Cysylltu â ni

Google News

Mae'r Eidal yn dirwyo Google $ 123 miliwn am gam-drin safle dominyddol

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Gwelir logo Google ar bencadlys Ewropeaidd y cwmni yn Nulyn, Iwerddon, Chwefror 27, 2021. REUTERS / Clodagh Kilcoyne

Dywedodd corff gwarchod cystadleuaeth yr Eidal ddydd Iau (13 Mai) ei fod wedi dirwyo Google (GOOGL.O) € 102 miliwn ($ 123 miliwn) am gam-drin ei safle amlycaf oherwydd ei system weithredu symudol Android a'i siop apiau Google Play.

"Trwy android a'r siop app Google Play, mae gan Google safle dominyddol sy'n caniatáu iddo reoli'r cyrhaeddiad sydd gan ddatblygwyr ap ar ddefnyddwyr terfynol," meddai'r rheolydd mewn datganiad, gan ychwanegu bod bron i dri chwarter yr Eidalwyr yn defnyddio ffonau smart sy'n rhedeg ar Android .

Dywedodd y rheolydd nad oedd Google yn caniatáu i JuicePass, ap gwasanaethau cerbyd trydan (EV) o Enel X, weithredu ar Android Auto - sy'n caniatáu i apiau gael eu defnyddio wrth yrru - gan gyfyngu ei ddefnydd yn annheg wrth ffafrio Google Maps.

hysbyseb

Nid yw Google wedi bod yn caniatáu’r app ar Android Auto ers dwy flynedd, a allai gyfaddawdu ar allu Enel X i adeiladu sylfaen ddefnyddwyr, meddai’r corff gwarchod.

"Gall yr ymddygiad a ymleddir ddylanwadu ar ddatblygiad e-symudedd mewn cyfnod hanfodol ... gydag effeithiau gorlifo negyddol posibl ar ymlediad cerbydau trydan," meddai'r rheolydd gwrthglymblaid.

Enel X yw adran "e-atebion" cyfleustodau Eidalaidd Enel (ENEI.MI) ac mae Juice Pass yn caniatáu i ddefnyddwyr ddod o hyd i orsafoedd gwefru ar fapiau a gweld eu manylion.

hysbyseb

Ar ben y ddirwy, dywedodd y rheolydd ei fod wedi gofyn i Google sicrhau bod JuicePass ar gael ar Android Auto.

Nid oedd Google ar gael ar unwaith i roi sylwadau arno.

($ 1 0.8264 = €)

Y Comisiwn Ewropeaidd

Mae'r Comisiwn yn annog Google i fod yn fwy tryloyw yn eu canlyniadau peiriannau chwilio

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn a Awdurdodau Cydweithrediad Diogelu Defnyddwyr, o dan arweiniad Awdurdod Defnyddwyr a Marchnadoedd yr Iseldiroedd a Chyfarwyddiaeth Gyffredinol Arolygu Economaidd Gwlad Belg, wedi anfon llythyr at Google yn gofyn iddynt fod yn fwy tryloyw a chydymffurfio â chyfraith yr UE. Mae angen i ddefnyddwyr wybod sut mae canlyniadau eu chwiliad ym mheiriant chwilio ar-lein Google yn cael eu rhestru ac a all taliadau ddylanwadu ar y safle. Dylai prisiau hediadau a gwestai a arddangosir ar Google fod yn derfynol a chynnwys ffioedd neu drethi y gellir yn rhesymol eu cyfrif ymlaen llaw.

Yn ogystal, dylai Google adolygu telerau safonol Google Store, oherwydd canfu'r rhwydwaith Cydweithrediad Diogelu Defnyddwyr fod anghydbwysedd sylweddol mewn hawliau rhwng y masnachwr a'r defnyddiwr, er anfantais i'r olaf. At hynny, pan fydd yr Awdurdodau Defnyddwyr yn riportio cynnwys yn torri rheolau amddiffyn defnyddwyr, dylai Google ddileu neu analluogi mynediad at gynnwys o'r fath yn gyflymach.

Dywedodd y Comisiynydd Cyfiawnder Didier Reynders: “Ni ellir camarwain defnyddwyr yr UE wrth ddefnyddio peiriannau chwilio i gynllunio eu gwyliau. Mae angen i ni rymuso defnyddwyr i wneud eu dewisiadau ar sail gwybodaeth dryloyw a diduedd. ”

hysbyseb

Disgwylir i Google ddilyn i fyny a chyfleu newidiadau yn ei arferion i'r Comisiwn ac awdurdodau'r CPC o fewn y ddau fis nesaf. Bydd y Comisiwn yn cefnogi awdurdodau defnyddwyr cenedlaethol i werthuso ymateb Google, gan ystyried unrhyw ymrwymiadau i addasu eu gwefannau a'u gwasanaethau. Os na fernir bod yr ymrwymiadau a wnaed gan Google yn ddigonol, cynhelir deialog ddilynol. Efallai y bydd awdurdodau cenedlaethol yn y pen draw yn penderfynu gosod sancsiynau. Fe welwch ragor o wybodaeth yma.

hysbyseb
Parhau Darllen

rheilffyrdd UE

Cludo nwyddau rheilffordd Ewropeaidd yn ôl ar y trywydd iawn, gan roi hwb i'r economi a'r amgylchedd fel ei gilydd

cyhoeddwyd

on

Er i bron pob diwydiant Ewropeaidd daro yn 2020 oherwydd y pandemig coronafirws, cafodd rhai sectorau eu taro'n arbennig o galed, gan gynnwys rheilffyrdd trafnidiaeth. Er na chwympodd refeniw rheilffyrdd cludo nwyddau mor drychinebus â rhenti rheilffyrdd i deithwyr, mae rheilffyrdd cludo nwyddau Ewropeaidd yn dal i fodoli cofrestru colled o € 2 biliwn yn 2020, gostyngiad o 12% yn y trosiant. Mae'r straen hwn ar gludo nwyddau ar reilffyrdd wedi bod yn arbennig o bryderus o ystyried rôl hanfodol y sector i'w chwarae wrth sicrhau bod yr UE yn cyrraedd ei dargedau allyriadau - rheidrwydd amgylcheddol a oedd yn sail i weinidogion trafnidiaeth yr UE ' cytundeb yn eu cyfarfod ym mis Mehefin bod shifft foddol mewn trefn fel bod y sector rheilffyrdd yn gallu adfer hyd yn oed yn gyflymach na'r economi ehangach, i gyd wrth ffrwyno allyriadau, yn ysgrifennu Graham Paul.

Tra bod y sector trafnidiaeth Ewropeaidd cyfrifon am fwy na 25% o allyriadau nwyon tŷ gwydr y bloc Ewropeaidd, mae rheilffyrdd yn gyfrifol am ddim ond 0.4% a dyma'r unig ddull cludo i leihau ei allyriadau a'i ddefnydd o ynni er 1990. Nid yw'n syndod, felly, bod yr UE yn benderfynol i symud llawer o'r cludiant ffordd cludo nwyddau presennol i'r rheilffordd. Cafodd cynlluniau’r UE i ddathlu “Blwyddyn y Rheilffyrdd” eu rhoi rhywfaint ar rew yn ystod cyfnodau mwyaf difrifol yr argyfwng iechyd cyhoeddus, ond - mewn arwydd addawol i’r economi a’r amgylchedd fel ei gilydd - mae sylw o’r newydd ac mae buddsoddiad bellach yn gorlifo i reilffyrdd Ewrop cludo nwyddau.

Sector cyhoeddus: Mae Sbaen yn gweld arian adfer pandemig fel cyfle i hybu cludo nwyddau ar reilffyrdd

hysbyseb

Mae'r hyder newydd hwn mewn cludo nwyddau ar reilffyrdd yn dod gan lywodraethau Ewropeaidd a chwmnïau preifat fel ei gilydd. Ym mis Mehefin, gweinidogaeth drafnidiaeth Sbaen cyhoeddodd ei fod yn bwriadu neilltuo € 1.5 biliwn o'i chronfeydd adfer pandemig i wella symudiadau cludo nwyddau'r wlad, gyda llawer o'r gwariant yn canolbwyntio ar symud traffig cludo nwyddau o'r ffordd i'r rheilffordd. Mae Madrid yn gobeithio y bydd y mewnlifiad o arian parod yn helpu i gyflawni ei nod uchelgeisiol o gynyddu cyfran marchnad y rheilffyrdd o'i 4% cyfredol o dunnell-km net (ffigur sydd oedi yn sylweddol y tu ôl i'r cyfartaledd Ewropeaidd o 18%) i 10% erbyn 2030.

Bydd tua € 1bn o'r cyllid yn cael ei neilltuo i foderneiddio rhwydwaith dosbarthu nwyddau Sbaen gyda phwyslais ar ei reilffyrdd, gan gynnwys trwy ddatblygu pedair terfynfa cludo nwyddau ar reilffyrdd newydd ym Madrid, Barcelona, ​​Valencia a thalaith Basg Álava a gwella rheilffordd Sbaen. cysylltiadau cludo nwyddau â gwledydd Ewropeaidd eraill. Mae llechen o € 365 miliwn arall i helpu i hyrwyddo trafnidiaeth reilffordd gynaliadwy, gan gynnwys trwy gynnig eco-gymhellion a phrynu cerbydau foltedd deuol a mesurydd amrywiol. Daw’r cyllid ar adeg hanfodol, oherwydd fel y nododd ysgrifennydd seilwaith Sbaen, Sergio Vásquez Torrón, mae Sbaen eisoes wedi gweld ei thraffig cludo nwyddau, yn enwedig ar y ffordd, yn adlamu i lefelau cyn-bandemig.

Sector preifat: Lineas gweithredwr blaenllaw o Wlad Belg yn dod o hyd i arian i gyflymu twf

hysbyseb

Mae'r adlam hon mewn traffig cludo nwyddau y mae Sbaen a gwledydd Ewropeaidd eraill yn ei brofi hefyd yn sbarduno cwmnïau preifat i geisio ffynonellau cyllid newydd er mwyn manteisio ar gyfleoedd buddsoddi. Arweinydd marchnad Gwlad Belg Llinellau, sicrhaodd y cwmni cludo nwyddau rheilffyrdd preifat mwyaf yn Ewrop € 60 miliwn mewn cyllid ychwanegol ym mis Ionawr. Mae'r ddelio, a welodd gwmni rheilffordd cenedlaethol Gwlad Belg (SNCB) ildio bwriad ei 10% olaf o'r hyn a oedd unwaith yn is-gwmni iddo, oedd cryfhau cynlluniau ehangu rhyngwladol Lineas.

Tra bod Lineas eisoes yn bresennol yng Ngwlad Belg, Ffrainc, yr Almaen, yr Iseldiroedd, yr Eidal a Sbaen, mae ei rwydwaith yn parhau i fod yn eithaf canolog. Fel Prif Swyddog Gweithredol Geert Pauwels esbonio: "Hyd yn hyn, roedd pob un o'r llwybrau wedi'u cysylltu'n uniongyrchol neu'n anuniongyrchol â Gwlad Belg." Gyda chymorth y mewnlifiad newydd o gyfalaf, “y syniad nawr fydd creu hybiau newydd, y bydd [Lineas] yn gadael ohonynt i gysylltu cyrchfannau eraill”. Mae Lineas eisoes wedi cychwyn ar ei fuddsoddiadau rhyngwladol cyntaf ar ôl y pigiad cyfalaf; ym mis Ebrill, cwmni cludo nwyddau Gwlad Belg caffael Partner Rheilffordd Rhyngwladol yr Iseldiroedd (IRP) er mwyn atgyfnerthu ei fynediad i borthladd Rotterdam a chasglu 12 locomotif IRP.

Efallai y bydd caffaeliadau mwy sylweddol ar y ffordd, yn enwedig o ystyried adroddiadau o ffynonellau diwydiant bod Lineas yn y broses o gwblhau gweithrediad gwerthu ac adlesu a allai weld cwmni Gwlad Belg yn rhwydo cannoedd o filiynau o ewro am ei oddeutu 250 o locomotifau a 7000 o wagenni. . Byddai gweithrediad o'r fath, o'i gadarnhau, yn debygol o godi o'r newydd cwestiynau am y ffaith bod yr SNCB wedi gwerthu bron i 70% o'i gyfran yn yr un asedau hynny am ddim ond € 20m yn ôl yn 2015, yn enwedig o gofio bod y cwmni a ddaeth yn Lineas wedi'i brisio ar € 510m yn 2011. Ni ymatebodd Lineas i gais am rhoi sylwadau ar y cynllun gwerthu ac adlesu yr adroddwyd amdano, ond byddai bargen mor sylweddol yn cynyddu hyblygrwydd ariannol y cwmni preifat yn fawr ac yn caniatáu iddo wneud caffaeliadau sylweddol er mwyn cystadlu gyda'r cystadleuwyr sy'n eiddo i'r wladwriaeth DB Cargo a SNCF Logistique.

Rheswm dros optimistiaeth, ond mae'n debygol bod angen cefnogaeth bellach

Mae'r ffaith bod actorion cyhoeddus a phreifat yn Ewrop yn gwneud symudiadau sylweddol i lanio eu rhwydweithiau cludo nwyddau ar reilffyrdd yn arwydd calonogol y gallai dyddiau tywyllaf y dirwasgiad a achosir gan bandem ddod i ben i'r sector trafnidiaeth. Mae hefyd yn arwydd addawol ar gyfer nodau allyriadau Ewropeaidd y gellir eu cyflawni dim ond trwy symud cyfran sylweddol o nwyddau a gludir ar y ffordd i'r cledrau.

Er hynny, mae'r argyfwng coronafirws yn dal i bwyso'n drwm ar y sector rheilffyrdd Ewropeaidd - er gwaethaf y datblygiadau cadarnhaol yn y sector, mae refeniw cludo nwyddau ar reilffyrdd yn dal i fod yn sylweddol is nag yn 2019. Yn fwy na hynny, mae gan weithredwyr lleisiodd mae eu pryder ynghylch yr hyn a fydd yn digwydd os bydd mesurau cymorth oes pandemig fel hepgoriadau mynediad trac yn darfod cyn i'r farchnad wella'n llawn. O dan yr amgylchiadau, nid yw'n syndod bod cymdeithasau rheilffyrdd wedi galw ar yr UE i wneud hynny ymestyn y 'Flwyddyn Rheilffordd' hyd at 2022 hefyd - mae'n amlwg bod angen mwy o amser i adeiladu ar y signalau cadarnhaol cyfredol yn y farchnad.

Parhau Darllen

Belarws

Llywydd Press Club Belarus a staff sy'n cael eu cadw ym Minsk

cyhoeddwyd

on

Ddoe (dydd Mawrth, Rhagfyr 22) cafodd Julia Slutskaya, sylfaenydd ac arlywydd Press Club Belarus, ei chadw yn y maes awyr ym Minsk. Roedd hi'n dychwelyd gyda'i theulu o wyliau tramor. Chwiliwyd ei chartref, ac mae wedi ei chymryd i'r ddalfa gan yr Adran Ymchwiliadau Ariannol. Ar yr un pryd, aeth y gwasanaethau cudd i mewn i gartrefi Alla Sharko - cyfarwyddwr rhaglen Press Club Belarus, Sergey Olshevski - cyfarwyddwr swyddfa PCB a Sergey Yakupov - cyfarwyddwr yr Academi PCB. Mae chwiliadau hefyd ar y gweill yn fflatiau'r bobl hyn. Ni chaniatawyd i'r atwrnai Sergey Zikracki, a ddaeth i dŷ Alla Sharko i weld y chwiliad. Nid oedd y chwilwyr am adnabod eu hunain. Mae gweithwyr gwasanaethau cudd hefyd yn cynnal chwiliad yn swyddfa'r Press Club, ac nid yw diogelwch yr adeilad yn gadael i unrhyw un ddod i mewn, yn ysgrifennu Colin Stevens.

Julia Slutskaya, sylfaenydd ac arlywydd Press Club Belarus

Julia Slutskaya, sylfaenydd ac arlywydd Press Club Belarus

Dywedodd Clwb Gwasg Brwsel ac Arlywydd IAPC, Colin Stevens: “Mae Ffederasiwn Clybiau’r Wasg Ewropeaidd a Chymdeithas Ryngwladol Clybiau’r Wasg (IAPC) yn condemnio’r weithred hon yn erbyn sylfaenydd a staff Belarus Clwb y Wasg a rhyddid ac uniondeb y wasg yn gyffredinol. .

"Rydym yn cefnogi'n gryf ein ffrindiau a'n cydweithwyr yn y wasg ym Melarus ac yn galw ar drefn Alexander Lukashenka i ryddhau'r rhai sy'n cael eu cadw ar unwaith, ac i barchu annibyniaeth a rhyddid y cyfryngau.

“Fel llywydd Clwb Gwasg Brwsel a’r IAPC, galwaf ar benaethiaid llywodraeth yr UE 27 a’r Comisiwn Ewropeaidd i gymryd pob cam brys posibl i amddiffyn bywydau a rhyddid newyddiadurwyr ym Melarus a rhoi pob pwysau posibl ar drefn Alexander Lukashenka i ryddhau Julia Slutskaya a'i thîm. "

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd