Cysylltu â ni

Horizon Ewrop

'Bydd Israel yn ymuno â Horizon Europe yn arwain at swyddi o ansawdd uchel, technolegau blaengar ac agor busnesau newydd o Israel'

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Ar ôl blwyddyn o drafodaethau, mae Israel a’r Undeb Ewropeaidd wedi cwblhau cytundeb ar gyfer esgyniad Israel i raglen Ymchwil a Datblygu Horizon yr UE, y rhaglen fwyaf o’i math yn y byd gyda chyfanswm cyllideb o ryw € 95.5 biliwn, yn ysgrifennu Yossi Lempkowicz.  

Ochr yn ochr â chymeradwyo testun y cytundeb, mae proses gymeradwyo ar y cyd ar y gweill yn y Comisiwn Ewropeaidd ac yn Israel er mwyn i'r cytundeb ddod i rym yn ystod y flwyddyn waith gyfredol. Disgwylir i'r cytundeb gael ei arwyddo ym mis Rhagfyr.

"Bydd Israel sy'n ymuno â Horizon Europe yn arwain at swyddi o ansawdd uchel, technolegau blaengar ac agor busnesau newydd Israel. Rydym yn parhau i arwain Israel i uchelfannau newydd ym maes arloesi busnes a thechnolegol," datganodd Gweinidog Tramor Israel, Yair Lapid.

Bydd rhaglen Horizon yn digwydd dros gyfnod o saith mlynedd.

hysbyseb

Dywedodd Lapid y bydd ei weinidogaeth "yn parhau i greu cyfleoedd economaidd a gwyddonol i Israel".

Nododd fod Israel yn ymuno â Horizon "yn gam arall eto yn ein polisi o gysylltiadau, gan ddod â ni'n agosach nid yn unig at yr Undeb Ewropeaidd yn ei gyfanrwydd ond hefyd at bob un o wledydd Ewrop ar lefel ddwyochrog hefyd, ac adeiladu cysylltiad rhwng y sectorau gwyddoniaeth a thechnoleg yn Israel a'u cymheiriaid yn Ewrop ".

Mae'r cytundeb yn gosod Israel fel chwaraewr canolog yn un o'r rhaglenni ymchwil a datblygu pwysicaf yn y byd.

hysbyseb

Mae Israel wedi bod yn cymryd rhan mewn rhaglenni Ymchwil a Datblygu Ewropeaidd ers 25 mlynedd fel gwlad gysylltiedig.

Mae'r rhaglen yn meithrin llawer o fuddion gwyddonol ac economaidd i Israel ac Ewrop. Bydd cyfranogiad Israel yn y rhaglen yn cyfrannu'n sylweddol at ddiwydiannau ymchwil a gwybodaeth wyddonol a thechnolegol, yn ogystal ag i fasnach a'r economi, a bydd yn hyrwyddo diwydiant Israel wrth greu cyfleoedd ar yr un pryd i gwmnïau Israel fynd i mewn i farchnadoedd Ewropeaidd.

Mae gan esgyniad Israel i'r rhaglen bwysigrwydd gwleidyddol hefyd o ran y berthynas rhwng Israel a'r Undeb Ewropeaidd.

Rhannwch yr erthygl hon:

Horizon Ewrop

Mae chwaraewyr allweddol yn ymgynnull yn 6ed rhifyn yr Wythnos Deunydd Crai

cyhoeddwyd

on

Hyd at ddydd Gwener, 19 Tachwedd, mae'r Comisiwn yn cynnal y 6th rhifyn o'r wythnos Deunyddiau Crai, gan gasglu ystod eang o lunwyr polisi UE a chenedlaethol a chwaraewyr allweddol y diwydiant i drafod polisïau a mentrau yn y maes. Bydd y gynhadledd yn canolbwyntio ar y datblygiadau diweddaraf sy'n ymwneud â deunyddiau crai yn yr UE, gan gynnwys cyfleoedd o dan bolisïau Adfer yr UE a Bargen Werdd, cyd-greu'r llwybrau trosglwyddo, dadansoddiad pellach o ddibyniaethau strategol ynghyd â gwaith ar bartneriaethau a masnach â thrydydd gwledydd. 

Uchafbwynt yr wythnos yw'r 8th cynhadledd lefel uchel flynyddol y Bartneriaeth Arloesi Ewropeaidd (EIP) ar ddeunyddiau crai. Nod y platfform rhanddeiliaid hwn yw darparu mewnwelediadau lefel uchel i'r Comisiwn, gwledydd yr UE a chwaraewyr preifat ar ddulliau arloesol i fynd i'r afael â'r heriau sy'n gysylltiedig â deunyddiau crai. Bydd y Comisiynydd Thierry Breton yn agor y gynhadledd ac yna anerchiad i'w groesawu gan ASE Hildegard Bentele, ac Ysgrifennydd Gwladol yn Weinyddiaeth Datblygu Economaidd a Thechnoleg Slofenia, Andrej Čuš. Yn ddiweddarach yn y bore, bydd Cyfarwyddwr Cyffredinol Cyd-ganolfan Ymchwil y Comisiwn, Stephen Quest, hefyd yn traddodi araith gyweirnod. Bydd sesiwn y prynhawn yn cael ei agor gan yr Is-lywydd Maroš Šefčovič. Fel rhan o'r Wythnos Deunydd Crai, mae'r Comisiwn hefyd yn cyd-drefnu sawl digwyddiad cyflenwol. Bydd y rhain yn canolbwyntio'n fanylach ar faterion sy'n ymwneud â deunyddiau crai beirniadol, tueddiadau mewn arloesi a sgiliau ar gyfer deunyddiau crai, straeon llwyddiant technoleg Horizon yr UE, Partneriaeth UE-Canada a rheoli Adnoddau UNECE. Mae mwy o wybodaeth am y digwyddiad ynghyd â chofrestriad agored ar gael ar y gwefan yr Wythnos Deunydd Crai.

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen

armenia

Daw Armenia yn gysylltiedig â Horizon Europe

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi llofnodi cytundeb gydag Armenia ar gyfer cydweithredu tynnach mewn ymchwil ac arloesi. Am y cyfnod 2021-2027. Mae Armenia wedi cael statws cymdeithas i Horizon Ewrop, Rhaglen ymchwil ac arloesi € 95.5 biliwn Ewrop. Gall ymchwilwyr, arloeswyr ac endidau ymchwil a sefydlwyd yn y wlad gymryd rhan nawr, o dan yr un amodau ag endidau o aelod-wladwriaethau'r UE. Dywedodd y Comisiynydd Arloesi, Ymchwil, Diwylliant, Addysg ac Ieuenctid Mariya Gabriel: “Rwy’n croesawu Armenia i’n rhaglen Horizon Europe. Mae Armenia wedi cynyddu ei gyfranogiad yn rhaglen flaenorol Horizon 2020 yn barhaus ac wedi cefnogi cyflymiad diwygiadau system ymchwil ac arloesi genedlaethol Armenia yn ystod yr ychydig flynyddoedd diwethaf. Bydd Armenia yn adeiladu ar ei lwyddiannau yn y gorffennol yn Horizon Europe. ”

Cymdeithas i Horizon Europe yn cefnogi'r 'Ymagwedd Fyd-eang at Ymchwil ac Arloesi' ac yn ail-gadarnhau ymrwymiad Ewrop i lefel didwylledd byd-eang sydd ei angen i yrru rhagoriaeth, cronni adnoddau ar gyfer cynnydd gwyddonol cyflymach a datblygu ecosystemau arloesi bywiog. Ers 2016 roedd cysylltiad llawn rhwng Hormen a Horizon 2020, rhaglen ymchwil ac arloesi flaenorol yr UE (2014-2020), a deilliodd straeon llwyddiant lluosog o'r cydweithrediad hwn mewn meysydd fel iechyd, sgiliau a gallu arloesi i fusnesau bach a chanolig, a mwy. Mae mwy o wybodaeth ar gael yma

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen

Horizon Ewrop

Gwlad yr Iâ a Norwy yw'r gwledydd cyntaf sy'n gysylltiedig â Horizon Europe

cyhoeddwyd

on

Mae Gwlad yr Iâ a Norwy wedi dod yn gysylltiedig yn ffurfiol â Horizon Europe, gan alluogi endidau yn y ddwy wlad hynny i gymryd rhan yn rhaglen ymchwil ac arloesi € 95.5 biliwn Ewrop, o dan yr un amodau ag endidau o Aelod-wladwriaethau'r UE. Mabwysiadodd Cydbwyllgor Ardal Economaidd Ewrop, sy'n cynnwys cynrychiolwyr Gwlad yr Iâ, Liechtenstein, Norwy, a'r UE, y Penderfyniad perthnasol heddiw ar gyfer Gwlad yr Iâ a Norwy, sy'n golygu mai nhw yw'r cyntaf i fod yn gysylltiedig â Horizon Europe. Dyma gyfle i barhau a dyfnhau cydweithredu mewn gwyddoniaeth, ymchwil ac arloesi, gan ganolbwyntio ar flaenoriaethau cyffredin: y trawsnewidiad gwyrdd a digidol deublyg, iechyd y cyhoedd a chystadleurwydd Ewrop yn y dirwedd fyd-eang. Bydd ymdrechion ar y cyd yn anelu at fynd i’r afael â phroblemau amgylcheddol yn yr Arctig, datblygu technolegau dal hydrogen a charbon, hybu arloesedd a yrrir gan ddata, a mwy.

Dywedodd Margrethe Vestager, Is-lywydd Gweithredol Ewrop sy'n Addas i'r Oes Ddigidol: “Mae didwylledd a chydweithrediad â gweddill y byd yn allweddol yn ein strategaeth i greu màs critigol ar gyfer ymchwil ac arloesi ac i gyflymu a dod o hyd i atebion i heriau byd-eang dybryd. Trwy ymuno â Gwlad yr Iâ a Norwy, byddwn yn dilyn cyfres o gamau i gefnogi’r agendâu gwyrdd, digidol ac iechyd y cyhoedd. ” Dywedodd Mariya Gabriel, Comisiynydd Arloesi, Ymchwil, Diwylliant, Addysg ac Ieuenctid: “Rwy’n croesawu Gwlad yr Iâ a Norwy yn gynnes ar fwrdd Horizon Europe. Roeddent ymhlith y perfformwyr gorau o dan Horizon 2020 gan ddangos arweinyddiaeth a rhagoriaeth arloesi ar draws meysydd fel ynni, yr amgylchedd, diogelwch bwyd, iechyd a thechnolegau digidol. Edrychaf ymlaen at ddatblygiadau newydd a straeon llwyddiant yn y blynyddoedd i ddod! ”

Mae'r cydweithrediad hwn yn tanlinellu pwysigrwydd Cytundeb yr AEE, sy'n galluogi cyfranogiad llawn gwladwriaethau'r AEE ym marchnad fewnol yr UE ac yn darparu sylfaen ar gyfer cydweithredu mewn meysydd eraill gan gynnwys ymchwil, datblygu technolegol, yr amgylchedd a diwylliant. Horizon Ewrop, rhaglen ymchwil ac arloesi’r UE 2021-2027, yw un o’r prif offer i weithredu strategaeth Ewrop ar gyfer cydweithredu rhyngwladol: Agwedd fyd-eang Ewrop tuag at gydweithrediad mewn ymchwil ac arloesi. Mae'r rhaglen yn agored i ymchwilwyr ac arloeswyr o bob cwr o'r byd sy'n cael eu hannog i ymuno â phartneriaid yr UE i baratoi cynigion. Mae trafodaethau yn parhau gyda llawer mwy o wledydd y tu allan i'r UE sydd wedi mynegi diddordeb i ddod yn gysylltiedig â Horizon Europe a bydd cyhoeddiadau pellach yn cael eu gwneud yn ystod yr wythnosau nesaf. Mae mwy o wybodaeth ar gael yma.

hysbyseb

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd