Cysylltu â ni

Kashmir

Gwladychiaeth yn Kashmir

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Tra bod y byd yn dal i fod yn brysur yn brwydro yn erbyn epidemig Corona, mae India wedi bod yn gorfodi gwladychiaeth ymsefydlwyr yn Kashmir yn araf ond yn sicr, ers ymwrthod â’i statws lled-ymreolaethol arbennig a bifurcating y rhanbarth y mae anghydfod yn ei gylch yn ddwy diriogaeth undeb ym mis Awst 2019. Nid dim ond y personoliaeth gyfreithiol ond hefyd gymeriad demograffig talaith ymryson Jammu a Kashmir a hunaniaeth ethno-grefyddol ei phobl fwyaf-Fwslimaidd, yn ysgrifennu Ishtiaq Ahmad.

Mae Jammu a Kashmir yn anghydfod rhyngwladol sydd wedi'i orchymyn gan y Cenhedloedd Unedig. Mae Cyngor Diogelwch y Cenhedloedd Unedig wedi pasio sawl penderfyniad sy’n galw am gynnal plebiscite rhydd a theg i bennu dyheadau gwleidyddol pobl Kashmiri. Mae hyn yn gwneud hunanbenderfyniad yn hawl anymarferol i'r Kashmiris. Felly, trwy ddirymu Erthygl 370 o’r Cyfansoddiad, a roddodd y statws arbennig i dalaith Jammu a Kashmir, ac yna ei rannu a’i atodi, mae India wedi torri ei rhwymedigaethau rhyngwladol ar yr anghydfod.

Mae'r ffaith bod Erthygl 35-A hefyd wedi'i dirymu ochr yn ochr ag Erthygl 370 o Gyfansoddiad India yn fwy pryderus. Dyma lle mae graddfa ac effaith gweithred unochrog India ar ddemograffeg a hunaniaeth Kashmiri yn dod yn eithaf amlwg. Ers mis Awst 2019, mae cyfundrefn genedlaetholgar Hindŵaidd y Prif Weinidog Narendra Modi wedi cymryd camau olynol, yn amlwg yng nghwmpas y pandemig COVID-19 sy'n arwydd o'i fwriad gwladychwr-trefedigaethol.

hysbyseb

Yn syml, diffiniodd Erthygl 35-A pwy allai fod yn breswylydd y rhanbarth y mae anghydfod yn ei gylch a chaniatáu iddynt yr hawl yn unig i fod yn berchen ar eiddo a'i brynu yn ogystal â chael breintiau o ran cyflogaeth ac addysg. Gyda'r amddiffyniad cyfansoddiadol hwn wedi diflannu, mae tir Kashmiri ar fin ennill.

Mae gwladychiaeth setlwyr yn golygu disodli'r bobl frodorol a disodli'r ymsefydlwyr allanol. Mae Israel wedi gwneud hyn gyda'r Palestiniaid yn y ganrif ddiwethaf ac Awstralia gyda'r cynfrodorion yn yr un flaenorol. India yw'r ymgeisydd diweddaraf yn y gynghrair o drefedigaethau ymsefydlwyr mewn tiriogaeth y mae anghydfod yn ei chylch yn rhyngwladol.

Fel rhan o'r prosiect saffrwm, roedd cyfundrefn Modi wedi dechrau ffantasïo tir golygfaol yr Himalaya ar gyfer pererinion Hindŵaidd a gwahodd buddsoddiad Indiaidd yno yn ffurf twristiaeth a datblygu lawer cyn dileu Erthygl 35-A. Yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf, mae wedi annog pobl nad ydynt yn Kashmiris yn agored i fudo ac ymgartrefu yn y diriogaeth yr herir amdani ac mewn gwirionedd wedi trosglwyddo darnau mawr o dir Kashmiri i fuddsoddwyr Indiaidd a lluoedd arfog.

hysbyseb

Enghraifft rymus o wladychiaeth ymsefydlwyr yw'r Gorchymyn Domicile newydd, sydd wedi dyfarnu bron i hanner miliwn o bobl nad ydynt yn Kashmiris, Hindwiaid i raddau helaeth, y statws preswylio yn y rhanbarth y mae anghydfod yn ei gylch. Mae llawer o'r preswylwyr newydd hyn yn bersonél diogelwch a'u teuluoedd. Maent wedi cael yr un hawl i berchnogaeth tir a chyfran gyfartal mewn swyddi a chyfleoedd, ag yr oedd Kashmiris yn ei fwynhau o dan Erthygl 35-A.

Mae'r boblogaeth bresennol yn y diriogaeth yr herir amdani yn agos at 14 miliwn. Am ddegawdau, gyda bron i dri chwarter miliwn o filwyr a pharafilwyr wedi'u lleoli, mae Kashmir wedi cymhwyso'n haeddiannol fel tir mwyaf militaraidd y byd. Mae grwpiau hawliau dynol yn amcangyfrif bod yna un arfog ar gyfer pob 17 o sifiliaid a thua saith o bersonél arfog i bob cilomedr sgwâr o dir yn y rhanbarth.

Dechreuodd militaroli Indiaidd o dalaith Jammu a Kashmir gyda ffrwydrad gwrthryfel ym 1989. Fodd bynnag, hyd yn oed cyn hynny, er gwaethaf Erthygl 370, roedd ymreolaeth y rhanbarth yr oedd anghydfod yn ei gylch lawer gwaith trwy 47 archddyfarniad arlywyddol ac wyth o Reoliadau Llywodraethwyr, a oedd arweiniodd at gyflwyno cyfres o gyfreithiau llym fel Deddf Pwerau Arbennig y Lluoedd Arfog a Deddf Diogelwch Cyhoeddus, ac arestiadau mympwyol o ganlyniad, diflaniadau gorfodol a llofruddiaethau rhagfarnol. Mae grwpiau hawliau dynol yn amcangyfrif dros 8,000 o achosion o laddiadau rhagfarnllyd er 1990, gan gynnwys bron i 2,000 yn ystod y cyfnod 2008-18.

Ar un ystyr, felly, mae prosiect gwladychiaeth gwladychwyr India yn Kashmir wedi bod mewn ffasiynol trwy gydol y cyfnod ôl-raniad. Hyd at yr 1980au, roedd ei darged yn tanseilio ymreolaeth wleidyddol Kashmiris. Wedi hynny, tan fis tyngedfennol Awst 2019, roedd i ddifodi ac disodli'r Kashmiris mwyafrif-Fwslimaidd yn fewnol, gan ffurfio bron i ddwy ran o dair o'r boblogaeth, yn gyntaf yn ffurf gwrth-wrthryfel ac yna, ar ôl 9/11, gwrth -terrorism.

Nawr, gyda gafael llawn ar dynged Kashmiri, mae'r prosiect gwladychiaeth ymsefydlwyr wedi rhagdybio dimensiwn mwy sinistr. Roedd India wedi cloi i lawr y Kashmiris fisoedd cyn i bandemig COVID-19 gloi i lawr y byd, trwy blacowt cyfathrebu, marwolaeth ac ofn, a hyd yn oed carcharu gwleidyddion Kashmiri pliable. Y pandemig fu'r gorchudd newydd ar gyfer darostwng lleisiau rhyddid Kashmiri, a fyddai ar yr amgylchiadau gwaethaf ar ôl 9/11 yn arwain at wrthryfeloedd ieuenctid fel her boblog i rym 'n Ysgrublaidd.

Yn fwy diweddar, mae'r Kashmiris tawel a darostyngedig wedi gweld tiroedd eu cyndadau yn cael eu gwerthu ar brisiau rhad trwy Ddeddf Tir newydd, sydd, ar wahân i domisiliau newydd, yn grymuso pobl nad ydynt yn Kashmiris i ail-bwrpasu tir amaethyddol, sy'n gyfystyr â 90% o'r rhanbarth, ar gyfer dibenion nad ydynt yn amaethyddol. Mae cyfanswm o 165 o ddeddfau Indiaidd wedi'u cyflwyno yn y rhanbarth y mae anghydfod yn ei gylch ac mae mwy ar y ffordd i atgyfnerthu'r drefn gyfreithiol drefedigaethol. Mae proses terfynu tiriogaethol gyfochrog hefyd ar y gweill i rymuso'r mwyafrif-Hindŵaidd Jammu ar draul Dyffryn mwyafrif-Mwslimaidd Kashmir mewn gollyngiad gwleidyddol yn y dyfodol.

Nod gwladychiaeth ymsefydlwyr Indiaidd yn Kashmir y mae anghydfod yn ei gylch yn y pen draw yw creu hunaniaeth Kashmiri newydd trwy ddadleoli ac eithrio'r Kashmiris brodorol a throsglwyddo eu tir a'u hadnoddau i drigolion Indiaidd newydd ar gyfer campau trefedigaethol. Oni bai bod y byd yn codi i'r achlysur i warchod cyfraith ryngwladol ac amddiffyn hunanbenderfyniad Kashmiri, gall Kashmir fel y gwyddom gyda'i ddemograffeg ryfeddol, ethnigrwydd a'i hunaniaeth ddod yn droednodyn o hanes yn fuan.

Mae'r awdur yn academydd ac awdur, a wasanaethodd fel is-ganghellor Prifysgol Sargodha a Chymrawd Quaid-i-Azam yng Ngholeg St. Antony, Prifysgol Rhydychen, y Deyrnas Unedig.

Kashmir

Kashmir: Anghydfod yn crynhoi

cyhoeddwyd

on

Daeth ein llywodraeth i’w swydd yn 2018, gan ganolbwyntio ar gyflawni’r addewid o gyflwyno Naya Pakistan i’n pleidleiswyr. Roeddem am ddarparu addysg, swyddi a gwell gofal iechyd trwy ysgogi ein seilwaith cysylltedd i feithrin masnach a buddsoddiad rhanbarthol. Roeddem yn gwybod y byddai hyn yn gofyn am gymdogaeth heddychlon, yn ysgrifennu Gweinidog Tramor Pacistan Makhdoom Shah Mahmood Qureshi.

Yn unol â hynny, yn fuan ar ôl ei ethol, datganodd y Prif Weinidog Imran Khan y bydd Pacistan "yn cymryd dau gam tuag at heddwch, os bydd India yn cymryd un." Roedd yn gobeithio y byddai Pacistan ac India yn brwydro yn erbyn tlodi yn lle ei gilydd.

Yn anffodus, nid oes gan lywodraeth y Prif Weinidog Narendra Modi yn India unrhyw ddiddordeb mewn heddwch. Mae plaid sy'n rheoli India, Plaid Bharatiya Janata, wedi'i thrwytho yn y hiliol, llawn casineb Hindutva cred y Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), sefydliad parafilwrol yr ysgrifennodd ei dadau sefydlu yn edmygus o Hitler a Mussolini.

hysbyseb

Mae llywodraeth BJP yn ffynnu ar annog casineb a thrais yn erbyn lleiafrifoedd crefyddol - yn enwedig Mwslemiaid - ac yn adeiladu cyfalaf gwleidyddol trwy saber rattling yn erbyn Pacistan. Yn wir, daeth penchant India ar gyfer brinkmanship â dwy wlad arfog niwclear ar fin rhyfel ym mis Chwefror 2019. Pe bai trasiedi yn cael ei osgoi, dim ond oherwydd ataliaeth Pacistan a dim diolch i India.

Roeddem o'r farn y byddai brwsh agos â rhyfel wedi sobri llywodraeth Modi. Ond roeddem wedi tanamcangyfrif i ba raddau yr oedd ideoleg RSS wedi heintio DNA llywodraeth India.

Parhaodd New Delhi i ysbeilio cynnig Pacistan am ddeialog ar anghydfod craidd Jammu a Kashmir yn ogystal â materion eraill sy'n cyd-fynd â'n perthynas. Mae'n ymddangos bod y Prif Weinidog Modi wedi drysu awydd Pacistan am heddwch â gwendid.

hysbyseb

Ar Awst. 5, 2019, gosododd India warchae arfog a blacowt cyfathrebu ar Jammu & Kashmir (IIOJK) a Feddiannwyd yn Anarferol yn India. Ers hynny, mae miloedd o Kashmiris, gan gynnwys plant dan oed, wedi cael eu harestio a’u harteithio. Mae arweinwyr poblogaidd Kashmiri, fel yr Ali Shah Geelani, 91 oed, bob amser wedi bod ar ddiwedd derbyn gormes talaith Indiaidd. Y tro hwn ni wnaeth India hyd yn oed sbario'r arweinwyr gwleidyddol hynny, gan gynnwys tri chyn-brif weinidog, sy'n cael eu hystyried gan Kashmiris cyffredin fel galluogwyr yr alwedigaeth Indiaidd.

Mae mwy nag 8 miliwn o Kashmiris yn parhau i fod yn garcharorion yn y gwersyll carchar awyr agored mwyaf yn y byd heddiw, gyda 900,000 o luoedd milwrol a pharafilwrol Indiaidd yn sefyll yn wyliadwrus drostyn nhw. Ni all unrhyw arsylwr credadwy na sefydliad hawliau dynol ymweld â nhw rhag i'w leisiau gael eu clywed. Mae India wedi gwahardd Seneddwyr yr Unol Daleithiau rhag ymweld â Kashmir. Mae wedi cadw ac alltudio Aelod Seneddol Prydeinig sy'n eistedd oherwydd ei bod wedi beirniadu troseddau hawliau dynol Indiaidd yn Kashmir.

Ers mis Awst 5 y llynedd, pen-blwydd cyntaf gwarchae milwrol a chloi India yn IIOJK, mae ei heddluoedd diogelwch wedi lladd 390 Kashmiris. Yn 2021 yn unig,

mae tua 85 o Kashmiris wedi cael eu llofruddio mewn llofruddiaethau all-farnwrol. Mae lluoedd diogelwch Indiaidd yn llwyfannu cyfarfyddiadau ffug yn rheolaidd i ladd protestwyr Kashmiri ifanc, a defnyddio gynnau pelenni yn erbyn menywod a phlant, gan chwythu a cham-drin cannoedd.

Fel yr oedd Pacistan wedi rhybuddio, mae llywodraeth India yn bwrw ymlaen â deddfu mesurau anghyfreithlon i sicrhau newid demograffig yn Kashmir. Mae dadleoli'r boblogaeth leol gan bobl nad ydynt yn breswylwyr mewn tiriogaeth y mae anghydfod yn ei chylch yn rhyngwladol yn torri cyfraith ryngwladol ac, yn benodol, Pedwerydd Confensiwn Genefa. Mae sbectrwm cyfan arweinyddiaeth wleidyddol Kashmiri wedi gwrthod y symudiadau hyn gan lywodraeth India i greu "cytrefi ymsefydlwyr."

Mae gweithredoedd Mr Modi wedi glanio India a'r rhanbarth mewn a cul-de-sac. Yn llawn ei anallu i falu brwydr Kashmiris dros hunanbenderfyniad, mae India yn chwilio am genhedlaeth newydd o gydweithredwyr o blith arweinyddiaeth Kashmiri i roi sglein o gyfreithlondeb i'w galwedigaeth. Yn y cyfamser, mae ymgyrch systematig i ddileu hunaniaeth grefyddol, ddiwylliannol ac ieithyddol pobl Kashmiri yn parhau'n gyflym.

Bydd hyn, hefyd, yn methu -yn yr un modd ag y mae pob ymgais arall i ddileu galw Kashmiris am annibyniaeth wedi methu.

Beth fydd llywodraeth India yn ei wneud felly? A fydd yn atgyfodi bogey cyfarwydd "terfysgaeth drawsffiniol" i arogli brwydr rhyddid Kashmiri? A fydd yn cynhyrchu argyfwng arall gyda Phacistan i dynnu sylw oddi wrth y llif diddiwedd o sgandalau (gan gynnwys y datgeliadau diweddar am ymdrechion India i ysbïo ar y Prif Weinidog Imran Khan) sy'n dal i siglo llywodraeth BJP?

Mae India yn annog uchelgeisiau i fod yn bwer mawr. Yn wir, mae ganddo hyrwyddwyr pwerus sydd eisiau helpu India i ddod yn bwer mawr, ond maen nhw'n edrych y ffordd arall pan mae India'n gwneud gwawd o'r gwerthoedd democrataidd a'r hawliau dynol maen nhw'n eu hebrwng.

Mae'n ddyletswydd ar y gymuned ryngwladol i alw India allan ar ei erchyllterau yn erbyn pobl Kashmiri a'i gwthio tuag at ddatrys anghydfod Kashmir yn heddychlon. Er bod cadoediad tenau wedi dal ar draws y Llinell Reoli ers mis Chwefror, mae'r sefyllfa'n parhau i fod yn llawn tyndra. A chyda'r sefyllfa yn Afghanistan yn dirywio'n gyflym, nid yw'r tensiynau rhanbarthol o'r newydd dros Kashmir er budd neb.

Dim ond un ateb sydd. Mae angen i India wyrdroi ei gweithredoedd ym mis Awst 5, 2019, a chreu amodau ar gyfer deialog sy'n canolbwyntio ar ganlyniadau gyda Phacistan a chynrychiolwyr cyfreithlon pobl Kashmiri tuag at ddatrys yr anghydfod hirsefydlog hwn.

Mae pobl De Asia - un o'r rhanbarthau tlotaf yn y byd - yn dyheu am heddwch, ffyniant, a dyfodol gwell i'w plant. Ni ddylid eu dal yn wystlon i wrthodiad ystyfnig India i wynebu realiti: na all fod heddwch yn Ne Asia heb setliad heddychlon anghydfod Jammu a Kashmir yn unol â phenderfyniadau perthnasol Cyngor Diogelwch y Cenhedloedd Unedig a dymuniadau pobl Kashmiri.

Parhau Darllen

Kashmir

Anfoniadau o Kashmiri

cyhoeddwyd

on

Ghaazi Zindabad, cyn-fyfyriwr Ysgol Fusnes, Prifysgol Kashmir, sy'n dysgu ac yn ysgrifennu Gweinyddiaeth Gyhoeddus, Rheolaeth a Llywodraethu, yn rhoi anfoniad personol gan Kashmir.

Mae'n rhaid i rywun greu cymeriad a newid y sgript, nawr!

Gwerthwyd breuddwyd pibell Azadi (Rhyddid Utopaidd) i ni a'i phlannu yn ein cydwybod galwad yn y 1990au tymhestlog. Cofiwch am anthem y 90au, cafodd hynny ei feio gan uchelseinydd mosgiau ...

hysbyseb

Ghaazi ... Ghazi Zindabad!

Hind Ko Kar Barbaad ... Ho Kashmir Azad! Ghaazi ... Ghazi Zindabad!

Fel plentyn naïf, roedd yn rhy hymian yr anthem boblogaidd ar y pryd. Roeddwn i hefyd yn meddwl, byddai rhai Ghazi (Meseia) o Bacistan yn dod yn marchogaeth ar geffyl gwyn, ac yn ennill Azadi i ni gyda strôc o'i gleddyf nerthol.

hysbyseb

Byddem ni - band o fechgyn ifanc - yn mentro allan yn yr orymdaith, yn canu’r anthem yn unsain, ac yn chwifio baner Pacistan yn llawn brwdfrydedd a gaiety.

Ah! Y teimlad hwnnw o awesomeness naïf ... Byddai uwch a arweiniodd ein band o fechgyn yn aml yn cwipio: "Ye cha paak tehreek ... tawai che paak jazbaat yewan."

(Mae'n fudiad duwiol yr ydym yn rhan ohono, a does ryfedd, mae'n llenwi ein mynwes â gwynfyd.) Fe wnes i, felly, astudio yn Ysgol Iesu Saviors, a leolir yn Magarmal Bagh, roedd Srinagar.lt yn ysgol a oedd yn cael ei rhedeg gan Gristnogion. Er hynny, dim ond academyddion a ddysgwyd inni, heb unrhyw beth i'w wneud â Christnogaeth nac Islam na Hindŵaeth.

Roedd y cyfan wedi ei addurno, yn fy ngwisg ysgol, yn fy nghrys gwyn smwddio creision, trowsus llwyd a siaced werdd, roeddwn i'n mynd i'm hysgol, yn gynnar yn y bore. Roedd bob amser yn mynd gyda mi. Priodais fy mag dros bwysau ar ei hysgwyddau, dim ond i'w ddychwelyd i mi wrth giât yr ysgol dylyfu gên. Byddai'n rhan i ffwrdd, ar ôl gwahanu pigo ar fy boch. Ffordd Mam o ddweud wrthyf, "fab, peidiwch ag wylo, byddwn yn ôl yn fuan, i fynd â chi adref."

Dywedodd rhywun, o dorf, yn rhedeg i'n cyfeiriad arall ...

"Jesus Saviors schoolas lagovuk bamb" (bomiwyd Ysgol Iesu Saviour.)

Daliodd Mam fi'n dynn at ei brest, llithrodd fy mag ysgol gorlwythog dros ei hysgwydd, ac yn sionc fe wnaethon ni redeg yn ôl adref.

Diolch i Dduw! Nid oedd neb wedi marw. Dim plentyn. Dim athro.

Cefais fy nerbyn i Ysgol Gylch Minto yn Raj Bagh, Srinagar. Parhaodd fy astudiaethau. Ar wahân i fynd â phig ar fy boch, bob dydd, yn ddi-ffael ... gwnaed yn ddi-ffael, arhosais yn fachgen disglair yn fy ystafell ddosbarth ... ln hyn i gyd, collais Meena mam, fy ffefryn yn Jesus Saviors. O Dduw! Roeddwn i'n meddwl ei bod hi'n angel a anfonwyd gan Dduw.

Roedd hi mor braf ar y llygaid a siaradodd â finesse'r lleuad.

Roedd y Gazi, fodd bynnag, yn iawn wrth chwythu i fyny ein hysgol. Wedi'r cyfan, roedd yn ymwneud â'n Imaan (ffydd). Rydych chi'n gweld nad oes unrhyw beth yn dod rhwng y lmaan ac ysgol Fwslimaidd, lleiaf ysgol lousy (cenhadol). Duh!

Felly, fe wnaethon ni barhau i ostwng yr anthem boblogaidd yn unsain, fe wnaethon ni barhau i fflachio'r faner. Roedd yr Azadi rownd y gornel yn unig. Dyna a ddywedwyd wrthym!

Un diwrnod braf, ar ôl ein hysgol, aethon ni i Lal Chowk, i brynu Seren Chwaraeon cylchgrawn ... Prin y gallem ei ddarllen, fodd bynnag, roedd ein hunig ddiddordeb yn y ffotograffau o gricedwyr a gyhoeddwyd ynddo ... Mwy o gricedwyr Pacistanaidd, o Saeed Anwar, o Wasim Akram, o Waqar Younis, o Aqib Javaid, o Saqlain Mushtaq ... Byddem yn tynnu'r toriadau allan, eu pastio ar ein dyddiaduron, ac yna ymfalchïo'n ddigrif wrth feddu ar y dyddiaduron. Fe wnaethom eu cadw yn ein bagiau ysgol yn barhaol, gan eu difetha ar y cythruddiadau lleiaf. Ah! Dyna oedd y dyddiau.

Tra'r oeddwn yn prynu'r rhifyn diweddaraf o Sports Star, Ghanta Ghar gerllaw (Tŵr y Cloc eiconig) gerllaw, hyrddiwyd grenâd at y dynion milwrol a oedd wedi'u lleoli yno. Roedd y grenâd ymhell oddi ar y targed, yn y broses gan ladd a cham-drin ugeiniau o sifiliaid. ... Gwelais ddynion, dynion Kashmiri, yn cwympo i lawr, yn splattered mewn gwaed ar hyd a lled. Fe wnes i rewi gyda chylchgrawn Star Sports yn fy nwylo, a fy mag ysgol ar fy nghefn ... Fe wnaeth rhywun, o'r tu ôl, fy llusgo y tu mewn i siop, siop lyfrau. Fe wnaethon ni aros y tu mewn iddi, oherwydd roedd hi'n ymddangos yn gyfnod anfeidrol o hirfaith.

Dychwelais adref, heb ddweud wrth mam, am yr hyn yr oeddwn i wedi bod yn dyst iddo. Arhosodd y gwaed yn llifo gyda mi serch hynny.

Roedd hyrddio grenâd Ghazi a lladd a cham-drin dynion diniwed Kashmiri, yn sicr o ddigwydd. Dyma'r pris y bu'n rhaid i ni ei dalu am ein difrod Azadi.Collateral, dim llawer. Duh!

Ymlaen yn gyflym i 2021!

Yn Kashmir, rydym yn cyfeirio at lanc ifanc di-briod fel Mahraaz (priodfab) ... mae'r nom de guerre wedi'i neilltuo allan o hoffter, ac i adael i'r bachgen wybod yn slei ei bod hi'n bryd chwilio am briodferch hyfryd.

25 YO, Aakash Mehra ... roedd unig fab Ramesh Mehra, perchennog y bwyty mawr, Krishna Dhaba ... yn Mahraaz.

Mae Ghazi, wedi siomi ei geffyl gwyn arferol, ac yn hytrach yn dewis reidio beic; ac ymddangosodd yn sydyn yn y Krishna Dhaba.Shooting Aakash ifanc, deirgwaith, yn ei berfedd a'i goluddion. gan ei anafu'n ddifrifol, ac yn y pen draw snucking y bywyd allan ohono.

Nid oedd y disgwrs ar Facebook a Twitter yn gondemniad o droseddau mor drychinebus, er bod y trolio yn ymwneud â ... O ran sut ar ôl diddymu Erthygl 370, roedd y bobl nad oeddent yn bobl leol yn eio tir a dolydd Kashmir?

Ac, felly, lladdwyd yr Aakash di-hap, y Mahraaz, mewn gwaed oer, am byth. Duh!

Prin ddeuddydd yn ddiweddarach, dychwelodd Ghazi arall o'r hen amser. Y tro hwn yn gwisgo ein Pheran (gor-ddilledyn rhydd a wisgwyd yn ystod gaeafau). Plygodd reiffl ymosod o dan y Pheran, ac yn llythrennol ar ystod pwynt-gwag, bwmpio bwledi i mewn i gwnstabl. Suhail & Yousuf. Afraid a di-galon i ddweud, bu farw'r plismyn nad oedd yn ymladd.

Daliwyd y gwaith manwl hwn o Jehad (Rhyfel Sanctaidd) fel y'i gelwir ar gamera teledu cylch cyfyng.

Crystal yn glir! Cyflawnwyd pwmpio bwledi a lladdiadau Suhail a Yousuf yn amlwg mewn golau dydd. Y tro hwn o amgylch y Gazi nodwyd hefyd.

Beth bynnag am hynny, y ddadl a enillodd dir ar K-Twitter oedd ... O! digwyddodd yr ymosodiad ym Maghat ar ffordd y maes awyr diogelwch uchel ... ac felly sut gallai unrhyw filwriaethus sleifio i'r parth diogelwch, a chyflawni'r gamp? I'r gwrthwyneb, roedd yn golygu, i'r heddlu gynllwynio i ladd eu dynion ar eu pennau eu hunain, er mwyn malignio'r Tehreek (mudiad rhyddid).

Yn 2021, mae'n rhaid i Kashmir fathom, mae wedi cael ei gleisio a'i gytew gan bwy bynnag oedd wrth y llyw.

Tra roeddent yn y brif ffrwd, roedd Abdullah's & Mufti's yn fedrus mewn arferion nepotic, ac yn cymryd eu tro wrth lyncu gwersyll seperatydd cyhoeddus y trysorlys, Syed Ali Shah Geelani, Mirwaiz Umar Farooq, Yasin Malik et al, naddu i mewn a naddu eu darn- of-pie.

Yn y canol, roedd y fiwrocratiaeth a oedd wedi ei siomi, yn dal i bigo i ffwrdd, yn draddodiadol! ... Ac, cafodd hyn i gyd ei ewmeiddio fel 'status quo' ... Roedd y status quo sy'n llwyddo yn gollyngiadau yn New Delhi yn edrych y ffordd arall. Yn llythrennol, gan roi siec wag i'r brif ffrwd nepotic, i'r seperatyddion di-ffael, ac i'r fiwrocratiaeth ddi-challant.

Hyd at y 90au pres ac i'r 2000au blodeuog, hyd yn hyn, rydym wedi colli tair cenhedlaeth ... eu hiechyd, eu haddysg, eu bywoliaeth, eu cysylltedd, a thrwy hynny eu bywyd a'u rhyddid ... Dim mwy os gwelwch yn dda! Dim mwy! Mae'n rhaid i rywun greu cymeriad a newid y sgript, nawr!

Gobaith yn erbyn gobaith!

Mae'r awdur yn gyn-fyfyriwr yn yr Ysgol Fusnes, Prifysgol Kashmir, sy'n dysgu ac yn ysgrifennu Gweinyddiaeth Gyhoeddus, Rheolaeth a Llywodraethu, a gellir ei gyrraedd mewn a[e-bost wedi'i warchod]

Parhau Darllen

EU

Beth yw barn Kashmiris am eu dyfodol: Optimistiaeth yn erbyn gwrthdaro

cyhoeddwyd

on

Er y gallai trais a gwrthdaro mewn rhanbarth gael effaith negyddol ar deimladau o ddiogelwch, llesiant ac ysgolion darpar yn y dyfodol mae'n dal i ymddangos bod pobl yn rhanbarth Kashmir yn India a Phacistan fel petai'n optimistaidd. Mae ymchwil yn y gorffennol ym maes rhagolygon a lles yn y dyfodol mewn parthau gwrthdaro ethnopolitical lle mae preswylwyr yn wynebu trais fel arfer yn besimistaidd ac yn dangos ymdeimlad isel o les. Mewn arolwg cyntaf o'i fath a archwiliodd ddata o ddwy ochr LOC yn rhanbarth Kashmir mae canlyniadau'n dangos bod mwyafrif y boblogaeth yn optimistaidd ynghylch eu dyfodol. Yn ogystal, roeddent i gyd yn teimlo eu bod yn well eu byd na'u cenhedlaeth flaenorol. Yng nghefn COVID, lle mae'r rhan fwyaf o fyd heddychlon yn ymddangos braidd yn dywyll ac yn besimistaidd ond mae parth gwrthdaro Kashmir yn ymddangos braidd yn optimistaidd a hapus, ysgrifennwch yr Athro Dheeraj Sharma, Cyfarwyddwr, Sefydliad Rheoli Indiaidd-Rohtak ac Athro (ar wyliau), Sefydliad Rheoli Indiaidd-Ahmedabad, India a'r Athro Farrah Arif, Cyfadran, Prifysgol Gwyddorau Rheoli Lahore, Lahore, Pacistan.

Mae rhanbarth Kashmir wedi gweld gwrthdaro ers 1947 gan fod India a Phacistan wedi bod yn hawlio'r diriogaeth. Mae gan y rhanbarth oddeutu 225,000 cilomedr sgwâr saith endid gwahanol. Mae dau endid a reolir gan Bacistan, sef Kashmir Pacistanaidd (A elwir yn Azad Kashmir gan Bacistaniaid a Kashmir Meddianedig gan Indiaid) a Gilgit-Baltistan (Ardaloedd Gogleddol gynt). Pasiodd Llywodraeth Pacistan orchymyn yn 2009 a arweiniodd at greu Cynulliad Deddfwriaethol Gilgit-Baltistan a Chyngor Gilgit-Baltistan. Mae'r ddwy ardal hon yn fwy na chant y cant yn Fwslim. Gyda Gilgit-Baltistan bron i dri chwarter Shia tan 1980au. Mae yna dair ardal a reolir gan India, sef rhanbarth Ladakh, Cwm Kashmir (o'r enw Kashmir gan Indiaid a Kashmir Meddianedig Indiaidd gan Bacistaniaid), a rhanbarth Jammu. Mae gan ranbarth Ladakh fwyafrif nad yw'n Fwslim (mae Hindwiaid a Bwdistiaid yn cyfrif am oddeutu 53% o'r boblogaeth) ond mae ganddo 45% o Fwslimiaid y mwyafrif ohonynt yn Shias. Ers, 2019 mae bellach yn diriogaeth undeb yn India ar sail gweithred senedd India. Mae gan ranbarth Jammu bron i ddwy ran o dair o'r boblogaeth Hindŵaidd. Mae gan ddyffryn Kashmir 97% o'r boblogaeth Fwslimaidd. Mae rhanbarth Jammu a chwm Kashmir hefyd bellach yn diriogaethau undeb India ar sail gweithred senedd India. Mae dau endid yn y rhanbarth hwn yn cael eu rheoli gan China. Mae rhanbarth Akshi Chin a'r ardal fach sydd i'r gogledd o Afon Uprang Zilga yn nhalaith Gilgit-Baltistan sy'n ffinio â thalaith Xinjiang yn Tsieina wedi bod o dan reolaeth China ers dechrau'r 1960au. Arweiniodd Cytundeb Ffin Sino-Pacistan a Chytundeb Ffiniau Sino-Pak yn 1963 at gyfnewid tir rhwng Pacistan a China i'r gogledd o afon Uprang Zilga. Mae rhanbarth Akshai Chin bellach yn cael ei reoli gan China ers rhyfel Indo-China ym 1962. Mae'r hynodrwydd crefyddol, cymhlethdod diwylliannol, a chymhlethdod rhanbarthol yn gwneud hwn yn fater geo-wleidyddol unigryw iawn.

Mae'r rhanbarth wedi gweld trais sylweddol gan arwain at farwolaeth mwy na 40,000 o drigolion yn ystod yr ychydig ddegawdau diwethaf. Mae LoC fel arfer yn lle llawn tyndra a chydag antur Tsieineaidd yn y sector dwyreiniol mae'r rhanbarth hwn wedi dod yn fwy cymhleth a gwrthdaro hyd yn oed.

hysbyseb

Mae'r rhanbarth hwn wedi cael gwrthdaro arfog mawr ym 1948, 1962, 1965, 1971, a 1999. Ar ben hynny, mae'r rhanbarth yn parhau i brofi cythrwfl yn rheolaidd oherwydd gelyniaeth drawsffiniol rhwng India, Pacistan a China. Bythefnos yn ôl bu gwrthdaro rhwng India a China gan arwain at golli mwy nag 20 o filwyr Indiaidd a mwy na 35 o filwyr Tsieineaidd.

O ganlyniad, mewn ymgais i ddeall gobeithion trigolion y rhanbarth hwn gwnaethom gynnal arolwg i ddeall beth oedd barn preswylydd y rhanbarth hwn am eu cyflwr presennol o ran iechyd, addysg a seilwaith. Cynhaliwyd arolwg ar sampl a ddewiswyd ar hap o 1425 o unigolion sy'n byw yn rhanbarth Kashmir ar ochr Indiaidd a Phacistan. Cynhaliwyd yr arolwg yn y sefyllfa COVID gyffredinol mewn gwahanol leoliadau. Casglwyd cyfanswm o 396 o ymatebion o ochr Pacistan i Kashmir a Gilgit Baltistan. Hefyd, casglwyd 1029 o ymatebion o ochr Indiaidd Kashmir, Jammu, a Ladakh.

Mae'n ddiddorol nodi bod y rhan fwyaf o'r preswylwyr yn teimlo eu bod yn well eu byd na'u cenhedlaeth flaenorol o ran iechyd, addysg a seilwaith. Hefyd, maen nhw'n optimistaidd am eu dyfodol. Mae canran sylweddol o drigolion y rhanbarth hwn yn gobeithio mudo i ran arall o'r gwledydd er mwyn sicrhau dyfodol gwell i'w plant. Fodd bynnag, mae'n amlwg o ganlyniadau'r arolwg bod eu hymddiriedaeth yn y llywodraeth yn gymharol isel. Mae preswylydd y rhanbarthau hyn yn teimlo, er na chyflawnwyd eu disgwyliad, ond eu bod yn dal i obeithio am well yfory. Mae canrannau sylweddol o drigolion yn teimlo bod pobl mewn rhannau eraill o'r wlad yn well eu byd na hwy o ran iechyd, seilwaith a chyfleusterau addysgol. Efallai mai dyma’r rheswm iddynt ystyried mudo i rannau eraill o’r rhanbarth er mwyn defnyddio cyfleusterau gwell. At ei gilydd, canlyniad mwyaf diddorol yr arolwg yw bod preswylwyr y rhanbarth yn hapus ar y cyfan ac yn awr mae angen ymdrechion pellach gan y llywodraeth i ychwanegu at y cyfleusterau iechyd, addysgol a seilwaith i ddyrchafu hapusrwydd a lles y rhanbarth ymhellach.

hysbyseb
CWESTIWN

LADAKH

%

OCHR INDIAIDD KASHMIR

%

OCHR PAKISTAN O KASHMIR%

BALTISTAN GILGIT

%

Jammu

%

Rwy'n fwy optimistaidd na chenhedlaeth fy rhieni.

82.61%

69.89%

68.97%

56.60%

80.15%

Rwy'n disgwyl i fwy o bethau da ddigwydd i mi o gymharu â chenhedlaeth fy rhieni.

80.12%

68.82%

66.90%

57.55%

77.90%

Rwy'n credu fy mod yn well fy byd na fy nghenhedlaeth flaenorol.

77.64%

65.95%

64.14%

54.72%

74.91%

Rwy'n hapus gyda'r llywodraeth yn fy ardal.

75.57%

59.14%

48.97%

30.19%

68.91%

Rwy'n hapus gyda fy mywyd yn fy ardal.

61.49%

54.12%

53.45%

21.70%

53.93%

Rwy'n bwriadu symud i leoliad arall ar gyfer cyflogaeth.

18.84%

40.86%

51.03%

51.89%

38.95%

Rwy'n bwriadu symud i leoliad arall i gael bywyd gwell.

29.19%

39.78%

52.76%

54.72%

26.59%

Rwy'n bwriadu symud i leoliad arall ar gyfer bywyd gwell fy mhlant.

26.71%

37.28%

54.83%

56.60%

27.34%

Mae gen i well cyfleoedd cyflogaeth na fy nghenhedlaeth flaenorol.

72.26%

65.95%

65.17%

31.13%

67.79%

Rwy'n fodlon â'r cyfleusterau iechyd presennol yn fy rhanbarth.

74.53%

67.03%

54.14%

27.36%

70.41%

Rwy'n credu bod y seilwaith yn fy rhanbarth yn llawer gwell o'i gymharu â chenhedlaeth fy rhieni.

78.47%

73.84%

53.10%

28.30%

76.78%

Rwy'n credu bod y cyfleusterau addysgol yn fy rhanbarth yn well o gymharu â chenhedlaeth fy rhieni.

82.40%

72.04%

55.17%

33.02%

78.65%

*Mae'r farn a fynegir yn yr erthygl yn bersonol

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd