Cysylltu â ni

Lles anifeiliaid

Mae 'Sut y gall fod Iddewon yn Ewrop os ydych chi'n dal i gyflwyno deddfau yn ein herbyn?,' Yn gofyn i arweinydd Iddewig ar ôl Gwlad Groeg reolau i wahardd lladd heb syfrdanu

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae rhyddid crefydd Iddewig o dan ymosodiad uniongyrchol ar draws Ewrop gan yr union sefydliadau sydd wedi addo amddiffyn ein cymunedau, meddai Cadeirydd Cymdeithas Iddewig Ewrop, Rabbi Menachem Margolin, yn dilyn dyfarniad Goruchaf Lys Gwlad Groeg bod lladd defodol heb syfrdanol yn torri cyfraith yr UE., yn ysgrifennu Yossi Lempkowicz.

Mae'r dyfarniad yn ganlyniad uniongyrchol i ddyfarniad gan Lys Cyfiawnder Ewrop yn Lwcsembwrg fis Rhagfyr diwethaf y gall aelod-wledydd wahardd yr arfer o ladd defodol er mwyn hyrwyddo lles anifeiliaid, heb dorri ar hawliau grwpiau crefyddol.

Dywedodd dyfarniad mis Rhagfyr nad yw rheoliad lladd anifeiliaid yr UE “yn atal aelod-wladwriaethau rhag gosod rhwymedigaeth i syfrdanu anifeiliaid cyn eu lladd sydd hefyd yn berthnasol yn achos lladd a ragnodir gan ddefodau crefyddol”, ond anogodd aelod-wladwriaethau i ddod o hyd i gydbwysedd.

"Mae'n amlwg bellach bod nifer o aelod-wladwriaethau yn cymhwyso'r cyntaf yn eiddgar wrth anwybyddu'r olaf," meddai Rabbi Margolin mewn ymateb i benderfyniad Gwlad Groeg.

hysbyseb

Mae'r Gymdeithas Iddewig Ewropeaidd ym Mrwsel yn cynrychioli cannoedd o gymunedau ledled y cyfandir.

“Fe wnaethon ni rybuddio ym mis Rhagfyr am y canlyniadau i lawr yr afon a ddyfarnodd dyfarniad Llys Cyfiawnder Ewrop ag ef, a nawr rydyn ni'n gweld y canlyniad. Mae rhyddid crefydd Iddewig dan ymosodiad uniongyrchol. Dechreuodd yng Ngwlad Belg, symudodd i Wlad Pwyl a Chyprus a nawr tro Gwlad Groeg yw hi.

“Mae’r ymosodiadau uniongyrchol hyn yn dod gan lawer o’r un llywodraethau a sefydliadau sydd wedi tyngu i amddiffyn eu cymunedau Iddewig. Yr hyn yr ydym yn dyst iddo yw rhagrith rheng, "meddai arweinydd yr EJA.

hysbyseb

Ychwanegodd: "O ran gwrthsemitiaeth, mae llywodraethau a sefydliadau yn sefyll y tu ôl i ni yn gywir. Ond pan mae ein ffydd a'n harfer yn cael eu cyhuddo o'r chwith a'r dde gan gyfreithiau, nid ydyn nhw i'w gweld yn unman, does unman i'w cael."

“Pa ddefnydd yw amddiffyn Iddewon wrth ddeddfu pileri sylfaenol ein crefydd allan o fodolaeth?,’ ’Gofynnodd.

Dywedodd y bydd ei grŵp '' yn cyflwyno sylwadau ar frys i lefelau uchaf llywodraeth Gwlad Groeg i gael atebion uniongyrchol i'r cwestiwn syml ond sylfaenol hwn: Sut y gall fod Iddewon yn Ewrop os parhewch i gyflwyno deddfau yn ein herbyn? ''

O dan ryddid crefydd, a ddiogelir gan yr Undeb Ewropeaidd fel hawl ddynol, mae deddfwriaeth yr UE yn caniatáu eithrio ar sail grefyddol am ladd di-syfrdan ar yr amod eu bod yn digwydd mewn lladd-dai awdurdodedig. Mae arfer crefyddol kosher Iddewig yn ei gwneud yn ofynnol i dda byw fod yn ymwybodol pan fydd eu gwddf yn hollt.

Rhannwch yr erthygl hon:

Lles anifeiliaid

Mae'r Comisiwn yn cynnal arolygiadau dirybudd yn y sector iechyd anifeiliaid yng Ngwlad Belg

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn cynnal archwiliadau dirybudd ar safle cwmni fferyllol sy'n weithredol ym maes iechyd anifeiliaid yng Ngwlad Belg.

Mae gan y Comisiwn bryderon y gallai'r cwmni a arolygwyd fod wedi torri rheolau gwrthglymblaid yr UE sy'n gwahardd cam-drin safle dominyddol. Roedd swyddogion y Comisiwn yng nghwmni eu cymheiriaid o awdurdod cystadlu Gwlad Belg.

Mae arolygiadau dirybudd yn gam ymchwilio rhagarweiniol i arferion gwrth-gystadleuol a amheuir. Nid yw'r ffaith bod y Comisiwn yn cynnal arolygiadau o'r fath yn golygu bod y cwmnïau'n eu cael yn euog o ymddygiad gwrth-gystadleuol nac yn rhagfarnu canlyniad yr ymchwiliad ei hun.

Mae'r Comisiwn yn parchu hawliau amddiffyn yn llawn yn ei achos gwrthglymblaid, yn enwedig hawl cwmnïau i gael eu clywed.

hysbyseb

Cynhelir yr arolygiadau yn unol â'r holl brotocolau iechyd a diogelwch coronafirws i sicrhau diogelwch y rhai sy'n cymryd rhan.

Nid oes dyddiad cau cyfreithiol i gwblhau ymholiadau i ymddygiad gwrth-gystadleuol. Mae eu hyd yn dibynnu ar nifer o ffactorau, gan gynnwys cymhlethdod pob achos, i ba raddau y mae'r cwmnïau dan sylw yn cydweithredu â'r Comisiwn ac arfer yr hawliau amddiffyn.

hysbyseb

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen

Lles anifeiliaid

Mae grwpiau Iddewig yn herio dyfarniad Llys Cyfiawnder Ewrop ar ladd crefyddol

cyhoeddwyd

on

Cadeirydd Cymdeithas Iddewig Ewrop, Rabbi Menachem Margolin

Cadarnhaodd Llys Cyfansoddiadol Gwlad Belg ddyfarniad Llys Cyfiawnder Ewrop y gall aelod-wladwriaethau'r Undeb Ewropeaidd wahardd lladd crefyddol heb gyn-syfrdanol. Mae’r gwaharddiad a bleidleisiwyd gan ranbarthau Fflandrys a Walŵn wedi cael ei herio gan grwpiau Iddewig sy’n dadlau, o dan ryddid crefydd, a ddiogelir gan yr Undeb Ewropeaidd fel hawl ddynol, bod deddfwriaeth yr UE yn caniatáu eithrio ar sail grefyddol am ladd di-syfrdan ar yr amod eu bod yn gwneud hynny yn digwydd mewn lladd-dai awdurdodedig, yn ysgrifennu Yossi Lempkowicz.

“Mae Llys Cyfansoddiadol Gwlad Belg wedi cadarnhau’n gywilyddus benderfyniad sy’n elyniaethus yn agored i biler sylfaenol o ymarfer Iddewig,’ ’meddai Rabbi Menachem Margolin, Cadeirydd Cymdeithas Iddewig Ewrop, mewn ymateb i’r penderfyniad gan Lys Cyfansoddiadol Gwlad Belg ddydd Iau i gynnal penderfyniad gan Lys Cyfiawnder Ewrop yn gwahardd lladd crefyddol heb gyn-syfrdanol, a thrwy hynny hefyd gynnal penderfyniad tebyg gan ranbarthau Balŵn a Fflandrys Gwlad Belg. Yn galaru am benderfyniad y llys, dywedodd fodd bynnag a roddodd gyfle i wledydd Ewrop ddangos eu cefnogaeth i gymunedau Iddewig a gwarchod yr egwyddor ganolog hon o ffydd ac ymarfer. “Yr hyn sy’n cyrraedd y Cymunedau Iddewig fwyaf yw dull dau wyneb rhai gwledydd tuag at Gymunedau Iddewig. Ar un ochr maent yn gwbl gefnogol o ran y frwydr yn erbyn gwrthsemitiaeth, ar yr ochr arall nid ydynt yn cael unrhyw anhawster i ddeddfu ffydd ac ymarfer Iddewig allan o fodolaeth. Parhaodd Rabbi Margolin, “Yn waeth byth mae'r gwledydd hyn yn anwybodus o'r gwrthddywediad enfawr hwn a'i effeithiau trychinebus ar Iddewon ledled Ewrop. Mae'r penderfyniad hwn, os caiff ei ailadrodd, yn fygythiad gwirioneddol i fywyd Iddewig ledled Ewrop. Yr un mor fygythiol â gwrthsemitiaeth cynyddol, ac mewn ffordd hyd yn oed yn waeth gan ei fod yn targedu union daliadau ein credoau. Nawr yw'r amser i wledydd Ewrop sefyll y tu ôl i'w cymunedau Iddewig a gadael Gwlad Belg yn ynysig ac yn allgleifion o sut i beidio â thrin Iddewon ”. Grŵp eiriolaeth wedi'i leoli ym Mrwsel yw Cymdeithas Iddewig Ewrop sy'n cynrychioli cymunedau Iddewig ledled Ewrop.

hysbyseb

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen

profion ar anifeiliaid

Senedd Ewrop i bleidleisio ar ymchwil, profi ac addysg heb anifeiliaid

cyhoeddwyd

on

Bydd unrhyw un sy'n gyfarwydd â Ralph, masgot cwningen prawf sy'n destun prawf llidiogi Draize mewn labordai colur ac sy'n dioddef dallineb, yn meddwl tybed sut mae creulondeb o'r fath yn dal i fod yn dderbyniol mewn oes o wyddoniaeth a thechnoleg uwch. Mae'r Arbed Ralph aeth fideo yn firaol ledled y byd a daeth yn fwy na thebyg y rheswm pam yr ymunodd Mecsico â rhengoedd taleithiau yn ddiweddar, a oedd yn gwahardd profi anifeiliaid am gosmetau. Felly hefyd yr UE yn ôl yn 2013. Mae'r UE yn bwriadu mynd ymhellach fyth trwy fabwysiadu penderfyniad ar “weithred gydlynol ar lefel yr Undeb i hwyluso'r newid i arloesi heb ddefnyddio anifeiliaid mewn ymchwil, profi ac addysg” yr wythnos hon ( 15 Medi), yn ysgrifennu Eli Hadzhieva.

Er bod yr UE yn annog defnyddio dulliau heblaw anifeiliaid, megis y dechnoleg organ-ar-sglodion newydd, efelychiadau cyfrifiadurol a diwylliannau 3-D celloedd dynol, mae ymchwil yn dangos bod dulliau hynafol, fel “dos angheuol 50 y cant” yn lladd hanner o'r miliynau o anifeiliaid prawf, yn dal i gael eu defnyddio'n helaeth. Ar ben hynny, mae tystiolaeth yn dangos yn gynyddol bod rhai anifeiliaid, fel cwningod a chnofilod, yn rhywogaethau hollol wahanol i fodau dynol i'w hystyried yn ddirprwyon dibynadwy ar gyfer amddiffyn iechyd pobl rhag risgiau cemegol. Er enghraifft, profodd cyffuriau, fel thalidomid, TGN1412 neu fialuridine, gyda'r nod o drin salwch bore, lewcemia a Hepatitis B yn y drefn honno, yn gwbl ddiogel i anifeiliaid ond ni allai bodau dynol eu goddef.

Yn ôl y Comisiwn Ewropeaidd, cynyddodd y strategaeth gemegau Ewropeaidd ar gyfer cynaliadwyedd y gefnogaeth i ddefnyddio Methodolegau heblaw Anifeiliaid (NAMs) mewn Asesu Risg Cemegau, yn enwedig gyda sawl prosiect Horizon 2020 (Clwstwr ASPIS yn cynnwys RISK-HUNT3R, Prosiectau ONTOX a PrecisionTOX), y diwygiadau REACH a Rheoliad Cosmetig sydd ar ddod, prosiect newydd y Bartneriaeth Ewropeaidd ar gyfer Dulliau Amgen ar ddefnyddio NAMs mewn asesu risg, PARC gyda'r nod o drosglwyddo i asesiad risg y genhedlaeth nesaf ac Agenda Ymchwil ac Arloesi Strategol. . Mae derbyniad byd-eang o ddulliau di-anifeiliaid ac arloesol tuag at ddiogelwch cemegol hefyd yn uchel ar agenda'r OECD.

Dangosodd gweminar a drefnwyd ar 9 Medi gan EU-ToxRisk a PATROLS, dau brosiect aml-randdeiliad a ariannwyd gan Raglen H2020 yr UE, gyfyngiadau’r in vitro presennol (arbrofion tiwb prawf) ac mewn silico (arbrofion efelychiad cyfrifiadurol) canfod peryglon. systemau wrth arddangos blwch offer newydd i gynnal asesiadau di-anifail ar gyfer cemegolion a nanoddefnyddiau. Amlygodd cydlynydd prosiect EU-ToxRisk Bob van der Water o Brifysgol Leiden ei weledigaeth “i yrru newid paradeim mewn gwenwyneg tuag at ddull integredig di-anifail, wedi'i seilio ar fecanwaith o asesu diogelwch cemegol” trwy flwch offer NAM sefydledig wedi'i seilio ar in vitro ac mewn. offer silico a chydrannau blwch offer NAM y genhedlaeth nesaf. Pwysleisio fframweithiau profi.

hysbyseb

Amlygodd Shareen Doak, Cydlynydd PATROLS o Brifysgol Abertawe y bylchau gwybodaeth ynghylch effeithiau tymor hir datguddiadau nanomaterial peirianyddol realistig (ENM) ar gyfer yr amgylchedd dynol ac iechyd wrth arddangos dulliau arloesol, megis priodweddau ENM anghynhenid, profion ecotoxicity uwch, modelau heterotypig in vitro. o’r ysgyfaint, GIT a’r afu ac ati. “Mae’r dulliau hyn wedi’u teilwra i ddeall peryglon dynol ac amgylcheddol yn well a dylid eu gweithredu fel rhan o strategaeth ddiogel a chynaliadwy trwy ddylunio’r UE i leihau’r angen am brofion anifeiliaid”, meddai.

“Yr her fwyaf yw derbyn a gweithredu NAMs. Mae gofynion dilysu safonol yn rhy hir ac mae angen sefydlu parth cymhwysedd NAMs gan ystyried technolegau newydd sy'n dod i'r amlwg ”, ychwanegodd.

Mewn datganiad cynharach, mynegodd Clwstwr ASPIS gefnogaeth i’r cynnig i ddatrys Senedd Ewrop gan ei ddisgrifio fel “amserol i gyflymu trosglwyddiad di-anifail a chwrdd ag uchelgais yr UE i arwain ar y genhedlaeth nesaf ar gyfer asesu risg yn Ewrop a ledled y byd” i gyd trwy groesawu ymdrechion yr UE “a fydd yn trosi’n arferion rheoleiddio a diwydiannol a fydd yn amddiffyn iechyd pobl a’r ecosystemau yn well, trwy ein galluogi i nodi, dosbarthu ac yn y pen draw dynnu sylweddau peryglus o’r amgylchedd”.

hysbyseb

Dywedodd cymedrolwr y weminar ASE Tilly Metz (Gwyrddion, Lwcsembwrg), sydd hefyd yn cysgodi penderfyniad Senedd Ewrop, ei bod yn gobeithio y bydd y penderfyniad terfynol yn cynnwys yr elfennau canlynol: “Camau concrit i gael gwared ar brofion anifeiliaid, mapiau ac astudiaethau manwl gywir, a dull cydgysylltiedig gan asiantaethau’r UE, megis Awdurdod Diogelwch Bwyd Ewrop ac Asiantaeth Cemegau Ewrop a gweithredu dulliau datblygedig newydd yn gyflym ”.

Mae hyn yn rhoi llawer o fwyd i wneuthurwyr polisi feddwl amdano mewn eiliad gwneud neu egwyl i Ralph a'i ffrindiau anifeiliaid a dynol. Mae'n bryd i eiriau drosi i weithredu ac mae'r amgylchedd rheoleiddio yn esblygu yn unol â realiti newydd ar lawr gwlad wrth roi gofod anadlu i'r technolegau addawol a diogel hyn heb anifeiliaid trwy fabwysiadu dull deinamig i'w derbyn a'u defnyddio. Bydd hyn nid yn unig yn caniatáu inni gyflawni'r uchelgais llygredd sero yn y Fargen Werdd ond bydd hefyd yn darparu “amgylchedd di-wenwynig” ar gyfer anifeiliaid a bodau dynol.

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd