Cysylltu â ni

Holocost

80 mlynedd ers nad yw cyflafan Babyn Yar yn ben-blwydd yn unig - Mae'n alwad i weithredu

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae chwe miliwn yn llawer mwy na nifer. Mae'n gyfystyr â phennod dywyllaf dynoliaeth - Ymgais y Natsïaid i sychu pobl gyfan oddi ar wyneb y ddaear. Fodd bynnag, mae'n rhaid i ni weld y tu hwnt i'r nifer hefyd. Collwyd chwe miliwn o fywydau unigol, dim un yn bwysicach nag un arall. Bu farw pob un ei farwolaeth ei hun. Llofruddiwyd pob un nid gan system ddi-wyneb, ond gan gyd-ddyn. Os yw'r byd am gymryd cof yr Holocost o ddifrif, yna mae'n rhaid i ni wneud pob ymdrech i gofio a choleddu pob un o'r rhai a gollwyd ac i goffáu eu dileu creulon yn iawn, yn ysgrifennu'r Tad Patrick Desbios.

Sbardunwyd fy niddordeb yn y pwnc gan fy nhaid, a alltudiwyd fel milwr o Ffrainc i wersyll carcharorion rhyfel Sofietaidd yng Ngorllewin yr Wcrain yn ystod yr Ail Ryfel Byd. Wrth imi lunio darnau ei stori, dechreuais ddatgelu tynged miliynau o Iddewon a Roma a laddwyd mewn saethu torfol yn yr Wcrain. Arweiniodd dau ddegawd o ymchwil galed a thrylwyr at ddarganfod beddau torfol dirifedi. Canfûm nad cyrff yn unig a gladdwyd yn yr Wcrain a Dwyrain Ewrop a feddiannwyd gan y Natsïaid, ond y cof, unrhyw olrhain diriaethol o'r rhai a lofruddiwyd yn ddi-alwad.

Es i o bentref i bentref, lle roedd cymunedau Iddewig ffyniannus wedi cael eu twyllo'n sydyn. Dro ar ôl tro, darganfyddais nad oedd gan gynifer o drigolion unrhyw syniad bod llofruddiaeth dorfol wedi digwydd yn y caeau ger eu cartrefi. Yn araf ond yn sicr, adroddodd y genhedlaeth hŷn, a oedd wedi bod yn dyst i'w cymdogion a'u ffrindiau Iddewig at eu marwolaeth, y stori ddifrifol, lawer am y tro cyntaf erioed.

Yn y rhan hon o'r byd, roedd rheolaeth Sofietaidd wedi atal y gwir yn fwriadol ers degawdau. Nid oes enghraifft fwy pwerus na Babyn Yar. Bron yn union 80 mlynedd yn ôl, cyflafanwyd bron i 34,000 o Iddewon gan luoedd y Natsïaid dros gyfnod o 48 awr yng ngheunant Babyn Yar yn Kyiv, gan ddinistrio cymuned Iddewig y ddinas. Yn y degawdau dilynol, trodd y Sofietiaid buddugol Babyn Yar yn domen wastraff ac adeiladu ffyrdd a thai dros yr hyn yw bedd torfol mwyaf Ewrop. Yn syml, nid oedd dioddefaint Iddewig neu leiafrifol penodol yn cydymffurfio â'r naratif Comiwnyddol cyffredinol. O ganlyniad, nid oedd bron dim cofeb yn bodoli i gydnabod y troseddau erchyll a ddigwyddodd yn Babyn Yar.

hysbyseb

Diolch byth, mae pethau'n newid. Mae hanes yn cael ei gofnodi o'r diwedd. Mae Canolfan Goffa Holocost Babyn Yar yn sefydlu cofeb addas i'r drasiedi am y tro cyntaf erioed, gydag amrywiaeth o osodiadau coffa a synagog symbolaidd wedi'u dadorchuddio ar y safle yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. Ar ben hynny, mae'r Ganolfan yn arwain prosiectau addysgol ac ymchwil sylweddol - Mae enwau 20,000 o ddioddefwyr nad oedd yn hysbys o'r blaen wedi'u nodi ac mae manylion newydd y gyflafan wedi'u datgelu. Mae byd coll yn dod yn ôl yn fyw ac mae lleisiau sydd wedi hen anghofio yn cael eu clywed unwaith eto.

Mae wyth deg mlynedd wedi mynd heibio ers cyflafan Babyn Yar ac rydym o'r diwedd yn unioni cam hanesyddol. Rwy'n hynod falch o fod yn rhan o'r ymdrech hon, gan arwain Cyngor Academaidd Canolfan Goffa Holocost Babyn Yar. Rwy’n falch nid yn unig am ein bod o’r diwedd yn dweud y gwir hanesyddol, ond oherwydd bod methu â gwneud hynny yn arwain at ganlyniadau arswydus.

Roedd yr 'Holocost trwy fwledi' yn Nwyrain Ewrop, y mae Babyn Yar yn symbol mwyaf grymus ohono, yn unigryw yn ei greulondeb dynol. Tra bod y siambrau nwy yn gweld pobl yn cael eu llofruddio mewn dull diwydiannol, daeth sgwadiau marwolaeth y Natsïaid â'r llofruddion wyneb yn wyneb â'u dioddefwyr. Dro ar ôl tro, fe wnaethant edrych i mewn i lygaid cyd-fodau dynol a heb fflinsio, eu lladd mewn gwaed oer. Daeth llofruddiaeth yn arferol. Roedd gwleddoedd Lavish yn aml yn nodi diwedd diwrnod o ladd. Ychydig, os o gwbl, a fynegodd edifeirwch erioed. Mae'r 'Holocost trwy fwledi' yn cynrychioli disgyniad eithaf dyn i draul a drygioni.

hysbyseb

Yn anffodus, mae drygioni o'r fath yn parhau i bla ar y byd ar ffurf eithafiaeth, bigotry ac antisemitiaeth. Yn ddiweddar, rydym wedi gweld ffrwydrad byd-eang o ddigwyddiadau gwrthsemitig. Yn y cyfamser, rwyf yn bersonol wedi gweld y canlyniadau echrydus pan ganiateir i gasineb o'r fath ffynnu. Yn union fel y gwnes i yn Nwyrain Ewrop, rwyf wedi neilltuo ymdrechion sylweddol yn ystod y blynyddoedd diwethaf i ddatgelu beddau torfol yn Irac, gan ddogfennu cyflafanau dinistriol Yazidis gan ISIS. Rwyf wedi bod yn dyst i ba mor hawdd yw hi i hanes ailadrodd ei hun.

Dyna pam nad pen-blwydd yn unig yw wyth deg pen-blwydd cyflafan Babyn Yar. Mae nid yn unig yn gyfle hir-hwyr i goffáu trasiedi heb ei dogfennu am lawer rhy hir. Mae'n alwad deffro. Os yw stori Babyn Yar yn parhau i fod heb ei hadrodd, yna bydd y llwybr wedi'i balmantu tuag at erchyllterau tebyg. Os gall y byd ganiatáu i ddrwg ddatblygu yn Irac, yna gall ddigwydd yn unrhyw le. Mae'r ddynoliaeth yn anwybyddu Babyn Yar ar ei berygl.

Y Tad Patrick Desbios yw Pennaeth y Cyngor Academaidd yng Nghanolfan Goffa Holocost Babyn Yar.

Rhannwch yr erthygl hon:

Gwrth-semitiaeth

83 mlynedd ar ôl Kristallnacht, arweinydd Iddewig yn rhybuddio: gall Ewrop ddod yn 'Judenfrei' mewn 10 mlynedd

cyhoeddwyd

on

"Mae yna fwy o Iddewon yn Ewrop sy'n credu na fydd mwy o gymuned Iddewig yma mewn degawd na'r rhai sy'n credu bod gobaith o hyd," datganodd Rabbi Menachem Margolin, Cadeirydd Cymdeithas Iddewig Ewrop, yn ysgrifennu Yossi Lempkowicz.

"Nid wyf yn dweud na fyddwch yn gallu gweld pobl Iddewig yn Ewrop mewn deng mlynedd ond rwy'n poeni'n fawr am y posibilrwydd o gael presenoldeb Iddewig mewn deng mlynedd o nawr," ychwanegodd wrth iddo annerch 160 o weinidogion, seneddwyr a diplomyddion o bob rhan o Ewrop a ymgasglodd am ddeuddydd yn Krakow, Gwlad Pwyl, i drafod ffyrdd o gynyddu addysg a choffadwriaeth yr Holocost, ymladd yn erbyn gwrthsemitiaeth a datblygu offer i frwydro yn erbyn lleferydd casineb a chymell yn oes rhwydweithiau cymdeithasol.

Roedd y crynhoad hefyd yn cynnwys taith o amgylch gwersylloedd marwolaeth Auschwitz-Birkenau lle cynhaliwyd seremoni goleuo canhwyllau a gosod torchau ym mhresenoldeb Rabbi Meir Lau, cyn brif brif Rabbi Israel ac Arlywydd Cyngor Yad Vashem, Cofeb yr Holocost yn Jerwsalem. .

Ymhlith y siaradwyr yn y gynhadledd roedd Gweinidog Diwylliant Moroco ac Ieuenctid Mohamed

hysbyseb

Mehdi Bensaid, Roberta Metsola, Is-lywydd Senedd Ewrop, Gweinidog Gwyddoniaeth ac Addysg Hwngari Zoltan Maruzsa, Gweinidog Addysg Rhineland-Palatinate Stefanie Hubig, Ysgrifennydd Gwladol Addysg Prydain Nadhim Zahawi, yn ogystal â Llefarwyr Seneddau Slofenia. a Montenegro.

Cynhaliwyd y gynhadledd ar yr 83rd pen-blwydd Kristallnacht, noson Broken Glass, pan ddechreuodd y Natsïaid y pogromau gwrth-Iddewig ar 9 Tachwedd 1938 trwy ladd Iddewon, llosgi 1400 o synagogau a dinistrio siopau oedd yn eiddo i Iddewon ledled yr Almaen ac Awstria.

“Mae Ewrop yn ymladd yn erbyn gwrth-Semitiaeth, ond nid yw’n ennill eto. Os bydd y duedd ar i fyny hon yn parhau, bydd mwy a mwy o Iddewon yn ceisio noddfa yn Israel yn hytrach nag aros mewn cyfandir na all ddysgu gwersi a chamgymeriadau cataclysmig ei orffennol. Nid ydym eto yn nhalaith Judenfrei ond, yn anffodus rydym yn agosáu ato, ’’ pwysleisiodd Rabbi Margolin.

hysbyseb

Nododd na all Iddewon sy'n ceisio bwyta yn unol ag arferion eu crefydd wneud hynny mewn rhai gwledydd oherwydd deddfau sy'n gwahardd lladd kosher. Ac mewn rhai dinasoedd ar y cyfandir ni all Iddewon gerdded yn ddiogel yn eu dillad traddodiadol.

"Addysg, meddai, yw'r brechlyn mwyaf effeithiol wrth frwydro yn erbyn firws hynaf a mwyaf ffyrnig y byd."

Wrth annerch y symposiwm mewn fideo o Jerwsalem, dywedodd Prif Weinidog Israel Israel Naftali Bennett: "Yn yr Oesoedd Canol cafodd Iddewon eu herlid oherwydd eu crefydd. Yn y 19eg a'r 20fed ganrif cafodd Iddewon eu dirymu oherwydd eu hil, a heddiw ymosodir ar Iddewon oherwydd eu Gwladwriaeth Genedl, Israel. "

"Mae'n destun pryder bod angen cynhadledd am Wrth-Semitiaeth yn Auschwitz mor fuan ar ôl yr Holocost," meddai premier Israel, gan ychwanegu "cyhyd â bod Israel yn parhau'n gryf, bydd pobl Iddewig ledled y byd yn gryf."

Dywedodd Ysgrifennydd Gwladol Addysg Prydain, Nadhim Zahawi: “Methiant i ddynoliaeth a chyfiawnder oedd yr Holocost. Y digwyddiad gwaethaf mewn hanes. Ni all unrhyw beth ddileu'r boen. Gallaf deimlo'r boen oherwydd bod fy nheulu cyfan wedi rhedeg i ffwrdd o reol Saddam Hussein. Fel Cwrdiaid, roedd yn rhaid i ni ddianc. Fe wnaethon ni ffoi pan oeddwn i'n 7 oed o Irac i'r DU. "

Dilynwyd y symposiwm yn Krakow gan ymweliad â gwersylloedd marwolaeth Auschwitz-Birkenau lle cynhaliwyd seremoni golau cannwyll a gosod torchau.

Ychwanegodd: "Rwy'n deall rôl bwysig athrawon y DU yn addysg yr Holocost. Mae dysgu am hanes yn rhywbeth rydyn ni'n ei sancteiddio yn y DU. Oherwydd y corona, cynyddodd ymweliadau rhithwir ag Auschwitz. Nid oes gennym ni ddim goddefgarwch am wrth-Semitiaeth a hiliaeth. addysg -hate yw ein prif flaenoriaeth yn y DU. Rwy'n annog prifysgolion i fabwysiadu diffiniad yr IHRA o wrth-Semitiaeth, "meddai mewn cyfeiriad at wrthsemitiaeth ar gampysau.

Dywedodd Gweinidog Addysg yr Almaen yn Nhalaith Rhineland-Palatinate, Stefanie Hubig: “Rwy’n gweithio’n galed i warchod cof yr Holocost mewn ysgolion. Rydym yn gweithio i ddod ag athrawon i ymweld â safleoedd coffa a hyrwyddo addysg Iddewig mewn ysgolion. Mae hyn i gyd yn bwysig oherwydd, yn anffodus, mae yna resymau o hyd pam mae'n rhaid i ni barhau i gofio. ”

Mewn neges gan Rabat, pwysleisiodd Gweinidog Diwylliant ac Ieuenctid Moroco, Mohamed Mehdi Bensaid, fod y gynhadledd hon yn cael ei chynnal ar adeg pan mae ideolegau mwy a mwy radical yn hyrwyddo gwrth-Semitiaeth, Islamoffobia a senoffobia yn ffynnu. "Cyn belled â bod perygl radicaliaeth yn hofran dros y byd, mae'n ddyletswydd arnom i gyd i atgoffa ac addysgu ein cenhedlaeth iau ym Moroco ac o amgylch y byd am bennod dywyll yr Holocost yn hanes dyn."

Nododd Kálmán Szalai, ysgrifennydd Cynghrair Gweithredu ac Amddiffyn Ewrop (APL) addysg fel ffordd bwysig o leihau rhagfarn gwrth-Semitaidd a phwysleisiodd "y gall y wybodaeth a drosglwyddir i genedlaethau newydd ddylanwadu'n sylfaenol ar y dewis o werthoedd fel oedolyn".

Dangosodd arolwg diweddar gan yr APL ddyfalbarhad rhagfarnau gwrth-Iddewig ym mhoblogaeth sawl gwlad yn Ewrop.

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen

Holocost

Mae troseddau rhyfel Natsïaidd yr Almaen dan amheuaeth, 96, a aeth ar ffo yn mynd ar brawf

cyhoeddwyd

on

By

Yn y llun gwelir Irmgard Furchner, cyn ysgrifennydd 96 oed i bennaeth SS gwersyll crynhoi Stutthof, ar ddechrau ei threial mewn ystafell llys, yn Itzehoe, yr Almaen, Hydref 19, 2021. Christian Charisius / Pool trwy REUTERS

Fe ymddangosodd dynes Almaenig 96 oed a gafodd ei dal yn fuan ar ôl mynd ar ffo cyn gwrandawiad llys y mis diwethaf ar gyhuddiadau o gyflawni troseddau rhyfel yn ystod yr Ail Ryfel Byd gerbron barnwr ddydd Mawrth yn nhref ogleddol Itzehoe, yn ysgrifennu Miranda Murray, Reuters.

Irmgard Furchner (llun), a gyhuddwyd o gyfrannu fel merch 18 oed i lofruddiaeth 11,412 o bobl pan oedd yn deipydd yng ngwersyll crynhoi Stutthof rhwng 1943 a 1945, aed â hi i ystafell y llys tenau mewn cadair olwyn.

Prin fod ei hwyneb i'w gweld y tu ôl i fwgwd gwyn a sgarff wedi'i dynnu'n isel dros ei llygaid. Roedd diogelwch yn drwm wrth i'r barnwr a'r staff cyfreithiol wneud eu ffordd i mewn i'r llys.

hysbyseb

Rhwng 1939 a 1945 bu farw tua 65,000 o bobl o lwgu ac afiechyd neu yn y siambr nwy yn y gwersyll crynhoi ger Gdansk, yng Ngwlad Pwyl heddiw. Roeddent yn cynnwys carcharorion rhyfel ac Iddewon a gafodd eu dal yn ymgyrch difodi’r Natsïaid.

Mae Irmgard Furchner, cyn ysgrifennydd 96 oed i bennaeth SS gwersyll crynhoi Stutthof, yn cyrraedd cadair olwyn ar ddechrau ei threial mewn ystafell llys, yn Itzehoe, yr Almaen, Hydref 19, 2021. Christian Charisius / Pool via REUTERS
Mae'r Barnwr Dominik Gross yn cyrraedd ystafell y llys ar gyfer yr achos yn erbyn Irmgard Furchner, cyn ysgrifennydd 96 oed i bennaeth SS gwersyll crynhoi Stutthof, yn Itzehoe, yr Almaen, Hydref 19, 2021. Christian Charisius / Pool trwy REUTERS

Gohiriwyd yr achos ar ôl i Furchner adael ei chartref yn gynnar ar Fedi 30 ac aeth ar ffo am sawl awr cyn cael ei gadw yn ddiweddarach y diwrnod hwnnw.

Ni ellid darllen cyhuddiadau nes bod Furchner, sy'n wynebu achos llys mewn glasoed oherwydd ei hoedran ifanc ar adeg y troseddau honedig, yn bresennol yn y llys.

hysbyseb

Hi yw'r nonagenarian diweddaraf i gael ei chyhuddo o droseddau Holocost yn yr hyn sy'n cael ei ystyried yn rhuthr gan erlynwyr i achub ar y cyfle olaf i ddeddfu cyfiawnder i ddioddefwyr rhai o'r llofruddiaethau torfol gwaethaf mewn hanes.

Er i erlynwyr euogfarnu cyflawnwyr mawr - y rhai a gyhoeddodd orchmynion neu dynnu sbardunau - yn y 1960au "Treialon Frankfurt Auschwitz", yr arfer tan y 2000au oedd gadael pobl dan amheuaeth ar lefel is ar eu pennau eu hunain.

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

'Dim ond pan fydd ei chymunedau Iddewig yn teimlo'n ddiogel ac yn ffynnu y gall Ewrop ffynnu,' meddai Ursula von der Leyen wrth i'r UE gyflwyno ei strategaeth gynhwysfawr gyntaf erioed i frwydro yn erbyn gwrthsemitiaeth

cyhoeddwyd

on

Ddydd Mawrth (5 Hydref) cyflwynodd y Comisiwn Ewropeaidd y cyntaf erioed Strategaeth yr UE ar frwydro yn erbyn gwrthsemitiaeth a meithrin bywyd Iddewig, yn ysgrifennu Yossi Lempkowicz.

Gyda gwrthsemitiaeth yn bryderus ar gynnydd, yn Ewrop a thu hwnt, mae'r strategaeth yn nodi cyfres o fesurau a fynegir o amgylch tair colofn: i atal pob math o wrthsemitiaeth; i amddiffyn a meithrin bywyd Iddewig ac i hyrwyddo ymchwil, addysg a choffadu'r Holocost.

Mae'r Strategaeth yn cynnig mesurau i gynyddu cydweithredu â chwmnïau ar-lein i ffrwyno gwrthsemitiaeth ar-lein, amddiffyn mannau cyhoeddus ac addoldai yn well, sefydlu canolbwynt ymchwil Ewropeaidd ar wrthsemitiaeth gyfoes a chreu rhwydwaith o safleoedd lle digwyddodd yr Holocost. Bydd y mesurau hyn yn cael eu hatgyfnerthu gan ymdrechion rhyngwladol yr UE i arwain y frwydr fyd-eang yn erbyn gwrthsemitiaeth, meddai’r Comisiwn, cangen weithredol yr UE.

Dywedodd Ursula von der Leyen, Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd, '' heddiw rydym yn ymrwymo i feithrin bywyd Iddewig yn Ewrop yn ei holl amrywiaeth. ''

hysbyseb

Ychwanegodd, '' Rydyn ni eisiau gweld bywyd Iddewig yn ffynnu eto yng nghalon ein cymunedau. Dyma sut y dylai fod. Mae'r strategaeth rydyn ni'n ei chyflwyno heddiw yn newid sylweddol yn y ffordd rydyn ni'n ymateb i wrthsemitiaeth. Dim ond pan fydd ei chymunedau Iddewig yn teimlo'n ddiogel ac yn ffynnu y gall Ewrop ffynnu. ”

Yn ystod sesiwn friffio i'r wasg, pwysleisiodd Margaritis Schinas, Is-lywydd y Comisiwn ar Hyrwyddo ein Ffordd o Fyw Ewropeaidd, fod gwrthsemitiaeth yn anghydnaws â gwerthoedd yr UE ac â'n ffordd o fyw Ewropeaidd. Y strategaeth hon, y gyntaf o'i bath, yw ein hymrwymiad i'w brwydro yn ei holl ffurfiau ac i sicrhau dyfodol i fywyd Iddewig yn Ewrop a thu hwnt. Mae ein dyled i'r rhai a fu farw yn yr Holocost, mae arnom ni ddyled i'r goroeswyr ac mae arnom ni ddyled i genedlaethau'r dyfodol. ”

Tuag at Undeb Ewropeaidd yn rhydd o wrthsemitiaeth

hysbyseb

Mae'r strategaeth yn nodi mesurau sy'n canolbwyntio ar:

  1. atal a brwydro yn erbyn pob math o wrthsemitiaeth;
  2. amddiffyn a meithrin bywyd Iddewig yn yr UE;
  3. addysg, ymchwil a choffadu'r Holocost.

Mae rhai o'r mesurau allweddol yn y Strategaeth yn cynnwys:

  • Atal a brwydro yn erbyn pob math o wrthsemitiaeth: Mae naw o bob deg Iddew yn ystyried bod gwrthsemitiaeth wedi cynyddu yn eu gwlad, gydag 85% yn ei hystyried yn broblem ddifrifol. Er mwyn mynd i'r afael â hyn, bydd y Comisiwn yn defnyddio cronfeydd yr UE ac yn cefnogi Aelod-wladwriaethau i ddylunio a gweithredu eu strategaethau cenedlaethol. Bydd y Comisiwn yn cefnogi creu rhwydwaith ledled Ewrop o fflagwyr dibynadwy a sefydliadau Iddewig i gael gwared ar araith casineb ar-lein anghyfreithlon. Bydd hefyd yn cefnogi datblygiad naratifau sy'n gwrthweithio cynnwys gwrthsemitig ar-lein. Bydd y Comisiwn yn cydweithredu â chwmnïau diwydiant a TG i atal arddangos a gwerthu symbolau, memorabilia a llenyddiaeth sy'n gysylltiedig â'r Natsïaid ar-lein.
  • Amddiffyn a meithrin bywyd Iddewig yn yr UE: Mae 38% o Iddewon wedi ystyried ymfudo oherwydd nad ydyn nhw'n teimlo'n ddiogel fel Iddewon yn yr UE. Er mwyn sicrhau bod Iddewon yn teimlo'n ddiogel ac yn gallu cymryd rhan lawn ym mywyd Ewrop, bydd y Comisiwn yn darparu cyllid yr UE i amddiffyn mannau cyhoeddus ac addoldai yn well. Cyhoeddir yr alwad nesaf am gynigion yn 2022, gan sicrhau bod € 24 miliwn ar gael. Anogir aelod-wladwriaethau hefyd i ddefnyddio cefnogaeth Europol ynghylch gweithgareddau gwrthderfysgaeth, ar-lein ac oddi ar-lein. Er mwyn meithrin bywyd Iddewig, bydd y Comisiwn yn cymryd mesurau i ddiogelu treftadaeth Iddewig a chodi ymwybyddiaeth ynghylch bywyd, diwylliant a thraddodiadau Iddewig.
  • Addysg, ymchwil a choffadu'r Holocost: Ar hyn o bryd, nid yw un Ewropeaidd o bob 20 erioed wedi clywed am yr Holocost. Er mwyn cadw'r cof yn fyw, bydd y Comisiwn yn cefnogi creu rhwydwaith o leoedd lle digwyddodd yr Holocost, ond nad ydyn nhw bob amser yn hysbys, er enghraifft cuddfannau neu feysydd saethu. Bydd y Comisiwn hefyd yn cefnogi rhwydwaith newydd o Lysgenhadon Ewropeaidd Ifanc i hyrwyddo cofio'r Holocost. Gyda chyllid yr UE, bydd y Comisiwn yn cefnogi creu canolbwynt ymchwil Ewropeaidd ar wrthsemitiaeth gyfoes a bywyd Iddewig, mewn cydweithrediad â'r Aelod-wladwriaethau a'r gymuned ymchwil. Er mwyn tynnu sylw at dreftadaeth Iddewig, bydd y Comisiwn yn gwahodd dinasoedd sy'n gwneud cais am deitl Prifddinas Diwylliant Ewrop i fynd i'r afael â hanes eu lleiafrifoedd, gan gynnwys hanes cymunedol Iddewig.

Dywedodd yr UE y bydd yn defnyddio'r holl offer sydd ar gael i alw ar wledydd partner i frwydro yn erbyn gwrthsemitiaeth yng nghymdogaeth yr UE a thu hwnt, gan gynnwys trwy gydweithrediad â sefydliadau rhyngwladol.

'' Bydd yn sicrhau efallai na fydd cronfeydd allanol yr UE yn cael eu camddyrannu i weithgareddau sy'n annog casineb a thrais, gan gynnwys yn erbyn pobl Iddewig. Bydd yr UE yn cryfhau cydweithrediad yr UE-Israel yn y frwydr yn erbyn gwrthsemitiaeth ac yn hyrwyddo adfywiad treftadaeth Iddewig ledled y byd, ’’ meddai’r Comisiwn.

Camau nesaf ?

Gweithredir y Strategaeth dros y cyfnod 2021-2030.

Gwahoddodd y Comisiwn Senedd Ewrop a Chyngor yr UE i gefnogi gweithrediad y strategaeth a bydd yn cyhoeddi adroddiadau gweithredu cynhwysfawr yn 2024 a 2029.

Mae aelod-wladwriaethau eisoes wedi comitted i atal ac ymladd pob math o wrthsemitiaeth trwy strategaethau neu fesurau cenedlaethol newydd o dan strategaethau cenedlaethol a / neu gynlluniau gweithredu presennol ar atal hiliaeth, senoffobia, radicaleiddio ac eithafiaeth dreisgar. Dylai strategaethau cenedlaethol gael eu mabwysiadu erbyn diwedd 2022 a byddant yn cael eu hasesu gan y Comisiwn erbyn diwedd 2023.

Croesawodd Cyngres Iddewig Ewrop ryddhau strategaeth yr UE. “Mae hon yn ddogfen ddigynsail a hanfodol a fydd yn gweithredu fel map ffordd i leihau gwrthsemitiaeth yn Ewrop a thu hwnt yn sylweddol,” meddai Llywydd yr EJC, Moshe Kantor.

“Mae’n ymrwymiad i Iddewon Ewrop ein bod yn perthyn ac yn rhan hanfodol o ddyfodol Ewrop, a bydd penderfynwyr y cyfandir yn gwneud ymdrech oruchaf i sicrhau bod bywyd Iddewig yn ffynnu,” ychwanegodd.

Croesawodd Llywydd Cyngres Iddewig y Byd Ronald S. Lauder y datganiad hefyd.

“Mae gwrthsemitiaeth yn broblem enfawr yn Ewrop ac mae’n hen bryd i’r Undeb Ewropeaidd, ei Aelod-wladwriaethau ac awdurdodau lleol fabwysiadu strategaeth gynhwysfawr ar fynd i’r afael â’r prif heriau ar frwydro yn erbyn gwrthsemitiaeth,” meddai.

”Rwy’n cymeradwyo’r Comisiwn am gyflwyno cynllun uchelgeisiol sy’n cwmpasu pob agwedd ar ymladd gwrthsemitiaeth, coffáu’r Holocost a chofleidio cyfraniad yr Iddewon i’r ffordd o fyw Ewropeaidd. Edrychaf ymlaen at weithio gyda'r Comisiwn Ewropeaidd ar roi hyn ar waith. ”

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd