseddau hawliau dynol yn Iran yn tynnu ymateb Borrell o’r UE

cyhoeddwyd

on

Prif Weinidog Slofenia Janez Jansa (Yn y llun) wedi datgan bod yn rhaid dal cyfundrefn Iran yn atebol am droseddau hawliau dynol, ”datganiad a dynnodd ymateb gan bennaeth polisi tramor yr UE, Josep Borrell, yn ysgrifennu Yossi Lempkowicz.

Mae Slofenia yn dal llywyddiaeth chwe mis yr UE ers Gorffennaf 1st.

Roedd Jansa yn annerch Uwchgynhadledd Rydd Iran y Byd a drefnwyd gan fudiad gwrthblaid Iran, Cyngor Cenedlaethol Gwrthiant Iran.

Dywedodd Jansa wrth y gynhadledd fod “pobl Iran yn haeddu democratiaeth, rhyddid a hawliau dynol ac y dylent gael cefnogaeth gadarn gan y gymuned ryngwladol.”

Cyfeiriodd Prif Weinidog Slofenia hefyd Gofynion Amnest Rhyngwladol i ymchwilio i Arlywydd-ethol newydd Iran, Ebrahim Raisi, dros ei ran honedig yn y dienyddiadau. “Am bron i 33 mlynedd, roedd y byd wedi anghofio am ddioddefwyr y gyflafan. Dylai hyn newid, ”meddai Jansa.

Mewn ymateb, dywedodd Borrell y gallai Jansa ddal llywyddiaeth gylchdroi Cyngor yr UE ond “nid yw’n cynrychioli” yr UE mewn polisi tramor. Fe wnaeth datganiadau Jansa hefyd sbarduno tensiynau gydag Iran.

Dywedodd Borrell fod Gweinidog Tramor Iran, Mohammad Javad Zarif wedi galw arno i ofyn “a yw datganiadau prif weinidog Slofenia yn cynrychioli safle swyddogol yr Undeb Ewropeaidd, o gofio y bu rhywfaint o ddryswch yn gysylltiedig â’r ffaith mai Slofenia yw’r wlad ar hyn o bryd dal llywyddiaeth gylchdroi'r Cyngor. ”

Dywedodd cynrychiolydd polisi tramor yr UE ei fod wedi dweud wrth Zarif “yn ein lleoliad sefydliadol, nid yw swydd Prif Weinidog - hyd yn oed os yw’n dod o’r wlad sy’n dal arlywyddiaeth y Cyngor sy’n cylchdroi - yn cynrychioli safle’r Undeb Ewropeaidd.”

Ychwanegodd mai dim ond llywydd y Cyngor Ewropeaidd, Charles Michel, a allai gynrychioli'r UE ar lefel penaethiaid gwladwriaeth a llywodraeth.

“Mae polisi tramor yn parhau i fod yn gymhwysedd aelod-wladwriaethau’r UE a gall pob aelod-wladwriaeth fod â’r farn ei bod yn gweld yn dda ar gyfer pob mater o wleidyddiaeth ryngwladol. … I mi, dim ond dweud a yw safbwynt Jansa yn cynrychioli'r Undeb Ewropeaidd. Ac yn sicr nid yw, ”meddai Borrell.

Dywedodd Borrell hefyd fod gan yr UE “sefyllfa gytbwys” ar Iran “sy’n rhoi pwysau gwleidyddol pan ystyrir ei fod yn angenrheidiol, mewn sawl maes, ac ar yr un pryd yn edrych am gydweithrediad pan fydd angen.”

Ar hyn o bryd mae'r UE yn gweithio fel cydlynydd i adfywio cytundeb niwclear 2015 ag Iran.

Dywedodd llefarydd ar ran cynrychiolaeth Slofenia i’r UE, a ddyfynnwyd gan Politico.eu, “Nid oes gan Slofenia unrhyw fwriad o gwbl i gymryd rhan ym materion mewnol Iran.’ Ychwanegodd fodd bynnag fod Slofenia “bob amser yn eiriol dros hawliau dynol a rhyddid sylfaenol. Mae hyn yn unol â'n gwerthoedd a'n deddfwriaeth. "

Mae Slofenia yn cael ei hystyried yn wlad o blaid Israel yn yr Undeb Ewropeaidd. Gwnaeth y wlad dro pedol sydyn yn ystod y blynyddoedd diwethaf fel un o'r un hen wlad bloc Sofietaidd yn yr UE a bleidleisiodd yn gyson yn erbyn Israel yn y Cenhedloedd Unedig. Bu bron i Slofenia gydnabod gwladwriaeth Balesteinaidd yn 2014, ond yn y diwedd dewisodd y senedd alw ar y llywodraeth i wneud hynny.

Plaid Jansa, yn yr wrthblaid ar y pryd, oedd yr unig un i wrthwynebu cefnogi gwladwriaeth Balesteinaidd.

Cymerodd Slofenia ddau weithred o blaid Israel pan newidiodd ei phleidlais flynyddol o ymatal i wrthwynebiad ar benderfyniad Cynulliad Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig yn ymestyn deiliadaeth yr Adran dros Hawliau Palestina yn yr Ysgrifenyddiaeth.

Yn wahanol i'r UE sydd wedi gwahardd '' adain filwrol '' Hezbollah yn unig, datganodd Slofenia fod sefydliad cyfan Libanus yn “sefydliad troseddol a therfysgaeth sy'n cynrychioli bygythiad i heddwch a diogelwch.”

Yn ystod gwrthdaro diweddar Israel â Hamas, codwyd baner Israel ar adeiladau swyddogol yn Slofenia mewn arwydd o “undod” gyda’r wladwriaeth Iddewig. “Mewn arwydd o undod, fe wnaethon ni chwifio baner Israel ar adeilad y llywodraeth,” meddai llywodraeth Slofenia mewn neges drydar gyda llun o’r safon.

“Rydyn ni’n condemnio’r ymosodiadau terfysgol ac yn sefyll gydag Israel,” meddai.

Parhau Darllen

Israel

Rhwydwaith benthyca offer meddygol am ddim i gymunedau Iddewig yn cael ei gyflwyno ledled Ewrop

cyhoeddwyd

on

Un o'r anghenion mwyaf dybryd a wynebwyd gan lawer o gymunedau Iddewig ledled Ewrop yng ngheg argyfwng COVID oedd y prinder difrifol o offer meddygol i ofalu am aelodau'r gymuned a ryddhawyd o'r ysbyty ac a oedd yn gwella gartref oherwydd cyfyngiadau a'r pwysau ar y systemau gofal iechyd, yn ysgrifennu Yossi Lempkowicz.

“Nid yw benthyca offer meddygol yn y fformat a ddefnyddir yn Israel yn bodoli mewn llawer o wledydd Ewropeaidd ac yn syml ni allai llawer o aelodau’r gymuned fforddio prynu’r offer. Gwnaethom nodi bod yr angen hwn yn deillio o bron pob un o'n sgyrsiau ag arweinwyr cymunedol yr oedd eu haelodau wedi dal y clefyd, ”esboniodd Cyfarwyddwr Cyffredinol Canolfan Rabbinical Ewropeaidd (RCE), Rabbi Aryeh Goldberg. Mae'r ganolfan yn gweithredu o fewn fframwaith Cymdeithas Iddewig Ewrop (EJA).

Parhaodd: “Ar ôl arolwg yn seiliedig ar anghenion ar draws y cyfandir, gwnaethom lunio rhestr amrywiol o offer a fydd yn gwasanaethu aelodau’r cymunedau - am ddim - o’u genedigaeth hyd eu henaint,” meddai. Dywedodd Rabbi Yossi Beinhaker, rheolwr prosiect RCE, fod pob canolfan elusennol yn cynnwys mwy na 300 o eitemau, gan gynnwys: generaduron ocsigen, cadeiriau olwyn, cadeiriau ymolchi, baglau, rholeri, pympiau'r fron, cotiau, dyfeisiau TENS, monitorau pwysedd gwaed a dwsinau mwy.

Yn ogystal, bydd y canolfannau elusennol hefyd yn darparu gwasanaeth cynnal a chadw ar gyfer cadw, sterileiddio ac atgyweirio offer ac ategolion meddygol nad ydynt yn darfodus, a byddant yn rheoli system logistaidd ar gyfer dosbarthu a chasglu'r offer a'r ategolion i ac yng nghartrefi aelodau o'r gymuned mewn angen. Soniodd Rabboi Beinhaker fod y ganolfan elusennol gyntaf ar y rhwydwaith eisoes yn gweithredu yn ninas Wcreineg Odessa.

Bydd mwy o ganghennau'n agor yn ystod yr wythnosau nesaf. Rhagwelir erbyn diwedd 2021, y bydd 26 o ganolfannau elusennol yn benthyca offer meddygol yn yr Wcrain, Belarus, Bwlgaria, Latfia, Romania, Gwlad Pwyl, Croatia, Kazakhstan, Moldofa, Georgia, a Montenegro. “Mae urddo’r ganolfan gyntaf yn yr Wcrain yn garreg filltir gyffrous, meddai Schwartzman Roman Markowitz, cadeirydd Cymdeithas Goroeswyr yr Holocost yn Odessa.

“Roedd goroeswyr yr Holocost eisoes wedi cael prydau poeth ond, mewn llawer o achosion, ni allent godi o’r gwely a mynd i’r gegin i’w bwyta. Nawr, diolch i'r Ganolfan, gallwn hefyd gael offer meddygol am ddim. ” Llongyfarchodd Rabbi Menachem Margolin, cadeirydd Cymdeithas Iddewig Ewrop, staff Canolfan Rabbinical Ewrop ar yr ymateb proffesiynol a chyflym i anghenion y cymunedau wrth weithredu'r fenter a chyhoeddodd fod y gymdeithas yn cynnal cysylltiadau â gweithwyr meddygol proffesiynol mewn amryw o wledydd Ewropeaidd.

Parhau Darllen

Gwrth-semitiaeth

Mae disgwrs blaengar yn 'canslo' y frwydr yn erbyn gwrthsemitiaeth

cyhoeddwyd

on

Mae'r ffrwydrad o wrthsemitiaeth ledled y byd yn ystod y ddau fis diwethaf wedi bod yn destun pryder mawr i gymunedau Iddewig. Mae'r ffeithiau'n siarad drostynt eu hunain. Mae synagogau, mynwentydd ac eiddo Iddewig wedi cael eu fandaleiddio, tra bod Iddewon wedi cael eu haflonyddu ar lafar ac yn gorfforol ymosod ledled Ewrop ac yn yr Unol Daleithiau, gyda llawer mwy wedi'u targedu ar-lein. Yn y DU, a 250% cofnodwyd cynnydd mewn digwyddiadau gwrthsemitig yn ddiweddar. Cofnodwyd pigau tebyg mewn gwledydd Ewropeaidd eraill ac yn yr Unol Daleithiau, yn ysgrifennu Brig. Gen. (Res) Sima Vaknin Gill.

Mae dwyster pur y digwyddiadau gwrthsemitig wedi lleihau, ond ni ddylai neb gael ei lulled i ymdeimlad ffug o ddiogelwch. Ymhell ohoni. Mewn gwirionedd. mae cylchoedd blaengar mewn perygl o dderbyn 'normal newydd' niweidiol lle mae'r frwydr yn erbyn casineb Iddewig yn cael ei 'ganslo'. O ganlyniad, maent yn tanio tân gwrthsemitiaeth.   

Mae yna lawer o gwestiynau poenus i'w gofyn. Pam y daeth gwrthdaro Israel â Hamas yn Gaza, yn wahanol i unrhyw wrthdaro arall yn y byd, yn olau gwyrdd i ddychryn ac ymosod ar gymuned leiafrifol? Pam mae Iddewon a chymunedau Iddewig wedi priodoli cyfrifoldeb unigryw am weithredoedd mewn anghydfod geo-wleidyddol ddegawdau o filoedd o filltiroedd i ffwrdd? Efallai mai'r cwestiwn mwyaf digalon oll, yw pam y gadawyd Iddewon yn teimlo eu bod wedi'u gadael yn eu hawr angen gan yr un blaengar iawn sy'n pregethu goddefgarwch a chyfiawnder cymdeithasol?

Gellir gweld rhan o'r ateb yn yr olygfa fyd-eang ddeuaidd beryglus o syml sydd wedi gafael mewn cylchoedd blaengar. Mae'r lens hon yn gweld dim ond breintiedig a than-freintiedig (yn seiliedig ar hil nid cyfoeth), gormeswyr a gorthrymedig. Yn y cyd-destun hwn, mae Iddewon yn cael eu hystyried yn anghyfiawn fel rhai gwyn a breintiedig, tra bod Israeliaid yn cael eu hystyried yn awtomatig fel gormeswyr drygionus. Mae Iddewon ac Israel wedi cael eu hunain ar ochr 'anghywir' y ffens flaengar, diolch i stereoteip gwrthsemitig wedi'i weithgynhyrchu a dweud y gwir.

Rydym bellach yn dyst i ganlyniadau pryderus iawn y grŵp diffygiol hwn yn meddwl. Mae'r ddau fis diwethaf wedi gweld nid yn unig ddifaterwch tuag at ofnau Iddewig ymhlith blaengarwyr, ond gelyniaeth tuag atynt. Yn rhy aml, mae lleisio pryderon ynghylch gwrthsemitiaeth yn cael ei drin fel tarddiad, sy'n fygythiad i grwpiau lleiafrifol eraill.

Ddiwedd mis Mai, cyhoeddodd canghellor Prifysgol Rutgers, Christopher J. Molloy, a’r profost, Francine Conway, neges fer yn mynegi tristwch a phryder dwfn ynghylch “y cynnydd sydyn mewn teimladau gelyniaethus a thrais gwrth-Semitaidd yn yr Unol Daleithiau.” Cyfeiriodd hefyd at yr anghyfiawnderau hiliol cyffredinol yn yr Unol Daleithiau, gan grybwyll llofruddiaeth George Floyd ac ymosodiadau ar ddinasyddion Asiaidd Môr Tawel America, Hindwiaid, Mwslemiaid ac eraill. Yn anhygoel, ddiwrnod yn ddiweddarach, ymddiheurodd Molloy a Conway, gan ddweud “mae’n amlwg i ni fod y neges wedi methu â chyfleu cefnogaeth i’n haelodau cymunedol Palestina. Ymddiheurwn yn ddiffuant am y brifo y mae'r neges hon wedi'i achosi. ”

Yn yr un modd ym mis Mehefin, cyhoeddodd April Powers, menyw Iddewig ddu a phennaeth mentrau amrywiaeth a chynhwysiant yn SCBWI (Cymdeithas Awduron a Darlunwyr Llyfrau Plant) ddatganiad syml a dadleuol patent, gan ddweud “Mae gan Iddewon yr hawl i fywyd, diogelwch a rhyddid rhag bwch dihangol ac ofn. Mae distawrwydd yn aml yn cael ei gamgymryd am ei dderbyn ac yn arwain at gyflawni mwy o gasineb a thrais yn erbyn gwahanol fathau o bobl. ” Yn fuan, aeth Lin Oliver, cyfarwyddwr gweithredol y sefydliad yn ôl, gan ddweud “Ar ran SCBWI, hoffwn ymddiheuro i bawb yn y gymuned Balesteinaidd a oedd yn teimlo heb gynrychiolaeth, distewi, neu ymyleiddio,” tra bod Powers wedi ymddiswyddo dros y 'ddadl'.

Mewn rhesymeg sydd wedi troelli y tu hwnt i gred, ystyrir bod codi pryderon ynghylch gwrthsemitiaeth, neu fynegi cydymdeimlad ag Iddewon sy'n wynebu bygythiad ac ymosodiad, yn sarhaus. Cawn ein hunain mewn byd blaengar wedi'i droi ar ei ben. Dylai'r rhai sy'n ymwneud â chydraddoldeb a chyfiawnder cymdeithasol ddangos undod ag unrhyw leiafrif sydd dan fygythiad. Yn gynyddol, mae'r hyn maen nhw'n ei wneud yn waeth nag anwybyddu gwrthsemitiaeth yn unig. Maent yn sensro, yn 'canslo' ymdrechion i sefyll gydag Iddewon yn wynebu casineb ac yn ofni am eu diogelwch.

Mae'r rhai sydd wir yn poeni am les cymunedau Iddewig, sy'n cael eu brawychu gan gyffredinrwydd gwrthsemitiaeth, yn rhy aml yn cael eu distewi neu eu bwlio i 'drwsio' eu ffyrdd. Mae'n gyfystyr â 'totalitariaeth' flaengar sy'n sensro ffiniau meddwl derbyniol. Mewn byd o ddu a gwyn, mae'r rhagolwg hwn yn mynnu bod yn rhaid gosod Iddewon ac Israel ar ochr dywyll hanes.

Oni bai bod blaengarwyr yn deffro i beryglon hunan-sensoriaeth o'r fath, byddant yn hwyluso gwrthsemitiaeth gref ar gynffon hir. Er eu bod yn talu gwasanaeth gwefusau i achos hawliau cyfartal, maent yn lle hynny yn nodi un lleiafrif yn unig sy'n haeddu cydsafiad ac amddiffyniad. Wrth wneud hynny, mae blaengarwyr yn gwneud gwaith y hilwyr drostyn nhw. Maent yn gadael y drws yn llydan agored i wrthsemitiaeth y maent yn honni ei fod yn ffieiddio.   

Brig. Gen. (Res) Sima Vaknin Gill yw cyn Gyfarwyddwr Gweinyddiaeth Materion Strategol Israel, cyd-sylfaenydd ymgynghorwyr Effaith Strategol ac aelod sefydlu o'r Mudiad Gwrth-Semitiaeth Brwydro yn erbyn..

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd