Cysylltu â ni

Israel

'Lladdwyd mwy o sifiliaid yn Gaza gan rocedi Jihad Islamaidd Palestina na gan streiciau Israel'

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

“Mae’n bosibl bod bron i draean o’r Palestiniaid a fu farw yn yr achosion diweddaraf o drais rhwng milwriaethwyr Israel a Gaza wedi cael eu lladd gan rocedi cyfeiliornus a daniwyd gan ochr Palestina, yn ôl asesiad milwrol Israel sy’n ymddangos yn gyson ag adroddiadau annibynnol gan The Associated. Wasg," ysgrifennodd AP mewn neges drydar ddydd Llun diwethaf (8 Awst) ddiwrnod ar ôl i gadoediad gael ei gytuno yn y gwrthdaro rhwng Israel a Jihad Islamaidd Palestina (PIJà gyda chyfryngu'r Aifft, yn ysgrifennu Yossi Lempkowicz.

“Nid yw’r trydariad hwn gan Associated Press i fod i gyfiawnhau, lleihau neu berthnasu gweithredoedd neu ddioddefaint yn y gwrthdaro parhaus yn Gaza,” ychwanegodd yr asiantaeth newyddion. "Rydym yn rhannu hyn gan fod anafusion "backfire" a achoswyd gan Jihad Islamaidd naill ai wedi'u hepgor neu eu tanbrisio. Rydym yn eich annog i wylio'r fideo o'n briffio ddoe, gyda'r gobaith o ychwanegu persbectif am Jihad Islamaidd."

Dywedodd byddin Israel fod 47 o Balesteiniaid wedi’u lladd yn ystod y tridiau o frwydro—o leiaf 14 ohonyn nhw gan rocedi Islamaidd wedi’u tanio gan Jihad a fethodd. Nid oedd unrhyw un yn Gaza â gwybodaeth uniongyrchol am y ffrwydradau dan sylw yn fodlon siarad amdanynt yn gyhoeddus, meddai’r Associated Press. "Ond roedd lluniau teledu byw yn dangos bod rocedi'n mynd yn brin mewn cymdogaethau preswyl llawn dop. Ac fe roddodd ymweliadau AP i safleoedd dau ffrwydrad a laddodd gyfanswm o 12 o bobl gefnogaeth i'r amheuon eu bod wedi'u hachosi gan rocedi a aeth oddi ar y trywydd iawn."

Yn ystod darllediad byw ar 7 Awst, Lebanon's Teledu Mayadeen dal roced Jihad Islamaidd Palestina misfireing a dod i lawr mewn cymdogaeth Gaza. Gellir clywed y gohebydd yn dweud wrth y dyn camera i osgoi'r camera. Yn ôl yr Associated Press, cyhoeddodd Hamas ac yna tynnodd yn ôl gyfyngiadau ysgubol ar newyddiadurwyr tramor a oedd yn gweithio yn Llain Gaza yn dilyn y gwrthdaro. Roedd y cyfyngiadau’n cynnwys gwaharddiad ar sylw am rocedi PIJ yn methu yn Gaza ac achosi anafiadau a marwolaethau, yn ogystal â rheol gyffredinol yn mynnu bod Jerwsalem yn cael ei beio am y cynnydd diweddaraf, yn ôl yr adroddiad. Dechreuodd y trais ddydd Gwener (5 Awst), pan lansiodd Israel don o ergydion awyr rhagataliol yn erbyn Jihad Islamaidd Palestina, yr ail grŵp terfysgol mwyaf yn Llain Gaza, oherwydd yr hyn a ddisgrifiodd yr IDF fel bygythiad ar fin digwydd i sifiliaid Israel sy'n byw ger y Gaza ffin. Lladdwyd un o uwch reolwyr y PIJ yn ogystal â nifer o'u gweithwyr oedd yn cynllunio'r ymosodiad.

"O'n cudd-wybodaeth, roedd yn gwybod bod ganddyn nhw gynlluniau pendant i gynnal ymosodiad yn erbyn sifiliaid Israel yn agos at y ffin â Gaza. Gwelsom fod y bygythiad hwn ar fin digwydd. Dyna pam brynhawn dydd Gwener (5 Awst) y gwnaethom gynnal streiciau rhagataliol. yn erbyn y bobl benodol hyn a gynlluniodd yr ymosodiad hwn yn erbyn ein sifiliaid, ”meddai swyddog Israel.

“Roedd gan y llawdriniaeth ddau brif nod: amddiffynnol, i amddiffyn dinasyddion Israel rhag y morglawdd o rocedi a sarhaus: i niweidio galluoedd milwrol y PIJ trwy streiciau gydag arfau tywys manwl gywir yn targedu storfeydd arfau, lanswyr rocedi a chyfleusterau cynhyrchu.”

“Dyletswydd sylfaenol gwlad yw atal ymosodiadau o’r fath ac amddiffyn ei dinasyddion.” Erbyn i gadoediad ddod i rym nos Sul, roedd y PIJ, grŵp terfysgol a gefnogir ac a ariannwyd gan Iran, wedi tanio 1,170 o rocedi a morter i'r de a chanol Israel o Gaza, ac roedd awyrennau Israel wedi taro dwsinau o achosion o derfysgaeth a amheuir. targedau. “O’r cyfanswm o rocedi a daniwyd, glaniodd 20% ohonyn nhw neu 180 i fod yn fanwl gywir, yn Llain Gaza, gan achosi anafusion ymhlith y boblogaeth,” meddai swyddog Israel.

hysbyseb

Yn ôl iddo fe gafodd mwy o sifiliaid yn Gaza eu lladd gan rocedi PIJ na gan streiciau Israel. Honnodd Israel fuddugoliaeth yn rhannol oherwydd iddi ladd dau uwch-gomander PIJ ac oherwydd na chafodd unrhyw Israeliaid eu lladd na'u clwyfo'n ddifrifol. Rhyng-gipiodd system y Dôm Haearn 97% o'r rocedi a lansiwyd gan y grŵp terfysgol. Fe wnaeth y streiciau awyr hefyd niweidio galluoedd y PIJ, gan ddinistrio lanswyr rocedi a'u cyfleusterau cynhyrchu.

"Rydym wedi niweidio galluoedd milwrol y PIJ gydag ychydig iawn o iawndal cyfochrog ac anafusion sifil cyfyngedig. Mae pob anafiad sifil yn drasiedi ac mae wedi cael ei ymchwilio, Rydym wedi gwneud popeth o fewn ein gallu i'w hosgoi, ond bu lansiadau rocedi o iardiau ysgol neu fflatiau. ac mae bron yn amhosibl peidio ag achosi rhywfaint o niwed, ”meddai’r swyddog.

Nododd, fel y dangoswyd mewn fideo a bostiwyd ar gyfryngau cymdeithasol, fod sawl streic awyr yn erbyn rheolwyr PIJ wedi'u gohirio pan ddarganfu'r IDF bresenoldeb un sifiliaid yng nghyffiniau'r targed (gweler y fideo isod). Mae Jihad Islamaidd Palestina yn sefydliad hŷn na'r grŵp terfysgol arall, Hamas, sy'n llywodraethu Llain Gaza. “Mae’n sefydliad radical a pheryglus iawn nad oes ganddo unrhyw ddyhead i ddod yn rheolwr unrhyw diriogaeth Palestina, yn groes i Hamas,” esboniodd Kobi Michael, uwch gymrawd ymchwil yn y Sefydliad Astudiaethau Diogelwch Cenedlaethol (INSS) yn Tel Aviv, yn ystod sesiwn friffio ar-lein i newyddiadurwyr a drefnwyd gan Gymdeithas Wasg Ewrop Israel ddydd Llun.

"Eu hunig agenda, eu 'raison d'être', yw arwain y gwrthwynebiad arfog yn erbyn Israel. '' Ers y degawd diwethaf, daeth yn ddirprwy pur o Iran. Roedd arweinydd y PIJ, Ziyad Nakhalah, yn (ac yn dal i fod) yn Tehran yn ystod tridiau ymgyrch Israel yn erbyn y grŵp.Er ei fod yn grŵp Sunni, mae theocracy Shiite Iran yn eu defnyddio (a’r grŵp Sunni arall yn Gaza, Hamas) fel arfau i ansefydlogi’r Dwyrain Canol ac ymosod ar Israel.Er gwaethaf y rhain tebygrwydd, mae'n bwysig tynnu sylw at y gwahaniaethau rhwng y ddau grŵp : Mae Hamas, sydd wedi bod yn rheoli Gaza ers iddo ddod i rym bymtheg mlynedd yn ôl ar ôl meddiannu milwrol lle lladdwyd dwsinau o Balesteiniaid o Fatah, hefyd yn sefydliad terfysgol ond hefyd yn fudiad gwleidyddol , mudiad cymdeithasol a chrefyddol.

Ei nod uniongyrchol yw trechu Fatah a chymryd drosodd Awdurdod Palestina sy'n rheoli'r Lan Orllewinol. Nid oes gan y PIJ unrhyw ddyheadau o'r fath ac mae'n cyfateb yn fwy i gynllun traddodiadol sefydliad terfysgol. Fe'i sefydlwyd yn gynnar yn yr wythdegau tra bod Hamas wedi'i greu yn ddiweddarach. Dros y blynyddoedd diwethaf, yn sgil gwendid Awdurdod Palestina, mae PIJ wedi dod yn gryfach yn y lan Orllewinol - yn enwedig yn y rhan ogleddol - ac wedi bod yn gyfrifol am don o ymosodiadau terfysgol yn erbyn Israeliaid. Yn ôl Kobi Michael, y rheswm am y ganran uchel o fethiant wrth lansio rocedi yw bod gallu technegol y PIJ yn llawer is na chapasiti Hamas neu Hezbollah.

"Mae'r rocedi maen nhw'n eu cynhyrchu o safon isel," meddai. “Nid yw’r rhai sydd wedi cyrraedd pellteroedd o 80 i 100 cilomedr i mewn i diriogaeth Israel wedi cael eu cynhyrchu gan y PIJ ond maent wedi’u gwneud gan Iran ac wedi cael eu cyflwyno i Gaza trwy lwybrau Sinai a morwrol,” ychwanegodd.

Mae Hamas, sef y prif sefydliad sy'n rheoli Gaza, wedi aros ar ymylon y gwrthdaro ac ni chymerodd ran weithredol. “Mae’n arwydd cryf i faint roedden nhw’n deall ei fod o ganlyniad i benderfyniadau PIJ oedd yn ddrwg i bobol Palesteina yn Gaza. Dyna pam rydyn ni’n disgwyl i Hamas fod yn rheoli Gaza a chael rheolaeth dynnach o lawer ar Jihad Islamaidd. Disgwyliwn i Hamas, cymaint ag y maent am barhau i fwynhau’r ffyniant a gawsant yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, gyda dros 40,000 o weithwyr Palestina yn mynd i mewn i Israel yn ddyddiol, i wneud yn siŵr bod y sefyllfa yn Gaza yn aros yn dawel a sefydlog ac nad oes unrhyw fygythiadau i Sifiliaid Israel o ochr arall y ffin," pwysleisiodd y swyddog Israel.

Un diwrnod ar ôl i'r cadoediad ddod i rym, fe ailagorodd Israel groesfan fasnachol Keren Shalom rhwng Israel a Gaza i ganiatáu i lorïau oedd yn cario tanwydd a nwyddau hanfodol eraill fynd i mewn i'r Llain. “Fe aethon ni i wella bywyd y 2 filiwn o bobl sy’n byw yn Gaza mewn sawl ffordd, dŵr, trydan, carthffosiaeth, ond hefyd caniatáu i nifer cynyddol o Balesteiniaid o Gaza ddod i mewn i Israel am waith,” meddai swyddog Israel.

"Rwyf am bwysleisio pa mor gymhleth yw hi gan fod Hamas, sy'n rheoli Gaza, yn galw'n barhaus ar Balesteiniaid i gyflawni ymosodiadau terfysgol yn erbyn Israel. Ond ar yr un pryd, mae pobl yn mynd i mewn i Israel yn gweithio mewn amrywiaeth o swyddi. Tra bod pob un o'r rhain os cânt eu sgrinio ar gyfer diogelwch, mae risg bosibl y bydd ganddynt fwriadau malaen."

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd