Cysylltu â ni

Yr Eidal

Mae deddfwyr Eidalaidd yn annog newidiadau polisi i gefnogi gwrthwynebiad Iran o blaid democratiaeth

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Cynhaliodd grŵp amlbleidiol o seneddwyr Eidalaidd ac aelodau seneddol gynhadledd ddydd Mercher i fynegi cefnogaeth i brotestwyr o Iran ac ymgyrchwyr o blaid democratiaeth, ac i alw am newidiadau ym mholisïau’r Eidal a’r Undeb Ewropeaidd tuag at y Weriniaeth Islamaidd. Roedd y gynhadledd yn cyd-daro â rhyddhau datganiad, wedi’i lofnodi gan fwyafrif o seneddwyr Eidalaidd, “yn cefnogi pobl Iran yn eu brwydr dros weriniaeth seciwlar a democrataidd.”

Cyfeiriodd y datganiad a'r gynhadledd yn benodol at Gyngor Cenedlaethol Gwrthsafiad Iran fel gwarantwr y system lywodraethu honno yn y dyfodol. Tynnodd y deddfwyr sylw hefyd at “gynllun deg pwynt” ar gyfer trosglwyddo i’r system hon, a ysgrifennwyd gan Maryam Rajavi, yr unigolyn a ddynodwyd gan yr NCRI i wasanaethu fel arlywydd trosiannol pan fydd y drefn bresennol yn cael ei dymchwel.

Cyn y gynhadledd, arweiniodd y cyn-Weinidog Tramor Giulio Terzi, sydd bellach yn bennaeth Pwyllgor Materion yr Undeb Ewropeaidd Senedd, ddirprwyaeth Eidalaidd mewn cyfarfod â Mrs Rajavi yn Ashraf-3, yn Albania lle mae miloedd o aelodau o Sefydliad Pobl Mojahedin Iran (PMOI/ MEK), mae prif grŵp cyfansoddol NCRI. Ar hyn o bryd mae tua 3,000 o aelodau’r PMOI yn byw yn y gymuned hunan-adeiledig, ar ôl symud o Irac ar ôl i’r Unol Daleithiau adael eu gadael mewn perygl o ymosodiadau mynych gan grwpiau dirprwyol cyfundrefn Iran yno.

Bu nifer o siaradwyr yn annerch yr ymweliad yn ystod y gynhadledd ddydd Mercher, gan ei ddisgrifio'n gyffredinol fel profiad agoriad llygad ac yn ein hatgoffa o hanes modern llwm Iran a'i rhagolygon am ddyfodol llawer mwy disglair.

Dywedodd yr AS Stafania Ascaria y dylai “pob deddfwr ymweld ag amgueddfa Ashraf-3 a gweld beth mae pobl Iran wedi’i ddioddef.” Aeth ymlaen i ganmol gwytnwch degawdau o hyd ymhlith protestwyr Iran sydd wedi bod yn dargedau o ymosodiadau treisgar, artaith, a hyd yn oed dienyddiad, cyn darogan y bydd cymuned actifyddion Iran yn “parhau i wrthsefyll i gyflawni gwlad rydd a democrataidd.” Gorffennodd Ascaria trwy ddweud wrth ei chyd-ddeddfwyr, “rhaid inni wneud popeth o fewn ein gallu i sefyll mewn undod â nhw.”

Adleisiodd aelod arall o ddirprwyaeth Ashraf-3, Emanuele Pozzolo, y teimlad wrth dynnu sylw at y ffaith bod mudiad gwrthblaid trefniadol Iran hefyd wedi bod yn darged ymgyrch propaganda diflino gan y gyfundrefn. “Rhaid i bolisi tramor gwledydd y Gorllewin fod yn seiliedig ar realiti, nid celwyddau’r gyfundrefn,” meddai.

Y gwir amdani, yn ôl sawl cyfranogwr yn y gynhadledd ar “y map ffordd tuag at Iran ddemocrataidd,” yw bod yr NCRI a thrigolion Ashraf-3 yn cynrychioli gwir ewyllys gwleidyddol pobl Iran. Wrth annerch yn uniongyrchol yn ei araith, dywedodd Mr Terzi, “Chi yw gwir lais pobl Iran y mae'r gyfundrefn am ei atal. Dylai’r Undeb Ewropeaidd weld yr hyn a welsom yn Ashraf a chywiro ei bolisi ynghylch Iran.”

hysbyseb

Darparodd y datganiad undod blaenorol gan fwyafrif y Senedd fanylion ychwanegol ynghylch yr hyn y gallai polisi “cywir” ei gynnwys. Roedd yn annog y gymuned ryngwladol i “sefyll gyda phobl Iran yn eu hymgais am newid ac i gymryd camau pendant yn erbyn y drefn bresennol. Mae hyn yn cynnwys rhoi’r IRGC ar restr waharddedig [Corfflu Gwarchodlu Chwyldroadol Islamaidd] a dal swyddogion y gyfundrefn yn atebol am eu troseddau yn erbyn dynoliaeth.”

Mae'r IRGC yn cael ei gydnabod yn eang fel y prif offeryn gormes yn Iran, yn ogystal â bod yn brif gefnogwr dirprwyon milwriaethus Iran a gweithgareddau malaen yn y rhanbarth, gan gynnwys ymosodiadau ar anghydffurfwyr Iran. Mae’r parafilwrol caled a’i milisia gwirfoddol, y Basij, yn cael y clod am agor tân ar brotestwyr heddychlon a chynnal curiadau angheuol yn aml yn ystod y saith mis ers i wrthryfel cenedlaethol ddechrau yn dilyn marwolaeth dynes Cwrdaidd 22 oed, Mahsa Amini. , yn nwylo “heddlu moesoldeb” a oedd yn anghytuno â threfniant ei phennaeth gorfodol yn cyflenwi.

Yn ôl cudd-wybodaeth a gasglwyd o bob rhan o Iran gan y MEK, mae mwy na 750 o bobl wedi’u lladd mewn gwrthdaro dan arweiniad IRGC ers mis Medi, gan gynnwys tua 70 o blant. Mae'r MEK hefyd yn amcangyfrif bod dros 30,000 o weithredwyr wedi'u harestio yn ystod yr un amser - ffigwr sy'n gyd-ddigwyddiad tebyg i'r nifer amcangyfrifedig o ddioddefwyr dienyddiadau torfol Iran o garcharorion gwleidyddol ym 1988, a dargedodd y MEK yn bennaf. Yn ystod gwrthryfel arall ym mis Tachwedd 2019, lladdodd saethu torfol gan yr IRGC tua 1,500 o bobl.

Mewn anerchiad o bell i’r gynhadledd Eidalaidd, cyfeiriodd Mrs Rajavi at wrthryfeloedd 2019 a 2022 fel rhan o “lanw o wrthryfeloedd” cyffredinol sy’n awgrymu “na all y gyfundrefn glerigol gynnal ei rheol.” Priodolodd barhad y duedd hon, i raddau helaeth, i weithredoedd rhwydwaith o “Unedau Gwrthsafiad” sydd wedi bod yn gweithredu ledled y Weriniaeth Islamaidd ers 2014.

“It is time for Western governments to fundamentally reassess their Iran policies and stand in solidarity with the Iranian people,” Rajavi said. “The Iranian people’s determination to achieve freedom and democracy cannot be suppressed.”

Croesawodd ddatganiad Seneddwyr yr Eidal fel cam ystyrlon i gyfeiriad y newid polisi priodol, ond mynegodd bryder ynghylch parhad y trafodion rhwng llywodraethau Ewropeaidd a chyfundrefn Iran. “Ni all cymuned y byd, gan gynnwys yr Eidal, ddelio â’r unbennaeth grefyddol sy’n rheoli Iran gyda’u hasesiadau a’u hagwedd flaenorol,” meddai. “Mae hyn nid yn unig yn erbyn buddiannau pobl Iran, sy’n ceisio dymchwel y drefn hon ond yn erbyn heddwch a diogelwch byd-eang sy’n cael eu bygwth gan y drefn hon.

In the interest of changing this approach, Mr. Terzi recommended that his colleagues’ statement become “the basis of our foreign policy toward the regime in Iran.” He went on: “As emphasized in [Maryam Rajavi’s] ten-point plan, the regime must be replaced by an interim government enabling the people to choose the state they want to live in.” The Italian senators stressed

Wrth gymeradwyo’r cynllun deg pwynt hwnnw, nododd datganiad y Seneddwyr ei fod “yn sefyll dros etholiadau rhydd, rhyddid i ymgynnull a mynegiant, diddymu’r gosb eithaf, cydraddoldeb rhyw, gwahanu crefydd a gwladwriaeth, ymreolaeth i ethnigrwydd Iran, a Iran nad yw'n niwclear. Dyma’r un gwerthoedd rydyn ni’n eu hamddiffyn mewn gwledydd democrataidd.”

Pwysleisiodd y datganiad hefyd y “Dylai’r IRGC gael ei gynnwys yn y rhestr derfysgwyr.”

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd