Cysylltu â ni

Israel

Newidiodd man geni Israel o 'Jerwsalem' i 'Diriogaethau Meddianedig' ar basbort newydd y DU

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae Gweinyddiaeth Dramor Israel yn ymchwilio i adroddiad bod man geni merch Israel wedi newid o “Jerwsalem” i “Diriogaethau Palestina Meddianedig” ar ôl adnewyddu ei phasbort yn y DU, yn ysgrifennu Yossi Lempkowicz.

Dywedodd Ayelet Balaban, dinesydd Israel-Prydeinig deuol sydd wedi dal pasbort y DU ar hyd ei hoes, ei bod wedi cael sioc o dderbyn y ddogfen newydd, yn ôl dogfen Israel gall.

Yn ôl Balaban, fe anfonodd ei hen basbort i Loegr tua phythefnos yn ôl a derbyn yr un newydd ddydd Llun. Wrth ddarganfod y newid, gwiriodd Balaban gyda’i brawd, a adnewyddodd ei basbort Prydeinig ddwy flynedd yn ôl ac a oedd yn dal i restru “Jerwsalem” fel ei fan geni.

hysbyseb

Dywedodd ei brawd, sy'n gweithio yn Nefesh B'Nefesh, sefydliad sy'n helpu Iddewon o wledydd Saesneg eu hiaith i fewnfudo i Israel, dyma'r tro cyntaf i'r sefydliad ddod ar draws y newid, yn ôl yr adroddiad.

Fe anfonodd Balaban lythyr at Lysgennad Israel i’r Deyrnas Unedig, Tzipi Hotovely, ddydd Mawrth ond dywedodd nad yw hi wedi clywed yn ôl eto.

Mae ymholiadau hefyd wedi cael eu hanfon i Lysgenhadaeth Prydain yn Israel.

hysbyseb

Israel

Am y tro cyntaf, dywed Senedd Ewrop mai Hezbollah sy'n gyfrifol am argyfwng gwleidyddol ac economaidd dinistriol Libanus

cyhoeddwyd

on

Mewn penderfyniad ar Libanus a fabwysiadwyd yn gynharach yr wythnos hon, nododd Senedd Ewrop yn glir mai Hezbollah sy’n gyfrifol am argyfwng gwleidyddol ac economaidd dinistriol y wlad a gormes mudiad poblogaidd 2019, yn ysgrifennu Yossi Lempkowicz.

Mae'r penderfyniad, a fabwysiadwyd gyda chefnogaeth ysgubol a thrawsbleidiol, yn pwysleisio'r angen am sofraniaeth lawn Libanus ac yn galaru am ymyrraeth niweidiol y tu allan.

Mae'r testun yn darllen: “Tra bod Hezbollah yn dal i reoli gweinidogaethau allweddol yn Llywodraeth Libanus; tra bod Hezbollah wedi'i restru fel sefydliad terfysgol gan sawl Aelod-wladwriaeth o'r UE; tra bod Hezbollah wedi dangos dro ar ôl tro ei deyrngarwch ideolegol cryf ag Iran, sy'n ansefydlogi Llywodraeth Libanus ac yn tanseilio ei chydlyniant mawr ei angen. "

hysbyseb

Mae’r penderfyniad yn bygwth ymhellach “cyflwyno sancsiynau wedi’u targedu ar gyfer rhwystro neu danseilio’r broses wleidyddol ddemocrataidd.”

Mabwysiadwyd y testun gyda 575 pleidlais ie, 71 dim pleidlais a 39 yn ymatal.

Dywedodd y penderfyniad y dylai’r Undeb Ewropeaidd barhau i ystyried gosod sancsiynau ar wleidyddion Libanus sy’n rhwystro cynnydd y llywodraeth newydd.

hysbyseb

Gan nodi bod Libanus wedi ffurfio llywodraeth bythefnos yn ôl ar ôl mwy na blwyddyn o ddirywiad gwleidyddol, dywedodd Senedd Ewrop, gan gwrdd yn Strasbwrg, na all llywodraethau’r UE ryddhau pwysau ar y wlad eto.

Er gwaethaf y ffaith bod pennaeth polisi tramor yr UE, Josep Borrell, wedi dweud wrth Senedd Ewrop fod yr amser ar gyfer sancsiynau wedi mynd heibio oherwydd ffurfio llywodraeth. Mae’r UE wedi croesawu cyhoeddiad y llywodraeth newydd dan arweiniad y Prif Weinidog Najib Mikati.

Mae senedd Ewrop “yn annog arweinwyr Libanus yn ddwfn i gadw eu haddewidion a bod yn llywodraeth swyddogaethol”, meddai’r penderfyniad.

Cytunodd yr UE ym mis Mehefin i baratoi gwaharddiadau teithio a rhewi asedau ar gyfer gwleidyddion Libanus a gyhuddir o lygredd a rhwystro ymdrechion i ffurfio llywodraeth, camreoli ariannol a cham-drin hawliau dynol.

Rhaid i'r UE sefyll yn erbyn Hezbollah, dywed ASEau ECR

Croesawodd y Ceidwadwyr a Diwygwyr Ewropeaidd (ECR), grŵp gwleidyddol dde-dde yn senedd yr UE, yn gryf i fabwysiadu'r penderfyniad. '' Mae'r Grŵp ECR yn cymeradwyo barn Senedd Ewrop mai Hezbollah sy'n gyfrifol am argyfwng gwleidyddol ac economaidd dinistriol Libanus a gormes mudiad poblogaidd 2019. "

”Am y tro cyntaf, mae ASEau wedi cydnabod teyrngarwch ideolegol cryf y sefydliad ag Iran sy'n gweithredu i ansefydlogi Libanus, '' nododd.

I'r grŵp, dywedodd ASE Sweden, Charlie Weimers, fod y penderfyniad '' yn herio'r grwpiau rhyddfrydol chwith yn fawr i ddod i delerau â gwir natur derfysgol Hezbollah ac i wneud i ffwrdd â'r gwahaniaeth colur rhwng adenydd milwrol a gwleidyddol bondigrybwyll yr sefydliad. ''

'' Mae'n wahaniaeth sy'n cael ei wrthod yn gryf gan ddirprwy arweinydd Hezbollah, Naim Qassem, ei hun sy'n pwysleisio bod gan Hezbollah un arweinyddiaeth sengl ac nad oes unrhyw wahaniaeth rhwng adenydd yn bodoli, '' ychwanegodd Weimers.

“Rhaid mai hwn yw condemniad cryfaf Senedd Ewrop eto o Iran a’u dirprwy derfysgaeth Hezbollah am danseilio sefydlogrwydd Libanus,” meddai Daniel Schwammenthal, Cyfarwyddwr Sefydliad Trawsatlantig AJC.

“Mae deddfwyr Ewropeaidd felly wedi anfon rhybudd clir i’r drefn yn Tehran a’u grŵp terfysgaeth Shiite nad yw’n fusnes fel arfer mwyach. Mae pobl Libanus yn haeddu rhyddid, democratiaeth a ffyniant - ni fydd yr un ohonynt yn gyraeddadwy cyhyd ag y gall Hezbollah ac Iran barhau i lusgo'r wlad i lygredd, trosedd a rhyfel, ”ychwanegodd.

Parhau Darllen

Holocost

Roedd bwrdeistref yr Iseldiroedd yn ffieiddio gyda phobl ifanc yn protestio mesurau corona mewn gwisgoedd Natsïaidd

cyhoeddwyd

on

Y munimae cipality Urk, yn yr Iseldiroedd, wedi mynegi ffieidd-dod at ddelweddau yn dangos tua 10 o bobl ifanc yn gorymdeithio drwy’r ddinas mewn gwisgoedd Natsïaidd ddydd Sadwrn diwethaf yn protestio yn erbyn mesurau COVID-19, NLTimes Adroddwyd, yn ysgrifennu Yossi Lempkowicz.

Mae lluniau ar-lein yn dangos un ohonyn nhw'n gwisgo streipiau carcharorion a Seren Dafydd, tra bod y lleill yn anelu arfau ffug ato.

“Mae'r ymddygiad hwn nid yn unig yn annymunol iawn ac yn hynod amhriodol, ond hefyd yn niweidiol i grwpiau poblogaeth mawr. Gyda'r weithred ddi-chwaeth hon, mae'n amlwg bod llinell wedi'i chroesi cyn belled ag y mae bwrdeistref Urk yn y cwestiwn, 'meddai'r fwrdeistref mewn datganiad.

hysbyseb

“Rydyn ni'n deall bod y bobl ifanc hyn eisiau sicrhau bod eu lleisiau'n cael eu clywed am effaith y mesurau coronafirws presennol ac sydd ar ddod,” meddai maer y ddinas Cees van den Bos, gan ychwanegu bod y drafodaeth hon nid yn unig yn digwydd yn Urk, ond drwyddi draw ein gwlad. ''

Parhaodd, '' Fodd bynnag, nid ydym yn deall y ffordd y maent yn ei wneud. Nid yn unig bwrdeistref Urk, ond mae'r gymuned gyfan yn anghymeradwyo'r ffordd hon o wrthdystio yn llwyr. ”

Dywedodd y Gwasanaeth Erlyn Cyhoeddus ei fod yn ymchwilio i weld a gyflawnwyd trosedd.

hysbyseb

Dywedodd Rabbi Menachem Margolin, Cadeirydd Cymdeithas Iddewig Ewrop (EJA), grŵp sy'n cynrychioli cannoedd o gymunedau ar draws y cyfandir, fod y digwyddiad hwn '' yn tanlinellu'r swydd enfawr sydd ar ôl i'w gwneud ym myd addysg. ''

Mae gweithredoedd yr ieuenctid yn Urk, rhan o duedd gynyddol o gymharu cyfyngiadau Covid a gwthio yn ôl yn erbyn brechu sy'n ceisio tynnu tebygrwydd rhwng ymdrechion y llywodraeth i atal y firws a thriniaeth y Natsïaid o Iddewon, yn dangos y gwaith enfawr i'w wneud o hyd. ym maes darpariaeth addysgol ar yr hyn a ddigwyddodd mewn gwirionedd yn ystod yr Holocost, ’’ meddai.

'' Waeth pa mor uchel y mae teimladau yn rhedeg, ni ellir byth ddefnyddio profiad Iddewig yr holocost i dynnu unrhyw gymhariaeth, dim ond am nad oes dim yn cymharu ag ef yn Ewrop, '' ychwanegodd Margolin.

Yn ôl gwefan newyddion Hart van Nederland, fe ymddiheurodd y bobl ifanc ddydd Llun. Mewn llythyr, ysgrifennon nhw. “Nid ein bwriad ni oedd ennyn atgofion o'r Ail Ryfel Byd.” Fodd bynnag, ni wnaethant egluro beth oedd eu bwriad. “Rydyn ni am bwysleisio nad ydyn ni'n wrth-Semitaidd nac yn erbyn Iddewon, nac yn cefnogi cyfundrefn yr Almaen. Ymddiheuriadau diffuant, ”ysgrifennon nhw.

Nid hwn yw'r digwyddiad cyntaf o amgylch y coronafirws yn Urk. Ym mis Ionawr, a Rhoddwyd canolfan brofi GGD yn y pentref ar dân. Ym mis Mawrth, ymosodwyd ar newyddiadurwyr gan eglwyswyr a barhaodd i fynychu'r eglwys er gwaethaf y mesurau coronafirws.

Parhau Darllen

Yr Aifft

Mewn cyfarfod yn Sharm el-Sheikh, mae Prif Weinidog Israel ac Arlywydd yr Aifft El-Sisi yn cytuno i ddyfnhau cysylltiadau rhwng y ddwy wlad

cyhoeddwyd

on

Cyfarfu Prif Weinidog Israel Naftali Bennett ag Arlywydd yr Aifft Abdel Fattah El-Sisi yng nghyrchfan arfordirol Sharm El-Sheikh ddydd Llun, yn ysgrifennu Yossi Lempkowicz.

Hwn oedd ymweliad prif weinidog cyntaf Israel â'r Aifft mewn degawd.

Dywedodd datganiad a ryddhawyd gan Swyddfa’r Prif Weinidog fod y ddau arweinydd wedi trafod cyfres o bynciau, gan gynnwys “ffyrdd i ddyfnhau a chryfhau cydweithredu rhwng y taleithiau, gyda phwyslais ar ehangu masnach gydfuddiannol, a chyfres hir o faterion rhanbarthol a rhyngwladol.”

hysbyseb

Diolchodd Bennett i’r Arlywydd El-Sisi am rôl bwysig yr Aifft yn y rhanbarth a nododd, yn ystod y dros 40 mlynedd ers iddo gael ei arwyddo, fod y cytundeb heddwch rhwng y ddwy wlad yn parhau i fod yn sylfaen ar gyfer diogelwch a sefydlogrwydd yn y Dwyrain Canol.

Pwysleisiodd als rôl sylweddol yr Aifft wrth gynnal sefydlogrwydd diogelwch yn Llain Gaza ac wrth ddod o hyd i ateb i fater caethion Israel ac ar goll.

Bu'r ddau arweinydd hefyd yn trafod ffyrdd o atal Iran niwclear a'r angen i atal ymddygiad ymosodol rhanbarthol y wlad honno.

hysbyseb

Cytunwyd i barhau i ddyfnhau'r cydweithrediad a'r ddeialog rhwng y ddwy wlad ym mhob cylch. '' Yn ystod y cyfarfod, yn anad dim, fe wnaethon ni greu sylfaen ar gyfer cysylltiadau dwfn yn y dyfodol, '' meddai Bennett ar ôl dychwelyd i Israel.

Mae Israel yn gynyddol agored i wledydd y rhanbarth, a sylfaen y gydnabyddiaeth hirsefydlog hon yw'r heddwch rhwng Israel a'r Aifft. Felly, ar y ddwy ochr rhaid i ni fuddsoddi mewn cryfhau’r cyswllt hwn, ac rydym wedi gwneud hynny heddiw, ”meddai.

Bennett oedd Prif Weinidog cyntaf Israel i ymweld â’r Aifft yn gyhoeddus ers i’w ragflaenydd Benjamin Netanyahu gwrdd â chyn arlywydd yr Aifft, Hosni Mubarak yn 2011 hefyd yn Sharm El-Sheikh.

Nododd y Jerusalem Post mai dim ond un faner oedd yn y cyfarfod yn ôl, yr un Aifft. Y tro hwn, eisteddodd arweinwyr Israel a'r Aifft wrth ymyl baneri o'r ddwy wlad.

Mewn sioe anarferol o lefel cysur yr Aifft gyda chyfarfod lefel uchel yn Israel, cyhoeddodd swyddfa Sisi bresenoldeb Bennett yn Sharm e-Sheikh, yn hytrach na gadael Israel i roi cyhoeddusrwydd i'r digwyddiad.

Llofnododd Israel a’r Aifft gytundeb heddwch ym 1979, ond mae wedi cael ei ystyried yn ““ heddwch oer ”.

Yn ôl y newyddiadurwr Khaled Abu Toameh, arbenigwr ar faterion Palestina ac Arabaidd, mae Arlywydd yr Aifft El-Sisi yn cwrdd â Bennett yn rhan o ymdrechion yr Aifft i ailafael yn ei rôl ganolog yn y gwrthdaro rhwng Israel a Phalestina ac ymdrech Sisi i ddarlunio ei hun fel heddychwr a chyri ffafr gyda gweinyddiaeth Biden.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd