Cysylltu â ni

coronafirws

Mae'r Eidal yn ymestyn cyrbau teithio COVID-19 a newidiadau brechu llygaid

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Ymestynnodd llywodraeth yr Eidal ddydd Llun (22 Chwefror) waharddiad ar deithio nad oedd yn hanfodol rhwng 20 rhanbarth y wlad tan Fawrth 27 wrth iddi geisio arafu lledaeniad amrywiadau coronafirws heintus iawn, yn ysgrifennu Crispian Balmer.

Dywedodd swyddogion hefyd fod y weinidogaeth iechyd yn debygol o gyflymu ymdrechion brechu trwy ddweud wrth ranbarthau i ddefnyddio'r holl ddosau sydd ar gael yn hytrach na neilltuo rhywfaint o stoc ar gyfer ail ergydion.

Cyflwynwyd y gwaharddiad ar deithio rhwng rhanbarthau ychydig cyn y Nadolig ac roedd i fod i ddod i ben ar 25 Chwefror, ond mae swyddogion yn ofni y gallai llacio cyfyngiadau arwain at ymchwydd newydd mewn achosion, wedi'i yrru gan yr amrywiad “Prydeinig” fel y'i gelwir.

Yn ei benderfyniadau cyntaf ar COVID-19, estynnodd cabinet newydd y Prif Weinidog Mario Draghi gyfyngiadau ar ymweld â theulu a ffrindiau, heb ganiatáu mwy na dau oedolyn i mewn i gartref rhywun arall ar yr un pryd.

hysbyseb

Ni chaniateir unrhyw ymweliadau mewn parthau coch fel y'u gelwir, lle mae'r cyfyngiadau tynnaf ar waith. Ar hyn o bryd, nid oes unrhyw ranbarth wedi'i dosbarthu fel “coch” ond mae rhai taleithiau, trefi a phentrefi wedi'u dynodi felly.

Er bod nifer yr achosion COVID-19 dyddiol wedi gostwng o oddeutu 40,000 yng nghanol mis Tachwedd i lai na 15,000, mae'r gyfradd heintiau, sy'n mesur canran y profion sy'n dod yn ôl yn bositif, wedi cynyddu mewn rhai ardaloedd ac mae cannoedd o farwolaethau o COVID -19 bob dydd.

Mae doll marwolaeth swyddogol yr Eidal yn 95,718 - yr ail uchaf yn Ewrop ar ôl Prydain a'r seithfed uchaf ledled y byd.

hysbyseb

Fel gwledydd eraill yr Undeb Ewropeaidd, lansiodd yr Eidal ei hymgyrch frechu gwrth-COVID-19 ddiwedd mis Rhagfyr, ac mae wedi gweinyddu 3.5 miliwn o ergydion gan gynnwys ail ergydion. At ei gilydd, mae wedi derbyn 4.69 miliwn o ergydion gan wneuthurwyr brechlyn.

Mae Prydain wedi symud yn gyflymach na'i chyn bartneriaid yn yr UE, gan roi dos brechlyn cyntaf i fwy na 17.6 miliwn o bobl.

Wedi’u hysbrydoli gan yr enghraifft Brydeinig, mae swyddogion o’r Eidal wedi cwestiynu a ddylai’r wlad ddefnyddio’r holl frechlynnau sydd ar gael iddi nawr, yn hytrach na chadw cronfeydd wrth gefn ar gyfer brechiadau dilynol argymelledig.

Y Wasg adroddodd papur newydd ddydd Sul fod Draghi ar fin mynd ar drywydd brechiadau torfol gan ddefnyddio pob dos sydd ar gael. Cadarnhaodd swyddogion fod hyn yn debygol, ond ni wnaethant roi unrhyw amserlen.

Rhannwch yr erthygl hon:

coronafirws

Mae'r Almaen yn ystyried mwy o gyrbau COVID-19 wrth i'r Unol Daleithiau gynghori yn erbyn teithio yno

cyhoeddwyd

on

By

Mae aelodau o'r swyddfa archeb gyhoeddus yn cerdded mewn marchnad Nadolig, lle maen nhw'n rheoli'r rheol '2G' sy'n caniatáu i'r rhai sydd wedi'u brechu neu eu hadfer o'r clefyd coronafirws (COVID-19) ymweld, yn Cologne, yr Almaen, Tachwedd 22, 2021. REUTERS / Thilo Schmuelgen
Mae menyw yn mynd i mewn i fwth brechu mewn canolfan frechu mewn clefyd coronavirus (COVID-19) yn Lanxess Arena yn Cologne, yr Almaen, Tachwedd 23, 2021. REUTERS / Wolfgang Rattay

Galwodd gweinidog iechyd yr Almaen ddydd Mawrth (23 Tachwedd) am gyfyngiadau pellach i gynnwys ymchwydd "dramatig" mewn achosion coronafirws wrth i gyfradd heintiau'r wlad gyrraedd y lefel uchaf erioed ac wrth i'r Unol Daleithiau gynghori yn erbyn teithio yno, ysgrifennu Andreas Rinke, Riham Alkhousaa a Sarah Marsh, Reuters.

Fe darodd y gyfradd mynychder saith diwrnod - nifer y bobl fesul 100,000 i gael eu heintio dros yr wythnos ddiwethaf - 399.8 ddydd Mawrth, i fyny o 386.5 ddydd Llun, dangosodd data gan Sefydliad Robert Koch (RKI) ar gyfer clefydau heintus.

Galwodd y Gweinidog Iechyd, Jens Spahn, am gyfyngu mwy o fannau cyhoeddus i’r rhai a gafodd eu brechu neu eu hadfer yn ddiweddar o COVID-19 ac a gafodd brawf negyddol hefyd, mewn ymgais i gynnwys pedwaredd don yr Almaen.

Nid oedd Spahn yn diystyru cloeon, er iddo ddweud y byddai hyn yn cael ei benderfynu fesul rhanbarth. Mae rhai rhanbarthau fel y Sacsoni trawiadol a Bafaria eisoes yn cymryd mesurau fel canslo marchnadoedd y Nadolig.

hysbyseb

"Mae'r sefyllfa nid yn unig yn ddifrifol, mewn rhai rhanbarthau yn yr Almaen mae bellach yn ddramatig," meddai Spahn wrth Radio yr Almaen. "Mae'n rhaid i ni symud cleifion o gwmpas gan fod yr unedau gofal dwys yn llawn ac nid yw hynny'n effeithio ar gleifion COVID-19 yn unig."

Gyda'r Almaen yn mynd i'r afael â phryderon ynghylch cyflenwi'r Biontech / Pfizer (PFE.N) brechlyn, fe wnaeth y cwmni gyflwyno cyflwyno miliwn o ddosau a gynlluniwyd yn wreiddiol ar gyfer mis Rhagfyr, meddai Spahn wrth swyddogion y weinidogaeth iechyd ddydd Llun, yn ôl dwy ffynhonnell y llywodraeth.

Byddai hynny'n ei alluogi i ddarparu 3 miliwn yn lle 2 filiwn dos yr wythnos nesaf wrth i bobl ruthro i gael ergydion atgyfnerthu ac mae apwyntiadau mewn canolfannau brechlyn yn cael eu harchebu.

hysbyseb

Roedd y ffynonellau'n dal i benderfynu a fyddai'n effeithio ar gyfanswm y brechlynnau a neilltuwyd i'r Almaen am weddill y flwyddyn, meddai'r ffynonellau.

Fe wnaeth yr ymchwydd mewn achosion yn yr Almaen, ac yn Nenmarc gyfagos, ysgogi Canolfannau Rheoli ac Atal Clefydau (CDC) yr Unol Daleithiau ddydd Llun i gynghori yn erbyn teithio i'r ddwy wlad, gan godi ei argymhelliad teithio i 'Lefel Pedwar: Uchel Iawn'.

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen

coronafirws

Mae'r UE eisiau cysoni cyfnod dilysrwydd tystysgrif brechu

cyhoeddwyd

on

By

Nod y Comisiwn Ewropeaidd yw cysoni hyd dilysrwydd tystysgrif brechu COVID-19, gan gynnwys effeithiau ergydion atgyfnerthu, dywedodd y Comisiynydd Iechyd Stella Kyriakides ddydd Llun (22 Tachwedd), yng nghanol y nifer uchaf erioed o heintiau yn rhai o daleithiau'r UE, yn ysgrifennu Sabine Siebold, Reuters.

"Rwy'n cytuno'n llwyr â'r brys, a dyma pam mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn gweithio gyda'r brys mwyaf i gryfhau cydgysylltiad symudiad rhydd, gan gynnwys hyd dilysrwydd a rôl boosters yn yr ymgyrch frechu," meddai wrth wneuthurwyr deddfau Ewropeaidd yn Strasbwrg.

Daeth Awstria y wlad gyntaf yng ngorllewin Ewrop ddydd Llun i ail-osod cloi i lawr ers i frechlynnau gael eu cyflwyno, gan gau siopau, bariau a chaffis nad ydynt yn hanfodol wrth i lwythi achosion ymchwydd godi bwgan ail aeaf syth mewn rhew dwfn ar gyfer y cyfandir. Darllen mwy.

Dywedodd Kyriakides fod trafodaethau gydag aelod-wladwriaethau’r UE ar dystysgrif COVID yn mynd rhagddynt, a bod Comisiwn Gweithredol y bloc yn bwriadu cynnig cynigion yr wythnos hon.

hysbyseb

"Rydyn ni'n benderfynol o wyrdroi'r don gyfredol ... ac rydyn ni hefyd yn ymwybodol bod angen i ni roi negeseuon clir, cydlynol i ddinasyddion," meddai.

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen

Awstria

COVID: Awstria yn ôl wrth gloi er gwaethaf protestiadau

cyhoeddwyd

on

Mae Awstria wedi dychwelyd i gloi cenedlaethol llawn wrth i brotestiadau yn erbyn cyfyngiadau newydd gyda'r nod o ffrwyno heintiau COVID-19 ledaenu ledled Ewrop, Pandemig coronafirws, yn ysgrifennu'r BBC.

O hanner nos dydd Sul (21 Tachwedd), gofynnwyd i Awstriaid weithio gartref ac mae siopau nad ydynt yn hanfodol wedi cau.

Mae cyfyngiadau newydd wedi sbarduno protestiadau ledled Ewrop. Roedd pobl yn gwrthdaro â'r heddlu yn yr Iseldiroedd a Gwlad Belg.

Mae cyfraddau heintiau wedi codi’n sydyn ar y cyfandir, gan ysgogi rhybuddion gan Sefydliad Iechyd y Byd (WHO).

hysbyseb

Ddydd Sadwrn (20 Tachwedd) cyfarwyddwr rhanbarthol WHO Dywedodd Dr Hans Kluge wrth y BBC oni bai bod mesurau'n cael eu tynhau ledled Ewrop - megis ar frechlynnau, gwisgo masgiau a gyda thocynnau Covid ar gyfer lleoliadau - gallai hanner miliwn yn fwy o farwolaethau gael eu cofnodi erbyn y gwanwyn nesaf.

Yr wythnos diwethaf daeth Awstria y wlad Ewropeaidd gyntaf i wneud brechu Covid yn ofyniad cyfreithiol, a bydd y gyfraith yn dod i rym ym mis Chwefror. Mae gwleidyddion yn yr Almaen gyfagos yn trafod mesurau tebyg wrth i unedau gofal dwys yno lenwi a niferoedd achosion daro cofnodion newydd.

'Sledgehammer' i dorri achosion

hysbyseb

Dyma bedwerydd cloi cenedlaethol Awstria ers i'r pandemig ddechrau.

Mae awdurdodau wedi gorchymyn preswylwyr i aros adref am bob rheswm ond hanfodol, gan gynnwys gwaith, ymarfer corff a siopa am fwyd.

Rhaid i fwytai, bariau, trinwyr gwallt, theatrau a siopau nad ydynt yn hanfodol i gyd gau eu drysau. Bydd y mesurau hyn yn parhau tan 12 Rhagfyr, er i swyddogion ddweud y byddan nhw'n cael eu hailasesu ar ôl 10 diwrnod.

Wrth siarad ar deledu ORF nos Sul, dywedodd y gweinidog iechyd Wolfgang Mueckstein fod yn rhaid i'r llywodraeth "ymateb nawr".

"Cloi, dull cymharol anodd, gordd, yw'r unig opsiwn i leihau nifer [yr heintiau] yma," meddai wrth y darlledwr.

Protestiodd degau o filoedd o bobl yn y brifddinas Fienna cyn y cloi. Gan fflagio baneri a baneri cenedlaethol yn darllen "Rhyddid", gwaeddodd protestwyr "Resistance!" a berwi'r heddlu.

Arddangosiadau ac aflonyddwch

Gwelodd sawl gwlad yn Ewrop brotestiadau blin yn erbyn cyfyngiadau llymach yn troi’n dreisgar dros y penwythnos.

In Gwlad Belg gwrthdaro, Brwsel, arddangoswyr yn gwrthdaro gyda'r heddlu ar ôl i ddegau o filoedd o bobl orymdeithio trwy ganol y ddinas.

Mae protestwyr yn gwrthwynebu pasiau Covid yn bennaf sy'n atal y rhai sydd heb eu brechu rhag mynd i mewn i gaffis, bwytai a lleoliadau adloniant.

Dechreuodd yr orymdaith yn heddychlon ond lansiodd rhai gerrig a thân gwyllt at swyddogion, a ymatebodd gyda nwy dagrau a chanon dŵr.

Ar draws y ffin yn yr Iseldiroedd, digwyddodd terfysg am y drydedd noson yn olynol.

Mae'r cyfryngau lleol yn adrodd bod yr heddlu wedi arestio 15 o bobl yn ninas ddeheuol Roosendaal lle cafodd ysgol gynradd ei gosod yn segur. Mae gorchymyn brys hefyd wedi’i osod yn nhref Enschede i gadw pobl oddi ar y strydoedd dros nos.

Ddydd Sadwrn, fe wnaeth pobl hyrddio tân gwyllt at yr heddlu a rhoi beiciau ar dân yn Yr Hague. Dilynodd hynny yr hyn a alwodd maer Rotterdam yn "orgy o drais" ddydd Gwener (19 Tachwedd), pan agorodd swyddogion dân ar ôl i brotestwyr daflu creigiau a thân gwyllt a gosod ceir heddlu yn ymledu.

Mae pedwar o bobl y credir iddynt gael eu taro gan fwledi heddlu yn aros yn yr ysbyty, meddai awdurdodau ddydd Sul.

Mae'r Iseldiroedd o dan gloi rhannol tair wythnos ledled y wlad, gan orfodi bwytai i gau yn gynharach a gwahardd cefnogwyr mewn digwyddiadau chwaraeon.

Mae protestwyr hefyd yn ddig ynglŷn â gwaharddiad ar dân gwyllt ar Nos Galan ac mae'r llywodraeth yn bwriadu cyflwyno tocyn brechlyn ar gyfer lleoliadau dan do.

Roedd miloedd o arddangoswyr hefyd ar y strydoedd yn Croatia's prifddinas Zagreb ddydd Sadwrn, tra yn Denmarc protestiodd tua 1,000 o bobl yn Copenhagen yn erbyn cynlluniau'r llywodraeth i orchymyn i weithwyr y sector cyhoeddus gael eu brechu er mwyn mynd i mewn i weithleoedd.

Mae'r Ffrangeg Yn y cyfamser, mae adran Caribïaidd Guadeloupe wedi cael ei siglo gan dridiau o ysbeilio a fandaliaeth, dros orchymyn brechlyn gorfodol ar gyfer gweithwyr iechyd yn ogystal â phrisiau tanwydd uchel.

Yn ôl pob sôn, arestiwyd tua 38 o bobl ac anfonwyd heddluoedd arbennig i’r ynys ddydd Sul mewn ymgais i chwalu’r aflonyddwch ar ôl i brotestwyr ail-bacio a fflachio siopau.

Mae achosion Ewrop yn codi graffig

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd