Cysylltu â ni

Japan

Wrth i wyddiau Gemau anrhagweladwy, mae noddwyr Japan yn ei chael hi'n anodd addasu

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Gyda llai na deufis ar ôl tan ddechrau Gemau Olympaidd Tokyo, nid yw Bragdai Asahi Japan yn gwybod o hyd a fydd cefnogwyr yn cael mynd i stadia i brynu ei gwrw, ysgrifennu Maki Shiraki ac Eimi Yamamitsu.

Mae Japan wedi lleihau ei chynlluniau Olympaidd yn ôl yng nghanol y pandemig COVID-19 a chyflwyno brechlyn yn araf. Nawr, ni chaniateir gwylwyr tramor yn y wlad ac nid yw'r trefnwyr wedi penderfynu eto faint o wylwyr domestig, os o gwbl, sy'n gallu mynychu.

Gyda'i gilydd, talodd mwy na 60 o gwmnïau o Japan record o fwy na $ 3 biliwn i noddi Gemau Tokyo, digwyddiad y mae'r mwyafrif o Japaneaid bellach eisiau ei ganslo neu ei oedi eto. Talodd noddwyr $ 200 miliwn arall i ymestyn contractau ar ôl gohirio’r Gemau y llynedd.

hysbyseb

Mae llawer o noddwyr yn ansicr sut i fwrw ymlaen ag ymgyrchoedd hysbysebu neu ddigwyddiadau marchnata, yn ôl 12 swyddog a ffynhonnell mewn cwmnïau sy'n ymwneud yn uniongyrchol â nawdd.

Mae gan Asahi yr hawliau unigryw i werthu cwrw, gwin a chwrw di-alcohol yn y stadia. Ond ni fydd yn gwybod mwy nes bydd penderfyniad am wylwyr domestig, meddai llefarydd. Disgwylir i hynny ddigwydd tua Mehefin 20, tuag at ddiwedd y cyflwr presennol yr argyfwng yn Tokyo.

Hyd yn oed os caniateir gwylwyr, nid oes gan lywodraeth Tokyo gynlluniau i ganiatáu alcohol yn ei safleoedd gwylio cyhoeddus y tu allan i leoliadau, meddai cynrychiolydd.

Nid yw Asahi wedi gwneud newidiadau marchnata mawr eto, meddai’r llefarydd. Ym mis Mai dechreuodd werthu ei gwrw "Super Dry" gyda dyluniad newydd Tokyo 2020, fel y cynlluniwyd.

O'r dechrau, fe wnaeth Japan gipio ar y Gemau Olympaidd fel cyfle marchnata prin: fe wnaeth cais Tokyo gyffwrdd â "omotenashi" - lletygarwch coeth.

Ond mae noddwyr wedi tyfu’n rhwystredig gyda’r hyn maen nhw’n ei ystyried yn benderfyniadau araf ac wedi cwyno wrth drefnwyr, yn ôl un o’r ffynonellau, un o weithwyr cwmni noddi.

"Mae cymaint o wahanol senarios na allwn eu paratoi," meddai'r ffynhonnell, a wrthododd gael eu hadnabod fel y rhan fwyaf o'r bobl a gafodd eu cyfweld â noddwyr oherwydd nad yw'r wybodaeth yn gyhoeddus.

Mae cwmnïau wedi gwenwyno i drefnwyr, tra bod noddwyr haen is yn cwyno nad yw eu pryderon yn cael sylw, meddai'r ffynhonnell.

Rhennir noddwyr yn bedwar categori, gyda noddwyr byd-eang, sydd fel arfer â bargeinion aml-flwyddyn, ar y brig. Mae'r tair haen arall yn gwmnïau y mae eu contractau ar gyfer Gemau Tokyo yn unig.

Mewn ymateb i gwestiynau Reuters am anhawster wynebu noddwyr oherwydd yr oedi wrth wneud penderfyniad ar wylwyr, dywedodd pwyllgor trefnu Tokyo ei fod yn gweithio’n agos gyda phartneriaid a’r holl randdeiliaid.

Dywedodd hefyd fod y pwyllgor yn dal i siarad â phartïon perthnasol am sut i drin gwylwyr, a'i fod yn ystyried ffactorau fel effeithiolrwydd, ymarferoldeb a chost.

Dangosodd tua 60% o Japan yn canslo neu ohirio’r digwyddiad, dangosodd arolwg barn diweddar. Mae llywodraeth Japan, y Pwyllgor Olympaidd Rhyngwladol a threfnwyr Tokyo wedi dweud bydd y Gemau'n mynd yn eu blaenau.

CYFLE COLLI

Ar gyfer noddwr byd-eang Toyota Motor Corp. (7203.T), roedd y Gemau yn gyfle i arddangos ei dechnoleg ddiweddaraf. Roedd wedi bwriadu cyflwyno tua 3,700 o gerbydau, gan gynnwys 500 o sedans celloedd tanwydd hydrogen Mirai, i wennol athletwyr a VIPs ymhlith lleoliadau.

Roedd hefyd yn bwriadu defnyddio codennau hunan-yrru i gario athletwyr o amgylch y pentref Olympaidd.

Bydd cerbydau o'r fath yn dal i gael eu defnyddio, ond ar raddfa lawer llai - "gwaedd bell o'r hyn yr oeddem wedi'i obeithio a'i ragweld," meddai ffynhonnell Toyota. Byddai Gemau Olympaidd ar raddfa lawn, meddai'r ffynhonnell, wedi bod yn "foment fawreddog i geir trydan".

Gwrthododd llefarydd ar ran Toyota wneud sylw ynghylch a oedd unrhyw newidiadau i'w farchnata.

Roedd cludwr diwifr NTT Docomo Inc wedi ystyried ymgyrchoedd i arddangos technoleg 5G, ond mae'r cwmni'n aros i weld beth mae'r trefnwyr yn ei benderfynu am wylwyr domestig, meddai cynrychiolydd.

Lansiodd asiantaethau teithio JTB Corp a Tobu Top Tours Co becynnau cysylltiedig â Gemau ganol mis Mai, ond mae eu gwefannau yn nodi y gallai’r rheini gael eu canslo.

Rhagwelodd Tobu Top Tours "y byddai sefyllfaoedd yn newid erbyn y funud," ond mae'n gwerthu ei becynnau yn ôl y bwriad, meddai llefarydd. Dywedodd yr asiantaeth deithio a JTB y byddent yn ad-dalu cwsmeriaid os na chaniateir gwylwyr neu os bydd y Gemau'n cael eu canslo.

Roedd noddwyr Olympaidd wedi bwriadu cynnig rhaglenni teithio Prif Weithredwyr Japan a oedd yn cynnwys partïon croeso gydag enwogion ac athletwyr enwog, ceir preifat a lolfeydd, dywedodd y gweithiwr yn y cwmni noddi.

Mae rhai cwmnïau bellach wedi lleihau’r cynlluniau hynny i docynnau Gemau sydd wedi’u paru ag arosiadau neu anrhegion gwestai, meddai’r person.

"Mae yna effaith llawer mwy uniongyrchol ac uniongyrchol, yn amlwg, ar hysbysebwyr lleol, cyfranogwyr lleol a busnesau lleol oherwydd y diffyg twristiaid a mynychwyr hynny," meddai Christie Nordhielm, athro addysgu cyswllt marchnata yn Ysgol Fusnes McDonough Prifysgol Georgetown.

RISG ADRODDIAD

Mae rhai cwmnïau domestig, sy'n poeni am wrthwynebiad i'r Gemau, wedi gohirio cynlluniau ar gyfer hysbysebion sy'n cynnwys athletwyr Olympaidd neu'n cefnogi timau cenedlaethol Japan, meddai rhywun â gwybodaeth uniongyrchol am y mater, a'r gweithiwr yn y noddwr, a gafodd ei friffio ar y mater.

"Rwy'n poeni y gallai fod yn negyddol i'r cwmni, trwy wyntyllu hysbysebion Olympaidd," meddai ffynhonnell wrth noddwr domestig. "Ar y pwynt hwn, ni fyddai unrhyw faint o gyhoeddusrwydd y gallem ei gael yn gwneud iawn am yr hyn a dalwyd gennym."

Mae hysbysebwyr rhyngwladol yn dal i fod eisiau canolbwyntio ar Japan oherwydd y Gemau Olympaidd, meddai Peter Grasse, cynhyrchydd sefydlu Mr + Positive, cwmni cynhyrchu hysbysebu yn Tokyo.

Ond mae eu neges wedi symud i ffwrdd o'r delweddau safonol o fuddugoliaeth Olympaidd.

"Dwi ddim yn credu bod pobl wedi ysgrifennu'r sgriptiau buddugoliaethus hynny," meddai Grasse. "Mae'n barch llawer mwy o barch tawel tuag at ddynoliaeth."

Mae rhai noddwyr byd-eang haen uchaf, y mae eu contractau’n rhedeg tan 2024, yn lleihau hyrwyddiadau Tokyo ac yn gohirio cyllidebau ar gyfer Beijing yn 2022 neu Paris yn 2024, meddai ail berson â gwybodaeth uniongyrchol am y mater, a chyflogai’r cwmni noddi a oedd briffio ar y mater.

Ond nid oes gan noddwyr domestig Gemau Olympaidd arall.

"Dyna pam na allwn roi'r gorau iddi yn syml," meddai'r ffynhonnell wrth y noddwr domestig. "Hyd yn oed os yw'r marchnata'n aneffeithiol."

($ 1 = 109.4000 yen)

Japan

Japan i ehangu cyflwr argyfwng wrth i COVID-19 gysgodi Gemau Olympaidd

cyhoeddwyd

on

By

Mae ysmygwyr yn aros eu tro mewn ciw wrth iddynt arsylwi ar bellter cymdeithasol, yn ystod egwyl mwg cyn Gemau Olympaidd Tokyo 2020 a ohiriwyd hyd at 2021 oherwydd pandemig y clefyd coronafirws (COVID-19), yn Tokyo, Japan Gorffennaf 22, 2021. REUTERS / Siphiwe Sibeko / Llun Ffeil

Cynigiodd llywodraeth Japan ddydd Gwener (30 Gorffennaf) gyflwr argyfwng trwy 31 Awst mewn tair prefecture ger Tokyo lletyol Olympaidd a rhagdybiaeth orllewinol Osaka, wrth i achosion COVID-19 droelli i gofnodion, gan gysgodi'r Gemau Haf, ysgrifennu Makiko Yamazaki a Linda Sieg.

Dylai'r cyflyrau brys presennol yn Tokyo - ei bedwaredd ers i'r pandemig ddechrau - a dylid ymestyn ynys ddeheuol Okinawa i 31 Awst, meddai Gweinidog yr Economi, Yasutoshi Nishimura, sy'n arwain ymateb pandemig Japan, wrth banel o arbenigwyr wrth gyhoeddi'r ehangu arfaethedig.

hysbyseb

Mae disgwyl i’r Prif Weinidog Yoshihide Suga gyhoeddi’n ffurfiol y symud yn ddiweddarach ddydd Gwener ar ôl i’r arbenigwyr ei gymeradwyo.

Mae Japan wedi osgoi achos dinistriol o COVID-19, ond mae bellach yn brwydro i gynnwys yr amrywiad Delta trosglwyddadwy iawn, gydag achosion dyddiol ledled y wlad ar frig 10,000 am y tro cyntaf ddydd Iau (29 Gorffennaf), adroddodd y cyfryngau.

Mae Japan wedi gorfodi cyfres o ddatganiadau "cyflwr argyfwng", ond mae'r gorchmynion yn wirfoddol ar y cyfan, yn wahanol i wledydd eraill sy'n gosod cloeon llym.

Mae llawer o bobl wedi tyfu'n flinedig o'r ceisiadau aros gartref, gyda rhai bariau'n gwrthod cadw at gyfyngiadau gwasanaeth, ac mae brechiad Japan yn cael ei gyflwyno.

Dywedodd y Gweinidog Iechyd, Norihisa Tamura, fod y wlad wedi cychwyn ar gam “hynod frawychus” newydd gan fod achosion yn sbeicio er nad oedd symudiad pobl yn cynyddu, a dywedodd fod yr amrywiad Delta trosglwyddadwy iawn yn ffactor mawr.

"Rwy'n credu na all pobl weld ymlaen ac, gan boeni pa mor hir y bydd y sefyllfa hon yn para, maen nhw'n ei chael hi'n annioddefol na allan nhw ddychwelyd i fywyd beunyddiol arferol," meddai wrth y panel.

Mae'r ymchwydd mewn achosion COVID-19 yn newyddion drwg i Suga, y mae ei gyfraddau cymorth eisoes ar eu hisaf ers iddo ddechrau yn ei swydd fis Medi diwethaf ac sy'n wynebu ras arweinyddiaeth ac etholiad cyffredinol y blaid sy'n rheoli yn ddiweddarach eleni.

Cyhoeddodd Tokyo y nifer uchaf erioed o heintiau dyddiol 3,865 ddydd Iau, i fyny o 3,177 ddiwrnod ynghynt. Mae'r ymchwydd yn dechrau rhoi straen ar y system feddygol, gyda 64% o welyau ysbyty Tokyo ar gael ar gyfer achosion COVID-19 difrifol eisoes wedi'u llenwi ddydd Mercher.

Mae trefnwyr Suga a Gemau Olympaidd wedi gwadu bod unrhyw gysylltiad rhwng Gorffennaf 23-Awst. 8 Gemau Haf a'r pigyn miniog diweddar mewn achosion.

Yn wahanol i'r cyfyngiadau gwirfoddol a'r cyfraddau brechu isel mewn mannau eraill yn Japan, mae'r pentref Olympaidd yn Tokyo ar gyfer athletwyr a hyfforddwyr yn brolio mwy na 80% o frechu, mae profion yn orfodol ac mae symud yn cael ei gwtogi'n llym.

Rhaid i athletwyr a mynychwyr eraill o bob cwr o'r byd ddilyn rheolau llym i atal unrhyw firws rhag lledaenu o fewn y "swigen Olympaidd" neu i'r ddinas ehangach. Mae gwylwyr yn cael eu gwahardd o'r mwyafrif o leoliadau.

Dywedodd y trefnwyr ddydd Gwener fod 27 achos COVID-19 newydd yn ymwneud â Gemau yn cynnwys tri athletwr, gan ddod â chyfanswm yr heintiau sy'n gysylltiedig â'r Gemau ers Gorffennaf 1 i 220.

Ond mae arbenigwyr yn poeni bod cynnal y Gemau wedi anfon neges ddryslyd i'r cyhoedd am yr angen i gyfyngu ar weithgareddau.

Mae llai na 30% o drigolion Japan wedi'u brechu'n llawn. Ailadroddodd Nishimura y dylai pawb sydd am gael eu brechu allu gwneud hynny erbyn mis Hydref neu fis Tachwedd.

Parhau Darllen

Japan

Mae seremoni agoriadol Tokyo yn adlewyrchu gwir bwrpas y Gemau Olympaidd

cyhoeddwyd

on

Tra'r munud olaf diswyddo Cynrychiolodd cyfarwyddwr y sioe, Kentaro Kobayashi, un gwrthdyniad terfynol, annisgwyl yn y cyfnod cyn Gemau Olympaidd Tokyo 2020/2021, gwnaeth seremoni agor ddydd Gwener (23 Gorffennaf) hi'n glir iawn bod y Gemau hir-ddisgwyliedig yn mynd yn eu blaenau llawn, wedi'u cario gan y gobeithion. o filoedd o athletwyr a biliynau o gefnogwyr yn gwylio o Ewrop a ledled y byd.

Wedi'i drefnu yng nghanol cyfyngiadau digynsail wrth i'r pandemig Covid-19 barhau i darfu ar ddigwyddiadau mawr a theithio rhyngwladol, serch hynny, mae Gemau Tokyo ar fin cynnig seibiant byr, annwyl o'r dioddefaint a achosir gan y pandemig, i gyd wrth wasanaethu fel model ar gyfer cydweithredu byd-eang fel mae'r blaned yn brwydro i gydlynu gyriant brechu digynsail.

Er gwaethaf rhai lleisiau yn galw am ganslo’r digwyddiad, atgoffodd y seremoni agoriadol yn Stadiwm Genedlaethol Tokyo y gynulleidfa fach a ganiateir i mewn i’r stadiwm, a’r un llawer mwy yn gwylio ar y teledu, o fawredd a hud y Gemau Olympaidd.

hysbyseb

Yr Ysbryd Olympaidd

Yn gynharach yr wythnos hon, disgrifiodd Ysgrifennydd Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig, Antonio Guterres, yr Ysbryd Olympaidd fel un sy'n dod â “gorau dynoliaeth” allan mewn a neges o longyfarchiadau i'r athletwyr cymwys, yn ogystal ag i wlad letya Japan. Parhaodd trwy ddweud y gall y gymuned fyd-eang gyflawni unrhyw beth os yw'n cymhwyso'r un egwyddorion i heriau byd-eang.

Er bod rhai dechreuodd allfeydd cyfryngau gan gyfeirio i Gemau Tokyo 2020 fel “Gemau Olympaidd COVID”, cadwyn y wlad sy'n cynnal, gweithiodd miloedd lawer o bobl yn Japan a ledled y byd yn ddiflino i wneud i'r gemau ddigwydd o dan amodau digynsail, tra bod miloedd o athletwyr sydd bellach wedi cyrraedd Japan wedi hyfforddi. trwy ansicrwydd y pandemig am y cyfle i gystadlu.

Ond er bod y cysylltiad â'r argyfwng iechyd byd-eang anochel, bydd yr wythnosau nesaf yn penderfynu yn y pen draw sut y bydd y gymdeithas honno’n cael ei chofio yn y blynyddoedd a’r degawdau i ddod. Fel y mae ei drefnwyr wedi nodi’n glir, mae Gemau Tokyo yn gyfle perffaith i’r byd i gyd ddod ynghyd a dathlu cyflawniad dynol yn wyneb adfyd.

'Gwarthus ac annerbyniol'

Nid yw'r trefnwyr hynny wedi goresgyn ychydig bach o adfyd eu hunain wrth gael y Gemau Olympaidd hyn ar draws y llinell derfyn. Ddiwrnod yn unig cyn y seremoni, diswyddwyd cyfarwyddwr y sioe Kentaro Kobayashi yn dilyn ymddangosiad braslun comedi o'r 1990au lle cyfeiriodd at yr Holocost fel rhan o jôc. Ymatebodd Pwyllgor Olympaidd Japan yn gyflym, yn diswyddo Kobayashi dim ond oriau ar ôl i'r fideo ddechrau cylchredeg ar gyfryngau cymdeithasol.

Cyhoeddodd Kobayashi ddatganiad o ymddiheuriad lle dywedodd “na ddylai fyth fod yn waith diddanwr i wneud i bobl deimlo’n anghyffyrddus”. Ynghyd â’i ddiswyddo roedd condemniadau gan uwch ffigyrau gwleidyddol yn y wlad, gan gynnwys y prif weinidog Yoshihide Suga, a disgrifiwyd y jôc fel un "gwarthus ac annerbyniol".

Er bod dyfarniad gwael Kobayashi yn cynrychioli’r cur pen diweddaraf i bwyllgor trefnu Olympaidd sydd â’r dasg o sicrhau y byddai’r Gemau’n mynd ymlaen yn wyneb adfyd digynsail, dangosodd seremoni dydd Gwener sut y gallai’r Gemau Olympaidd ddod â phobl o hyd. at ei gilydd, hyd yn oed yng nghanol yr argyfwng iechyd mwyaf difrifol er cof byw.

Ychwanegu at draddodiad o wytnwch

Yn wir, ers dros ganrif, mae'r Gemau Olympaidd wedi bod yn llwyfan ar gyfer dathlu cyflawniadau athletwyr o gefndiroedd cymdeithasol, ethnig neu grefyddol cwbl wahanol. Gemau Tokyo, gan cynnig Mae tynnu sylw a rhyfeddod mawr ei angen ar biliynau o bobl ledled y byd, yn addo i fod yn ddim gwahanol.

Ymhell o anwybyddu gwersi'r pandemig, mae'r Gemau wedi sicrhau'r datblygiadau hanesyddol a wnaed wrth ddatblygu COVID-19 brechlynnau. Gyda chyfradd brechu wedi ei ferwi i uwch na 80% diolch i misoedd o gydweithio rhwng Pfizer a'r Pwyllgor Olympaidd Rhyngwladol (IOC), llwyddodd y Pentref Olympaidd i sicrhau imiwnedd cenfaint erbyn i ddigwyddiadau cyntaf y Gemau Olympaidd hyn gael eu cynnal.

Gyda'r Pwyllgor Olympaidd Rhyngwladol â mwy o aelodau na hyd yn oed y Cenhedloedd Unedig, mae'r Gemau yn un o'r ychydig ddigwyddiadau gwirioneddol fyd-eang ar ein planed. Ar adeg o tyfu tensiwn rhyngwladol, gall y Gemau Olympaidd wasanaethu fel ffactor cymodi, gan atgoffa'r byd bod cystadlu cyfeillgar a rhagoriaeth gystadleuol yn well na gwrthdaro a drwgdeimlad.

Er y gallai'r rhifyn hwn o'r Gemau ddigwydd gyda bron dim gwylwyr yn y standiau, dylai'r wythnosau nesaf helpu i ddod â phobl a chenhedloedd ynghyd ar adeg pan nad yw cydweithredu byd-eang ar faterion iechyd cyhoeddus a newid yn yr hinsawdd erioed wedi bod mor bwysig .

Parhau Darllen

Japan

Mae'r UE a Japan yn cynnal deialog polisi lefel uchel ar unigrwydd ac arwahanrwydd cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

Is-lywydd Democratiaeth a Demograffeg Dubravka Šuica (Yn y llun) cynhaliodd gyfarfod â Gweinidog Unigrwydd Japan Tetsushi Sakamoto, i gyfnewid gwybodaeth ac arferion gorau ar fynd i’r afael â ffenomen fyd-eang unigrwydd ac arwahanrwydd cymdeithasol, wedi’i ddwysáu gan y pandemig COVID-19. Yn ystod y pandemig, a arolwg wedi dangos bod chwarter dinasyddion yr UE yn honni eu bod yn teimlo'n unig, fwy na hanner yr amser. Dywedodd yr Is-lywydd Šuica: “Er bod y pandemig wedi chwyddo’r effaith, nid yw unigrwydd yn ffenomen newydd, ac nid yw’n gyfyngedig i’r UE ychwaith. Edrychaf ymlaen at ganlyniadau ein cyfnewid â Japan; mae gennym lawer i'w ddysgu oddi wrth ein gilydd i sicrhau lles dinasyddion ac i ddod o hyd i atebion i'r ffenomen hon nad yw'n gwybod unrhyw ffiniau. ”

Mae'r Comisiwn wedi ymrwymo'n llwyr i fynd i'r afael ag effeithiau negyddol unigrwydd. Mae ymchwil yn dangos ei fod yn cael effeithiau sylweddol ar gydlyniant cymdeithasol, iechyd corfforol a meddyliol, ac yn y pen draw ar ganlyniadau economaidd. Er mwyn asesu ei effeithiau ymhellach, mae'r Is-lywydd Šuica wedi lansio proses adeiladu tystiolaeth gydag adroddiad sydd ar ddod gan y Ganolfan Ymchwil ar y Cyd, a fydd yn gosod y sylfaen ar gyfer gwaith pellach ar unigrwydd, gan gynnwys prosiect peilot ar unigrwydd ar lefel yr UE. Mae'r cyfnewid yn digwydd yn erbyn cefndir o gysylltiadau dwyochrog rhagorol rhwng yr UE a Japan ac mae'n dilyn uwchgynhadledd yr UE-Japan y mis diwethaf, gan danategu cydweithredu cynyddol a chryfder y bartneriaeth strategol rhwng yr UE a Japan. Darllenwch y datganiad ar y cyd yma.

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd