Cysylltu â ni

Kazakhstan

Cadarnhawyd sancsiwn $ 3.7 miliwn yn erbyn dynion busnes o Moldofa ym mrwydr llys y DU â Kazakhstan a Banc Cenedlaethol Kazakhstan

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae penderfyniad Uchel Lys yn Lloegr wedi delio ag ergyd bendant i ddynion busnes Moldofaidd Anatolie a Gabriel Stati. Yn flaenorol, dywedodd barnwr gwahanol yn yr un llys fod tystiolaeth i'r dynion busnes ennill cyflafareddiad trwy dwyll. Gorchmynnodd Uchel Lys Lloegr, ddydd Iau 11 Mawrth, i grŵp busnes Stati dalu $ 3.7 miliwn mewn ffioedd cyfreithiol i Weriniaeth Kazakhstan a Banc Cenedlaethol Kazakhstan, gan wrthod ymdrech gan ddynion busnes y Moldofa i wyrdroi dyfarnu ffioedd., yn ysgrifennu Colin Stevens.

Mae hyn yn cloi achos gerbron Uchel Lys Lloegr lle bu’r Parti Stati yn aflwyddiannus ar bob cam ac sy’n ymwneud ag ymdrechion parhaus y Partïon Stati i orfodi dyfarniad mympwyol a gafwyd yn erbyn Kazakhstan (y “Wobr”).

Yn 2014, cafodd y Partïon Stati a ex parte gorchymyn gan Uchel Lys Lloegr yn rhoi caniatâd iddynt orfodi'r Wobr yn ddarostyngedig i unrhyw amddiffynfeydd a godir gan Kazakhstan. Ar 6 Mehefin 2017 canfu Mr Ustus Knowles yn Uchel Lys Lloegr fod “achos prima facie digonol y cafwyd y Wobr trwy dwyll”. Gorchmynnodd Mr Ustus Knowles dreial pythefnos llawn o'r mater twyll, y gwnaeth y Parti Stati ei osgoi trwy derfynu achos Lloegr. Wrth wneud hynny, dywedodd y Stati Partïon wrth lys Lloegr nad oedd ganddyn nhw'r arian i gymryd rhan yn y treial twyll.

hysbyseb

Yn baradocsaidd, yna cychwynnodd y Stati Partïon nifer o achos llys newydd mewn chwe awdurdodaeth arall lle gwnaethant gyfarwyddo nifer o gwnsleriaid lleol a mynd i gostau cyfreithiol sylweddol. Yn y diwedd, caniatawyd i’r Stati Partïon derfynu eu hymgais i orfodi yn Lloegr ar apêl, ond dim ond ar amodau llym: roedd yn rhaid iddynt gytuno i roi eu gorchymyn gorfodi blaenorol o’r neilltu, ymrwymo i beidio byth â cheisio gorfodi’r Wobr yn Lloegr eto. , a derbyn atebolrwydd i ddigolledu Kazakhstan am ei gostau ymgyfreitha.

Trodd y Partïon Stati at awdurdodaethau eraill lle buont, ar y cyd gan King & Spalding International LLP (King & Spalding), yn cychwyn achos gorfodi ac yn cael atodiadau. Yng Ngwlad Belg, cafodd y Parti Stati rewi asedau NBK a ddelir gan Bank of New York Mellon (BNYM) trwy honni bod gan Kazakhstan ac nid NBK hawliad yn erbyn BNYM mewn perthynas ag asedau o'r fath. Ysgrifennodd cwnsler y Parti Stati at BNYM fod “… gwybodaeth sydd ar gael inni yn dangos bod BNY Mellon wedi ymrwymo i Gytundeb Dalfa Byd-eang gyda Gweriniaeth Kazakhstan…”. Mae'r Cytundeb Dalfa Byd-eang (y GCA) y cyfeirir ato gan y Stati Parties yn gontract yr ymrwymwyd iddo rhwng BNYM a NBK sy'n ymwneud ag asedau a ddelir yn y ddalfa gan gangen BNYM London, a lywodraethir gan gyfraith Lloegr ac sy'n darparu i lysoedd Lloegr ddatrys unrhyw anghydfod.

Felly cyfeiriodd llys Gwlad Belg y cwestiwn ynghylch pwy sydd â hawliad yn erbyn BNYM mewn perthynas â'r asedau a ddelir yn unol â'r GCA i lys Lloegr, a arweiniodd yn ei dro at yr achos sydd bellach yn cael ei gwblhau gan y gorchymyn cost diofyn. Collodd y Parti Stati eu her i awdurdodaeth Llys Lloegr ym mis Rhagfyr 2018.

hysbyseb

Ym mis Ebrill 2020, collodd y Stati Partïon yn ôl y rhinweddau pan ganfu Mr Ustus Teare inter alia fod “[t] ei rwymedigaethau sy’n ddyledus gan BNYM London o dan y GCA yn ddyledus i NBK yn unig (ac nid Kazakhstan)”. Fel y dywed penderfyniad heddiw: “Ceisiodd y partïon Stati herio awdurdodaeth yr Uchel Lys ond buont yn aflwyddiannus wrth wneud hynny ac arweiniodd hyn at y gorchymyn a wnaed ar 4 Rhagfyr 2018. Roedd y partïon Stati hefyd yn aflwyddiannus yn achos yr Uchel Lys eu hunain ac roeddent yn sy'n ofynnol i dalu costau'r hawlydd [Kazakhstan a NBK]…. ”

Ar ôl colli'r achos yn Lloegr, gorchmynnwyd i'r Stati Partïon dalu'r costau ond methwyd â gwneud hynny. Fe wnaethant hefyd fethu ag ymateb pan hysbyswyd eu cwnsler King & Spalding ym mis Rhagfyr 2020, yn dilyn methiant y Stati Partïon i ymgysylltu â Kazakhstan a NBK, roedd ROK a NBK yn cychwyn achos asesu manwl o’u costau, gan arwain at fod y gorchymyn costau diofyn yn a wnaed ar 6 Ionawr 2021 ar ôl i'w 21 diwrnod ar gyfer ymateb fynd heibio. Maent bellach hefyd wedi colli ar eu hymgais i roi'r gorchymyn cost diofyn o'r neilltu.

Croesawodd Marat Beketayev, gweinidog cyfiawnder Kazakhstan, y penderfyniad hwn: “Byddwn yn parhau i gymryd pob cam angenrheidiol i orfodi’r gorchmynion costau a gyhoeddwyd gan Lys Lloegr a byddwn yn parhau i wrthwynebu achos gorfodi’r Statis mewn awdurdodaethau eraill. Mae arbenigwyr blaenllaw wedi dadansoddi’r ffeithiau ac wedi dod i’r casgliad bod y Wobr wedi’i chaffael trwy dwyll ac mae ymgyrch orfodi’r Statis yn anghyfreithlon ac yn anfoesegol. ”

'Nid yw'n gwneud darllen da'

Yn ei ddatganiad tyst mae partner King & Spalding, Egishe Dzhazoyan, yn disgrifio ei bod wedi cymryd pythefnos iddo gyfarwyddo cyfreithwyr cost a phythefnos arall i drosglwyddo'r ffeil lawn: “Cymerodd bythefnos i fy nghwmni drefnu i drosglwyddo copi o y set / ffeil ddata electronig gyfan yn y fformat .pst gofynnol (…) a rannwyd gyda [y cyfreithwyr costau] ar 4 Chwefror 2021. Y rheswm y tu ôl i'r oedi bach oedd ymwneud â'r angen i geisio a sicrhau cymeradwyaethau mewnol penodol gan Cyfarwyddwr Cofnodion a Llywodraethu Gwybodaeth fy nghwmni ynghylch coladu a rhannu'r math hwn o ddata yng ngoleuni polisïau a gweithdrefnau diogelu preifatrwydd data fy nghwmni. "

Yn ei ddyfarniad, atgynhyrchodd y Barnwr Costau Rowley y rhan hon o'r datganiad tyst a chanfu “Nid yw'n darllen yn dda”. Â ymlaen i ddweud: “Mae cymryd pythefnos (pellach) i gynhyrchu ffeil ddata mewn fformat cyffredin ar gyfer e-byst yn Outlook yn syndod. Mae ei ddisgrifio fel “oedi bach” yn ewchemistaidd ac mae'r rheswm a roddir dros yr oedi cyn bod mater llywodraethu mewnol yn syndod ac yn argyhoeddiadol. Mewn amgylchiadau lle gellir codi rhywfaint o feirniadaeth o [King & Spalding] - gan fod hynny bob amser yn bosibilrwydd lle cofnodwyd dyfarniad diofyn - gellir meddwl y byddai blaenoriaeth yn cael ei rhoi i sicrhau unrhyw gymeradwyaethau mewnol angenrheidiol. ” Mae'n darganfod ymhellach: “Yn fy marn i, mae'r partïon Stati wedi methu â gweithredu'n ddigon prydlon ...”. Mae cymhwyso’r prawf cyfreithiol yn arwain y Costau Barnwr Rowley i ddarganfod “[t] yma does dim amheuaeth yn fy meddwl bod y methiant i gydymffurfio â’r terfyn amser ar gyfer gwasanaethu pwyntiau anghydfod yn torri’r rheolau yn ddifrifol…” a bod “[t ] nid oes esboniad da am y toriad. ”

Dywedodd Fiona Gillett, y partner sydd ag ymddygiad yr hawliad am ROK a NBK: “Fel y cydnabuwyd gan Mr Ustus Teare yn ei orchymyn costau a wnaed yn dilyn ei ddyfarniad ar y rhinweddau dyddiedig 22 Ebrill 2020 ac fel y cydnabuwyd gan y Llys Apêl wrth wrthod cais Stati am ganiatâd i apelio yn erbyn y gorchymyn costau, fy nghleientiaid oedd y partïon llwyddiannus yn gyffredinol a'r Stati yn aflwyddiannus. Mae'r dystysgrif costau diofyn am swm sy'n fwy na US $ 3.7m yn sefyll a bydd fy nghleientiaid yn parhau i ddilyn eu holl hawliau i adennill eu costau cyfreithiol sylweddol o'r Statws. "

Colled arall i'r Statws

Mae atodi asedau NBK ar ffurf arian parod a ddelir gan BNYM ar gyfrif yn Llundain yn cael ei adolygu ar hyn o bryd mewn dau achos yng Ngwlad Belg. Ar 17 Tachwedd 2020, cadarnhawyd apêl Kazakhstan yn erbyn penderfyniad exequatur Gwlad Belg gan Lys Apêl Brussel, sydd i bob pwrpas yn golygu y bydd achos twyll Kazakhstan yn cael ei ailagor yn llawn. 

Fel yr adroddwyd yn flaenorol, ar 11 Chwefror 2021, dirymodd Llys Cassation Lwcsembwrg benderfyniad Llys Apêl Lwcsembwrg i gadarnhau'r dyfarniad yn erbyn Kazakhstan yn ei gyfanrwydd. Penderfynodd y Llys Cassation fod dyfarniad y llys apêl yn torri’r broses ddyledus, gan nad oedd yn caniatáu derbyn KPMG o dystiolaeth hanfodol, tra’n dal i ddibynnu arno yn ei ddyfarniad. Bydd yr achos nawr yn cael ei glywed eto gan siambr wahanol yn Llys Apêl Lwcsembwrg.

Ar ben hynny, trwy un arall penderfyniad pwysig dyddiedig 8 Ionawr 2021, cydnabu llys ardal Lwcsembwrg ddifrifoldeb y gŵyn droseddol a ffeiliwyd gan Weriniaeth Kazakhstan yn erbyn y Partïon Stati gydag awdurdodau gorfodi cyfraith Lwcsembwrg, ac arhosodd i ddilysu teitl y Partïon Stati o dan y dyfarniad tan y weithdrefn droseddol. yn dod i ben. Ar ôl adolygu’r dystiolaeth o dwyll y Partïon Stati a’r amrywiol farnau arbenigol a gyflwynwyd gan Kazakhstan, canfu’r llys ardal fod cysylltiad digonol rhwng achos twyll Kazakhstan a hawliadau sifil honedig y Stati Parties o dan y dyfarniad mympwyol yn erbyn Kazakhstan. Gyda'r dyfarniad a drafodwyd uchod gan Lys Cassation Lwcsembwrg, mae teitl honedig y Stati Parties o dan y dyfarniad yn Lwcsembwrg yn ddi-sail yn gyfan gwbl.

Ar ben hynny, ar 12 Rhagfyr 2020, diddymodd Goruchaf Lys yr Iseldiroedd ddyfarniad Llys Apêl Amsterdam yn yr achos cryno yn ymwneud ag atodi asedau Cronfa Cyfoeth Sofran Samruk-Kazyna yn yr Iseldiroedd. Seiliodd y Goruchaf Lys ei benderfyniad ar Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Imiwneddau Awdurdodaeth Gwladwriaethau a’u Eiddo, gan ddarganfod nad yw imiwnedd sofran asedau Samruk-Kazyna wedi’i wrthbrofi.

Yn gynharach y llynedd, seiliodd Llys Apêl Svea Sweden hefyd ei benderfyniad ar Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig wrth ddarganfod nad yw atodi asedau NBK gan y Stati Partïon yn cydymffurfio â rhwymedigaethau cyfraith ryngwladol gyhoeddus sy'n ymwneud â rhoi imiwnedd rhag cael eu gweithredu i eiddo banciau canolog.

Barn arbenigol

Mae ymddygiad anghyfreithlon a chynlluniau twyllodrus y Stati Partïon hefyd wedi'u cadarnhau gan farn gyfreithiol annibynnol dau arbenigwr blaenllaw mewn cyflafareddu rhyngwladol, yr Athro George Bermann a'r Athro Catherine Rogers.

Darparodd yr Athro George Bermann barn annibynnol, dadansoddi'r cefndir ffeithiol cyfan a phenderfynu ar oblygiadau cyfreithiol ymddygiad y partïon yn yr anghydfod Stati. Daeth yr Athro Bermann i nifer o gasgliadau, gan gynnwys darganfod bod y Partïon Stati yn gweithredu eu peiriannau twyllodrus trwy “strwythur corfforaethol twyllodrus” a “chwmnïau ffug”, yr oedd y Statws yn gallu “cyfoethogi eu hunain ar draul eraill”. . Penderfynodd yr arbenigwr hefyd fod “[t] camymddwyn y Statis felly wedi peryglu cyfreithlondeb y Cyflafareddiad a’r Dyfarniad canlyniadol yn drylwyr, o ran atebolrwydd ac iawndal,” gan wneud y Wobr dan sylw “yn gynnyrch twyll difrifol [sydd] yn annheilwng ohono cydnabod neu orfodi o dan Gonfensiwn Efrog Newydd ”. Ym marn yr Athro Bermann, ni ddaeth “twyll y Statis i ben gyda gweithrediadau Kazakh, y Cyflafareddu na’r Trafodion ar ôl y Dyfarniad. Mae'n parhau heddiw trwy gamliwio parhaus yn y camau sydd i ddod mewn amryw lysoedd. ”

Yr Athro Catherine Rogers hefyd Hadolygu gan y ffeithiau gweithredol, gan ganolbwyntio'n bennaf ar oblygiadau KPMG ym mis Awst 2019 cymryd y cam rhyfeddol o dynnu eu holl adroddiadau archwilio yn ôl ar gyfer y datganiadau ariannol y mae'r Partïon Stati yn dibynnu arnynt. Canfu’r Athro Rogers “y byddai penderfyniad gan archwilwyr proffesiynol annibynnol y Partïon Stati eu hunain wedi effeithio ar wneud penderfyniadau’r tribiwnlys bod eu materion ariannol yn gwbl annibynadwy ac wedi cael eu caffael trwy gamddatganiadau neu hepgoriadau perthnasol.” Mae'r arbenigwr hefyd o'r farn “byddai'r dystiolaeth newydd hon wedi codi pryderon annibynnol bod y Partïon Stati wedi cymryd rhan mewn twyll a llygredd sylfaenol a ddylai eu hatal yn gyfan gwbl rhag dwyn hawliadau mewn cyflafareddu buddsoddiad.”

Kazakhstan

Mae Kazakhstan yn casglu 5 medal yng Ngemau Paralympaidd 2020 Tokyo

cyhoeddwyd

on

Casglodd Kazakhstan bum medal - un aur, tair arian ac un efydd - yng Ngemau Paralympaidd Haf 2020 Tokyo yn Japan, mae Kazinform wedi dysgu o wefan swyddogol y digwyddiad. Cododd para-godwr pŵer Kazakhstan David Degtyarev Kazakhstan i'w unig fedal aur yng Ngemau Paralympaidd Tokyo 2020.

Llwyddodd Kazakhstan i dynnu pob un o'r tair medal arian mewn jiwdo gan fod Anuar Sariyev, Temirzhan Daulet a Zarina Baibatina i gyd yn cipio arian yng nghategorïau pwysau Dynion -60kg, Dynion -73kg a Merched + 70kg, yn y drefn honno. Ymsefydlodd para-nofiwr Kazakhstani Nurdaulet Zhumagali am efydd yn nigwyddiad Trawiad y Fron 100m Dynion. Mae Tîm Kazakhstan yn safle 52 yn y cyfrif medalau cyffredinol yng Ngemau Paralympaidd Tokyo 2020 ynghyd â'r Ffindir. Mae China ar frig y fedal yn sefyll gyda 207 o fedalau, gan gynnwys 96 aur, 60 arian a 51 efydd. Yn ail mae Prydain Fawr gyda 124 o fedalau. Mae'r UD yn drydydd gyda 104 o fedalau.

hysbyseb

Parhau Darllen

Kazakhstan

Pen-blwydd Zhambyl Zhabayev yn 175 oed: Bardd a oroesodd ei (bron) 100 mlynedd o fywyd corfforol

cyhoeddwyd

on

Zhambyl Zhabayev. Credyd llun: Bilimdinews.kz.
Zhambyl Zhabayev (Yn y llun) nid bardd Kazakh gwych yn unig mohono, daeth yn ffigwr chwedlonol bron, gan uno epocau gwahanol iawn. Mae hyd yn oed rhychwant ei fywyd yn unigryw: ganwyd ym 1846 bu farw ar Fehefin 22, 1945 - wythnosau ar ôl trechu Natsïaeth yn yr Almaen. Dim ond wyth mis yn fwy oedd ganddo i fyw i ddathlu ei ben-blwydd yn 100 oed, ei ganmlwyddiant, yn ysgrifennu Dmitry Babich in Annibyniaeth Kazakhstan: 30 Mlynedd, Op-Ed.  

Nawr rydyn ni'n dathlu ei ben-blwydd yn 175 oed.

Zhambyl, a anwyd bedair blynedd yn unig ar ôl marwolaeth Mikhail Lermontov a naw mlynedd ar ôl marwolaeth Alexander Pushkin - dau fardd mawr Rwseg. I deimlo'r pellter, mae'n ddigon dweud mai peintwyr yn unig a ddaeth â'u delweddau atom - nid oedd ffotograffiaeth yn bodoli ar adeg eu marwolaethau cynnar mewn dueliau gwaedlyd. Anadlodd Zhambyl yr un aer â nhw…

hysbyseb

Ond Zhambyl hefyd yw’r atgof anhepgor o blentyndod ein tadau, y “ffigwr taid bytholwyrdd”, a oedd yn ymddangos mor agos, felly “un ohonom ni” nid yn unig diolch i nifer o luniau mewn papurau newydd. Ond yn anad dim - diolch i'w benillion hardd, ond hawdd eu deall hefyd am Kazakhstan, ei natur, ei phobl. Ond nid yn unig am y famwlad - gan ganu o berfeddwlad Kazakhstan, daeth Zhambyl o hyd i ffordd i ymateb i drasiedi’r Ail Ryfel Byd, blocâd Leningrad, a llawer, llawer o “sifftiau hanes” tectonig eraill a ddigwyddodd yn ystod ei oes.

Ystafell fyw amgueddfa Zhambyl Zhabayev, sydd 70 km o Almaty lle'r oedd y bardd yn byw ym 1938-1945. Credyd llun: Yvision.kz.

A allai rhywun gysylltu’r ddau fyd hyn - Kazakhstan cyn ei “gyfnod Tsarïaidd”, amseroedd Pushkin a Lermontov, - a’n cenhedlaeth ni, a welodd ddiwedd yr Undeb Sofietaidd a llwyddiant Kazakhstan annibynnol?

hysbyseb

Dim ond un ffigur o'r fath sydd - Zhambyl.

Mae'n anhygoel bod ei enwogrwydd byd-eang wedi dod ato tua 1936, ar hyn o bryd pan oedd yn 90 oed. “Dydych chi byth yn rhy hen i ddysgu” - mae hwn yn ddatganiad calonogol. Ond mae “dydych chi byth yn rhy hen i enwogrwydd” yn un mwy calonogol fyth. Daeth Zhambyl yn enwog ym 1936, pan gynigiodd bardd Kazakh Abdilda Tazhibayev Zhambyl ar gyfer safle “hen ddyn doeth” yr Undeb Sofietaidd (aksakal), cilfach a lenwir yn draddodiadol gan y beirdd sy’n heneiddio o diroedd y Cawcasws. Enillodd Zhambyl yr ornest ar unwaith: roedd nid yn unig yn hŷn (roedd ei gystadleuydd o Dagestan, Suleiman Stalski, 23 mlynedd yn iau), roedd Zhambyl yn sicr yn fwy lliwgar. Wedi'i godi ger hen dref Taraz (a ailenwyd yn ddiweddarach ar ôl Zhambyl), roedd Zhambyl wedi bod yn chwarae dombura ers 14 oed ac wedi ennill cystadlaethau barddonol lleol (aitys) er 1881. Roedd Zhambyl yn gwisgo dillad Kazakh traddodiadol ac roedd yn well ganddyn nhw gadw at y protein-gyfoethog traddodiadol. diet y paith, a ganiataodd iddo fyw cyhyd. Ond yn sicr roedd rhywbeth mwy iddo - bardd oedd Zhambyl yn wir.

Cofeb i Zhambyl Zhabayev yn Almaty.

Mae beirniaid (a rhai tynnwyr) yn cyhuddo Zhambyl o ysgrifennu “barddoniaeth wleidyddol,” o gael ei ddallu gan nerth (nad oedd bob amser yn iawn) yr Undeb Sofietaidd. Mae rhywfaint o wirionedd ffeithiol i'r datganiad hwnnw, ond nid oes unrhyw wirionedd esthetig iddo. Ysgrifennodd Leopold Senghor, arlywydd cyntaf chwedlonol Senegal annibynnol, benillion gwleidyddol, rhai ohonynt am “gryfder” ac “nerth” “cryfion” gwleidyddol yr 20fed ganrif. Ond ysgrifennodd Senghor yr adnodau hyn yn ddiffuant - ac arhosodd yn hanes llenyddiaeth. Ac arhosodd Senghor mewn hanes mewn safle llawer mwy anrhydeddus na'r cryfion gwleidyddol, yr oedd yn eu hedmygu.

I Zhambyl, pobl Leningrad, (St.Petersburg bellach) a ddioddefodd newyn ofnadwy yn ystod gwarchae eu dinas gan y Natsïaid ym 1941-1944, - cawsant MYNEGAI i'w blant. Yn ei benillion, roedd Zhambyl yn teimlo poen i bob un o fwy nag 1 filiwn o bobl lwgu i farwolaeth yn y ddinas imperialaidd fawreddog honno ar lan y môr Baltig, yr oedd ei balasau a'i phontydd mor bell oddi wrtho. O ran barddoniaeth, nid yw pellteroedd o bwys. Yr emosiwn sy'n cyfrif. Ac roedd gan Zhambyl emosiwn cryf. Gallwch chi ei deimlo yn darllen ei benillion dyn 95 oed:

Leningraders, plant i mi!

I chi - afalau, melys fel gwin gorau,

I chi - ceffylau o'r bridiau gorau,

Ar gyfer eich anghenion chi, ymladdwyr, mwyaf enbyd ...

(Roedd Kazakhstan yn enwog am ei afalau a'i draddodiadau bridio ceffylau.)

Leningraders, fy nghariad a balchder!

Gadewch i'm cipolwg trwy fynyddoedd gleidio,

Yn eira cribau creigiog

Gallaf weld eich colofnau a'ch pontydd,

Yn swn cenllif y gwanwyn,

Gallaf deimlo'ch poen, eich poenydio ...

(Penillion wedi'u cyfieithu gan Dmitry Babich)

Ysgrifennodd y bardd enwog o Rwseg, Boris Pasternak (1891-1960), y gallai Zhambyl ei alw’n gydweithiwr iau, barch enfawr at y math o farddoniaeth werin yr oedd Zhambyl yn ei chynrychioli, ysgrifennodd am yr adnodau hyn “y gall bardd weld digwyddiadau cyn iddynt ddigwydd” a barddoniaeth yn adlewyrchu “cyflwr dynol” wrth ei graidd symbolaidd.

Mae hyn yn sicr yn wir am Zhambyl. Mae ei fywyd hir a'i waith yn stori am gyflwr dynol.  

Parhau Darllen

Hedfan / cwmnïau hedfan

Mae Kazakhstan yn archebu dwy awyren cludo lifft trwm o Airbus

cyhoeddwyd

on

Daeth y trafodaethau rhwng Gweinidog Diwydiant a Datblygu Seilwaith Gweriniaeth Kazakhstan Beibut Atamkulov gydag Is-lywydd AIRBUS Alberto Gutierrez i ben gyda llofnodi contract ar gyfer prynu dwy awyren A400M (Yn y llun) ar gyfer anghenion Gweinyddiaeth Amddiffyn Kazakhstan.

Mae awyren cludo milwrol lifft trwm Airbus A400M yn gallu perfformio teithiau cludo awyr dyngarol milwrol, sifil, ac mae'n effeithiol ar gyfer trefnu ymateb cyflym mewn sefyllfaoedd brys.

Mae'r contract i gyflenwi Airbus A400M yn cynnwys amrywiaeth o wasanaethau ar gyfer hyfforddiant personél a chymorth technegol.

hysbyseb

Disgwylir i'r awyren gyntaf gael ei danfon ar gyfer 2024. Kazakhstan fydd nawfed wlad y byd i ddefnyddio'r math hwn o awyrennau, ynghyd â'r Almaen, Ffrainc, y Deyrnas Unedig, Sbaen, Twrci, Gwlad Belg, Malaysia a Lwcsembwrg.

Bu cyfranogwyr y cyfarfod hefyd yn trafod y cwrs paratoi ar gyfer sefydlu Canolfan Gwasanaeth a Thrwsio ar gyfer llongau awyr AIRBUS milwrol a sifil yng nghanolfan LLP Diwydiant Hedfan Kazakhstan. Yn dilyn y sgyrsiau, llofnododd y partïon Femorandwm Cyd-ddealltwriaeth a Chydweithrediad.

“Mae cydweithredu ag AIRBUS a chreu Canolfan Gwasanaeth ac Atgyweirio ardystiedig yn Kazakhstan ar gyfer llongau awyr milwrol a sifil a gynhyrchir gan AIRBUS yn brosiect ar raddfa fawr sydd o fudd i bawb gyda rhagolygon tymor hir. Bydd y ganolfan wasanaeth yn gallu cwmpasu'r rhanbarth Canol Asiaidd cyfan ”, nododd Beibut Atamkulov.

hysbyseb

Disgwylir i arbenigwyr D&S AIRBUS gyrraedd ym mis Medi eleni i gynnal archwiliad technegol o alluoedd Diwydiant Hedfan Kazakhstan LLP.

Yr A400M yw'r awyren fwyaf amlbwrpas sydd ar gael heddiw, sy'n diwallu anghenion mwyaf amrywiol y llu awyr byd-eang a sefydliadau eraill yn yr 21ain ganrif. Gall gyflawni tri math gwahanol iawn o dasgau: teithiau codi awyr tactegol, teithiau lifft awyr strategol, a gwasanaethu fel tancer. Yn meddu ar bedair injan turboprop TP400 unigryw Europrop International (EPI) sy'n gweithredu i wahanol gyfeiriadau, mae'r A400M yn cynnig ystod hedfan eang o ran cyflymder ac uchder. Dyma'r awyren ddelfrydol i fodloni gofynion amrywiol gwledydd o ran cenadaethau milwrol a dyngarol er budd cymdeithas.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd