Cysylltu â ni

Kazakhstan

Roedd llywodraeth Kazakhstan yn benderfynol o wella ymgysylltiad â chymdeithas sifil

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Eleni, mae Kazakhstan yn nodi ei 30th pen-blwydd fel gwladwriaeth annibynnol. Rydym wedi dod yn bell dros y tri degawd diwethaf. Mae ein heconomi wedi ehangu’n fawr ac mae ein prosesau gwleidyddol yn anadnabyddadwy o gymharu â phan wnaethom ennill ein hannibyniaeth o’r Undeb Sofietaidd yn unig, yn ysgrifennu Usen Suleimen.

Elfen hanfodol o ddatblygiad Kazakhstan fu twf ein cymdeithas sifil, yn enwedig y cynnydd yn nifer y sefydliadau anllywodraethol (cyrff anllywodraethol). Mae'n anodd credu mai dim ond tua 1990 o gyrff anllywodraethol oedd yn Kazakhstan yn gynnar yn y 400au. Mae'r stori'n wahanol iawn heddiw. Erbyn hyn, mae nifer y cyrff anllywodraethol cofrestredig gweithredol yn Kazakhstan wedi cynyddu 40 gwaith i oddeutu 16,000. Mae llawer yn gweithredu ym maes cefnogaeth i rannau o'r boblogaeth sy'n agored i niwed yn gymdeithasol neu faterion sy'n ymwneud ag amddiffyn hawliau a buddiannau cyfreithiol dinasyddion a sefydliadau.

Mae'r deinamig hwn i'w groesawu'n fawr wrth gwrs. Cymdeithas sifil ddatblygedig yw sylfaen unrhyw wladwriaeth fodern a ffyniannus. Mae'n darparu llwyfan deialog effeithiol, yn ogystal â phont gyfathrebu rhwng cynrychiolwyr y llywodraeth a'r cyhoedd.

hysbyseb

Felly, mae llywodraeth Kazakhstan wedi parhau i gefnogi cyrff anllywodraethol gweithredol, gan gynnwys yn ariannol. Yn 2020, darparwyd grantiau gwerth 1.8 biliwn tenge (dros 4.3 miliwn o ddoleri'r UD). Aeth y rhan fwyaf o'r cyllid tuag at gefnogi'r prosiectau sy'n ymwneud â lles a datblygiad plant a phobl ifanc. Dyrannwyd oddeutu 305.4 miliwn o ddeiliadaeth ($ 740,000) i hyrwyddo datblygiad cymdeithas sifil yn uniongyrchol, gan gynnwys cynyddu effeithlonrwydd gweithgareddau sefydliadau anllywodraethol.

Er bod cynnydd sylweddol wedi'i wneud, rydym yn ymwybodol wrth gwrs o'r angen i barhau i ddatblygu'r lle i gyrff anllywodraethol ffynnu.

hysbyseb

Am y rheswm hwn, mae'r llywodraeth yn cymryd diddordeb gweithredol yn yr ymdrech hon. Er 2003, mae Fforwm Sifil, sy'n llwyfan i sicrhau deialog rhwng y wladwriaeth a chyrff anllywodraethol, yn cael ei drefnu'n rheolaidd yn ein prifddinas. Roedd y nawfed Fforwm Sifil a gynhaliwyd fis Tachwedd diwethaf yn cynnig 12 cyfarfod rhithwir rhwng penaethiaid gweinidogaethau a chynrychiolwyr cyrff anllywodraethol. Trafododd y cyfranogwyr brif gyfeiriadau’r cysyniad newydd ar gyfer datblygu cymdeithas sifil, cyfranogiad dinasyddion wrth wneud penderfyniadau, a mecanweithiau a chyfleoedd i graffu cyhoeddus ar waith y llywodraeth, yn ogystal â phynciau eraill.

Offeryn pwysig arall ar gyfer ymgysylltu'n effeithiol rhwng y llywodraeth a chymdeithas sifil yw'r “Platfform Deialog ar gyfer y Dimensiwn Dynol” y Corff Ymgynghorol ac Ymgynghorol, a sefydlwyd ar fenter Weinyddiaeth Materion Tramor Kazakhstan yn 2013 i gydgrynhoi cyfleoedd i'r cyrff anllywodraethol ymhellach. cymryd rhan mewn deialog uniongyrchol â chynrychiolwyr y Llywodraeth a'r Senedd ar faterion hawliau dynol a diwygiadau democrataidd.

Cynhelir cyfarfodydd unwaith bob chwarter o dan fy nghadeiryddiaeth, gyda chyfranogiad cynrychiolwyr cyrff anllywodraethol, aelodau seneddol, cynrychiolwyr y Comisiwn Hawliau Dynol o dan Arlywydd Kazakhstan, y Goruchaf Lys, y Cyngor Cyfansoddiadol a gweinidogaethau perthnasol, yn ogystal â chynrychiolwyr ein partneriaid rhyngwladol, gan gynnwys Rhaglen Ddatblygu'r Cenhedloedd Unedig, Swyddfa'r Uchel Gomisiynydd Hawliau Dynol, OSCE, yr Undeb Ewropeaidd, cenadaethau diplomyddol tramor, USAID, Penal Reform International, ac ati.

Cynyddodd perthnasedd y platfform hwn yn sylweddol gyda chyhoeddiad Llywydd Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev o’r cysyniad o “wladwriaeth wrando”, gan awgrymu ffocws cryfach ar ymgysylltiad y llywodraeth â’r gymdeithas sifil, a gweithredu tri phecyn o ddiwygiadau yn 2019 yn XNUMX maes hawliau dynol a democrateiddio prosesau gwleidyddol ymhellach yn y wlad.

Trwy drafodaeth agored a thryloyw, mae gweithgareddau'r platfform wedi bod yn hanfodol i nodi problemau systemig, ynghyd â chydweithio â Kazakh a chyrff anllywodraethol rhyngwladol i ddod o hyd i atebion ar y cyd. Mae ein cyfarfodydd yn darparu trefniant defnyddiol i drafod argymhellion pwyllgorau confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar weithredu Kazakhstan o rwymedigaethau rhyngwladol i amddiffyn hawliau dynol.

Gadewch imi hefyd roi dwy enghraifft ichi o faterion, a adolygwyd yn agos gan y Llwyfan Deialog ac a arweiniodd at fabwysiadu gweithredoedd deddfwriaethol newydd. Un yw'r gyfraith wedi'i diweddaru ar wasanaethau heddychlon yn Kazakhstan. Y newid allweddol yw, ers y llynedd, nid oes angen i gyrff anllywodraethol neu grwpiau eraill sydd am gynnal cyfarfod o'r fath hysbysu'r awdurdodau lleol amdano bum niwrnod cyn y digwyddiad go iawn yn lle gwneud cais am hawlen. Enghraifft arall yw bod Erthygl 130 o God Troseddol y wlad, sef ar enllib, wedi ei ddad-droseddu o'r diwedd. Trafodwyd y ddau bwnc hyn yn rheolaidd ac yn egnïol yng nghyfarfodydd y Platfform Deialog.

Daeth yr angen am blatfform o’r fath yn arbennig o amlwg yn gynharach eleni, pan gododd aelodau o gymdeithas sifil Kazakh y mater o atal ychydig o gyrff anllywodraethol yn dilyn archwiliadau gan yr awdurdodau treth. Argymhellwyd yn y cyfarfod a gynhaliwyd ar 26th Ionawr 2021 y dylai'r sefydliadau sydd wedi'u hatal wneud cais i'r awdurdodau treth uwch ac apelio yn erbyn y penderfyniad. Sicrhaodd Dirprwy Brif Weinidog a Gweinidog Tramor Kazakhstan, Mukhtar Tileuberdi, y byddai'n cymryd y mater hwn o dan ei reolaeth.

Yn dilyn adolygiad trylwyr gyda’r awdurdodau treth, wythnos yn unig yn ddiweddarach, ar 3 Chwefror, gollyngwyd yr holl gyhuddiadau yn erbyn y cyrff anllywodraethol yr effeithiwyd arnynt a dirymwyd y penderfyniad i atal eu gweithgareddau. Mae'r sefyllfa hon wedi dangos pam ei bod mor bwysig i'r llywodraeth a'r gymdeithas sifil gael llinellau cyfathrebu clir. Heb y Llwyfan Deialog ar gyfer y Dimensiwn Dynol a'r sgyrsiau agored rhwng cymdeithas sifil a llywodraeth Kazakh, mae'n bosibl na fyddai mater atal cyrff anllywodraethol wedi'i ddatrys mor effeithlon. Heb os, mae angen dysgu gwersi yn dilyn yr achos hwn, ond credaf y gallaf ddweud gyda pheth hyder bod yr ymgysylltiad rhwng cymdeithas sifil a'n llywodraeth ar hyn o bryd yn ddiriaethol ac yn ymarferol.

Wrth gwrs, ni fyddwn yn stopio yma.

Y llynedd, cymeradwyodd yr Arlywydd y Cysyniad ar gyfer Datblygu Cymdeithas Sifil yn Kazakhstan tan 2025 y llynedd. Ei nod yw cryfhau'r system bartneriaeth rhwng y wladwriaeth, busnes, a chymdeithas sifil, yn ogystal â hwyluso trawsnewid a moderneiddio gwleidyddol pellach yn Kazakhstan. Rwy'n credu bod gennym sylfaen gadarn i symud yn gyson i'r cyfeiriad hwn.

Usen Suleimen yw'r Llysgennad yn Large o Weinyddiaeth Materion Tramor Kazakhstan.

Kazakhstan

Mae Kazakhstan yn casglu 5 medal yng Ngemau Paralympaidd 2020 Tokyo

cyhoeddwyd

on

Casglodd Kazakhstan bum medal - un aur, tair arian ac un efydd - yng Ngemau Paralympaidd Haf 2020 Tokyo yn Japan, mae Kazinform wedi dysgu o wefan swyddogol y digwyddiad. Cododd para-godwr pŵer Kazakhstan David Degtyarev Kazakhstan i'w unig fedal aur yng Ngemau Paralympaidd Tokyo 2020.

Llwyddodd Kazakhstan i dynnu pob un o'r tair medal arian mewn jiwdo gan fod Anuar Sariyev, Temirzhan Daulet a Zarina Baibatina i gyd yn cipio arian yng nghategorïau pwysau Dynion -60kg, Dynion -73kg a Merched + 70kg, yn y drefn honno. Ymsefydlodd para-nofiwr Kazakhstani Nurdaulet Zhumagali am efydd yn nigwyddiad Trawiad y Fron 100m Dynion. Mae Tîm Kazakhstan yn safle 52 yn y cyfrif medalau cyffredinol yng Ngemau Paralympaidd Tokyo 2020 ynghyd â'r Ffindir. Mae China ar frig y fedal yn sefyll gyda 207 o fedalau, gan gynnwys 96 aur, 60 arian a 51 efydd. Yn ail mae Prydain Fawr gyda 124 o fedalau. Mae'r UD yn drydydd gyda 104 o fedalau.

hysbyseb

Parhau Darllen

Kazakhstan

Pen-blwydd Zhambyl Zhabayev yn 175 oed: Bardd a oroesodd ei (bron) 100 mlynedd o fywyd corfforol

cyhoeddwyd

on

Zhambyl Zhabayev. Credyd llun: Bilimdinews.kz.
Zhambyl Zhabayev (Yn y llun) nid bardd Kazakh gwych yn unig mohono, daeth yn ffigwr chwedlonol bron, gan uno epocau gwahanol iawn. Mae hyd yn oed rhychwant ei fywyd yn unigryw: ganwyd ym 1846 bu farw ar Fehefin 22, 1945 - wythnosau ar ôl trechu Natsïaeth yn yr Almaen. Dim ond wyth mis yn fwy oedd ganddo i fyw i ddathlu ei ben-blwydd yn 100 oed, ei ganmlwyddiant, yn ysgrifennu Dmitry Babich in Annibyniaeth Kazakhstan: 30 Mlynedd, Op-Ed.  

Nawr rydyn ni'n dathlu ei ben-blwydd yn 175 oed.

Zhambyl, a anwyd bedair blynedd yn unig ar ôl marwolaeth Mikhail Lermontov a naw mlynedd ar ôl marwolaeth Alexander Pushkin - dau fardd mawr Rwseg. I deimlo'r pellter, mae'n ddigon dweud mai peintwyr yn unig a ddaeth â'u delweddau atom - nid oedd ffotograffiaeth yn bodoli ar adeg eu marwolaethau cynnar mewn dueliau gwaedlyd. Anadlodd Zhambyl yr un aer â nhw…

hysbyseb

Ond Zhambyl hefyd yw’r atgof anhepgor o blentyndod ein tadau, y “ffigwr taid bytholwyrdd”, a oedd yn ymddangos mor agos, felly “un ohonom ni” nid yn unig diolch i nifer o luniau mewn papurau newydd. Ond yn anad dim - diolch i'w benillion hardd, ond hawdd eu deall hefyd am Kazakhstan, ei natur, ei phobl. Ond nid yn unig am y famwlad - gan ganu o berfeddwlad Kazakhstan, daeth Zhambyl o hyd i ffordd i ymateb i drasiedi’r Ail Ryfel Byd, blocâd Leningrad, a llawer, llawer o “sifftiau hanes” tectonig eraill a ddigwyddodd yn ystod ei oes.

Ystafell fyw amgueddfa Zhambyl Zhabayev, sydd 70 km o Almaty lle'r oedd y bardd yn byw ym 1938-1945. Credyd llun: Yvision.kz.

A allai rhywun gysylltu’r ddau fyd hyn - Kazakhstan cyn ei “gyfnod Tsarïaidd”, amseroedd Pushkin a Lermontov, - a’n cenhedlaeth ni, a welodd ddiwedd yr Undeb Sofietaidd a llwyddiant Kazakhstan annibynnol?

hysbyseb

Dim ond un ffigur o'r fath sydd - Zhambyl.

Mae'n anhygoel bod ei enwogrwydd byd-eang wedi dod ato tua 1936, ar hyn o bryd pan oedd yn 90 oed. “Dydych chi byth yn rhy hen i ddysgu” - mae hwn yn ddatganiad calonogol. Ond mae “dydych chi byth yn rhy hen i enwogrwydd” yn un mwy calonogol fyth. Daeth Zhambyl yn enwog ym 1936, pan gynigiodd bardd Kazakh Abdilda Tazhibayev Zhambyl ar gyfer safle “hen ddyn doeth” yr Undeb Sofietaidd (aksakal), cilfach a lenwir yn draddodiadol gan y beirdd sy’n heneiddio o diroedd y Cawcasws. Enillodd Zhambyl yr ornest ar unwaith: roedd nid yn unig yn hŷn (roedd ei gystadleuydd o Dagestan, Suleiman Stalski, 23 mlynedd yn iau), roedd Zhambyl yn sicr yn fwy lliwgar. Wedi'i godi ger hen dref Taraz (a ailenwyd yn ddiweddarach ar ôl Zhambyl), roedd Zhambyl wedi bod yn chwarae dombura ers 14 oed ac wedi ennill cystadlaethau barddonol lleol (aitys) er 1881. Roedd Zhambyl yn gwisgo dillad Kazakh traddodiadol ac roedd yn well ganddyn nhw gadw at y protein-gyfoethog traddodiadol. diet y paith, a ganiataodd iddo fyw cyhyd. Ond yn sicr roedd rhywbeth mwy iddo - bardd oedd Zhambyl yn wir.

Cofeb i Zhambyl Zhabayev yn Almaty.

Mae beirniaid (a rhai tynnwyr) yn cyhuddo Zhambyl o ysgrifennu “barddoniaeth wleidyddol,” o gael ei ddallu gan nerth (nad oedd bob amser yn iawn) yr Undeb Sofietaidd. Mae rhywfaint o wirionedd ffeithiol i'r datganiad hwnnw, ond nid oes unrhyw wirionedd esthetig iddo. Ysgrifennodd Leopold Senghor, arlywydd cyntaf chwedlonol Senegal annibynnol, benillion gwleidyddol, rhai ohonynt am “gryfder” ac “nerth” “cryfion” gwleidyddol yr 20fed ganrif. Ond ysgrifennodd Senghor yr adnodau hyn yn ddiffuant - ac arhosodd yn hanes llenyddiaeth. Ac arhosodd Senghor mewn hanes mewn safle llawer mwy anrhydeddus na'r cryfion gwleidyddol, yr oedd yn eu hedmygu.

I Zhambyl, pobl Leningrad, (St.Petersburg bellach) a ddioddefodd newyn ofnadwy yn ystod gwarchae eu dinas gan y Natsïaid ym 1941-1944, - cawsant MYNEGAI i'w blant. Yn ei benillion, roedd Zhambyl yn teimlo poen i bob un o fwy nag 1 filiwn o bobl lwgu i farwolaeth yn y ddinas imperialaidd fawreddog honno ar lan y môr Baltig, yr oedd ei balasau a'i phontydd mor bell oddi wrtho. O ran barddoniaeth, nid yw pellteroedd o bwys. Yr emosiwn sy'n cyfrif. Ac roedd gan Zhambyl emosiwn cryf. Gallwch chi ei deimlo yn darllen ei benillion dyn 95 oed:

Leningraders, plant i mi!

I chi - afalau, melys fel gwin gorau,

I chi - ceffylau o'r bridiau gorau,

Ar gyfer eich anghenion chi, ymladdwyr, mwyaf enbyd ...

(Roedd Kazakhstan yn enwog am ei afalau a'i draddodiadau bridio ceffylau.)

Leningraders, fy nghariad a balchder!

Gadewch i'm cipolwg trwy fynyddoedd gleidio,

Yn eira cribau creigiog

Gallaf weld eich colofnau a'ch pontydd,

Yn swn cenllif y gwanwyn,

Gallaf deimlo'ch poen, eich poenydio ...

(Penillion wedi'u cyfieithu gan Dmitry Babich)

Ysgrifennodd y bardd enwog o Rwseg, Boris Pasternak (1891-1960), y gallai Zhambyl ei alw’n gydweithiwr iau, barch enfawr at y math o farddoniaeth werin yr oedd Zhambyl yn ei chynrychioli, ysgrifennodd am yr adnodau hyn “y gall bardd weld digwyddiadau cyn iddynt ddigwydd” a barddoniaeth yn adlewyrchu “cyflwr dynol” wrth ei graidd symbolaidd.

Mae hyn yn sicr yn wir am Zhambyl. Mae ei fywyd hir a'i waith yn stori am gyflwr dynol.  

Parhau Darllen

Hedfan / cwmnïau hedfan

Mae Kazakhstan yn archebu dwy awyren cludo lifft trwm o Airbus

cyhoeddwyd

on

Daeth y trafodaethau rhwng Gweinidog Diwydiant a Datblygu Seilwaith Gweriniaeth Kazakhstan Beibut Atamkulov gydag Is-lywydd AIRBUS Alberto Gutierrez i ben gyda llofnodi contract ar gyfer prynu dwy awyren A400M (Yn y llun) ar gyfer anghenion Gweinyddiaeth Amddiffyn Kazakhstan.

Mae awyren cludo milwrol lifft trwm Airbus A400M yn gallu perfformio teithiau cludo awyr dyngarol milwrol, sifil, ac mae'n effeithiol ar gyfer trefnu ymateb cyflym mewn sefyllfaoedd brys.

Mae'r contract i gyflenwi Airbus A400M yn cynnwys amrywiaeth o wasanaethau ar gyfer hyfforddiant personél a chymorth technegol.

hysbyseb

Disgwylir i'r awyren gyntaf gael ei danfon ar gyfer 2024. Kazakhstan fydd nawfed wlad y byd i ddefnyddio'r math hwn o awyrennau, ynghyd â'r Almaen, Ffrainc, y Deyrnas Unedig, Sbaen, Twrci, Gwlad Belg, Malaysia a Lwcsembwrg.

Bu cyfranogwyr y cyfarfod hefyd yn trafod y cwrs paratoi ar gyfer sefydlu Canolfan Gwasanaeth a Thrwsio ar gyfer llongau awyr AIRBUS milwrol a sifil yng nghanolfan LLP Diwydiant Hedfan Kazakhstan. Yn dilyn y sgyrsiau, llofnododd y partïon Femorandwm Cyd-ddealltwriaeth a Chydweithrediad.

“Mae cydweithredu ag AIRBUS a chreu Canolfan Gwasanaeth ac Atgyweirio ardystiedig yn Kazakhstan ar gyfer llongau awyr milwrol a sifil a gynhyrchir gan AIRBUS yn brosiect ar raddfa fawr sydd o fudd i bawb gyda rhagolygon tymor hir. Bydd y ganolfan wasanaeth yn gallu cwmpasu'r rhanbarth Canol Asiaidd cyfan ”, nododd Beibut Atamkulov.

hysbyseb

Disgwylir i arbenigwyr D&S AIRBUS gyrraedd ym mis Medi eleni i gynnal archwiliad technegol o alluoedd Diwydiant Hedfan Kazakhstan LLP.

Yr A400M yw'r awyren fwyaf amlbwrpas sydd ar gael heddiw, sy'n diwallu anghenion mwyaf amrywiol y llu awyr byd-eang a sefydliadau eraill yn yr 21ain ganrif. Gall gyflawni tri math gwahanol iawn o dasgau: teithiau codi awyr tactegol, teithiau lifft awyr strategol, a gwasanaethu fel tancer. Yn meddu ar bedair injan turboprop TP400 unigryw Europrop International (EPI) sy'n gweithredu i wahanol gyfeiriadau, mae'r A400M yn cynnig ystod hedfan eang o ran cyflymder ac uchder. Dyma'r awyren ddelfrydol i fodloni gofynion amrywiol gwledydd o ran cenadaethau milwrol a dyngarol er budd cymdeithas.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd