Cysylltu â ni

Gwrth-semitiaeth

Mae gwrth-semitiaeth yn gwrth-ddweud ein nod cyffredin o weithio tuag at ateb dwy wladwriaeth

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae canlyniadau o'r astudiaeth a gomisiynwyd gan yr UE gan Sefydliad Georg-Eckert (GEI) a gyhoeddwyd fis Mehefin diwethaf ar werslyfrau Palestina, cyflwyno i'r Senedd ar 2 Medi, aeth â ni, rhai ASEau, er mawr syndod. Gyda chanfyddiad yr adroddiad nad yw’r cwricwlwm yn bodloni safonau UNESCO yn ei gyfanrwydd, rhoddodd Maciej Popowski, Dirprwy Gyfarwyddwr Cyffredinol Polisi Cymdogaeth a Negodau Ehangu, y mae ei gyfarwyddiaeth wedi comisiynu’r astudiaeth, grynodeb da o’r canfyddiadau. yn datgan, “Mae’n amlwg iawn bod yr astudiaeth yn datgelu bodolaeth cynnwys hynod broblemus sy’n parhau i fod o bryder difrifol,” ysgrifennu Frederiqe Ries ASE (Grŵp Adfywio Ewrop), Ilana Cicurel ASE (Grŵp Adfywio Ewrop), Dietmar Köster ASE (Sosialwyr a Democratiaid) a Niclas Herbst ASE (Undeb Democrataidd Cristnogol).

Yn wir, cadarnhawyd adroddiad GEI yn flaenorol adroddiadau bod cytundebau a chynigion heddwch ag Israel, a oedd wedi ymddangos yn llyfrau ysgol PA, wedi'u tynnu o'r iteriad presennol o'r cwricwlwm. Cadarnhaodd ymhellach fod rhifynnau gyhoeddi ers 2017 bellach yn gyforiog o fewnosodiadau cythryblus o gynnwys a delweddaeth antisemitig, lleferydd casineb ac anogaeth uniongyrchol i drais, merthyrdod, a jihad ar draws bron pob gradd a phwnc. Gwelwyd effaith uniongyrchol y cwricwla hyn dros y ddau fis diwethaf yn ystod yr ymchwydd o trais yn y yn Israel, gyda gwerslyfrau annog myfyrwyr i drais, gan eu cyfarwyddo i gyflawni jihad a marw fel merthyron yn rhyddhau Mosg Al-Aqsa.

Mae pryder ynghylch canfyddiadau o’r fath yn adroddiad GEI mewn sefyllfa dda, ac mae’n eithaf amlwg bod gwerslyfrau Palestina wedi gwaethygu’n gyson dros y tair blynedd diwethaf. Yr wythnos diwethaf yn ystod y cyfarfod llawn, pasiodd Senedd Ewrop a penderfyniad beirniadu’r PA am greu ac addysgu deunyddiau treisgar a chasineb newydd gyda chymorth yr UE a mynnu craffu ar PA i “addasu’r cwricwlwm yn gyflym”. Yn y penderfyniad, maent yn ailadrodd a fabwysiadwyd yn flaenorol penderfyniadau mynnu bod yn rhaid i gyllid yr UE i’r PA “fod yn amodol” ar addysgu ar ddiwygio’r cwricwlwm i lynu’n llawn at safonau heddwch a goddefgarwch UNESCO”.

Mae deunyddiau treisgar a chas yn cael eu mesur yn nhermau achosion amlwg o anogaeth, casineb a gwrth-semitiaeth a nodir. Mae rhai o'n cydweithwyr yn yr MYA yn fwy cadarnhaol yn eu hymagwedd Nid yw'n glir sut y gellid mabwysiadu ymagwedd mor gadarnhaol, pan fydd cyfarwyddwr y GEI, yr Athro Dr. Eckhardt Fuchs ei hun. lleferydd gerbron y Senedd ym mis Medi 2021, dywedodd nad yw cwricwlwm Awdurdod Palestina yn bodloni safonau UNESCO o ystyried sut y gallwn, “ddod o hyd i anogaeth i gasineb, rhannau gwrthsemitaidd ac rydym wedi dweud hyn yn glir iawn”.

Mae'r PA ei hun hefyd wedi gwrthod yn ddiamwys ganfyddiadau adroddiad GEI gyda phennaeth cwricwlwm PA yn y Weinyddiaeth Addysg, Tharwat Zaid, yn datgan fis diwethaf na fydd newidiadau’n cael eu gwneud i’r cwricwlwm a bod y PA yn gwrthod canfyddiadau adroddiad yr UE ar werslyfrau PA. Dywedodd Prif Weinidog Palestina Shtayye yn yr un modd mewn Cabinet ym mis Mehefin 2021 lleferydd mewn ymateb i ganfyddiadau adroddiad GEI na ellir barnu cwricwlwm Palestina, “yn ôl safonau sydd ymhell oddi wrth [y Palesteina] hanes a diwylliant pobl”, tra bod Gweinidog Tramor Palestina Maliki Dywedodd fis diwethaf na fyddant yn diwygio’r cwricwlwm ynghylch gofynion amodoldeb cyllido ar ddiwygio cwricwla.

O ran amodoldeb, dylid egluro mai ein safbwynt ni erioed oedd cadw cronfa wrth gefn nes bod cwricwla Palestina yn bodloni safonau rhyngwladol. Ni ddylai hyn mewn unrhyw ffordd gael ei gyfuno ag atal cyllid yn ei gyfanrwydd ac ni ddylid ei weld fel dileu rhan o'r gyllideb, gyda'r gronfa wrth gefn yn cael ei dadrewi pan fydd safonau rhyngwladol yn cael eu cyrraedd o'r diwedd.

Fel Aelodau o Senedd Ewrop, mae’n ddyletswydd arnom i sefyll dros y gwerthoedd Ewropeaidd. Mae Senedd Ewrop wedi galw dro ar ôl tro ar y PA i hyrwyddo addysg o safon i blant Palestina sy'n cadw at safonau UNESCO ac yn cefnogi datrysiad dwy wladwriaeth. Rydym ni, ar yr adeg sensitif hon, yn galw ar ein cydweithwyr i gynnal y galwadau hynny a’n hymrwymiadau ein hunain i frwydro yn erbyn casineb a gwrth-semitiaeth.

hysbyseb

Lai nag 80 mlynedd ar ôl cyflawni’r troseddau gwaethaf yn erbyn dynoliaeth y mae ein cyfandir wedi’u hadnabod, yr Holocost, a dim ond wythnos ar ôl i filoedd, gan gynnwys rhai o’n cydweithwyr ASE, orymdeithio i wersyll marwolaeth Auschwitz fel rhan o’r March of the Living blynyddol. , rhaid i ni ddangos pan ddywedwn “Byth Eto” ein bod yn ei olygu. Gyda llaw y thema o’r gorymdaith hon eleni oedd pwysigrwydd trosglwyddo’r cyfrifoldeb am goffáu ac addysg yr Holocost i’r genhedlaeth nesaf. Rhaid i’r genhedlaeth nesaf hon gynnwys y genhedlaeth nesaf o blant ysgol Palestina, nad ydynt, gyda chymorth ein cyllid, yn gyfartal. dysgu bod yr Holocost wedi digwydd.

Ni ddylai addysg tuag at hunaniaeth genedlaethol Palestina sy’n cefnogi dyheadau am hunanbenderfyniad ddod ar draul gwirionedd a hanes. Rhaid i bobl a hoffai i'w cyflwr eu hunain gael ei gydnabod, hefyd ddeall cyflwr eu cymdogion. Mae beirniadu Israel yn iawn, ond rhaid ei haddysgu mewn cyd-destun sy'n cwrdd â safonau heddwch rhyngwladol, yn dyneiddio Iddewon ac Israeliaid, ac yn gwrthod trais gan bob plaid.

Nid yn unig adolygu hanesyddol sy’n amlwg, ond tropes gwrth-semitaidd amlwg sy’n amlwg mewn cardiau astudio a gyhoeddwyd ar gyfer blwyddyn academaidd 2021-2022. nodweddion o Iddewon yn cael eu portreadu fel rhai cyfrwys, bradwrus a gelyniaethus, y canard gwrthsemitaidd clasurol y mae Iddewon (a Seionyddion, sydd wedi'u cyfuno) rheoli digwyddiadau byd-eang trwy ddylanwad Iddewig yn cael ei amlygu heb sôn yn amlwg gwadu hawl y bobl Iddewig i hunanbenderfyniad a bodolaeth hunaniaeth genedlaethol Iddewig.

Mae tropes gwrth-semitaidd o'r fath yn cyferbynnu'n llwyr â Strategaeth yr UE ar frwydro yn erbyn gwrth-semitiaeth a meithrin bywyd Iddewig, gyhoeddi ym mis Hydref 2021 ar gefndir cynnydd pryderus mewn gwrth-semitiaeth. Galw i, “Sicrhau efallai na fydd arian allanol yr UE yn cael ei gam-ddyrannu i weithgareddau sy’n ysgogi casineb a thrais, gan gynnwys yn erbyn Pobl Iddewig” a nodi, “Mae unrhyw ddeunydd sy’n mynd yn eu herbyn mewn perygl o danseilio heddwch a chydfodolaeth ac nid oes lle iddo mewn gwerslyfrau neu ystafelloedd dosbarth”, mae'n amlwg pam fod yna achos i bryderu.

O ran cyllid, mae atebolrwydd yn hollbwysig. Mae hyn yn rhywbeth y mae'n rhaid i'r rhai sy'n mynychu'r Pwyllgor Cyswllt Ad-Hoc, sydd i'w gynnal ddechrau mis Mai, ei gofio hefyd. Sefydlwyd “i hyrwyddo cydweithrediad rhwng y partïon a’r gymuned rhoddwyr i gefnogi’r datrysiad dwy-wladwriaeth, datblygiad economi Palestina, ac adeiladu sefydliadau”, mae gan yr AHLC y potensial i gefnogi materion hollbwysig yn arena Palestina, pa mor gynhwysfawr bynnag yw’r oruchwyliaeth. o ran dyrannu rhoddion yn hollbwysig.

Mae rhywfaint o ddryswch yn galw am well goruchwyliaeth gyllidebol o ran cyllid yr UE gyda gwrthwynebiad i gyllid yr UE ar gyfer Awdurdod Palestina. Ailadroddwn ein cefnogaeth lwyr i gyllid yr UE ar gyfer y PA, fodd bynnag ni ddylai arian trethdalwyr yr UE byth gael ei gamddefnyddio ar gyfer anogaeth a pharhad gwrth-semitiaeth sy'n gwrth-ddweud ein nod cyffredin o weithio tuag at heddwch ac Ateb Dwy Wladwriaeth.

Mae Frederiqe Ries yn ASE ar gyfer Grŵp Adfywio Ewrop a'i is-gadeirydd.

Mae Ilana Cicurel yn ASE ar gyfer y Grŵp Adfywio Ewrop yn ogystal ag aelod o'r Pwyllgor ar Ddiwylliant ac Addysg.

Mae Dietmar Köster yn ASE dros y Sosialwyr a'r Democratiaid ac yn aelod o'r Pwyllgor Materion Tramor.

Mae Niclas Herbst yn ASE ar gyfer yr Undeb Democrataidd Cristnogol ac yn Is-Gadeirydd y Pwyllgor ar Gyllidebau ar gyfer Plaid Pobl Ewropeaidd.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd