Cysylltu â ni

Gwrth-semitiaeth

Mae disgwrs blaengar yn 'canslo' y frwydr yn erbyn gwrthsemitiaeth

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae'r ffrwydrad o wrthsemitiaeth ledled y byd yn ystod y ddau fis diwethaf wedi bod yn destun pryder mawr i gymunedau Iddewig. Mae'r ffeithiau'n siarad drostynt eu hunain. Mae synagogau, mynwentydd ac eiddo Iddewig wedi cael eu fandaleiddio, tra bod Iddewon wedi cael eu haflonyddu ar lafar ac yn gorfforol ymosod ledled Ewrop ac yn yr Unol Daleithiau, gyda llawer mwy wedi'u targedu ar-lein. Yn y DU, a 250% cofnodwyd cynnydd mewn digwyddiadau gwrthsemitig yn ddiweddar. Cofnodwyd pigau tebyg mewn gwledydd Ewropeaidd eraill ac yn yr Unol Daleithiau, yn ysgrifennu Brig. Gen. (Res) Sima Vaknin Gill.

Mae dwyster pur y digwyddiadau gwrthsemitig wedi lleihau, ond ni ddylai neb gael ei lulled i ymdeimlad ffug o ddiogelwch. Ymhell ohoni. Mewn gwirionedd. mae cylchoedd blaengar mewn perygl o dderbyn 'normal newydd' niweidiol lle mae'r frwydr yn erbyn casineb Iddewig yn cael ei 'ganslo'. O ganlyniad, maent yn tanio tân gwrthsemitiaeth.   

Mae yna lawer o gwestiynau poenus i'w gofyn. Pam y daeth gwrthdaro Israel â Hamas yn Gaza, yn wahanol i unrhyw wrthdaro arall yn y byd, yn olau gwyrdd i ddychryn ac ymosod ar gymuned leiafrifol? Pam mae Iddewon a chymunedau Iddewig wedi priodoli cyfrifoldeb unigryw am weithredoedd mewn anghydfod geo-wleidyddol ddegawdau o filoedd o filltiroedd i ffwrdd? Efallai mai'r cwestiwn mwyaf digalon oll, yw pam y gadawyd Iddewon yn teimlo eu bod wedi'u gadael yn eu hawr angen gan yr un blaengar iawn sy'n pregethu goddefgarwch a chyfiawnder cymdeithasol?

hysbyseb

Gellir gweld rhan o'r ateb yn yr olygfa fyd-eang ddeuaidd beryglus o syml sydd wedi gafael mewn cylchoedd blaengar. Mae'r lens hon yn gweld dim ond breintiedig a than-freintiedig (yn seiliedig ar hil nid cyfoeth), gormeswyr a gorthrymedig. Yn y cyd-destun hwn, mae Iddewon yn cael eu hystyried yn anghyfiawn fel rhai gwyn a breintiedig, tra bod Israeliaid yn cael eu hystyried yn awtomatig fel gormeswyr drygionus. Mae Iddewon ac Israel wedi cael eu hunain ar ochr 'anghywir' y ffens flaengar, diolch i stereoteip gwrthsemitig wedi'i weithgynhyrchu a dweud y gwir.

Rydym bellach yn dyst i ganlyniadau pryderus iawn y grŵp diffygiol hwn yn meddwl. Mae'r ddau fis diwethaf wedi gweld nid yn unig ddifaterwch tuag at ofnau Iddewig ymhlith blaengarwyr, ond gelyniaeth tuag atynt. Yn rhy aml, mae lleisio pryderon ynghylch gwrthsemitiaeth yn cael ei drin fel tarddiad, sy'n fygythiad i grwpiau lleiafrifol eraill.

Ddiwedd mis Mai, cyhoeddodd canghellor Prifysgol Rutgers, Christopher J. Molloy, a’r profost, Francine Conway, neges fer yn mynegi tristwch a phryder dwfn ynghylch “y cynnydd sydyn mewn teimladau gelyniaethus a thrais gwrth-Semitaidd yn yr Unol Daleithiau.” Cyfeiriodd hefyd at yr anghyfiawnderau hiliol cyffredinol yn yr Unol Daleithiau, gan grybwyll llofruddiaeth George Floyd ac ymosodiadau ar ddinasyddion Asiaidd Môr Tawel America, Hindwiaid, Mwslemiaid ac eraill. Yn anhygoel, ddiwrnod yn ddiweddarach, ymddiheurodd Molloy a Conway, gan ddweud “mae’n amlwg i ni fod y neges wedi methu â chyfleu cefnogaeth i’n haelodau cymunedol Palestina. Ymddiheurwn yn ddiffuant am y brifo y mae'r neges hon wedi'i achosi. ”

hysbyseb

Yn yr un modd ym mis Mehefin, cyhoeddodd April Powers, menyw Iddewig ddu a phennaeth mentrau amrywiaeth a chynhwysiant yn SCBWI (Cymdeithas Awduron a Darlunwyr Llyfrau Plant) ddatganiad syml a dadleuol patent, gan ddweud “Mae gan Iddewon yr hawl i fywyd, diogelwch a rhyddid rhag bwch dihangol ac ofn. Mae distawrwydd yn aml yn cael ei gamgymryd am ei dderbyn ac yn arwain at gyflawni mwy o gasineb a thrais yn erbyn gwahanol fathau o bobl. ” Yn fuan, aeth Lin Oliver, cyfarwyddwr gweithredol y sefydliad yn ôl, gan ddweud “Ar ran SCBWI, hoffwn ymddiheuro i bawb yn y gymuned Balesteinaidd a oedd yn teimlo heb gynrychiolaeth, distewi, neu ymyleiddio,” tra bod Powers wedi ymddiswyddo dros y 'ddadl'.

Mewn rhesymeg sydd wedi troelli y tu hwnt i gred, ystyrir bod codi pryderon ynghylch gwrthsemitiaeth, neu fynegi cydymdeimlad ag Iddewon sy'n wynebu bygythiad ac ymosodiad, yn sarhaus. Cawn ein hunain mewn byd blaengar wedi'i droi ar ei ben. Dylai'r rhai sy'n ymwneud â chydraddoldeb a chyfiawnder cymdeithasol ddangos undod ag unrhyw leiafrif sydd dan fygythiad. Yn gynyddol, mae'r hyn maen nhw'n ei wneud yn waeth nag anwybyddu gwrthsemitiaeth yn unig. Maent yn sensro, yn 'canslo' ymdrechion i sefyll gydag Iddewon yn wynebu casineb ac yn ofni am eu diogelwch.

Mae'r rhai sydd wir yn poeni am les cymunedau Iddewig, sy'n cael eu brawychu gan gyffredinrwydd gwrthsemitiaeth, yn rhy aml yn cael eu distewi neu eu bwlio i 'drwsio' eu ffyrdd. Mae'n gyfystyr â 'totalitariaeth' flaengar sy'n sensro ffiniau meddwl derbyniol. Mewn byd o ddu a gwyn, mae'r rhagolwg hwn yn mynnu bod yn rhaid gosod Iddewon ac Israel ar ochr dywyll hanes.

Oni bai bod blaengarwyr yn deffro i beryglon hunan-sensoriaeth o'r fath, byddant yn hwyluso gwrthsemitiaeth gref ar gynffon hir. Er eu bod yn talu gwasanaeth gwefusau i achos hawliau cyfartal, maent yn lle hynny yn nodi un lleiafrif yn unig sy'n haeddu cydsafiad ac amddiffyniad. Wrth wneud hynny, mae blaengarwyr yn gwneud gwaith y hilwyr drostyn nhw. Maent yn gadael y drws yn llydan agored i wrthsemitiaeth y maent yn honni ei fod yn ffieiddio.   

Brig. Gen. (Res) Sima Vaknin Gill yw cyn Gyfarwyddwr Gweinyddiaeth Materion Strategol Israel, cyd-sylfaenydd ymgynghorwyr Effaith Strategol ac aelod sefydlu o'r Mudiad Gwrth-Semitiaeth Brwydro yn erbyn..

Gwrth-semitiaeth

Mae pennaeth UNWRA yn cydnabod gwrthsemitiaeth a gogoneddu terfysgaeth mewn gwerslyfrau Palestina

cyhoeddwyd

on

Pennaeth Asiantaeth Rhyddhad a Gwaith y Cenhedloedd Unedig ar gyfer Ffoaduriaid Palestina yn yr Yn agos at y Dwyrain (UNRWA), cydnabu Philippe Lazzarini, fod gwerslyfrau Palestina yn cynnwys deunydd problemus, wrth fynnu o hyd bod yr asiantaeth yn cymryd camau i'w atal rhag cael ei ddysgu, heb ddangos bod sut mae hyn yn cael ei gyflawni mewn gwirionedd., yn ysgrifennu Yossi Lempkowicz.

Dywedodd, mewn gwrandawiad gerbron pwyllgor materion tramor Senedd Ewrop (AFET), fod gwrthsemitiaeth, gogoniant anoddefgarwch terfysgaeth yn bresennol mewn gwerslyfrau PA yn ysgolion UNRWA a chadarnhaodd fod ei asiantaeth wedi diwygio'r gwerslyfrau a ddefnyddiwyd yn ei hysgolion yn dilyn honiadau o gynnwys gwrthsemitig. .

Ond fe wnaeth sawl aelod o’r pwyllgor ei holi ar barhau i ddysgu casineb, trais a gwrthsemitiaeth mewn gwerslyfrau Awdurdod Palestina (PA) a deunyddiau UNRWA, gan nodi adroddiad diweddar gan IMPACT-se, sefydliad sy’n dadansoddi llyfrau ysgol a chwricwla am gydymffurfio â diffiniad UNESCO. safonau ar heddwch a goddefgarwch. ar y gwerslyfrau.

hysbyseb

Yr UE yw rhoddwr sefydliadol mwyaf a mwyaf cyson UNRWA. Ym mis Mehefin, cyhoeddodd y Comisiynydd Ewropeaidd Oliver Varhelyi, y mae ei adran yn cynnwys cymorth i UNRWA, ddatganiadau galw ystyried cymorth cyflyru i sector addysg Palestina ar “lynu’n llawn at safonau heddwch, goddefgarwch, cyd-fodolaeth, di-drais UNESCO” a “yr angen am ddiwygio addysg Palestina".

Hefyd ym mis Mehefin, anfonodd grŵp trawsbleidiol o 26 Senedd yr UE o 16 gwlad ac o'r grwpiau gwleidyddol mwyaf a llythyr i Ysgrifennydd Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig, Antonio Guterres, yn galw am gamau disgyblu ac ymchwilio i UNRWA dros ddysgu casineb.

Ym mis Ebrill, pasiodd Senedd yr UE un digynsail penderfyniad condemnio UNRWA, dod yn deddfwrfa gyntaf i geryddu UNRWA dros ddysgu casineb a chymell trais gan ddefnyddio gwerslyfrau Awdurdod Palestina. Mae'r testun mabwysiedig mynnu bod deunydd atgas yn cael ei “dynnu ar unwaith” ac yn mynnu bod yn rhaid “gwneud cyllid yr UE yn amodol” ar ddeunydd addysgol sy’n hyrwyddo heddwch a goddefgarwch.

hysbyseb

Yn y cyfarfod AFET, nododd Lazzarini “rydym yn cytuno i raddau helaeth â’r casgliad bod angen mynd i’r afael â nifer o faterion.”

Ond cafodd ei herio gan sawl seneddwr. ASE yr Almaen Dietmar Köster, aelod o Gynghrair Flaengar Sosialwyr a Democratiaid (S&D), holi Lazzarini ar y gwerslyfrau. “Cyfaddefodd UNRWA fod ei gyfarwyddwyr addysg ei hun, rhwng mis Mawrth a mis Tachwedd 2020, wedi cynhyrchu deunydd addysgol wedi'i frandio â logo UNRWA sy'n annog trais, yn galw am jihad ac yn gwrthod gwneud heddwch fel y nodwyd yn adroddiad IMPACT-se.

"Mae gen i bryderon difrifol ynglŷn â'r gwerslyfrau. O ystyried diffygion difrifol UNRWA yn ystod y blynyddoedd diwethaf, credaf nad oes gan Senedd Ewrop unrhyw ddewis arall ond trafod y cwestiwn a oes angen goruchwyliaeth lymach arnom dros yr asiantaeth. Esboniwch os gwelwch yn dda, ”meddai.

Roedd ASE Sbaen, Jose Ramon Bauza Diaz, o'r grŵp rhyddfrydol Renew Europe yn debyg cwestiwn. "Mae sôn am derfysgaeth mewn rhai testunau ac wrth gwrs mae gwahanol wledydd yn yr UE wedi penderfynu rhwystro eu cyfraniadau i'r asiantaeth hon. Am y rheswm hwn, byddai’n ddifrifol iawn i arian trethdalwyr Ewropeaidd dalu am annog terfysgaeth neu i feithrin llygredd. ”

ASE Slofacia Miriam Lexmann, o Blaid Pobl Ewrop, y grŵp gwleidyddol mwyaf yn senedd yr UE, herio Lazzarini pan ofynnodd: “Pa gamau pendant a gymerwyd? Beth sydd wedi'i wneud i gasglu'r deunyddiau hyn yn ôl gan 320,000 o fyfyrwyr? Rydyn ni'n gwybod os bydd y llyfrau hyn yn aros gyda'r myfyrwyr, byddan nhw'n creu difrod pellach. ''

Soniodd am y ffaith bod adroddiad swyddfa atebolrwydd Adran Wladwriaeth yr Unol Daleithiau (GAO) ar UNRWA wedi dweud bod athrawon UNRWA “wedi gwrthod cymryd rhan mewn hyfforddiant ar gyfer goddefgarwch a datrys gwrthdaro. ''

ASE yr Iseldiroedd Bert-Jan Ruissen, o grŵp y Ceidwadwyr a Diwygwyr Ewropeaidd (ECR), Dywedodd: “Mae angen i ni edrych ar adroddiad diweddar IMPACT-se…. Mae'n dangos bod sôn yn ddyddiol am drais a gwrthod heddwch a gwadu cyfreithlondeb Israel o ran presenoldeb yn y rhanbarth yn gwerslyfrau newydd UNRWA. Rwy'n credu bod cwestiwn pa mor hir y gallwn ni oddef hyn. Beth ydych chi wedi'i wneud am ein pryderon a fynegwyd mewn perthynas â gwerslyfrau ysgolion? "

Parhau Darllen

Gwrth-semitiaeth

Arweinydd Iddewig Ewropeaidd i geisio cyfarfod â Gweinidog Mewnol Gwlad Belg ynghylch y cynllun i gael gwared ar amddiffyniad y fyddin mewn sefydliadau Iddewig

cyhoeddwyd

on

Mae Cymdeithas Iddewig Ewrop yn gresynu bod y penderfyniad wedi'i wneud heb ymgynghori â chymunedau Iddewig a heb gynnig dewis arall addas. Mae Cadeirydd EJA, Rabbi Menachem Margolin, yn rheibio yn erbyn penderfyniad, gan ddweud ei fod yn gwneud 'Dim synnwyr' ac ychwanegu, yn absenoldeb darparu trefniadau diogelwch amgen, ei fod yn gadael Iddewon yn “agored eang gydag arwydd targed ar ein cefnau”. Mae'r symudiad a gynlluniwyd yng Ngwlad Belg yn digwydd gan fod gwrth-semitiaeth yn cynyddu yn Ewrop, nid yn gostwng, yn ysgrifennu Yossi Lempkowicz.

Mae pennaeth Cymdeithas Iddewig Europen (EJA), grŵp ymbarél o Frwsel sy'n cynrychioli cymunedau Iddewig ledled Ewrop, wedi ysgrifennu at Annelies Verlinden, Gweinidog Mewnol Gwlad Belg, i ofyn am gyfarfod brys gyda hi i drafod cynllun y llywodraeth i gael gwared ar amddiffyniad y fyddin rhag Iddewig. adeiladau a sefydliadau ar 1 Medi. Bydd Rabbi Menachem Margolin, sydd wedi dysgu “gyda braw mawr” y cynllun i gael gwared ar amddiffyniad y fyddin trwy ei sefydliad partner, Fforwm sefydliadau Iddewig yn Antwerp ac AS Gwlad Belg Michael Freilich, yn gofyn i’r gweinidog am ailystyried y symudiad. Mae'n galw am gyfarfod brys "er mwyn dod o hyd i dir cyffredin ac i geisio lliniaru effeithiau'r cynnig hwn".

Mae Cymdeithas Iddewig Ewrop yn gresynu bod y penderfyniad wedi'i wneud heb ymgynghori â chymunedau Iddewig a heb gynnig dewis arall addas. Yng Ngwlad Belg mae'r bygythiad diogelwch yn ganolig ar hyn o bryd yn ôl y metrigau a ddarperir gan Uned Cydlynu Dadansoddiad Bygythiad (CUTA) y llywodraeth eu hunain. Ond i Gymunedau Iddewig, yn ogystal â llysgenadaethau America ac Israel, mae’r bygythiad yn parhau i fod yn “ddifrifol a thebygol”. Mae presenoldeb y fyddin mewn adeiladau Iddewig wedi bod ar waith ers yr ymosodiad terfysgol yn erbyn yr Amgueddfa Iddewig ym Mrwsel ym mis Mai 2014 a adawodd bedwar o bobl yn farw.

hysbyseb

Mewn datganiad, dywedodd Cadeirydd yr EJA, Rabbi Margolin: “Hyd yma mae llywodraeth Gwlad Belg wedi bod yn rhagorol wrth amddiffyn Cymunedau Iddewig. Mewn gwirionedd, rydym ni yng Nghymdeithas Iddewig Ewrop wedi arddel esiampl Gwlad Belg fel un i'w hefelychu gan aelodau eraill. Am yr ymroddiad hwn i'n cadw'n ddiogel, rydym bob amser wedi mynegi ein diolch a'n gwerthfawrogiad mwyaf. "

"Ai oherwydd yr ymroddiad hwn hefyd y mae'r penderfyniad i symud y fyddin ar 1 Medi yn gwneud synnwyr Zero, '' ychwanegodd." Yn wahanol i lysgenadaethau'r UD ac Israel, nid oes gan gymunedau Iddewig fynediad at unrhyw gyfarpar diogelwch y Wladwriaeth, "nododd “Mae'n frawychus hefyd nad ymgynghorwyd yn briodol â chymunedau Iddewig ynglŷn â'r symudiad hwn. Nid yw'r llywodraeth ar hyn o bryd yn cynnig unrhyw ddewisiadau amgen. Ar hyn o bryd, mae'n gadael Iddewon yn llydan agored a gyda tharged ar ein cefnau," gresynu at Rabbi Margolin. Mae'r symudiad a gynlluniwyd yng Ngwlad Belg yn digwydd gan fod gwrth-semitiaeth yn cynyddu yn Ewrop, nid yn gostwng.

"Yn anffodus, nid yw Gwlad Belg yn imiwn i hyn. Mae'r pandemig, gweithrediad diweddar Gaza a'i ganlyniad yn poeni Iddewon yn ddigonol fel y mae, heb i hyn hyd yn oed ychwanegu at yr hafaliad. Yn waeth, mae'n anfon signal i wledydd Ewropeaidd eraill i wneud yr un peth. Rwy’n annog llywodraeth Gwlad Belg i ailystyried y penderfyniad hwn neu o leiaf gynnig ateb yn ei le, ”meddai Rabbi Margolin.

hysbyseb

Dywedir bod yr Aelod Seneddol Michael Freilich yn cynnig deddfwriaeth a fyddai’n gweld cronfa € 3 miliwn ar gael i gymunedau Iddewig i gynyddu eu diogelwch yng ngoleuni cynlluniau 1 Medi. Bydd yn annog y llywodraeth i ddiogelu'r un lefel o ddiogelwch ag o'r blaen. Mae testun y penderfyniad i’w drafod a’i bleidleisio yfory (6 Gorffennaf) ym mhwyllgor y Senedd ar faterion mewnol. Ni ellid ymuno â Swyddfa'r Gweinidog Mewnol i gael sylw ar y cynllun. Mae tua 35,000 o Iddewon yn byw yng Ngwlad Belg, yn bennaf ym Mrwsel ac Antwerp.

Parhau Darllen

Gwrth-semitiaeth

Dywed y Comisiynydd y dylai'r UE gyflyru ei ariannu o'r PA ar gael gwared ar wrthsemitiaeth a chymell trais mewn gwerslyfrau

cyhoeddwyd

on

Comisiynydd Cymdogaeth a Ehangu Oliver Varhelyi (Yn y llun) datgan y dylai'r Undeb Ewropeaidd ystyried cyflyru cyllid i'r Awdurdod Palestina ar gael gwared ar wrthsemitiaeth a chymell trais o'i werslyfrau, yn ysgrifennu Yossi Lempkowicz.

Daeth datganiad Varhelyi yn dilyn cyhoeddi adroddiad hir-ddisgwyliedig a gomisiynwyd gan yr UE ar werslyfrau Palestina sy'n dangos enghreifftiau o wrthsemitiaeth a chymell trais. Mae'r astudiaeth, a gwblhawyd ym mis Chwefror, yn cynnwys dwsinau o enghreifftiau o annog trais a phardduo Israel ac Iddewon.

Comisiynodd yr UE yr adroddiad yn 2019 gan Sefydliad Georg Eckert ar gyfer Ymchwil Gwerslyfrau Rhyngwladol a'i gadw dan lapio am bedwar mis ar ôl ei gwblhau. Mae’r UE yn ariannu cyflogau athrawon ac ysgrifenwyr y gwerslyfrau yn uniongyrchol, sy’n annog ac yn gogoneddu trais yn erbyn Israeliaid ac Iddewon, yn ôl yr adroddiad.

hysbyseb

Mae'r adroddiad bron i 200 tudalen o hyd ac yn archwilio 156 o werslyfrau ac 16 o ganllawiau athrawon. Daw'r testunau yn bennaf o 2017-2019, ond mae 18 ohonynt o 2020.

Comisiynydd yr UE ar gyfer ehangu Varhelyi, y mae ei bortffolio yn cwmpasu'r cyfan cymorth wedi'i roi i Awdurdod Palestina ac UNRWA gan yr UE ac y comisiynodd ei adran yr adolygiad annibynnol i ddechrau, fe drydarodd: “Ymrwymiad cadarn i frwydro yn erbyn gwrthsemitiaeth ac ymgysylltu ag Awdurdod Palestina ac UNRWA i hyrwyddo addysg o safon i blant Palestina a sicrhau cydymffurfiad llawn â safonau heddwch UNESCO, goddefgarwch, cydfodoli, di-drais mewn gwerslyfrau Palestina. ”

Ychwanegodd fod angen ystyried “amodoldeb ein cymorth ariannol yn y sector addysgol yn briodol,” gan awgrymu y gallai’r UE gyflyru parhad ei gyllid ar gyfer sector addysg Palestina i gael gwared ar wrthsemitig a chymell trais o werslyfrau ysgolion.

hysbyseb

Dywedodd Is-lywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Margaritis Schnias, sydd â’r frwydr yn erbyn gwrthsemitiaeth yn ei bortffolio, hefyd gyhoeddiad yr adroddiad trwy ddweud: “Nid oes gan gasineb ac antisemitiaeth le mewn ystafelloedd dosbarth nac yn unman. Rhaid parchu heddwch, goddefgarwch a di-drais yn llawn; nid oes modd eu trafod. ”

Yr wythnos diwethaf, grŵp trawsbleidiol o 22 aelod o Senedd Ewrop anfon llythyr i Arlywydd Comisiwn yr UE, Ursula von der Leyen, gan fynnu bod y cymorth i’r PA yn cael ei ddal yn ôl dros “bregethu gwrth-Semitiaeth, annog, a gogoneddu trais a therfysgaeth… gan fynd yn groes i werthoedd sylfaenol yr UE a’n nod datganedig i helpu i symud ymlaen heddwch a datrysiad y ddwy wladwriaeth. ”

Roedd y llofnodwyr yn cynnwys uwch seneddwyr mewn pwyllgorau Senedd yr UE sy’n gysylltiedig â chyllideb fel Monika Hohlmeier, Cadeirydd y Pwyllgor Rheoli Cyllidebol a Niclas Herbst, Is-gadeirydd y Pwyllgor Materion Cyllidebol, a ddywedodd fod “cyfrinachedd Comisiwn yr UE yn wrthgynhyrchiol ac yn annealladwy. ” Galwodd hefyd am gronfa wrth gefn o 5% ar gyllid yr UE i’r PA ac UNRWA, gan nodi y dylid ailgyfeirio’r cronfeydd a gedwir yn ôl tuag at gyrff anllywodraethol sy’n cadw at safonau UNESCO nes bod y PA yn tynnu pob casineb a chymell o’i werslyfrau.
 '' Rydym yn hynod ddiolchgar i'r Comisiynydd Varhelyi am ei gyfanrwydd. Yn y pen draw, mae ei adran yn rhoi cymorth i system addysg Awdurdod Palestina a chomisiynodd yr adroddiad ar werslyfrau Palestina. Rydym yn ei ganmol am ei arweinyddiaeth, am dorri trwy'r sŵn o amgylch yr adroddiad hwn a nodi'n glir na all yr UE fod yn rhan o ariannu addysgu casineb, '' meddai Marcus Sheff, Prif Swyddog Gweithredol IMPACT-se, sefydliad ymchwil a pholisi sy'n monitro ac yn dadansoddi addysg yn y byd, sy'n annibynnol wedi'i asesu adroddiad yr UE.

“Rhaid i Awdurdod Palestina sicrhau’r safonau uchel wrth feithrin diwylliant o heddwch a chydfodoli.”

Pan ofynnwyd iddo gan Wasg Iddewig Ewrop am amodoldeb cymorth ariannol yr UE i newidiadau yn sector addysg Palestina, dywedodd llefarydd ar ran yr UE, Ana Pisonero, yn ystod sesiwn friffio ganol dydd y Comisiwn: '' Gadewch i ni fod yn glir nad yw'r UE yn ariannu gwerslyfrau Palestina. Serch hynny, mae'r UE wedi ariannu astudiaeth annibynnol o werslyfrau Palestina yn erbyn meincnodau rhyngwladol diffiniedig yn seiliedig ar safonau UNESCO ar addysg heddwch, goddefgarwch a di-drais. Nod yr astudiaeth oedd darparu sylfaen feirniadol, gynhwysfawr a gwrthrychol i'r UE ar gyfer deialog polisi gyda'r Awdurdod Palestina yn y sector addysg a hyrwyddo gwasanaethau addysg o ansawdd gan gynnwys honiadau o annog. ''

Ychwanegodd: '' O ran casgliadau'r astudiaeth, mae'r dadansoddiad wedi datgelu darlun cymhleth. Mae'r gwerslyfrau i raddau helaeth yn cadw at safonau UNESCO ac yn mabwysiadu'r meini prawf sy'n amlwg mewn disgyrsiau addysg ryngwladol, gan gynnwys ffocws cryf ar hawliau dynol. Maent yn mynegi naratif o wrthwynebiad yng nghyd-destun y gwrthdaro rhwng Israel a Phalestina ac maent yn dangos antagoniaeth tuag at Israel. ''

Dywedodd llefarydd ar ran yr UE hefyd fod yr UE yn parhau i fod yn ymrwymedig i gefnogi’r PA i adeiladu sefydliadau gwladwriaeth annibynnol ddemocrataidd, hyfyw yn y dyfodol sy’n parchu hawliau dynol ac yn byw ochr yn ochr ag Israel mewn heddwch a diogelwch. Dyma sefyllfa hirsefydlog yr UE. mae hyrwyddo addysg o ansawdd uchel yn arbennig o bwysig yn y cyd-destun hwn. Rhaid i Awdurdod Palestina sicrhau'r safonau uchel wrth feithrin diwylliant o heddwch a chydfodoli, gan baratoi'r ffordd ar gyfer dyfodol lle gellir datrys y gwrthdaro trwy drafodaethau sy'n arwain at ddatrysiad dwy wladwriaeth. ''

'' Rydym yn ailadrodd ein hymrwymiad unigryw i gydweithredu ag Awdurdod Palestina i hyrwyddo cydymffurfiad llawn o'i ddeunydd addysg â safonau heddwch, goddefgarwch, cydfodoli a di-drais UNESCO, '' meddai, gan ychwanegu y bydd yr UE 'yn cynyddu ei ymgysylltu â'r PA ar sail yr astudiaeth gyda'r nod o sicrhau bod diwygio'r cwricwlwm ymhellach yn mynd i'r afael â materion problemus yn yr amserlen fyrraf bosibl a bod yr Awdurdod Palestina yn cymryd cyfrifoldeb i sgrinio gwerslyfrau na chawsant eu dadansoddi yn yr astudiaeth. Rydym wedi cytuno i weithio gyda'r PA i nodi map ffordd penodol ar gyfer y gwaith hwn y mae'n rhaid iddo gynnwys system gynhwysfawr o ddeialog polisi, ymgysylltu parhaus a chymhellion gyda'r pwrpas penodol o hyrwyddo, monitro a hwyluso newid. '' '' Rhaid i'r map ffordd hwn. hefyd yn sefydlu proses wrthrychol a chredadwy o sgrinio a monitro deunydd addysg y bydd y gwerthusiad cyfranogol yn gwbl gyfrifol amdano ac yn dangos cydlyniad â safonau UNESCO. ''

Gorffennodd llefarydd yr UE ei hymateb hir trwy ddweud nad oes gan yr Undeb Ewropeaidd '' unrhyw oddefgarwch o gwbl tuag at annog casineb a thrais fel modd i gyflawni nodau gwleidyddol, a gwrthsemitiaeth yn ei holl ffurfiau. Ni ellir negodi'r egwyddorion hyn ar gyfer y Comisiwn hwn. ''

Mewn datganiad, dywedodd gweinidogaeth dramor Israel: “Mae’r ffaith bod cymorth yr UE i’r system addysg PA yn cael ei ddefnyddio i gynhyrchu deunydd propaganda gwrthsemitig sy’n annog casineb, trais a therfysgaeth, yn lle hyrwyddo datrysiad heddychlon i’r gwrthdaro, yn niweidio’r gobaith o cydfodoli a sefydlu cysylltiadau cymdogol da ac anogol. ''

'' Rhaid i'r Comisiwn Ewropeaidd gymryd yr adroddiad o ddifrif a chymryd camau ymarferol i atal cymorth Ewropeaidd nes bod y problemau gyda'r adroddiad yn cael eu cywiro, meddai, gan ychwanegu y gall yr UE fonitro'n agos i ble mae ei gyllid yn mynd, '' ychwanegodd.

Dwsin o enghreifftiau o annog trais mewn gwerslyfrau 

Mae'r adroddiad yn cynnwys dwsinau o enghreifftiau o annog trais a phardduo Israel ac Iddewon.

Mae'r gwerslyfrau'n cyflwyno agweddau “amwys - gelyniaethus weithiau - tuag at Iddewon a'r nodweddion y maent yn eu priodoli i'r bobl Iddewig ... Mae defnydd aml o briodoleddau negyddol mewn perthynas â'r bobl Iddewig ... yn awgrymu parhad ymwybodol o ragfarn gwrth-Iddewig, yn enwedig pan fyddant wedi'u hymgorffori yn y cerrynt. cyd-destun gwleidyddol. ”

Mae ymarfer mewn un gwerslyfr astudiaethau crefyddol yn gofyn i fyfyrwyr drafod “ymdrechion mynych yr Iddewon i ladd y proffwyd” Muhammad ac yn gofyn pwy yw “gelynion eraill Islam.”

“Nid cymaint o ddioddefiadau’r Proffwyd na gweithredoedd y cymdeithion sy’n ymddangos fel canolbwynt yr uned ddysgu hon ond, yn hytrach, niweidiolrwydd honedig yr Iddewon,” meddai’r adroddiad.

Mae’r adroddiad yn nodi “creu cysylltiad rhwng y twyll datganedig o’r‘ Iddewon ’yn nyddiau cynnar Islam ac ymddygiad gwallgof Iddewon heddiw,” gan ei alw’n “hynod o esgynnol.”

Mae un gwerslyfr yn clymu modryb Muhammad, a gipiodd Iddew i farwolaeth, â chwestiwn am ddiysgogrwydd menywod Palestina yn wyneb “galwedigaeth Seionaidd Iddewig.”

Mae un gwerslyfr yn hyrwyddo theori cynllwynio bod Israel wedi tynnu cerrig gwreiddiol safleoedd hynafol yn Jerwsalem a rhoi rhai â “lluniadau a siapiau Seionaidd yn eu lle.”

Mae'r cysyniad o “wrthwynebiad” yn thema sy'n codi dro ar ôl tro yn y gwerslyfrau a astudiwyd, ynghyd â galwadau i'r Palestiniaid gael eu rhyddhau trwy chwyldro. Er mwyn egluro’r cysyniad, mae gan un gwerslyfr lun gyda’r pennawd, “chwyldroadwyr Palestina,” yn cynnwys pum dyn wedi’u masgio yn totio gynnau peiriant.

Gellir gweld gogoniant a chanmoliaeth terfysgwyr a ymosododd ar Israeliaid nid yn unig mewn llyfrau hanes neu astudiaethau cymdeithasol, ond hefyd mewn llyfrau gwyddoniaeth a mathemateg, fel un sy'n sôn am ysgol a enwir ar ôl y “shahid” (merthyr) Abu Jihad, arweinydd o'r Intifada Cyntaf.

Mae’r adroddiad hefyd yn cadarnhau bod dileu holl uwchgynadleddau a chynigion cytundebau heddwch a oedd gynt wedi’u cynnwys yng nghwricwlwm Palestina ôl-Oslo wedi cael eu dileu gan gynnwys bod “hepgor y darn sy’n sôn am ddechrau cyfnod newydd o gydfodoli heddychlon yn rhydd o drais yn adlewyrchu’r y sefyllfa bresennol rhwng y ddwy ochr, nad yw’n darparu map ffordd i drais a heddwch sy’n dderbyniol i bob ochr dan sylw. ”

Prif Weinidog Awdurdod Palestina Shtayyeh Ymatebodd i’r adroddiad, gan wrthod ei ganfyddiadau a nodi bod gwerslyfrau Palestina yn adlewyrchu dyheadau cenedlaethol Palestina yn gywir ac na ellir eu barnu yn ôl safonau Ewropeaidd.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd