Cysylltu â ni

Japan

Mae seremoni agoriadol Tokyo yn adlewyrchu gwir bwrpas y Gemau Olympaidd

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Tra'r munud olaf diswyddo Cynrychiolodd cyfarwyddwr y sioe, Kentaro Kobayashi, un gwrthdyniad terfynol, annisgwyl yn y cyfnod cyn Gemau Olympaidd Tokyo 2020/2021, gwnaeth seremoni agor ddydd Gwener (23 Gorffennaf) hi'n glir iawn bod y Gemau hir-ddisgwyliedig yn mynd yn eu blaenau llawn, wedi'u cario gan y gobeithion. o filoedd o athletwyr a biliynau o gefnogwyr yn gwylio o Ewrop a ledled y byd.

Wedi'i drefnu yng nghanol cyfyngiadau digynsail wrth i'r pandemig Covid-19 barhau i darfu ar ddigwyddiadau mawr a theithio rhyngwladol, serch hynny, mae Gemau Tokyo ar fin cynnig seibiant byr, annwyl o'r dioddefaint a achosir gan y pandemig, i gyd wrth wasanaethu fel model ar gyfer cydweithredu byd-eang fel mae'r blaned yn brwydro i gydlynu gyriant brechu digynsail.

Er gwaethaf rhai lleisiau yn galw am ganslo’r digwyddiad, atgoffodd y seremoni agoriadol yn Stadiwm Genedlaethol Tokyo y gynulleidfa fach a ganiateir i mewn i’r stadiwm, a’r un llawer mwy yn gwylio ar y teledu, o fawredd a hud y Gemau Olympaidd.

hysbyseb

Yr Ysbryd Olympaidd

Yn gynharach yr wythnos hon, disgrifiodd Ysgrifennydd Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig, Antonio Guterres, yr Ysbryd Olympaidd fel un sy'n dod â “gorau dynoliaeth” allan mewn a neges o longyfarchiadau i'r athletwyr cymwys, yn ogystal ag i wlad letya Japan. Parhaodd trwy ddweud y gall y gymuned fyd-eang gyflawni unrhyw beth os yw'n cymhwyso'r un egwyddorion i heriau byd-eang.

Er bod rhai dechreuodd allfeydd cyfryngau gan gyfeirio i Gemau Tokyo 2020 fel “Gemau Olympaidd COVID”, cadwyn y wlad sy'n cynnal, gweithiodd miloedd lawer o bobl yn Japan a ledled y byd yn ddiflino i wneud i'r gemau ddigwydd o dan amodau digynsail, tra bod miloedd o athletwyr sydd bellach wedi cyrraedd Japan wedi hyfforddi. trwy ansicrwydd y pandemig am y cyfle i gystadlu.

hysbyseb

Ond er bod y cysylltiad â'r argyfwng iechyd byd-eang anochel, bydd yr wythnosau nesaf yn penderfynu yn y pen draw sut y bydd y gymdeithas honno’n cael ei chofio yn y blynyddoedd a’r degawdau i ddod. Fel y mae ei drefnwyr wedi nodi’n glir, mae Gemau Tokyo yn gyfle perffaith i’r byd i gyd ddod ynghyd a dathlu cyflawniad dynol yn wyneb adfyd.

'Gwarthus ac annerbyniol'

Nid yw'r trefnwyr hynny wedi goresgyn ychydig bach o adfyd eu hunain wrth gael y Gemau Olympaidd hyn ar draws y llinell derfyn. Ddiwrnod yn unig cyn y seremoni, diswyddwyd cyfarwyddwr y sioe Kentaro Kobayashi yn dilyn ymddangosiad braslun comedi o'r 1990au lle cyfeiriodd at yr Holocost fel rhan o jôc. Ymatebodd Pwyllgor Olympaidd Japan yn gyflym, yn diswyddo Kobayashi dim ond oriau ar ôl i'r fideo ddechrau cylchredeg ar gyfryngau cymdeithasol.

Cyhoeddodd Kobayashi ddatganiad o ymddiheuriad lle dywedodd “na ddylai fyth fod yn waith diddanwr i wneud i bobl deimlo’n anghyffyrddus”. Ynghyd â’i ddiswyddo roedd condemniadau gan uwch ffigyrau gwleidyddol yn y wlad, gan gynnwys y prif weinidog Yoshihide Suga, a disgrifiwyd y jôc fel un "gwarthus ac annerbyniol".

Er bod dyfarniad gwael Kobayashi yn cynrychioli’r cur pen diweddaraf i bwyllgor trefnu Olympaidd sydd â’r dasg o sicrhau y byddai’r Gemau’n mynd ymlaen yn wyneb adfyd digynsail, dangosodd seremoni dydd Gwener sut y gallai’r Gemau Olympaidd ddod â phobl o hyd. at ei gilydd, hyd yn oed yng nghanol yr argyfwng iechyd mwyaf difrifol er cof byw.

Ychwanegu at draddodiad o wytnwch

Yn wir, ers dros ganrif, mae'r Gemau Olympaidd wedi bod yn llwyfan ar gyfer dathlu cyflawniadau athletwyr o gefndiroedd cymdeithasol, ethnig neu grefyddol cwbl wahanol. Gemau Tokyo, gan cynnig Mae tynnu sylw a rhyfeddod mawr ei angen ar biliynau o bobl ledled y byd, yn addo i fod yn ddim gwahanol.

Ymhell o anwybyddu gwersi'r pandemig, mae'r Gemau wedi sicrhau'r datblygiadau hanesyddol a wnaed wrth ddatblygu COVID-19 brechlynnau. Gyda chyfradd brechu wedi ei ferwi i uwch na 80% diolch i misoedd o gydweithio rhwng Pfizer a'r Pwyllgor Olympaidd Rhyngwladol (IOC), llwyddodd y Pentref Olympaidd i sicrhau imiwnedd cenfaint erbyn i ddigwyddiadau cyntaf y Gemau Olympaidd hyn gael eu cynnal.

Gyda'r Pwyllgor Olympaidd Rhyngwladol â mwy o aelodau na hyd yn oed y Cenhedloedd Unedig, mae'r Gemau yn un o'r ychydig ddigwyddiadau gwirioneddol fyd-eang ar ein planed. Ar adeg o tyfu tensiwn rhyngwladol, gall y Gemau Olympaidd wasanaethu fel ffactor cymodi, gan atgoffa'r byd bod cystadlu cyfeillgar a rhagoriaeth gystadleuol yn well na gwrthdaro a drwgdeimlad.

Er y gallai'r rhifyn hwn o'r Gemau ddigwydd gyda bron dim gwylwyr yn y standiau, dylai'r wythnosau nesaf helpu i ddod â phobl a chenhedloedd ynghyd ar adeg pan nad yw cydweithredu byd-eang ar faterion iechyd cyhoeddus a newid yn yr hinsawdd erioed wedi bod mor bwysig .

Japan

Problem Ynysoedd Kuril fel maen tramgwydd rhwng Rwsia a Japan

cyhoeddwyd

on

Mae problem yr sofraniaeth diriogaethol dros Ynysoedd De Kuril neu'r anghydfod tiriogaethol rhwng Rwsia a Japan heb ei datrys ers diwedd yr Ail Ryfel Byd ac mae'n parhau fel y mae hyd at y dyddiau hyn, yn ysgrifennu Alex Ivanov, gohebydd Moscow.

Mae mater perchnogaeth yr ynysoedd yn parhau i fod yn ganolbwynt cysylltiadau dwyochrog rhwng Moscow a Tokyo, er bod ochr Rwseg yn gwneud ymdrechion gweithredol i "ddiddymu" y mater hwn a dod o hyd i un arall yn ei le yn bennaf trwy brosiectau economaidd. Serch hynny, nid yw Tokyo yn rhoi’r gorau i geisio cyflwyno problem Ynysoedd Kuril fel y brif broblem ar yr agenda ddwyochrog.

Ar ôl y rhyfel, ymgorfforwyd holl Ynysoedd Kuril yn yr Undeb Sofietaidd, ond mae perchnogaeth ynysoedd Iturup, Kunashir, Shikotan a grŵp ynysoedd Habomai yn destun dadl gan Japan, sy'n eu hystyried yn rhan o'r wlad sydd wedi'i meddiannu. Er bod y 4 ynys eu hunain yn cynrychioli ardal eithaf bach, mae cyfanswm arwynebedd y diriogaeth yr herir amdani, gan gynnwys y parth economaidd 200 milltir, oddeutu 200.000 cilomedr sgwâr.

hysbyseb

Mae Rwsia yn honni bod ei sofraniaeth dros Ynysoedd de Kuril yn gwbl gyfreithiol ac nad yw’n destun amheuaeth a thrafodaeth, ac yn datgan nad yw’n cydnabod yr union ffaith o fodolaeth anghydfod tiriogaethol â Japan. Problem perchnogaeth Ynysoedd de Kuril yw'r prif rwystr i setliad llawn cysylltiadau Rwseg-Japan a llofnodi cytundeb heddwch ar ôl yr Ail Ryfel Byd. Ar ben hynny, rhoddodd y gwelliannau i Gyfansoddiad Rwseg a gymeradwywyd y llynedd ddiwedd ar fater Kuril, gan fod y Gyfraith Sylfaenol yn gwahardd trosglwyddo tiriogaethau Rwseg.

Yn ddiweddar unwaith eto mae Arlywydd Rwseg Vladimir Putin wedi tynnu’r llinell o dan yr anghydfod â Japan ynglŷn â statws y Southern Kurils, a barhaodd 65 mlynedd. Ym mhrif ddigwyddiad Fforwm Economaidd y Dwyrain ddechrau mis Medi 2021 nododd na fyddai Moscow bellach yn penderfynu tynged yr ynysoedd yn ddwyochrog a chwestiynodd gryfder Datganiad 1956 sy'n diffinio'r berthynas rhwng yr Undeb Sofietaidd a Japan. Felly, fe wnaeth Putin gael gwared ar y bygythiadau a fyddai wedi codi pe bai’r ynysoedd yn cael eu trosglwyddo, meddai arbenigwyr, ond gallai hyn amddifadu’r Dwyrain Pell o fuddsoddiadau o Japan.

Yn Natganiad 1956 cytunodd yr Undeb Sofietaidd i drosglwyddo Ynysoedd Habomai ac Ynysoedd Shikotan i Japan ar yr amod y byddai trosglwyddiad gwirioneddol yr ynysoedd hyn i Japan yn cael ei wneud ar ôl i Gytundeb Heddwch ddod i ben rhwng Undeb y Gweriniaethwyr Sosialaidd Sofietaidd. a Japan.

hysbyseb

Yn amodau'r Rhyfel Oer roedd yr arweinydd Sofietaidd anrhagweladwy ac amlwg amlwg Nikita Khrushchev eisiau annog Japan i fabwysiadu statws gwladwriaeth niwtral trwy drosglwyddo'r ddwy ynys a dod â'r cytundeb heddwch i ben. Fodd bynnag, yn ddiweddarach gwrthododd ochr Japan lofnodi cytundeb heddwch dan bwysau gan yr Unol Daleithiau, a oedd yn bygwth pe bai Japan yn tynnu ei honiadau yn ôl i ynysoedd Kunashir ac Iturup, archipelago Ryukyu gydag ynys Okinawa, a oedd bryd hynny o dan yr UD ni fyddai gweinyddiaeth ar sail Cytundeb Heddwch San Francisco yn cael ei dychwelyd i Japan.

Cyhoeddodd yr Arlywydd Putin, wrth siarad yn Fforwm Economaidd y Dwyrain yn Vladivostok, y bydd entrepreneuriaid ar Ynysoedd Kuril yn cael eu heithrio rhag trethi ar elw, eiddo, tir am ddeng mlynedd, yn ogystal â lleihau premiymau yswiriant; darperir breintiau tollau hefyd.  

Dywedodd Gweinidog Tramor Japan, Toshimitsu Motegi, na ddylai’r drefn dreth arbennig a gynigiwyd gan Vladimir Putin yn Ynysoedd Kuril dorri deddfau’r ddwy wlad. 

"Yn seiliedig ar y sefyllfa a nodwyd, hoffem barhau i gynnal deialog adeiladol gyda Rwsia er mwyn creu amodau addas ar gyfer llofnodi cytundeb heddwch," ychwanegodd Motegi.

Dywedodd Japan fod cynlluniau Moscow i greu parth economaidd arbennig yn Ynysoedd Kuril, a gyhoeddwyd yn Fforwm Economaidd y Dwyrain (EEF) yn Vladivostok gan Arlywydd Rwseg Vladimir Putin, yn gwrth-ddweud safbwynt Tokyo. Yn ôl Ysgrifennydd Cyffredinol Llywodraeth Japan, Katsunobu Kato, nid yw galwadau i gwmnïau o Japan a thramor i gymryd rhan yn natblygiad economaidd y diriogaeth yn cwrdd ag “ysbryd y cytundeb” y mae arweinwyr y ddwy wladwriaeth yn ei gyrraedd ar weithgareddau economaidd ar y cyd ar ynysoedd Kunashir, Iturup, Shikotan a Habomai. Yn seiliedig ar y swydd hon, anwybyddodd y Prif Weinidog Yoshihide Suga yr EEF yn llwyr eleni, er bod ei ragflaenydd Shinzo Abe wedi mynychu'r fforwm bedair gwaith. Mae'n anodd peidio â sôn mai ystum poblogaidd yn unig yw datganiad Suga - mae'r prif weinidog presennol yn amhoblogaidd iawn, mae sgôr ei lywodraeth wedi gostwng o dan 30%, tra bod caledwyr Japan yn caru gwleidyddion sy'n addo "dychwelyd yr ynysoedd".

Cyflawnwyd gelyniaeth yn Tokyo ar unwaith i gynlluniau Rwsia i ddatblygu’r Kuriles yn ddwys ac yn gyflym, a gyhoeddwyd ym mis Gorffennaf 2021 yn ystod taith i’r rhanbarth gan y Prif Weinidog Mikhail Mishustin. Galwodd Katsunobu Kato yr ymweliad hwnnw "yn groes i safle cyson Japan ynglŷn â thiriogaethau'r gogledd ac achosi gofid mawr," a galwodd y Gweinidog Tramor Toshimitsu Motegi yn "brifo teimladau pobl Japan." Mynegwyd protest hefyd i lysgennad Rwseg i Japan Mikhail Galuzin, a oedd yn ei ystyried yn “annerbyniol”, ers i Ynysoedd Kuril gael eu trosglwyddo i Rwsia “yn gyfreithiol ar ôl yr Ail Ryfel Byd”.

Lleisiodd Dirprwy Weinidog Tramor Rwseg Igor Morgulov hefyd ei anfodlonrwydd mewn cysylltiad â "chamau anghyfeillgar yng nghyd-destun honiadau tiriogaethol Tokyo" i Rwsia. A thynnodd ysgrifennydd y wasg Arlywydd Rwsia Dmitry Peskov sylw at y ffaith bod pennaeth y llywodraeth yn "ymweld â'r rhanbarthau hynny yn Rwseg y mae'n eu hystyried yn angenrheidiol ac y mae llawer o waith i'w wneud ar eu datblygu, gan gynnwys mewn cydweithrediad â'n partneriaid. . "

Mae'n amlwg nad yw problem Ynysoedd Kuril, fel y mae ochr Japan yn ei gweld, yn debygol o ddod o hyd i'w datrysiad ar delerau Tokyo.

Mae llawer o ddadansoddwyr, ac nid yn unig yn Rwsia, yn argyhoeddedig bod mynnu Japan ar yr hyn a elwir yn "diriogaethau gogleddol" yn seiliedig ar fuddiannau hunanol ac ymarferol yn unig. Go brin bod yr ynysoedd eu hunain yn cynrychioli unrhyw fudd diriaethol, o ystyried eu maint cymedrol a'u natur lem. Ar gyfer Tokyo, cyfoeth y môr yn y parth economaidd ger yr ynysoedd ac, yn rhannol, y cyfleoedd ar gyfer datblygu twristiaeth sydd bwysicaf.

Fodd bynnag, nid yw Moscow yn gadael Tokyo gydag unrhyw obeithion o ran tiriogaethau, gan gynnig yn hytrach ganolbwyntio ar gydweithrediad economaidd, a fyddai’n rhoi canlyniadau llawer mwy diriaethol i’r ddwy wlad nag ymdrechion di-ffrwyth i gysgodi ei gilydd.

Parhau Darllen

Kazakhstan

Mae Kazakhstan yn casglu 5 medal yng Ngemau Paralympaidd 2020 Tokyo

cyhoeddwyd

on

Casglodd Kazakhstan bum medal - un aur, tair arian ac un efydd - yng Ngemau Paralympaidd Haf 2020 Tokyo yn Japan, mae Kazinform wedi dysgu o wefan swyddogol y digwyddiad. Cododd para-godwr pŵer Kazakhstan David Degtyarev Kazakhstan i'w unig fedal aur yng Ngemau Paralympaidd Tokyo 2020.

Llwyddodd Kazakhstan i dynnu pob un o'r tair medal arian mewn jiwdo gan fod Anuar Sariyev, Temirzhan Daulet a Zarina Baibatina i gyd yn cipio arian yng nghategorïau pwysau Dynion -60kg, Dynion -73kg a Merched + 70kg, yn y drefn honno. Ymsefydlodd para-nofiwr Kazakhstani Nurdaulet Zhumagali am efydd yn nigwyddiad Trawiad y Fron 100m Dynion. Mae Tîm Kazakhstan yn safle 52 yn y cyfrif medalau cyffredinol yng Ngemau Paralympaidd Tokyo 2020 ynghyd â'r Ffindir. Mae China ar frig y fedal yn sefyll gyda 207 o fedalau, gan gynnwys 96 aur, 60 arian a 51 efydd. Yn ail mae Prydain Fawr gyda 124 o fedalau. Mae'r UD yn drydydd gyda 104 o fedalau.

hysbyseb

Parhau Darllen

Afghanistan

Mae sbarion yr Unol Daleithiau yn bwriadu defnyddio canolfannau milwrol De Korea a Japan ar gyfer ffoaduriaid o Afghanistan

cyhoeddwyd

on

By

Mae aelodau gwasanaeth yr Unol Daleithiau yn darparu cymorth yn ystod gwacâd ym Maes Awyr Rhyngwladol Hamid Karzai, Afghanistan, Awst 22, 2021. Tynnwyd y llun 22 Awst. Corfflu Morol yr Unol Daleithiau / Rhingyll Staff. Victor Mancilla / Taflen trwy REUTERS

Mae’r Unol Daleithiau wedi penderfynu yn erbyn y syniad o ddefnyddio ei ganolfannau milwrol tramor mwyaf yn Ne Korea a Japan i gartrefu ffoaduriaid o Afghanistan dros dro, meddai dwy ffynhonnell sydd â gwybodaeth agos am y mater wrth Reuters, yn ysgrifennu Hyonhee Shin.

Roedd yn ymddangos bod swyddogion yr UD "wedi cyfrifo safleoedd gwell ac wedi penderfynu tynnu'r ddwy wlad oddi ar y rhestr oherwydd logisteg a daearyddiaeth ymhlith rhesymau eraill," meddai un o'r ffynonellau ar gyflwr anhysbysrwydd oherwydd sensitifrwydd y mater.

hysbyseb

Roedd llywodraeth De Corea wedi ymateb yn gadarnhaol pan wnaeth yr Unol Daleithiau arnofio’r syniad gyntaf, ychwanegodd y ffynhonnell. darllen mwy

Ni ymatebodd Adran Wladwriaeth yr UD i gais am sylw.

Mae De Korea hefyd yn gweithio gyda’r Unol Daleithiau i wacáu rhyw 400 o Affghaniaid a oedd wedi gweithio gyda milwyr De Corea a gweithwyr rhyddhad, a dod â nhw i Seoul, meddai’r ffynonellau.

hysbyseb

Mae'r rhan fwyaf o'r Affghaniaid yn bersonél meddygol, peirianwyr, cyfieithwyr ac eraill a oedd wedi cynorthwyo milwyr De Corea a oedd yno rhwng 2001 a 2014, neu a gymerodd ran mewn cenhadaeth ailadeiladu o 2010-14 yn cynnwys hyfforddiant meddygol a galwedigaethol.

"Er gwaethaf rhywfaint o wrthwynebiad domestig tuag at dderbyn ffoaduriaid, fe wnaeth y bobl hyn ein helpu ac mae'n rhaid ei wneud o ystyried y pryderon dyngarol ac ymddiriedaeth y gymuned ryngwladol," meddai un o'r ffynonellau.

Roedd cynlluniau i ddod â nhw i Seoul yn llawn ansicrwydd oherwydd y sefyllfa gyfnewidiol yn Kabul, lle mae miloedd o bobl yn sgrialu i'r maes awyr, yn ysu am ffoi yn dilyn i'r Taliban gymryd drosodd prifddinas Afghanistan ar Awst 15.

Mae'r Unol Daleithiau a'i chynghreiriaid yn rasio i gwblhau gwacáu'r holl dramorwyr ac Affghaniaid bregus cyn i derfyn amser Awst 31 ddod i ben y cytunwyd arno gyda'r Taliban. darllen mwy

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd