Cysylltu â ni

Kazakhstan

Cyngor Tyrcig yn enwi prifddinas ysbrydol Turkistan yn y byd Tyrcig

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Cyhoeddodd y Cyngor Tyrcig, yn swyddogol Gyngor Cydweithrediad Gwladwriaethau Siarad Tyrcig, ddinas Turkistan yn ne Kazakhstan fel prifddinas ysbrydol y byd Tyrcig yn eu copa anffurfiol Mawrth 31. Roedd y crynhoad i fod i ddigwydd yn Turkistan i ddechrau, ond yn ddyledus i'r sefyllfa epidemiolegol sy'n gwaethygu, fe'i cynhaliwyd ar-lein. Y cyfarfod fabwysiadu datganiad Turkistan. - yn ysgrifennu Assel Satubaldina  

Wrth agor y cyfarfod, dywedodd Arlywydd Kazakh Kassym-Jomart Tokayev mai Turkistan yw gwlad y cyndadau, lle cysegredig a chartref i bobl sy'n siarad Tyrcig.

“Ein nod yw trawsnewid y byd Tyrcig yn un o ranbarthau economaidd, diwylliannol a dyngarol pwysicaf yr unfed ganrif ar hugain. Awgrymwn ddechrau moderneiddio gwareiddiad Tyrcig trwy gyflwyno'r byd i dreftadaeth (Khoja Ahmed) Yasawi a Turkistan sanctaidd. Felly cynhelir yr uwchgynhadledd heddiw gyda’r arwyddair - Turkistan - prifddinas ysbrydol y byd Tyrcig, ”meddai Tokayev.

hysbyseb

Heriau cyffredin

Dywedodd Tokayev, er gwaethaf yr heriau digynsail, fod cydweithredu rhwng gwladwriaethau siarad Tyrcig wedi aros, ac mae angen i'r taleithiau weithio gyda'i gilydd i geisio ffyrdd newydd i gryfhau cysylltiadau.

Yn y frwydr yn erbyn pandemig Covid-19, mae brechu torfol yn hanfodol i atal yr haint coronafirws rhag lledaenu. 

hysbyseb

Dywedodd fod y gymuned ryngwladol wedi gweithredu ar ei phen ei hun yn y frwydr yn erbyn y pandemig a arweiniodd at anghydfodau ynghylch brechlyn. 

Galwodd ar y cyfarfod i gefnogi ei gilydd a rhannu eu profiad. 

“Yn 75ain sesiwn Cynulliad Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig, cychwynnodd Kazakhstan sefydlu’r Asiantaeth Bioddiogelwch Rhyngwladol. Rwy'n hyderus y byddwch chi'n cefnogi'r syniad hwn. Nid oes amheuaeth y bydd yr asiantaeth yn y dyfodol yn cyfrannu at atal bygythiadau biolegol a chyfnewid data ar glefydau peryglus, ”meddai Tokayev. 

Canlyniadau economaidd a ddaw yn sgil y pandemig

Gwelodd aelod-wledydd y cyngor Tyrcig fod eu trosiant masnach dwyochrog yn cwympo oherwydd y pandemig. 

Y llynedd, roedd y trosiant masnach rhwng Kazakhstan ac aelod-wladwriaethau eraill yn gyfanswm o $ 7 biliwn, sydd 11.2 y cant yn is na ffigurau cyn-bandemig. 

“Un o’r prif dasgau i’n gwledydd yw hybu trosiant masnach. Hoffwn sôn am fuddsoddiad eang, masnach a chyfleoedd economaidd Turkistan, a leolir yn hanesyddol ar y groesffordd rhwng gwareiddiadau. Gan ystyried ei sylfaen adnoddau helaeth, cyfalaf dynol a photensial twristiaeth, awgrymaf greu parth economaidd arbennig yn rhanbarth Turkistan, gan uno gwledydd y Tyrciaid, ”meddai Tokayev. 

Gall gwledydd Tyrcig hefyd elwa o fwy o gydweithrediad yn y sector dŵr ac ynni. 

“Mae’r materion dŵr yn y rhanbarth yn bwysig iawn a gallant achosi problemau difrifol. Defnydd effeithlon a theg o adnoddau dŵr trawsffiniol yw'r allwedd i sefydlogrwydd a ffyniant ein gwledydd. Rydym yn barod ar gyfer gweithredu prosiectau adeiladu gwaith dŵr ar y cyd, ”meddai. 

Mae'r pandemig wedi datgelu pwysigrwydd hyrwyddo technolegau newydd. Awgrymodd Tokayev y dylid datblygu cydweithredu mewn meysydd fel deallusrwydd artiffisial, data mawr, digideiddio, a masnach ar-lein.

“Yn amlwg, bydd y cam hwn yn hyrwyddo datblygiad arloesol ac yn cryfhau cystadleurwydd ein gwledydd. Yn Kazakhstan, mae technolegau newydd wedi dod yn flaenoriaeth. Mae gennym e-lywodraeth yn gweithio'n effeithiol a defnyddir technolegau datblygedig ac atebion digidol yn helaeth yn y sector bancio a'r system ariannol. Rydym yn barod am gyfnewid profiad yn y meysydd hyn, ”meddai. 

Y Gronfa Buddsoddi ac Integreiddio Tyrcig

Anogodd Tokayev y crynhoad i baratoi i greu'r Gronfa Buddsoddi ac Integreiddio Tyrcig a fydd y sefydliad ariannol ar y cyd cyntaf. Awgrymodd leoli ei bencadlys yng Nghanolfan Ariannol Ryngwladol Astana (AIFC) yn Nur-Sultan. 

“Mae'r AIFC yn blatfform sy'n cyfuno arferion gorau sefydliadau ariannol o fri rhyngwladol ag offer modern. Defnyddir bancio Islamaidd a bondiau Islamaidd (sukuk) yn helaeth yma. Mae’r ganolfan yn cynnig cyfleoedd gwych i ddenu buddsoddiadau ar raddfa fawr mewn gwledydd Tyrcig, ”meddai’r Arlywydd Tokayev. 

Cydweithrediad ym meysydd addysg, dyngarol ac academaidd

Er mwyn hwyluso cydweithredu mewn addysg, cynigiodd Tokayev sefydlu cronfa addysg Great Turkic People a fydd yn cydlynu cysylltiadau rhwng prifysgolion ar symudedd academaidd, interniaethau a datblygiad proffesiynol.

“Rydyn ni’n barod i ddyrannu 50 o grantiau (ysgoloriaeth Yasawi) i bobl ifanc o wledydd brawdol ar gyfer astudiaethau baglor ym Mhrifysgol Ryngwladol Kazak-Twrcaidd Khoja Ahmed Yasawi,” meddai. 

Dylid gwneud mwy o weithiau archeolegol yn Turkistan, dinas ganrifoedd oed nad yw ei hanes wedi'i ddarganfod eto. 

“Ar ben hynny, byddai’n dda pe baem yn adeiladu gwrthrych pensaernïol cyffredin yn Turkistan i symboleiddio cyfeillgarwch ac undod pobloedd Tyrcig,” meddai Tokayev.

Kazakhstan

Mae Kazakhstan yn casglu 5 medal yng Ngemau Paralympaidd 2020 Tokyo

cyhoeddwyd

on

Casglodd Kazakhstan bum medal - un aur, tair arian ac un efydd - yng Ngemau Paralympaidd Haf 2020 Tokyo yn Japan, mae Kazinform wedi dysgu o wefan swyddogol y digwyddiad. Cododd para-godwr pŵer Kazakhstan David Degtyarev Kazakhstan i'w unig fedal aur yng Ngemau Paralympaidd Tokyo 2020.

Llwyddodd Kazakhstan i dynnu pob un o'r tair medal arian mewn jiwdo gan fod Anuar Sariyev, Temirzhan Daulet a Zarina Baibatina i gyd yn cipio arian yng nghategorïau pwysau Dynion -60kg, Dynion -73kg a Merched + 70kg, yn y drefn honno. Ymsefydlodd para-nofiwr Kazakhstani Nurdaulet Zhumagali am efydd yn nigwyddiad Trawiad y Fron 100m Dynion. Mae Tîm Kazakhstan yn safle 52 yn y cyfrif medalau cyffredinol yng Ngemau Paralympaidd Tokyo 2020 ynghyd â'r Ffindir. Mae China ar frig y fedal yn sefyll gyda 207 o fedalau, gan gynnwys 96 aur, 60 arian a 51 efydd. Yn ail mae Prydain Fawr gyda 124 o fedalau. Mae'r UD yn drydydd gyda 104 o fedalau.

hysbyseb

Parhau Darllen

Kazakhstan

Pen-blwydd Zhambyl Zhabayev yn 175 oed: Bardd a oroesodd ei (bron) 100 mlynedd o fywyd corfforol

cyhoeddwyd

on

Zhambyl Zhabayev. Credyd llun: Bilimdinews.kz.
Zhambyl Zhabayev (Yn y llun) nid bardd Kazakh gwych yn unig mohono, daeth yn ffigwr chwedlonol bron, gan uno epocau gwahanol iawn. Mae hyd yn oed rhychwant ei fywyd yn unigryw: ganwyd ym 1846 bu farw ar Fehefin 22, 1945 - wythnosau ar ôl trechu Natsïaeth yn yr Almaen. Dim ond wyth mis yn fwy oedd ganddo i fyw i ddathlu ei ben-blwydd yn 100 oed, ei ganmlwyddiant, yn ysgrifennu Dmitry Babich in Annibyniaeth Kazakhstan: 30 Mlynedd, Op-Ed.  

Nawr rydyn ni'n dathlu ei ben-blwydd yn 175 oed.

Zhambyl, a anwyd bedair blynedd yn unig ar ôl marwolaeth Mikhail Lermontov a naw mlynedd ar ôl marwolaeth Alexander Pushkin - dau fardd mawr Rwseg. I deimlo'r pellter, mae'n ddigon dweud mai peintwyr yn unig a ddaeth â'u delweddau atom - nid oedd ffotograffiaeth yn bodoli ar adeg eu marwolaethau cynnar mewn dueliau gwaedlyd. Anadlodd Zhambyl yr un aer â nhw…

hysbyseb

Ond Zhambyl hefyd yw’r atgof anhepgor o blentyndod ein tadau, y “ffigwr taid bytholwyrdd”, a oedd yn ymddangos mor agos, felly “un ohonom ni” nid yn unig diolch i nifer o luniau mewn papurau newydd. Ond yn anad dim - diolch i'w benillion hardd, ond hawdd eu deall hefyd am Kazakhstan, ei natur, ei phobl. Ond nid yn unig am y famwlad - gan ganu o berfeddwlad Kazakhstan, daeth Zhambyl o hyd i ffordd i ymateb i drasiedi’r Ail Ryfel Byd, blocâd Leningrad, a llawer, llawer o “sifftiau hanes” tectonig eraill a ddigwyddodd yn ystod ei oes.

Ystafell fyw amgueddfa Zhambyl Zhabayev, sydd 70 km o Almaty lle'r oedd y bardd yn byw ym 1938-1945. Credyd llun: Yvision.kz.

A allai rhywun gysylltu’r ddau fyd hyn - Kazakhstan cyn ei “gyfnod Tsarïaidd”, amseroedd Pushkin a Lermontov, - a’n cenhedlaeth ni, a welodd ddiwedd yr Undeb Sofietaidd a llwyddiant Kazakhstan annibynnol?

hysbyseb

Dim ond un ffigur o'r fath sydd - Zhambyl.

Mae'n anhygoel bod ei enwogrwydd byd-eang wedi dod ato tua 1936, ar hyn o bryd pan oedd yn 90 oed. “Dydych chi byth yn rhy hen i ddysgu” - mae hwn yn ddatganiad calonogol. Ond mae “dydych chi byth yn rhy hen i enwogrwydd” yn un mwy calonogol fyth. Daeth Zhambyl yn enwog ym 1936, pan gynigiodd bardd Kazakh Abdilda Tazhibayev Zhambyl ar gyfer safle “hen ddyn doeth” yr Undeb Sofietaidd (aksakal), cilfach a lenwir yn draddodiadol gan y beirdd sy’n heneiddio o diroedd y Cawcasws. Enillodd Zhambyl yr ornest ar unwaith: roedd nid yn unig yn hŷn (roedd ei gystadleuydd o Dagestan, Suleiman Stalski, 23 mlynedd yn iau), roedd Zhambyl yn sicr yn fwy lliwgar. Wedi'i godi ger hen dref Taraz (a ailenwyd yn ddiweddarach ar ôl Zhambyl), roedd Zhambyl wedi bod yn chwarae dombura ers 14 oed ac wedi ennill cystadlaethau barddonol lleol (aitys) er 1881. Roedd Zhambyl yn gwisgo dillad Kazakh traddodiadol ac roedd yn well ganddyn nhw gadw at y protein-gyfoethog traddodiadol. diet y paith, a ganiataodd iddo fyw cyhyd. Ond yn sicr roedd rhywbeth mwy iddo - bardd oedd Zhambyl yn wir.

Cofeb i Zhambyl Zhabayev yn Almaty.

Mae beirniaid (a rhai tynnwyr) yn cyhuddo Zhambyl o ysgrifennu “barddoniaeth wleidyddol,” o gael ei ddallu gan nerth (nad oedd bob amser yn iawn) yr Undeb Sofietaidd. Mae rhywfaint o wirionedd ffeithiol i'r datganiad hwnnw, ond nid oes unrhyw wirionedd esthetig iddo. Ysgrifennodd Leopold Senghor, arlywydd cyntaf chwedlonol Senegal annibynnol, benillion gwleidyddol, rhai ohonynt am “gryfder” ac “nerth” “cryfion” gwleidyddol yr 20fed ganrif. Ond ysgrifennodd Senghor yr adnodau hyn yn ddiffuant - ac arhosodd yn hanes llenyddiaeth. Ac arhosodd Senghor mewn hanes mewn safle llawer mwy anrhydeddus na'r cryfion gwleidyddol, yr oedd yn eu hedmygu.

I Zhambyl, pobl Leningrad, (St.Petersburg bellach) a ddioddefodd newyn ofnadwy yn ystod gwarchae eu dinas gan y Natsïaid ym 1941-1944, - cawsant MYNEGAI i'w blant. Yn ei benillion, roedd Zhambyl yn teimlo poen i bob un o fwy nag 1 filiwn o bobl lwgu i farwolaeth yn y ddinas imperialaidd fawreddog honno ar lan y môr Baltig, yr oedd ei balasau a'i phontydd mor bell oddi wrtho. O ran barddoniaeth, nid yw pellteroedd o bwys. Yr emosiwn sy'n cyfrif. Ac roedd gan Zhambyl emosiwn cryf. Gallwch chi ei deimlo yn darllen ei benillion dyn 95 oed:

Leningraders, plant i mi!

I chi - afalau, melys fel gwin gorau,

I chi - ceffylau o'r bridiau gorau,

Ar gyfer eich anghenion chi, ymladdwyr, mwyaf enbyd ...

(Roedd Kazakhstan yn enwog am ei afalau a'i draddodiadau bridio ceffylau.)

Leningraders, fy nghariad a balchder!

Gadewch i'm cipolwg trwy fynyddoedd gleidio,

Yn eira cribau creigiog

Gallaf weld eich colofnau a'ch pontydd,

Yn swn cenllif y gwanwyn,

Gallaf deimlo'ch poen, eich poenydio ...

(Penillion wedi'u cyfieithu gan Dmitry Babich)

Ysgrifennodd y bardd enwog o Rwseg, Boris Pasternak (1891-1960), y gallai Zhambyl ei alw’n gydweithiwr iau, barch enfawr at y math o farddoniaeth werin yr oedd Zhambyl yn ei chynrychioli, ysgrifennodd am yr adnodau hyn “y gall bardd weld digwyddiadau cyn iddynt ddigwydd” a barddoniaeth yn adlewyrchu “cyflwr dynol” wrth ei graidd symbolaidd.

Mae hyn yn sicr yn wir am Zhambyl. Mae ei fywyd hir a'i waith yn stori am gyflwr dynol.  

Parhau Darllen

Hedfan / cwmnïau hedfan

Mae Kazakhstan yn archebu dwy awyren cludo lifft trwm o Airbus

cyhoeddwyd

on

Daeth y trafodaethau rhwng Gweinidog Diwydiant a Datblygu Seilwaith Gweriniaeth Kazakhstan Beibut Atamkulov gydag Is-lywydd AIRBUS Alberto Gutierrez i ben gyda llofnodi contract ar gyfer prynu dwy awyren A400M (Yn y llun) ar gyfer anghenion Gweinyddiaeth Amddiffyn Kazakhstan.

Mae awyren cludo milwrol lifft trwm Airbus A400M yn gallu perfformio teithiau cludo awyr dyngarol milwrol, sifil, ac mae'n effeithiol ar gyfer trefnu ymateb cyflym mewn sefyllfaoedd brys.

Mae'r contract i gyflenwi Airbus A400M yn cynnwys amrywiaeth o wasanaethau ar gyfer hyfforddiant personél a chymorth technegol.

hysbyseb

Disgwylir i'r awyren gyntaf gael ei danfon ar gyfer 2024. Kazakhstan fydd nawfed wlad y byd i ddefnyddio'r math hwn o awyrennau, ynghyd â'r Almaen, Ffrainc, y Deyrnas Unedig, Sbaen, Twrci, Gwlad Belg, Malaysia a Lwcsembwrg.

Bu cyfranogwyr y cyfarfod hefyd yn trafod y cwrs paratoi ar gyfer sefydlu Canolfan Gwasanaeth a Thrwsio ar gyfer llongau awyr AIRBUS milwrol a sifil yng nghanolfan LLP Diwydiant Hedfan Kazakhstan. Yn dilyn y sgyrsiau, llofnododd y partïon Femorandwm Cyd-ddealltwriaeth a Chydweithrediad.

“Mae cydweithredu ag AIRBUS a chreu Canolfan Gwasanaeth ac Atgyweirio ardystiedig yn Kazakhstan ar gyfer llongau awyr milwrol a sifil a gynhyrchir gan AIRBUS yn brosiect ar raddfa fawr sydd o fudd i bawb gyda rhagolygon tymor hir. Bydd y ganolfan wasanaeth yn gallu cwmpasu'r rhanbarth Canol Asiaidd cyfan ”, nododd Beibut Atamkulov.

hysbyseb

Disgwylir i arbenigwyr D&S AIRBUS gyrraedd ym mis Medi eleni i gynnal archwiliad technegol o alluoedd Diwydiant Hedfan Kazakhstan LLP.

Yr A400M yw'r awyren fwyaf amlbwrpas sydd ar gael heddiw, sy'n diwallu anghenion mwyaf amrywiol y llu awyr byd-eang a sefydliadau eraill yn yr 21ain ganrif. Gall gyflawni tri math gwahanol iawn o dasgau: teithiau codi awyr tactegol, teithiau lifft awyr strategol, a gwasanaethu fel tancer. Yn meddu ar bedair injan turboprop TP400 unigryw Europrop International (EPI) sy'n gweithredu i wahanol gyfeiriadau, mae'r A400M yn cynnig ystod hedfan eang o ran cyflymder ac uchder. Dyma'r awyren ddelfrydol i fodloni gofynion amrywiol gwledydd o ran cenadaethau milwrol a dyngarol er budd cymdeithas.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd