Cysylltu â ni

Japan

Wrth i wyddiau Gemau anrhagweladwy, mae noddwyr Japan yn ei chael hi'n anodd addasu

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Gyda llai na deufis ar ôl tan ddechrau Gemau Olympaidd Tokyo, nid yw Bragdai Asahi Japan yn gwybod o hyd a fydd cefnogwyr yn cael mynd i stadia i brynu ei gwrw, ysgrifennu Maki Shiraki ac Eimi Yamamitsu.

Mae Japan wedi lleihau ei chynlluniau Olympaidd yn ôl yng nghanol y pandemig COVID-19 a chyflwyno brechlyn yn araf. Nawr, ni chaniateir gwylwyr tramor yn y wlad ac nid yw'r trefnwyr wedi penderfynu eto faint o wylwyr domestig, os o gwbl, sy'n gallu mynychu.

Gyda'i gilydd, talodd mwy na 60 o gwmnïau o Japan record o fwy na $ 3 biliwn i noddi Gemau Tokyo, digwyddiad y mae'r mwyafrif o Japaneaid bellach eisiau ei ganslo neu ei oedi eto. Talodd noddwyr $ 200 miliwn arall i ymestyn contractau ar ôl gohirio’r Gemau y llynedd.

hysbyseb

Mae llawer o noddwyr yn ansicr sut i fwrw ymlaen ag ymgyrchoedd hysbysebu neu ddigwyddiadau marchnata, yn ôl 12 swyddog a ffynhonnell mewn cwmnïau sy'n ymwneud yn uniongyrchol â nawdd.

Mae gan Asahi yr hawliau unigryw i werthu cwrw, gwin a chwrw di-alcohol yn y stadia. Ond ni fydd yn gwybod mwy nes bydd penderfyniad am wylwyr domestig, meddai llefarydd. Disgwylir i hynny ddigwydd tua Mehefin 20, tuag at ddiwedd y cyflwr presennol yr argyfwng yn Tokyo.

Hyd yn oed os caniateir gwylwyr, nid oes gan lywodraeth Tokyo gynlluniau i ganiatáu alcohol yn ei safleoedd gwylio cyhoeddus y tu allan i leoliadau, meddai cynrychiolydd.

hysbyseb

Nid yw Asahi wedi gwneud newidiadau marchnata mawr eto, meddai’r llefarydd. Ym mis Mai dechreuodd werthu ei gwrw "Super Dry" gyda dyluniad newydd Tokyo 2020, fel y cynlluniwyd.

O'r dechrau, fe wnaeth Japan gipio ar y Gemau Olympaidd fel cyfle marchnata prin: fe wnaeth cais Tokyo gyffwrdd â "omotenashi" - lletygarwch coeth.

Ond mae noddwyr wedi tyfu’n rhwystredig gyda’r hyn maen nhw’n ei ystyried yn benderfyniadau araf ac wedi cwyno wrth drefnwyr, yn ôl un o’r ffynonellau, un o weithwyr cwmni noddi.

"Mae cymaint o wahanol senarios na allwn eu paratoi," meddai'r ffynhonnell, a wrthododd gael eu hadnabod fel y rhan fwyaf o'r bobl a gafodd eu cyfweld â noddwyr oherwydd nad yw'r wybodaeth yn gyhoeddus.

Mae cwmnïau wedi gwenwyno i drefnwyr, tra bod noddwyr haen is yn cwyno nad yw eu pryderon yn cael sylw, meddai'r ffynhonnell.

Rhennir noddwyr yn bedwar categori, gyda noddwyr byd-eang, sydd fel arfer â bargeinion aml-flwyddyn, ar y brig. Mae'r tair haen arall yn gwmnïau y mae eu contractau ar gyfer Gemau Tokyo yn unig.

Mewn ymateb i gwestiynau Reuters am anhawster wynebu noddwyr oherwydd yr oedi wrth wneud penderfyniad ar wylwyr, dywedodd pwyllgor trefnu Tokyo ei fod yn gweithio’n agos gyda phartneriaid a’r holl randdeiliaid.

Dywedodd hefyd fod y pwyllgor yn dal i siarad â phartïon perthnasol am sut i drin gwylwyr, a'i fod yn ystyried ffactorau fel effeithiolrwydd, ymarferoldeb a chost.

Dangosodd tua 60% o Japan yn canslo neu ohirio’r digwyddiad, dangosodd arolwg barn diweddar. Mae llywodraeth Japan, y Pwyllgor Olympaidd Rhyngwladol a threfnwyr Tokyo wedi dweud bydd y Gemau'n mynd yn eu blaenau.

CYFLE COLLI

Ar gyfer noddwr byd-eang Toyota Motor Corp. (7203.T), roedd y Gemau yn gyfle i arddangos ei dechnoleg ddiweddaraf. Roedd wedi bwriadu cyflwyno tua 3,700 o gerbydau, gan gynnwys 500 o sedans celloedd tanwydd hydrogen Mirai, i wennol athletwyr a VIPs ymhlith lleoliadau.

Roedd hefyd yn bwriadu defnyddio codennau hunan-yrru i gario athletwyr o amgylch y pentref Olympaidd.

Bydd cerbydau o'r fath yn dal i gael eu defnyddio, ond ar raddfa lawer llai - "gwaedd bell o'r hyn yr oeddem wedi'i obeithio a'i ragweld," meddai ffynhonnell Toyota. Byddai Gemau Olympaidd ar raddfa lawn, meddai'r ffynhonnell, wedi bod yn "foment fawreddog i geir trydan".

Gwrthododd llefarydd ar ran Toyota wneud sylw ynghylch a oedd unrhyw newidiadau i'w farchnata.

Roedd cludwr diwifr NTT Docomo Inc wedi ystyried ymgyrchoedd i arddangos technoleg 5G, ond mae'r cwmni'n aros i weld beth mae'r trefnwyr yn ei benderfynu am wylwyr domestig, meddai cynrychiolydd.

Lansiodd asiantaethau teithio JTB Corp a Tobu Top Tours Co becynnau cysylltiedig â Gemau ganol mis Mai, ond mae eu gwefannau yn nodi y gallai’r rheini gael eu canslo.

Rhagwelodd Tobu Top Tours "y byddai sefyllfaoedd yn newid erbyn y funud," ond mae'n gwerthu ei becynnau yn ôl y bwriad, meddai llefarydd. Dywedodd yr asiantaeth deithio a JTB y byddent yn ad-dalu cwsmeriaid os na chaniateir gwylwyr neu os bydd y Gemau'n cael eu canslo.

Roedd noddwyr Olympaidd wedi bwriadu cynnig rhaglenni teithio Prif Weithredwyr Japan a oedd yn cynnwys partïon croeso gydag enwogion ac athletwyr enwog, ceir preifat a lolfeydd, dywedodd y gweithiwr yn y cwmni noddi.

Mae rhai cwmnïau bellach wedi lleihau’r cynlluniau hynny i docynnau Gemau sydd wedi’u paru ag arosiadau neu anrhegion gwestai, meddai’r person.

"Mae yna effaith llawer mwy uniongyrchol ac uniongyrchol, yn amlwg, ar hysbysebwyr lleol, cyfranogwyr lleol a busnesau lleol oherwydd y diffyg twristiaid a mynychwyr hynny," meddai Christie Nordhielm, athro addysgu cyswllt marchnata yn Ysgol Fusnes McDonough Prifysgol Georgetown.

RISG ADRODDIAD

Mae rhai cwmnïau domestig, sy'n poeni am wrthwynebiad i'r Gemau, wedi gohirio cynlluniau ar gyfer hysbysebion sy'n cynnwys athletwyr Olympaidd neu'n cefnogi timau cenedlaethol Japan, meddai rhywun â gwybodaeth uniongyrchol am y mater, a'r gweithiwr yn y noddwr, a gafodd ei friffio ar y mater.

"Rwy'n poeni y gallai fod yn negyddol i'r cwmni, trwy wyntyllu hysbysebion Olympaidd," meddai ffynhonnell wrth noddwr domestig. "Ar y pwynt hwn, ni fyddai unrhyw faint o gyhoeddusrwydd y gallem ei gael yn gwneud iawn am yr hyn a dalwyd gennym."

Mae hysbysebwyr rhyngwladol yn dal i fod eisiau canolbwyntio ar Japan oherwydd y Gemau Olympaidd, meddai Peter Grasse, cynhyrchydd sefydlu Mr + Positive, cwmni cynhyrchu hysbysebu yn Tokyo.

Ond mae eu neges wedi symud i ffwrdd o'r delweddau safonol o fuddugoliaeth Olympaidd.

"Dwi ddim yn credu bod pobl wedi ysgrifennu'r sgriptiau buddugoliaethus hynny," meddai Grasse. "Mae'n barch llawer mwy o barch tawel tuag at ddynoliaeth."

Mae rhai noddwyr byd-eang haen uchaf, y mae eu contractau’n rhedeg tan 2024, yn lleihau hyrwyddiadau Tokyo ac yn gohirio cyllidebau ar gyfer Beijing yn 2022 neu Paris yn 2024, meddai ail berson â gwybodaeth uniongyrchol am y mater, a chyflogai’r cwmni noddi a oedd briffio ar y mater.

Ond nid oes gan noddwyr domestig Gemau Olympaidd arall.

"Dyna pam na allwn roi'r gorau iddi yn syml," meddai'r ffynhonnell wrth y noddwr domestig. "Hyd yn oed os yw'r marchnata'n aneffeithiol."

($ 1 = 109.4000 yen)

Japan

Problem Ynysoedd Kuril fel maen tramgwydd rhwng Rwsia a Japan

cyhoeddwyd

on

Mae problem yr sofraniaeth diriogaethol dros Ynysoedd De Kuril neu'r anghydfod tiriogaethol rhwng Rwsia a Japan heb ei datrys ers diwedd yr Ail Ryfel Byd ac mae'n parhau fel y mae hyd at y dyddiau hyn, yn ysgrifennu Alex Ivanov, gohebydd Moscow.

Mae mater perchnogaeth yr ynysoedd yn parhau i fod yn ganolbwynt cysylltiadau dwyochrog rhwng Moscow a Tokyo, er bod ochr Rwseg yn gwneud ymdrechion gweithredol i "ddiddymu" y mater hwn a dod o hyd i un arall yn ei le yn bennaf trwy brosiectau economaidd. Serch hynny, nid yw Tokyo yn rhoi’r gorau i geisio cyflwyno problem Ynysoedd Kuril fel y brif broblem ar yr agenda ddwyochrog.

Ar ôl y rhyfel, ymgorfforwyd holl Ynysoedd Kuril yn yr Undeb Sofietaidd, ond mae perchnogaeth ynysoedd Iturup, Kunashir, Shikotan a grŵp ynysoedd Habomai yn destun dadl gan Japan, sy'n eu hystyried yn rhan o'r wlad sydd wedi'i meddiannu. Er bod y 4 ynys eu hunain yn cynrychioli ardal eithaf bach, mae cyfanswm arwynebedd y diriogaeth yr herir amdani, gan gynnwys y parth economaidd 200 milltir, oddeutu 200.000 cilomedr sgwâr.

hysbyseb

Mae Rwsia yn honni bod ei sofraniaeth dros Ynysoedd de Kuril yn gwbl gyfreithiol ac nad yw’n destun amheuaeth a thrafodaeth, ac yn datgan nad yw’n cydnabod yr union ffaith o fodolaeth anghydfod tiriogaethol â Japan. Problem perchnogaeth Ynysoedd de Kuril yw'r prif rwystr i setliad llawn cysylltiadau Rwseg-Japan a llofnodi cytundeb heddwch ar ôl yr Ail Ryfel Byd. Ar ben hynny, rhoddodd y gwelliannau i Gyfansoddiad Rwseg a gymeradwywyd y llynedd ddiwedd ar fater Kuril, gan fod y Gyfraith Sylfaenol yn gwahardd trosglwyddo tiriogaethau Rwseg.

Yn ddiweddar unwaith eto mae Arlywydd Rwseg Vladimir Putin wedi tynnu’r llinell o dan yr anghydfod â Japan ynglŷn â statws y Southern Kurils, a barhaodd 65 mlynedd. Ym mhrif ddigwyddiad Fforwm Economaidd y Dwyrain ddechrau mis Medi 2021 nododd na fyddai Moscow bellach yn penderfynu tynged yr ynysoedd yn ddwyochrog a chwestiynodd gryfder Datganiad 1956 sy'n diffinio'r berthynas rhwng yr Undeb Sofietaidd a Japan. Felly, fe wnaeth Putin gael gwared ar y bygythiadau a fyddai wedi codi pe bai’r ynysoedd yn cael eu trosglwyddo, meddai arbenigwyr, ond gallai hyn amddifadu’r Dwyrain Pell o fuddsoddiadau o Japan.

Yn Natganiad 1956 cytunodd yr Undeb Sofietaidd i drosglwyddo Ynysoedd Habomai ac Ynysoedd Shikotan i Japan ar yr amod y byddai trosglwyddiad gwirioneddol yr ynysoedd hyn i Japan yn cael ei wneud ar ôl i Gytundeb Heddwch ddod i ben rhwng Undeb y Gweriniaethwyr Sosialaidd Sofietaidd. a Japan.

hysbyseb

Yn amodau'r Rhyfel Oer roedd yr arweinydd Sofietaidd anrhagweladwy ac amlwg amlwg Nikita Khrushchev eisiau annog Japan i fabwysiadu statws gwladwriaeth niwtral trwy drosglwyddo'r ddwy ynys a dod â'r cytundeb heddwch i ben. Fodd bynnag, yn ddiweddarach gwrthododd ochr Japan lofnodi cytundeb heddwch dan bwysau gan yr Unol Daleithiau, a oedd yn bygwth pe bai Japan yn tynnu ei honiadau yn ôl i ynysoedd Kunashir ac Iturup, archipelago Ryukyu gydag ynys Okinawa, a oedd bryd hynny o dan yr UD ni fyddai gweinyddiaeth ar sail Cytundeb Heddwch San Francisco yn cael ei dychwelyd i Japan.

Cyhoeddodd yr Arlywydd Putin, wrth siarad yn Fforwm Economaidd y Dwyrain yn Vladivostok, y bydd entrepreneuriaid ar Ynysoedd Kuril yn cael eu heithrio rhag trethi ar elw, eiddo, tir am ddeng mlynedd, yn ogystal â lleihau premiymau yswiriant; darperir breintiau tollau hefyd.  

Dywedodd Gweinidog Tramor Japan, Toshimitsu Motegi, na ddylai’r drefn dreth arbennig a gynigiwyd gan Vladimir Putin yn Ynysoedd Kuril dorri deddfau’r ddwy wlad. 

"Yn seiliedig ar y sefyllfa a nodwyd, hoffem barhau i gynnal deialog adeiladol gyda Rwsia er mwyn creu amodau addas ar gyfer llofnodi cytundeb heddwch," ychwanegodd Motegi.

Dywedodd Japan fod cynlluniau Moscow i greu parth economaidd arbennig yn Ynysoedd Kuril, a gyhoeddwyd yn Fforwm Economaidd y Dwyrain (EEF) yn Vladivostok gan Arlywydd Rwseg Vladimir Putin, yn gwrth-ddweud safbwynt Tokyo. Yn ôl Ysgrifennydd Cyffredinol Llywodraeth Japan, Katsunobu Kato, nid yw galwadau i gwmnïau o Japan a thramor i gymryd rhan yn natblygiad economaidd y diriogaeth yn cwrdd ag “ysbryd y cytundeb” y mae arweinwyr y ddwy wladwriaeth yn ei gyrraedd ar weithgareddau economaidd ar y cyd ar ynysoedd Kunashir, Iturup, Shikotan a Habomai. Yn seiliedig ar y swydd hon, anwybyddodd y Prif Weinidog Yoshihide Suga yr EEF yn llwyr eleni, er bod ei ragflaenydd Shinzo Abe wedi mynychu'r fforwm bedair gwaith. Mae'n anodd peidio â sôn mai ystum poblogaidd yn unig yw datganiad Suga - mae'r prif weinidog presennol yn amhoblogaidd iawn, mae sgôr ei lywodraeth wedi gostwng o dan 30%, tra bod caledwyr Japan yn caru gwleidyddion sy'n addo "dychwelyd yr ynysoedd".

Cyflawnwyd gelyniaeth yn Tokyo ar unwaith i gynlluniau Rwsia i ddatblygu’r Kuriles yn ddwys ac yn gyflym, a gyhoeddwyd ym mis Gorffennaf 2021 yn ystod taith i’r rhanbarth gan y Prif Weinidog Mikhail Mishustin. Galwodd Katsunobu Kato yr ymweliad hwnnw "yn groes i safle cyson Japan ynglŷn â thiriogaethau'r gogledd ac achosi gofid mawr," a galwodd y Gweinidog Tramor Toshimitsu Motegi yn "brifo teimladau pobl Japan." Mynegwyd protest hefyd i lysgennad Rwseg i Japan Mikhail Galuzin, a oedd yn ei ystyried yn “annerbyniol”, ers i Ynysoedd Kuril gael eu trosglwyddo i Rwsia “yn gyfreithiol ar ôl yr Ail Ryfel Byd”.

Lleisiodd Dirprwy Weinidog Tramor Rwseg Igor Morgulov hefyd ei anfodlonrwydd mewn cysylltiad â "chamau anghyfeillgar yng nghyd-destun honiadau tiriogaethol Tokyo" i Rwsia. A thynnodd ysgrifennydd y wasg Arlywydd Rwsia Dmitry Peskov sylw at y ffaith bod pennaeth y llywodraeth yn "ymweld â'r rhanbarthau hynny yn Rwseg y mae'n eu hystyried yn angenrheidiol ac y mae llawer o waith i'w wneud ar eu datblygu, gan gynnwys mewn cydweithrediad â'n partneriaid. . "

Mae'n amlwg nad yw problem Ynysoedd Kuril, fel y mae ochr Japan yn ei gweld, yn debygol o ddod o hyd i'w datrysiad ar delerau Tokyo.

Mae llawer o ddadansoddwyr, ac nid yn unig yn Rwsia, yn argyhoeddedig bod mynnu Japan ar yr hyn a elwir yn "diriogaethau gogleddol" yn seiliedig ar fuddiannau hunanol ac ymarferol yn unig. Go brin bod yr ynysoedd eu hunain yn cynrychioli unrhyw fudd diriaethol, o ystyried eu maint cymedrol a'u natur lem. Ar gyfer Tokyo, cyfoeth y môr yn y parth economaidd ger yr ynysoedd ac, yn rhannol, y cyfleoedd ar gyfer datblygu twristiaeth sydd bwysicaf.

Fodd bynnag, nid yw Moscow yn gadael Tokyo gydag unrhyw obeithion o ran tiriogaethau, gan gynnig yn hytrach ganolbwyntio ar gydweithrediad economaidd, a fyddai’n rhoi canlyniadau llawer mwy diriaethol i’r ddwy wlad nag ymdrechion di-ffrwyth i gysgodi ei gilydd.

Parhau Darllen

Kazakhstan

Mae Kazakhstan yn casglu 5 medal yng Ngemau Paralympaidd 2020 Tokyo

cyhoeddwyd

on

Casglodd Kazakhstan bum medal - un aur, tair arian ac un efydd - yng Ngemau Paralympaidd Haf 2020 Tokyo yn Japan, mae Kazinform wedi dysgu o wefan swyddogol y digwyddiad. Cododd para-godwr pŵer Kazakhstan David Degtyarev Kazakhstan i'w unig fedal aur yng Ngemau Paralympaidd Tokyo 2020.

Llwyddodd Kazakhstan i dynnu pob un o'r tair medal arian mewn jiwdo gan fod Anuar Sariyev, Temirzhan Daulet a Zarina Baibatina i gyd yn cipio arian yng nghategorïau pwysau Dynion -60kg, Dynion -73kg a Merched + 70kg, yn y drefn honno. Ymsefydlodd para-nofiwr Kazakhstani Nurdaulet Zhumagali am efydd yn nigwyddiad Trawiad y Fron 100m Dynion. Mae Tîm Kazakhstan yn safle 52 yn y cyfrif medalau cyffredinol yng Ngemau Paralympaidd Tokyo 2020 ynghyd â'r Ffindir. Mae China ar frig y fedal yn sefyll gyda 207 o fedalau, gan gynnwys 96 aur, 60 arian a 51 efydd. Yn ail mae Prydain Fawr gyda 124 o fedalau. Mae'r UD yn drydydd gyda 104 o fedalau.

hysbyseb

Parhau Darllen

Afghanistan

Mae sbarion yr Unol Daleithiau yn bwriadu defnyddio canolfannau milwrol De Korea a Japan ar gyfer ffoaduriaid o Afghanistan

cyhoeddwyd

on

By

Mae aelodau gwasanaeth yr Unol Daleithiau yn darparu cymorth yn ystod gwacâd ym Maes Awyr Rhyngwladol Hamid Karzai, Afghanistan, Awst 22, 2021. Tynnwyd y llun 22 Awst. Corfflu Morol yr Unol Daleithiau / Rhingyll Staff. Victor Mancilla / Taflen trwy REUTERS

Mae’r Unol Daleithiau wedi penderfynu yn erbyn y syniad o ddefnyddio ei ganolfannau milwrol tramor mwyaf yn Ne Korea a Japan i gartrefu ffoaduriaid o Afghanistan dros dro, meddai dwy ffynhonnell sydd â gwybodaeth agos am y mater wrth Reuters, yn ysgrifennu Hyonhee Shin.

Roedd yn ymddangos bod swyddogion yr UD "wedi cyfrifo safleoedd gwell ac wedi penderfynu tynnu'r ddwy wlad oddi ar y rhestr oherwydd logisteg a daearyddiaeth ymhlith rhesymau eraill," meddai un o'r ffynonellau ar gyflwr anhysbysrwydd oherwydd sensitifrwydd y mater.

hysbyseb

Roedd llywodraeth De Corea wedi ymateb yn gadarnhaol pan wnaeth yr Unol Daleithiau arnofio’r syniad gyntaf, ychwanegodd y ffynhonnell. darllen mwy

Ni ymatebodd Adran Wladwriaeth yr UD i gais am sylw.

Mae De Korea hefyd yn gweithio gyda’r Unol Daleithiau i wacáu rhyw 400 o Affghaniaid a oedd wedi gweithio gyda milwyr De Corea a gweithwyr rhyddhad, a dod â nhw i Seoul, meddai’r ffynonellau.

hysbyseb

Mae'r rhan fwyaf o'r Affghaniaid yn bersonél meddygol, peirianwyr, cyfieithwyr ac eraill a oedd wedi cynorthwyo milwyr De Corea a oedd yno rhwng 2001 a 2014, neu a gymerodd ran mewn cenhadaeth ailadeiladu o 2010-14 yn cynnwys hyfforddiant meddygol a galwedigaethol.

"Er gwaethaf rhywfaint o wrthwynebiad domestig tuag at dderbyn ffoaduriaid, fe wnaeth y bobl hyn ein helpu ac mae'n rhaid ei wneud o ystyried y pryderon dyngarol ac ymddiriedaeth y gymuned ryngwladol," meddai un o'r ffynonellau.

Roedd cynlluniau i ddod â nhw i Seoul yn llawn ansicrwydd oherwydd y sefyllfa gyfnewidiol yn Kabul, lle mae miloedd o bobl yn sgrialu i'r maes awyr, yn ysu am ffoi yn dilyn i'r Taliban gymryd drosodd prifddinas Afghanistan ar Awst 15.

Mae'r Unol Daleithiau a'i chynghreiriaid yn rasio i gwblhau gwacáu'r holl dramorwyr ac Affghaniaid bregus cyn i derfyn amser Awst 31 ddod i ben y cytunwyd arno gyda'r Taliban. darllen mwy

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd