Cysylltu â ni

Yr Eidal

Pab yn gwneud yn dda ar ôl llawdriniaeth berfeddol, meddai'r Fatican

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Pope Francis (Yn y llun) yn gwneud yn dda yn dilyn llawdriniaeth berfeddol, dywedodd y Fatican ar ôl i’r pontiff 84 oed fod yn yr ysbyty am y tro cyntaf ers ei ethol yn 2013, yn ysgrifennu philip Pullella.

Dywedodd y Llefarydd Matteo Bruni mewn datganiad bod y pontiff “wedi ymateb yn dda” i’r feddygfa, a wnaed o dan anesthesia cyffredinol ac y dywedodd y Fatican yn gynharach ei bod wedi’i hamserlennu ac na chafodd ei hysgogi gan argyfwng.

Ni roddodd unrhyw fanylion pellach am y feddygfa na pha mor hir y parhaodd ac ni ddywedodd pa mor hir y byddai'r pab yn aros yn ysbyty Gemelli yn Rhufain.

hysbyseb

Aeth y pab i mewn i'r ysbyty yn gynnar brynhawn Sul a chyhoeddwyd y datganiad ychydig cyn hanner nos amser Rhufain.

Cafodd Francis lawdriniaeth ar gyfer stenosis dargyfeiriol symptomatig y colon, cyflwr lle mae codenni tebyg i sac yn ymwthio allan o haen gyhyrol y colon, gan arwain at ddod yn gul. Cafodd y llawdriniaeth ei chyflawni gan dîm meddygol 10 person.

Yn ogystal ag achosi poen, gall y cyflwr arwain at chwyddedig, llid, ac anhawster wrth symud y coluddyn. Mae'n tueddu i effeithio mwy ar bobl hŷn.

hysbyseb

Roedd yn ymddangos bod y pab mewn iechyd da sawl awr ynghynt pan anerchodd filoedd o bobl yn Sgwâr San Pedr am ei fendith ddydd Sul a chyhoeddodd daith i Slofacia a Budapest ar gyfer mis Medi. Darllen mwy .

Yn draddodiadol, mae ysbyty gwasgaredig Gemelli ac ysgol feddygol Gatholig yn rhan ogleddol Rhufain yn trin popes ac mae rhan o'i 10fed llawr wedi'i chadw'n barhaol ar eu cyfer.

Mae aelodau o'r cyfryngau yn ymgynnull y tu allan i ysbyty Gemelli lle mae'r Pab Francis wedi'i dderbyn am 'lawdriniaeth wedi'i hamserlennu' ar ei golon yn Rhufain, yr Eidal, Gorffennaf 4, 2021. REUTERS / Guglielmo Mangiapane
Golygfa o ysbyty Gemelli lle mae'r Pab Francis wedi'i dderbyn am 'lawdriniaeth wedi'i threfnu' ar ei golon yn Rhufain, yr Eidal, Gorffennaf 4, 2021. REUTERS / Guglielmo Mangiapane

Fel y gwna bob blwyddyn ym mis Gorffennaf, roedd Francis eisoes wedi atal ei holl gynulleidfaoedd cyffredinol a phreifat am y mis. Roedd yn ymddangos bod y feddygfa wedi'i hamseru i gyd-fynd â chyfnod lle nad oes ganddo ond un ymrwymiad cyhoeddus - ei fendith ddydd Sul yn Sgwâr San Pedr.

Yn wahanol i'w ragflaenwyr, mae'n aros yn y Fatican ac nid yw erioed wedi defnyddio'r ystâd haf babaidd ymledol ym Mryniau Alban i'r de o Rufain.

Weithiau mae Francis yn brin o anadl oherwydd tynnwyd rhan o un o'i ysgyfaint yn dilyn salwch pan oedd yn ddyn ifanc yn ei fro enedigol yn yr Ariannin.

Mae hefyd yn dioddef o sciatica, sy'n achosi poen sy'n pelydru o'r cefn isaf ar hyd y nerf sciatig i'r coesau.

Fe wnaeth y cyflwr, y mae'n derbyn ffisiotherapi rheolaidd ar ei gyfer, ei orfodi i fethu sawl digwyddiad ar ddechrau'r flwyddyn hon ac mae wedi ei arwain ar adegau i gerdded gydag anhawster.

Y llynedd, fe wnaeth annwyd gwael ei gadw rhag cymryd rhan mewn encil wythnos o hyd i Lenten gyda chynorthwywyr hŷn i'r de o Rufain.

Yn 2014, flwyddyn ar ôl iddo gael ei ethol yn bab, gorfodwyd Francis i ganslo sawl ymgysylltiad oherwydd yr hyn y credir ei fod yn anhwylder ar ei stumog.

Hwngari

Mae Pab yn annog Hwngari i fod yn fwy agored i bobl o'r tu allan i anghenus

cyhoeddwyd

on

By

Pope Francis (Yn y llun) dywedodd ddydd Sul (12 Medi) y gallai Hwngari warchod ei gwreiddiau Cristnogol wrth agor i fyny i’r anghenus, ymateb ymddangosiadol i stondin y Prif Weinidog cenedlaetholgar Viktor Orban y gallai mewnfudo Mwslimaidd ddinistrio ei threftadaeth, ysgrifennu philip Pullella a Gergely Szakacs.

Roedd Francis yn Hwngari am arhosiad anarferol o fyr a danlinellodd y gwahaniaethau gyda’r Orban gwrth-fewnfudwr, ei gyferbyn gwleidyddol.

Gan gau cyngres Eglwys gydag Offeren i ddegau o filoedd o bobl yng nghanol Budapest, defnyddiodd Francis ddelweddau croes i ddangos nad oedd rhywbeth mor wreiddiau â chred grefyddol yn eithrio agwedd groesawgar.

hysbyseb

"Mae'r groes, wedi'i phlannu yn y ddaear, nid yn unig yn ein gwahodd i fod â gwreiddiau da, mae hefyd yn codi ac yn ymestyn ei breichiau tuag at bawb," meddai yn ei sylwadau ar ôl yr Offeren.

"Mae'r groes yn ein hannog i gadw ein gwreiddiau'n gadarn, ond heb amddiffynnol; i dynnu o'r ffynhonnau, gan agor ein hunain i syched dynion a menywod ein hoes," meddai ar ddiwedd yr Offeren awyr agored, a nododd Orban mynychu gyda'i wraig.

"Fy nymuniad yw eich bod chi fel yna: yn ddaearol ac yn agored, wedi'i wreiddio ac yn ystyriol," meddai'r Pab.

hysbyseb

Mae Francis yn aml wedi gwadu’r hyn y mae’n ei ystyried yn atgyfodiad symudiadau cenedlaetholgar a phoblogaidd, ac wedi galw am undod Ewropeaidd, ac wedi beirniadu gwledydd sy’n ceisio datrys yr argyfwng ymfudo gyda gweithredoedd unochrog neu ynysig.

Mewn cyferbyniad, dywedodd Orban wrth Fforwm Strategol Bled yn Slofenia yr wythnos diwethaf mai'r unig ateb i fudo oedd i'r Undeb Ewropeaidd "roi'r holl hawliau yn ôl i'r genedl-wladwriaeth".

Mae'r Pab Ffransis yn cyrraedd i gwrdd â chynrychiolwyr Cyngor Eciwmenaidd Eglwysi yn Amgueddfa'r Celfyddydau Cain yn Budapest, Hwngari, Medi 12, 2021. REUTERS / Remo Casilli
Mae'r Pab Ffransis yn cyfarch pobl wrth iddo gyrraedd Sgwâr yr Arwyr yn Budapest, Hwngari, Medi 12, 2021. REUTERS / Remo Casilli
Mae'r Pab Ffransis yn cyrraedd Maes Awyr Rhyngwladol Budapest yn Budapest, Hwngari, Medi 12, 2021. Cyfryngau / Taflen y Fatican trwy OLYGIADAU SYLW REUTERS - DARPARWYD Y DELWEDD HON GAN DRYDEDD PARTI.

Mae'r pab wedi galw am groesawu ac integreiddio ymfudwyr i fynd i'r afael â'r hyn y mae wedi'i alw'n "aeaf demograffig" Ewrop. Dywedodd Orban yn Slofenia fod ymfudwyr heddiw "i gyd yn Fwslimiaid" ac mai dim ond "y polisi teulu Cristnogol traddodiadol all ein helpu ni allan o'r argyfwng demograffig hwnnw."

Cyfarfu Francis, 84, a dreuliodd oddeutu saith awr yn unig yn Budapest, ag Orban a'r Arlywydd Janos Ader ar ddechrau ei ymweliad.

Dywedodd y Fatican fod y cyfarfod a fynychwyd hefyd gan ddau ddiplomydd gorau'r Fatican a chardinal o Hwngari, wedi para tua 40 munud a'i fod yn gynnes.

“Gofynnais i’r Pab Ffransis beidio â gadael i Christian Hwngari ddifetha,” meddai Orban ar Facebook. Dywedodd asiantaeth newyddion Hwngari, MTI, fod Orban wedi rhoi ffacsimili i Francis o lythyr a anfonodd y Brenin Bela IV o’r 13eg ganrif at y Pab Innocent IV yn gofyn am help i ymladd y Tartars.

Yn ddiweddarach ddydd Sul fe gyrhaeddodd Francis Slofacia, lle bydd yn aros yn llawer hirach, gan ymweld â phedair dinas cyn dychwelyd i Rufain ddydd Mercher.

Mae byrder ei arhosiad yn Budapest wedi ysgogi diplomyddion a'r cyfryngau Catholig i awgrymu bod y pab yn rhoi blaenoriaeth i Slofacia, i bob pwrpas yn snwcio Hwngari. Darllen mwy.

Mae'r Fatican wedi galw ymweliad Budapest yn "bererindod ysbrydol". Mae swyddfa Orban wedi dweud y byddai cymariaethau â choes Slofacia yn “gamarweiniol”.

Y daith yw'r gyntaf i'r pab ers cael llawdriniaeth fawr ym mis Gorffennaf. Dywedodd Francis wrth ohebwyr ar yr awyren yn mynd ag ef i Budapest ei fod yn “teimlo’n iawn”.

Parhau Darllen

Banca Monte dei Paschi

Mae Banca Monte dei Paschi yn 'broblem enfawr', meddai Cynghrair yr Eidal

cyhoeddwyd

on

By

Banca Monte dei Paschi o'r Eidal (BMPS.MI) yn “broblem enfawr”, meddai pennaeth plaid asgell dde’r Gynghrair ddydd Sul, gan leisio pryderon ynghylch gwerthiant posib banc Tuscan i wrthwynebydd mwy o faint UniCredit (CRDI.MI), yn ysgrifennu Francesca Landini, Reuters.

Ar ôl cymryd rheolaeth ar Monte dei Paschi (MPS) yn 2017 ar ôl help llaw o € 5.4 biliwn ($ 6.3bn), mae Trysorlys yr Eidal wedi ymrwymo i ddychwelyd banc hynaf y byd i ddwylo preifat erbyn canol 2022, gyda Rhufain bellach yn ceisio brocera uno gydag UniCredit.

"Gallai'r ateb fod yn uno, ond nid yn werthiant i UniCredit," meddai Matteo Salvini y Gynghrair wrth gohebwyr ar ymylon cynhadledd fusnes flynyddol yn Cernobbio ar Lake Como.

hysbyseb

Dylai'r Trysorlys gymryd amser a gwthio am gysylltiad â banciau Eidalaidd sy'n canolbwyntio ar fenthyca i fentrau bach a chanolig yn lle rhuthro i'w werthu i UniCredit, meddai Salvini.

"Gallai MPS a banciau lleol eraill greu trydydd grŵp bancio," meddai Salvini, gan awgrymu y gallai fod yn gysylltiedig â Banca Carige (CRGI.MI) a benthycwyr rhanbarthol eraill yn ne'r Eidal.

Dywedodd arweinydd plaid y Gynghrair, sy'n rhan o'r glymblaid lywodraethol, y gallai clymu rhwng UniCredit ac MPS sbarduno 7,000 o doriadau swyddi a chau 300 o ganghennau.

hysbyseb

Postiodd MPS y mis diwethaf ganlyniadau gwell na'r disgwyl yn yr ail chwarter ond dywedodd eu bod yn dal i gynllunio i godi 2.5 biliwn ewro mewn arian parod y flwyddyn nesaf pe bai'n methu â sicrhau prynwr.

Dywedodd Salvini y byddai'n gwneud synnwyr i'r Trysorlys chwistrellu arian ychwanegol i mewn i MPS pe bai angen iddo roi'r banc yn ôl ar y farchnad yn y tymor canolig.

Mae tref enedigol y banc, Siena, fel gweddill rhanbarth canolog Tuscany, yn rhan draddodiadol o'r blaid PD chwith-ganol, a feirniadwyd yn aml am gyfrannu at drafferthion benthyciwr Tuscan.

Ailadroddodd Salvini ei feirniadaeth hallt flaenorol o PD a dywedodd y dylai'r blaid gymryd cyfrifoldeb am wae'r benthyciwr.

Parhau Darllen

Afghanistan

Yr Eidal i drosglwyddo ei llysgenhadaeth Afghanistan i Qatar - gweinidog

cyhoeddwyd

on

By

Gweinidog Tramor yr Eidal Luigi Di Maio. Gweinidogaeth / Taflen Dramor Rwseg trwy REUTERS

Mae'r Eidal yn bwriadu symud ei llysgenhadaeth Afghanistan i Doha, yn Qatar, meddai Gweinidog Tramor yr Eidal, Luigi Di Maio, ddydd Sul, yr arwydd diweddaraf o ddiplomyddion y Gorllewin yn sefydlu'n barhaol y tu allan i Afghanistan yn sgil meddiant y Taliban, yn ysgrifennu Francesca Landini, Reuters.

Daw’r cyhoeddiad yn dilyn arwyddion cynharach y gall gwledydd y Gorllewin a’r Undeb Ewropeaidd, sydd wedi cau eu cenadaethau yn Kabul, ddefnyddio talaith y Gwlff fel canolbwynt alltraeth ar gyfer eu cysylltiadau diplomyddol ag Afghanistan.

hysbyseb

Fe hedfanodd llawer o ddiplomyddion i wladwriaeth y Gwlff, sydd wedi croesawu swyddfa wleidyddol y Taliban ers 2013, ar ôl gwagio prifddinas Afghanistan yn hwyr y mis diwethaf.

Mae China, Iran, Pacistan, Rwsia a Thwrci wedi cadw eu llysgenadaethau ym mhrifddinas Afghanistan ar agor, gan gynyddu eu cyfleoedd i ddylanwadu'n uniongyrchol ar a llywodraeth newydd, sydd yn y broses o gael ei ffurfio. Darllen mwy.

"Byddaf yn cwrdd heddiw ag Emir Qatar ac yna gyda'r gweinidog tramor oherwydd ein bwriad yw adleoli'r llysgenhadaeth a gawsom yn Kabul i Doha," meddai Di Maio, a oedd yn siarad mewn galwad fideo gan Doha i ddynion busnes a gwleidyddion. mynychu cynhadledd fusnes yn Cernobbio ar Lyn Como.

hysbyseb

"Mae Qatar wedi dod yn ganolfan cysylltiadau diplomyddol mewn perthynas â'r llywodraeth hon yn Afghanistan sy'n cael ei ffurfio," meddai Di Maio.

Mae ffynonellau o fewn y Taliban wedi dweud y bydd ei gyd-sylfaenydd Mullah Abdul Ghani Baradar yn arwain llywodraeth newydd yn Afghanistan a fydd yn cael ei chyhoeddi cyn bo hir.

Ataliodd yr Unol Daleithiau weithrediadau yn ei llysgenhadaeth Kabul ar Awst 31, ddiwrnod ar ôl i Washington gwblhau tynnu ei luoedd yn ôl o Afghanistan, gan ddod ag 20 mlynedd o ryfel i ben a arweiniodd at ddychweliad milwriaethus y Taliban i rym.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd