Cysylltu â ni

Kazakhstan

Kazakhstan i ganolbwyntio ar arallgyfeirio economaidd ac economi wyrddach

cyhoeddwyd

on

Siaradodd Arlywydd Kazakh Kassym-Jomart Tokayev am yr angen am fwy o arallgyfeirio economaidd ac atebion mwy gwyrdd yn yr economi yn 33ain sesiwn Cyngor y Buddsoddwyr Tramor a gynhaliwyd ar 10 Mehefin ym mhrifddinas Kazakh Nur-Sultan.

Mae'r cyngor yn cynnwys penaethiaid 37 o gwmnïau trawswladol mawr a sefydliadau rhyngwladol yn ogystal â phenaethiaid gweinidogaethau allweddol wedi bod yn llwyfan pwysig ar gyfer cysylltu buddsoddwyr tramor mawr yn Kazakhstan a'r llywodraeth a helpu'r genedl i wella'r hinsawdd fuddsoddi. 

Dros y flwyddyn ddiwethaf, dioddefodd masnach fyd-eang golledion dramatig. Roedd trosiant masnach dramor Kazakhstan i lawr 13 y cant y llynedd, sef cyfanswm o $ 85 biliwn.

Er gwaethaf y duedd ar i lawr hon, dangosodd allforion heblaw nwyddau Kazakhstan ostyngiad llai o 2.8 y cant i $ 15 biliwn a gwnaeth buddsoddiadau uniongyrchol tramor $ 18 biliwn.

Y llynedd, gweithredwyd 41 o brosiectau buddsoddi gwerth $ 1.6 biliwn ac a oedd yn cynnwys buddsoddwyr tramor.

“Wrth i’r economi fyd-eang wella, mae Kazakhstan hefyd ar ei lwybr i adferiad economaidd. Mae ein llywodraeth yn rhagweld y bydd y twf o leiaf 3.5 y cant ac rydym yn disgwyl y posibilrwydd o dwf uwch, ”meddai Tokayev.

Yn ystod y sesiwn, siaradodd Tokayev hefyd am yr angen i roi hwb i system reilffordd Kazakhstan. Yn 2020, tyfodd nifer y cludo rheilffyrdd cludo 17 y cant. 

Mae pum coridor rheilffordd rhyngwladol yn mynd trwy diriogaeth Kazakhstan, sy'n rhoi cyfle i'r wlad elwa ar ei lleoliad daearyddol strategol.

Roedd 91 y cant o'r cynwysyddion a gludwyd yn 2020 trwy diriogaeth Kazakhstan yn cyfrif am y llwybr Tsieina-Ewrop-Tsieina.

“Yn sicr, gallwn ddweud bod Kazakhstan wedi dod yn gyswllt allweddol mewn cludiant dros y tir rhwng Asia ac Ewrop. Mae Kazakhstan yn bartner pwysig a dibynadwy wrth weithredu prosiect Belt and Road China, ”meddai Tokayev.

Ailddatganodd Tokayev hefyd ymrwymiad y wlad i gyflwyno technolegau glanach a chyflymu'r ymdrechion wrth i'r wlad drawsnewid i economi werdd.

Gan bwysleisio hefyd yn canolbwyntio ar Drosglwyddo i Dechnolegau Carbon a Gwyrdd Isel, cadeiriodd y Prif Weinidog Askar Mamin Lwyfan Lefel Uchel yr UE-Kazakstan ar ddeialog ar faterion economaidd a busnes (Platfform Busnes) ar 11 Mehefin.

Daeth y digwyddiad â chynrychiolwyr Penaethiaid Cenhadaeth busnes a UE ynghyd dan arweiniad Llysgennad yr UE i Weriniaeth Kazakhstan, Sven-Olov Carlsson. Ymunodd Peter Burian, Cynrychiolydd Arbennig yr UE ar gyfer Llysgennad Canol Asia, â'r digwyddiad.

Mae'r Llwyfan Busnes Lefel Uchel yn ategu'r ddeialog dechnegol rhwng yr UE a Kazakhstan yn y Cytundeb Partneriaeth Uwch a Chydweithrediad, yn enwedig y Pwyllgor Cydweithredu mewn Cyfluniad Masnach, a gynhaliwyd ym mis Hydref 2020. 

Mae'r UE wedi ymrwymo i niwtraliaeth hinsawdd erbyn 2050 ac mae'n trosi gweithrediad Cytundeb Paris yn ddeddfwriaeth yn llawn. Mae targedau uchelgeisiol a chamau gweithredu pendant yn dangos bod yr UE ac yn parhau i fod yn arweinydd byd-eang wrth drosglwyddo i economi werdd. Mae'r her hinsawdd yn fyd-eang yn ei hanfod, dim ond am oddeutu 10% o'r holl allyriadau Nwyon Tŷ Gwydr byd-eang y mae'r UE yn gyfrifol. Mae'r UE yn disgwyl gan ei bartneriaid i rannu lefel gymharol uchelgais i frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd ac mae'n barod i ddyfnhau cydweithrediad â Kazakhstan yn y maes hwn, gan gynnwys archwilio cyfleoedd newydd ar gyfer masnach a buddsoddi.

Parhau Darllen

Kazakhstan

Mae masnach Kazakhstan â Chanolbarth Asia yn cyrraedd $ 4.6 biliwn yn 2020, meddai gweinidog Kazakh

cyhoeddwyd

on

Roedd trosiant masnach Kazakhstan â gwledydd Canol Asia yn gyfanswm o US $ 4.6 biliwn yn 2020, meddai Gweinidog Masnach ac Integreiddio Kazakh Bakhyt Sultanov mewn sesiwn friffio i’r wasg ar 13 Gorffennaf, yn ysgrifennu Satselaldina Assel in Canolbarth Asia

I brofi'r system dosbarthu nwyddau ranbarthol, bydd trên carafanau amaethyddol yn cael ei ffurfio.

Partner masnach mwyaf Kazakhstan yn y rhanbarth yw Uzbekistan. Yn 2020, gwnaeth allforion Kazakhstan bron i $ 2.1bn, gan gynnwys gwenith, olew, a chynhyrchion metel. Daw mewnforion mwyaf Kazakhstan yn y rhanbarth hefyd o Uzbekistan, gan gyrraedd $ 783.1 miliwn yn 2020. 

Mewn pedwar mis yn 2021, roedd y fasnach rhwng Kazakhstan ac Uzbekistan yn gyfanswm o $ 1.2bn, 41.3% yn fwy na'r flwyddyn flaenorol. Tyfodd allforion o Kazakhstan i Uzbekistan 54% hefyd, gan gyrraedd $ 899.2m.

“Rydyn ni'n cyflenwi tua $ 800m i Tajikistan - gwenith, nwy naturiol, cynhyrchion olew, a glo. A $ 562m i Kyrgyzstan. Rydyn ni'n mewnforio tecstilau, deunyddiau adeiladu, ac, wrth gwrs, cynhyrchion ffrwythau a llysiau tymhorol, ”meddai Sultanov.

Mewn pedwar mis yn 2021, roedd masnach rhwng Kazakhstan a Tajikistan yn $ 335.9m, cynnydd o 17.2% o'i gymharu â'r un cyfnod yn 2020. 

Mae Kazakhstan yn mewnforio ffrwythau a llysiau, bara a melysion yn ogystal â dŵr mwynol yn bennaf. 

Ym mis Mehefin, aeth Sultanov a'i ddirprwyaeth ar daith waith i Uzbekistan a Tajikistan, lle llofnododd busnesau Kazakh chwe chontract gwerth $ 3m ar gyfer cyflenwi cynhyrchion yn beilot. 

Bu'r ochrau hefyd yn trafod sefydlu llwybrau masnach i hwyluso masnach ranbarthol. 

“Y prif beth yw ein cyd-awydd i weithio gyda'n gilydd a mynd i'r afael ag unrhyw broblemau sy'n codi. Nid ydym yn siarad am fewnforion yn unig. Gofynnodd cyflenwyr lleol inni drefnu cyflwyno cynhyrchion Kazakh yr oedd galw amdanynt, ”ysgrifennodd Sultanov ar ei gyfrif cyfryngau cymdeithasol. 

Parhau Darllen

Kazakhstan

Buddsoddiad yn Kazakhstan: Mae popeth yn awgrymu, o olew i ddaearoedd prin

cyhoeddwyd

on

Mae'n anodd teithio i mewn Kazakhstan heb feddwl am Singapore. Mor wahanol ym mhob ffordd, ond creadigaethau llwyddiannus arweinwyr ôl-drefedigaethol; dynion unigol â gweledigaeth unigol. Hefyd, mae'n anodd os ydych chi'n fuddsoddwr i beidio â bod eisiau rhan o'r dyfodol hudolus sy'n dod i'r amlwg yng Nghanol Asia, yn ysgrifennu Brenin Llewellyn.

Fe wnaeth Lee Kaun Yew, diweddar brif weinidog Singapore, wrestio dinas dlawd o’r Prydeinwyr ar ôl yr Ail Ryfel Byd a’i throi’n bwerdy economaidd dinas-wladwriaeth. Cymerodd cyn-Arlywydd Kazakh, Nursultan Nazarbayev, wlad dan ddaear a oedd wedi cael ei defnyddio a'i cham-drin yn galed gan Rwsia Sofietaidd a'i throi'n wlad fwyaf llwyddiannus cyn weriniaethau Canol Asia. Rhywbeth o berl, economi teigr.

Daeth Nazarbayev i rym fel un o lywodraethwyr comiwnyddol y wlad sy'n ymledu ar draws y Steppe Fawr. Kazakhstan heddiw yw creadigaeth y dyn hwn, fel petai wedi eistedd o flaen cynfas mawr, gwag a phaentio'i weledigaeth o'r hyn y gallai ei wlad fod.

Pan gwympodd yr Undeb Sofietaidd ym 1991, symudodd Nazarbayev o fod yn ysgrifennydd cyntaf Sofietaidd i fod yn arlywydd cyntaf Gweriniaeth Kazakhstan. Roedd y wlad mewn siâp erchyll. Roedd Rwsia Sofietaidd wedi ei ddefnyddio fel lle i wneud yr hyn nad oedd modd ei drechu: taflu pobl i garchardai Gulag, cynnal profion niwclear, a dympio gwastraff niwclear; ac i lansio stilwyr gofod.

Y farn Sofietaidd oedd os yw'n fudr, yn beryglus neu'n annynol, gwnewch hynny yn Kazakhstan. Cafodd traean o'r Kazakhs eu llwgu i farwolaeth yn y 1930au gan gomiwnyddion Sofietaidd mewn cyd-gasgliad amaethyddol llawdrwm, wrth i'r nomadiaid orfod ildio'u buchesi ac ymgartrefu. Cafodd diwylliant ac iaith Kazakh eu hatal, ac roedd poblogaeth ethnig Rwseg yn dechrau agosáu at 50 y cant o'r boblogaeth gyfan.

Nawr mae'r Kazakhs Turkic ethnig yn 70% o'r boblogaeth, ac mae eu diwylliant a'u hiaith yn drech. Mae rhai Rwsiaid, Ukrainians ac Almaenwyr wedi gadael ond, yn bwysicach fyth, mae Kazakhs wedi dod adref o China, Rwsia, a gwledydd cyfagos. Gwrthdrowyd diaspora Kazakh.

Ers ennill annibyniaeth ym 1991, mae Kazakhstan wedi cymryd camau breision. Ond mae sglein fodern ei phrifddinas, Nur-Sultan (f0rmerly Astana), yn cuddio'r angen sydd gan y wlad am dwf, buddsoddiad mewnol ac arbenigedd.

Mae cwmnïau gorllewinol yn gorlifo i mewn

Dechreuodd cwmnïau gorllewinol, dan arweiniad enwau mawr yr UD, fuddsoddi i ddechrau yn y sector olew a nwy ac yn y pen draw yn gyffredinol mewn llawer o ddiwydiannau. Maent yn amrywio o GE, sydd â diddordebau yn y rheilffyrdd ac ynni amgen, i'r cawr peirianneg Fluor, i gwmnïau nwyddau defnyddwyr fel PepsiCo a Procter & Gamble. Cyfanswm y buddsoddiad uniongyrchol tramor oedd $ 161 biliwn yn 2020, gyda $ 30bn yn dod o'r Unol Daleithiau.

Gwnaethpwyd trawsnewidiad Nazarbayev o'i wlad gyfandirol - hi yw'r genedl fwyaf dan ddaear a'r nawfed wlad fwyaf yn y byd, sy'n rhychwantu tri pharth amser, ond dim ond 19 miliwn yw ei phoblogaeth - yn bosibl gan olew a nwy, ac mae'r rhain wedi parhau i gosod cyflymder gweithgaredd economaidd.

Bu blynyddoedd o dwf, sef dros 10 y cant, a blynyddoedd o farweidd-dra; yn bennaf, mae'r twf wedi bod oddeutu 4.5 y cant. Mae llywodraeth Kazakh yn benderfynol o ddod â dibyniaeth ar olew i ffwrdd ac mae'n ffafrio dyfodol arallgyfeirio, y tu hwnt i allforio deunyddiau crai, gyda mwy o weithgynhyrchu yn Kazakhstan; mwy o werth ychwanegol. 

Mae Banc y Byd yn graddio Kazakhstan fel y 25th y lle hawsaf i wneud busnes allan o 150 o wledydd wedi'u mynegeio. Mae pob tystiolaeth bod y wlad allan i wneud ei hun yn fwy cyfeillgar i fusnesau ac i leddfu gwendidau cynllunio canolog sydd wedi ymbellhau.

Ym mis Mawrth 2019, ymddeolodd Nazarbayev a Kassym-Jomart Tokayev, diplomydd â phrofiad yn Singapore a China, daeth yn arlywydd dros dro, yn ôl cyfansoddiad y wlad. Fe’i cadarnhawyd gan etholiad ym mis Mehefin 2019 gyda 71% o’r bleidlais.

Mae'r trawsnewidiad o wlad o nomadiaid i fod yn wladwriaeth loeren Sofietaidd sydd wedi'i hecsbloetio a'i cham-drin i fod yn wlad fodern sy'n pwyso ymlaen wedi cael hwb gan donnau o fyfyrwyr sy'n dychwelyd o'r Unol Daleithiau ac Ewrop.

Maent yn raddedigion rhaglen Bolashak, a gychwynnwyd i addysgu elit rheolaethol newydd Kazakstan ôl-gomiwnyddol. Maen nhw'n ffurfio'r hyn sy'n gyfystyr â dosbarth newydd o Kazakhs. Maent wedi dod â synnwyr o gysur gyda hwy gydag arferion busnes y Gorllewin a'r gorllewin; ac maen nhw'n siarad Saesneg.

Mae gwylwyr Kazakhstan yn disgwyl i'r rheolwyr ifanc hyn fentro agor y drws buddsoddi ymhellach. Y tu ôl iddo mae trysorau mewn sawl sector.

Plethora o Adnoddau

Ar ôl adnoddau olew a nwy (mae Kazakhstan yn cynhyrchu 1.5 miliwn casgen o olew y dydd a swm cynyddol o nwy) daw wraniwm. Kazakhstan yw'r cynhyrchydd wraniwm mwyaf yn y byd ac mae'n dal y cronfeydd wrth gefn profedig ail-fwyaf ar ôl Awstralia. Mae ganddo hefyd gronfeydd wrth gefn glo enfawr, y mae'n eu defnyddio i danio ei sector trydan. Ymhlith yr adnoddau eraill mae bocsit, crôm, copr, haearn, twngsten, plwm, sinc.

Mae yna adnodd gwynt mawr ar fflat Kazakh Steppe, efallai'r mwyaf yn y byd. Gyda seilwaith nwy ar waith, oni allai diwydiant hydrogen yn seiliedig ar y gwynt ddilyn? Mae yna hefyd briddoedd prin, mor angenrheidiol mewn tyrbinau gwynt ac electroneg fodern.

Mae'r Kazakhs yn gweithio i wella cludiant. Er mwyn symud nwyddau allan o wlad dan ddaear a chynnal cystadleuaeth prisiau, mae angen ffyrdd, rheilffyrdd, meysydd awyr a phiblinellau rhagorol. Rhedodd y Silk Road gwreiddiol trwy Kazakhstan, ac mae'n ceisio bod yn ganolbwynt cludo gwych yng Nghanol Asia eto. A gall ei diroedd helaeth gyflenwi llawer iawn o fwydydd organig a thyfu glân ar gyfer marchnadoedd Tsieineaidd ac Ewrasiaidd. Mae Tyson Foods yn buddsoddi mewn cynhyrchu cyw iâr ac eidion.

Er mwyn i Kazakhstan ffynnu, mae'n gofyn am ddiplomyddiaeth fedrus, ac mae'r Kazakhs yn falch o'u gallu diplomyddol. Mae ganddo rai cymdogion tetchy. Mae Kazakhstan wedi'i ffinio â'r gogledd a'r gogledd-orllewin gan Rwsia, i'r dwyrain gan China, ac i'r de gan Kyrgyzstan, Uzbekistan, a Turkmenistan.

Gan adeiladu ar eu sgiliau cymdogol, mae'r Kazakhs yn gobeithio ymuno â'r grŵp bach hwnnw o genhedloedd sy'n cynnig eu swyddfeydd da i ddatrys anghydfodau, megis Iwerddon, y Swistir a'r Ffindir, dywedodd ffynhonnell yn y brifysgol wrthyf.

Gair ar y sefydlogrwydd cymdeithasol: Ar adegau, bu aflonyddwch llafur yn y meysydd olew a bu protestiadau etholiad. Mae'r wlad yn Fwslimaidd yn bennaf - gyda chyffyrddiad ysgafn. Caniateir amrywiaeth grefyddol a hyd yn oed ei annog. Rwyf wedi cyfweld â'r esgob Pabyddol, y prif rabbi, a gweinidog Protestannaidd, i gyd yn eu haddoldai yn Nur-Sultan.

Daeth Canolfan Ariannol Ryngwladol Astana (AIFC), y canolbwynt gwasanaethau ariannol ffyniannus, yn dilyn model Dubai ac mae ganddo ddeorydd fintech, canolfan cyllid gwyrdd, a chanolfan gyllid Islamaidd. Ochr yn ochr â Llundain, mae'n cymryd rhan mewn IPOs cwmnïau fintech ac wraniwm.

Fodd bynnag, yn yr hyn sy'n ymddangos fel cyfaddefiad nad yw system gyfreithiol y wlad yn cydymffurfio â safonau byd-eang eto, mae AIFC yn defnyddio cyfraith gwlad Lloegr ac mae ganddo brif ynad Cymru a Lloegr wedi ymddeol a mainc o farnwyr o Loegr sy'n gwneud eu busnes - gan osod anghydfodau , clywed achosion sifil, a llywyddu cyflafareddu - yn Saesneg.

Yn ôl pob tebyg, lle mae ewyllys, mae yna gylch gwaith.

Parhau Darllen

Kazakhstan

Dirprwy gadeirydd senedd Kazakhstan wedi ei ethol yn is-lywydd OSCE PA

cyhoeddwyd

on

Mae Dirprwy Gadeirydd Senedd Senedd Kazakhstan Askar Shakirov wedi ei ethol yn Is-lywydd y Sefydliad Diogelwch a Chydweithrediad yn Cynulliad Seneddol Ewrop (OSCE PA), Adroddiad Staff in yn rhyngwladol

Cynhaliwyd sesiwn lawn y OSCE PA's 2021 mewn fformat hybrid, gyda rhai aelodau'n cymryd rhan yn Fienna, ac aelodau eraill yn ymuno trwy Zoom.

Cyhoeddwyd hyn yn y cyfarfod llawn olaf yn Sesiwn Anghysbell 2021 OSCE PA, a oedd yn cynnwys sawl diwrnod o ddadleuon, adroddiadau ac areithiau, ar Orffennaf 6. Cynhaliwyd y cyfarfod llawn mewn fformat hybrid, gyda rhai aelodau'n cymryd rhan yn Fienna, ac aelodau eraill yn ymuno trwy Zoom. 

Yn 2008, etholwyd Arlywydd Kazakh Kassym-Jomart Tokayev, a wasanaethodd fel Llefarydd Senedd y Senedd, yn Is-lywydd PA OSCE.
Askar Shakirov ac Arlywydd PA OSCE Margareta Cederfelt

Yn Fienna, cyfarfu Shakirov â phenaethiaid dirprwyaethau cenedlaethol Azerbaijan, Bwlgaria, Denmarc, y Ffindir, Lithwania, Sweden, ac UDA, gan gynnwys Llywydd PA OSCE sydd newydd ei ethol, Margareta Cederfelt, yn ôl gwasanaeth y wasg yn y senedd. 

Adroddodd Shakirov am ddiwygiadau a weithredwyd fel rhan o agenda foderneiddio'r Arlywydd Tokayev. Mynegodd seneddwyr OSCE gefnogaeth i'r trawsnewidiadau gwleidyddol ac economaidd-gymdeithasol yn y wlad. 

Cytunwyd i sefydlu grŵp o gyfeillgarwch â Chanolbarth Asia yn Senedd Denmarc gyda phwyslais ar ddatblygu deialog rhyng-seneddol â Kazakhstan. 

Yn gynharach, Arlywydd Tokayev nodi bod “diplomyddiaeth seneddol yn chwarae rhan gynyddol bwysig yn natblygiad cydweithredu rhyng-ddatganol” yng nghyfarfod 28 Mehefin â Llefarydd Cyngor Ffederasiwn Cynulliad Ffederal Rwsia Valentina Matviyenko.  

Ar 1 Mehefin, Cederfelt, fel Is-Lefarydd Riksdag Sweden (Senedd), siaradodd about rôl gadarnhaol Kazakhstan fel aelod gweithredol o'r OSCE a'i Gynulliad Seneddol, ei botensial uchel a'i awdurdod mewn cysylltiadau rhyngwladol yn ystod cyfarfod ar-lein â Shakirov. 

Mae gan Shakirov brofiad helaeth mewn cysylltiadau rhyngwladol ac ym maes amddiffyn hawliau dynol. Yn flaenorol, bu’n Ddirprwy Weinidog Materion Tramor, Llysgennad Anarferol a Llawn-alluog Kazakhstan i India, a Chomisiynydd Hawliau Dynol.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd