Cysylltu â ni

Kazakhstan

Mae'r Arlywydd Tokayev yn canolbwyntio ar arallgyfeirio economaidd ac economi wyrddach yng Nghyngor Buddsoddwyr Tramor

cyhoeddwyd

on

Kazakh Llywydd Kassym-Jomart Tokayev (Yn y llun) Siaradodd am yr angen am fwy o arallgyfeirio economaidd ac atebion mwy gwyrdd yn yr economi yn 33ain sesiwn y Cyngor Buddsoddwyr Tramor a gynhaliwyd ar Fehefin 10 gan brifddinas Kazakh, Nur-Sultan, adroddodd wasanaeth y wasg Akorda, yn ysgrifennu Satselaldina Assel in Busnes.Llywydd Tokayev ac uwch swyddogion yn ystod y cyfarfod. Credyd llun: Gwasanaeth i'r wasg Akorda

Mynychwyd y sesiwn gan uwch swyddogion Kazakh, penaethiaid cwmnïau rhyngwladol mawr, penaethiaid asiantaethau'r llywodraeth a chynrychiolwyr sefydliadau rhyngwladol.

Mae'r cyngor sy'n cynnwys penaethiaid 37 o gwmnïau trawswladol mawr a sefydliadau rhyngwladol ynghyd â phenaethiaid gweinidogaethau allweddol wedi bod yn llwyfan pwysig ar gyfer cysylltu buddsoddwyr tramor mawr yn Kazakhstan a'r llywodraeth a helpu'r genedl i wella'r hinsawdd fuddsoddi.  

Canolbwyntiodd cyfarfod eleni ar hybu allforion noncommodity yn ogystal â chymhellion treth ar ôl argyfwng, datblygu cyfalaf dynol, defnyddio isbridd a digideiddio. 

“Ni all Kazakhstan, fel system economaidd, ddibynnu ar fuddsoddiad domestig, galw domestig ac allforio deunyddiau crai yn unig. Bydd ein gwlad yn parhau â'r polisi i sicrhau'r amgylchedd mwyaf ffafriol i ddenu buddsoddiadau tramor o ansawdd. Rydym yn benderfynol o gynnal ein harweinyddiaeth yn y rhanbarth ac yng Nghymanwlad y Wladwriaethau Annibynnol (CIS), ”meddai Tokayev yn ei sylwadau agoriadol. 

Pwysleisiodd yr angen i ddatblygu allforion o gynhyrchion wedi'u prosesu, sydd, fel y disgrifiodd, yn warant yn erbyn prisiau cyfnewidiol ar gyfer deunyddiau crai, sy'n ddangosydd o allu'r economi i gynhyrchu nwyddau a gwasanaethau y gofynnir amdanynt o ansawdd.

Dros y flwyddyn ddiwethaf, dioddefodd masnach fyd-eang golledion dramatig. Roedd trosiant masnach dramor Kazakhstan i lawr 13 y cant y llynedd, sef cyfanswm o $ 85 biliwn. 

Er gwaethaf y duedd ar i lawr hon, dangosodd allforion noncommodity Kazakhstan ostyngiad llai o 2.8 y cant i $ 15 biliwn a gwnaeth buddsoddiadau uniongyrchol tramor $ 18 biliwn. 

Y llynedd, gweithredwyd 41 o brosiectau buddsoddi gwerth $ 1.6 biliwn ac a oedd yn cynnwys buddsoddwyr tramor. 

“Wrth i’r economi fyd-eang wella, mae Kazakhstan hefyd ar ei lwybr i adferiad economaidd. Mae ein llywodraeth yn rhagweld y bydd y twf o leiaf 3.5 y cant ac rydym yn disgwyl y posibilrwydd o dwf uwch, ”meddai Tokayev. O'r chwith i'r dde: Kazakh PM Askar Mamin, y Dirprwy Brif Weinidog a'r Gweinidog Tramor Mukhtar Tileuberdi a'r Gweinidog Masnach ac Integreiddio Bakhyt Sultanov. Credyd llun: Gwasanaeth i'r wasg Akorda.

Mae allforion yn parhau i fod yn flaenoriaeth i economi Kazakh, meddai Tokayev, gan nodi nad yw'r potensial mwyaf eto i'w ddatgloi ar gyfer Kazakhstan. 

Y targed ar gyfer economi fwyaf Canol Asia yw $ 41 biliwn o allforion noncommodity erbyn 2025. Er mwyn cefnogi'r targed hwn, dyrannodd Kazakhstan bron i $ 1.2 biliwn. 

Cytunodd Tokayev â chynnig Banc Datblygu Asiaidd i ddigideiddio'r system cymorth allforio.

“Rhaid i ni gytuno bod trawsnewid digidol yn lleihau costau masnach, yn enwedig i fusnesau bach a chanolig eu maint. Dylai’r Weinyddiaeth Masnach (ac Integreiddio) a Datblygu Digidol (Diwydiant Arloesi ac Awyrofod) lunio cynigion ynghyd â Banc Datblygu Asiaidd, ”meddai Tokayev.

Hybu allforion amaethyddol

Nododd y cyfranogwyr y gallai Kazakhstan elwa o ddatblygu a hyrwyddo allforion amaethyddol. Mae adnoddau naturiol enfawr yn caniatáu i'r wlad fod yn arweinydd byd-eang ym maes allforio cynhyrchion amaethyddol, ond gellid gwneud mwy. 

Dywedodd Ashok Lavasa, Is-lywydd Gweithrediadau Sector Preifat a Phartneriaethau Cyhoeddus-Preifat ym Manc Datblygu Asiaidd, y gallai'r sector wasanaethu fel sbardun twf economaidd. Ashok Lavasa o'r ADB yn ystod cynhadledd fideo. Credyd llun: Gwasanaeth wasg Akorda

“Mae'r sector busnes amaethyddol yn hanfodol i alluogi mwy o dwf economaidd, creu swyddi ac arallgyfeirio economaidd. Er bod busnes amaethyddol wedi cael cymorthdaliadau sylweddol gan y llywodraeth, nid yw hyn wedi arwain at enillion sylweddol mewn cynhyrchiant eto. Dylai cystadleurwydd a mynediad y sector at gyllid ar y farchnad gyda thenoriaid addas gael ei wella, ”meddai. 

Mwy o gysylltedd rheilffordd 

Yn ystod y sesiwn, siaradodd Tokayev hefyd am yr angen i roi hwb i system reilffordd Kazakhstan. Yn 2020, tyfodd nifer y cludo rheilffyrdd cludo 17 y cant.  

Mae pum coridor rheilffordd rhyngwladol yn mynd trwy diriogaeth Kazakhstan, sy'n rhoi cyfle i'r wlad elwa ar ei lleoliad daearyddol strategol.

Roedd 91 y cant o'r cynwysyddion a gludwyd yn 2020 trwy diriogaeth Kazakhstan yn cyfrif am y llwybr Tsieina-Ewrop-Tsieina. 

“Yn sicr, gallwn ddweud bod Kazakhstan wedi dod yn gyswllt allweddol mewn cludiant dros y tir rhwng Asia ac Ewrop. Mae Kazakhstan yn bartner pwysig a dibynadwy wrth weithredu prosiect Belt and Road China, ”meddai Tokayev. 

Ond dylid gwella effeithlonrwydd ac ansawdd gwasanaethau trafnidiaeth a logisteg, gan gynnwys yn Khorgos. 

Technolegau mwy gwyrdd 

Ailddatganodd Tokayev ymrwymiad y wlad i gyflwyno technolegau glanach a chyflymu'r ymdrechion wrth i'r wlad drawsnewid i economi werdd. 

Mae gan Kazakhstan gyfleoedd gwych yn y maes hwn, yn ôl Andy Baldwin, Partner Rheoli Byd-eang EY - Gwasanaeth Cleient.

“Yng nghyd-destun datgarboneiddio ac ailgyfeirio buddsoddiadau mewn technolegau« glân »yn anochel, mae gan Kazakhstan gyfle unigryw i greu a hybu allforion heblaw nwyddau. Gyda’r strategaeth fodelu a datblygu gywir, gallwch droi’r newidiadau sy’n digwydd yn y byd er mantais i chi a bod yn barod ar eu cyfer er mwyn parhau i fod yn gystadleuol yn y degawdau nesaf, ”meddai. Cyfranogwyr y cyfarfod. Credyd llun: Gwasanaeth i'r wasg Akorda

Gallai paratoi ffordd i nodau cynaliadwy helpu Kazakhstan yn ei ymdrech i hybu allforion heblaw nwyddau, yn ôl Joerg Bongartz, Prif Swyddog Gweithredol Deutsche Bank ar gyfer Gogledd a Dwyrain Ewrop, y gellid ei wneud trwy weithredu egwyddorion Amgylcheddol, Cymdeithasol a Llywodraethu (ESG). .

“Mae egwyddorion ESG yn gydrannau allweddol o werth tymor hir a gwytnwch busnes, wrth iddynt gael eu gweithredu yn y strategaeth a’u mesur ar ddatblygiad tymor hir. Yn ystod yr ychydig flynyddoedd diwethaf, mae buddsoddwyr ledled y byd yn talu sylw cynyddol nid yn unig i berfformiad ariannol a chynhyrchu cwmni ond hefyd i'r graddau y mae ei weithgareddau'n cyfateb i egwyddorion ESG, ”meddai Bongartz.

ynni adnewyddadwy

Yr wythnos diwethaf, yr Arlywydd Tokayev diwygio targed y wlad - dod â'r gyfran o ynni adnewyddadwy yng nghyfanswm grid ynni'r wlad i 15 y cant erbyn 2030 - yn lle'r deg y cant blaenorol.

Er mwyn cyflawni'r nod hwn, dylid newid y ddeddfwriaeth genedlaethol, meddai Cadeirydd Grŵp Adnoddau Ewrasiaidd Alexander Mashkevich. Gallai eithrio sefydliadau cynhyrchu pŵer sy'n defnyddio ffynonellau ynni adnewyddadwy a'u defnyddwyr uniongyrchol rhag taliadau gwasanaethau trosglwyddo pŵer fod yn ddatrysiad. 

“Ni fydd hyn yn cael effaith sylweddol ar y sefydliadau trosglwyddo pŵer a KEGOC (prif weithredwr trydan Kazakhstan), ond bydd yn rhoi hwb sylweddol i ddatblygiad ynni adnewyddadwy. Yn y dyfodol, o ystyried cyfoeth ein gwlad o adnoddau ynni adnewyddadwy (fel gwynt a solar), gall ynni glân ar sawl ffurf ddod yn gynnyrch allforio o Kazakhstan, yn enwedig fel rhan o greu marchnad ynni gyffredin o fewn Undeb Economaidd Ewrasia, ”Meddai Mashkevich

Kazakhstan

Mae pleidleiswyr yn mynd i bolau gwledig am y tro cyntaf yn Kazakhstan

cyhoeddwyd

on

Aeth pleidleiswyr yn ardaloedd gwledig Kazakstan i'r polau ar y penwythnos mewn etholiadau lleol y mae disgwyl mawr amdanynt ac sy'n cael eu hystyried yn gam pellach yn ffordd y wlad i ddemocratiaeth sy'n gweithredu'n llawn, yn ysgrifennu Colin Stevens.

Am y tro cyntaf erioed, cafodd pobl mewn pentrefi, aneddiadau a threfi bach gyfle i ethol arweinwyr lleol, neu akims (meiri).

Cystadlodd cyfanswm o 2,297 o ymgeiswyr am 730 o seddi maerol. Gostyngwyd y rhestr derfynol o 2,582 o ymgeiswyr cychwynnol. Disgwylir i'r canlyniadau ffurfiol gael eu cyhoeddi yn ddiweddarach yr wythnos hon.

O dan system newydd a gyflwynwyd gan yr Arlywydd Kassym-Jomart Tokayev, gallai unrhyw ddinesydd 25 oed a hŷn redeg am swydd maer lleol. Roedd cyfanswm o 878 o ymgeiswyr, neu 38.2 y cant, yn cynrychioli un o bleidiau gwleidyddol prif ffrwd y wlad ond, yn hollbwysig, roedd mwy na 60% o'r ymgeiswyr, cyfanswm o 1,419, yn rhedeg fel annibynwyr yn hytrach na gyda chefnogaeth plaid wleidyddol.

Yn ôl arbenigwyr, roedd y preswylwyr mwyaf gweithgar yn dod o ranbarthau Dwyrain Kazakhstan a Zhambyl, lle roedd y nifer a bleidleisiodd yn fwy na 90 y cant. Er bod y nifer isaf o bleidleiswyr yn rhanbarth Almaty. Cafodd y pleidleisio ei fonitro gan fwy na 2,000 o arsylwyr. Fodd bynnag, ni wnaethant adrodd am unrhyw droseddau difrifol.

Dywed arsylwyr fod yr etholiadau wedi creu cyfleoedd ychwanegol i ddinasyddion gweithredol wireddu eu potensial a bod y diwygiadau gwleidyddol arlywyddol wedi tanio diddordeb brwd yng nghymdeithas Kazak.

Mae’r etholiadau’n cael eu hystyried yn gam allweddol mewn ymdrechion i ryddfrydoli system wleidyddol Kazakhstan yn raddol, sydd ers bron i dri degawd wedi cael ei ddominyddu gan yr arlywyddiaeth.

Daeth Tokayev i rym yn 2019 ar ôl ymddiswyddiad annisgwyl Nursultan Nazarbayev a oedd wedi rhedeg y genedl o 19 miliwn ers annibyniaeth ac mae’r etholiadau’n anrhydeddu addewid allweddol a wnaeth ar y pryd.

Dywedodd ffynhonnell mewn sefyllfa dda yn llysgenhadaeth Kazakstan i’r UE wrth y wefan hon fod etholiadau akims gwledig yn “foment bwysig iawn sy’n agor cam newydd o foderneiddio gwleidyddol yn ein gwlad.”

Roedd yr ymgyrch etholiadol wedi canolbwyntio'n rhannol ar y goblygiadau iechyd ac economaidd sy'n deillio o bandemig Covid-19.

Digwyddodd llawer o'r ymgyrchu ar-lein ar gyfryngau cymdeithasol, gan fod y sefyllfa bresennol yn destun cyfyngiadau pandemig. Ond gobeithir hefyd y gall hyn roi ysgogiad newydd go iawn i ddemocrateiddio gwleidyddol digidol i'r cenedlaethau ifanc gan fod hanner poblogaeth Kazakh o dan 30 oed.

Cyhoeddodd yr arlywydd y fenter i gynnal etholiadau lleol yn ei anerchiad i’r genedl y llynedd ac mae llai na blwyddyn wedi pasio i hyn yn dod yn realiti.

Aeth ffynhonnell Kazak ymlaen: “Mae etholiadau akims gwledig yn agor cyfleoedd newydd i ddinasyddion ddylanwadu'n uniongyrchol ar ddatblygiad eu haneddiadau. Maent yn ffurfio egwyddorion tymor hir newydd yng ngweithrediad y system weinyddiaeth gyhoeddus ac yn ansoddol yn newid natur y berthynas rhwng y wladwriaeth a chymdeithas. ”

Yn ôl pob sôn, roedd yr ymgyrch etholiadol wedi ennyn diddordeb eang ymhlith dinasyddion ac wedi meithrin mwy o gystadleuaeth wleidyddol. Roedd y nifer uchel o ymgeiswyr annibynnol yn arbennig o nodedig.

“Yn gyffredinol, bydd yr etholiadau lleol hyn yn cyfrannu at ddemocrateiddio’r wlad ymhellach,” ychwanegodd y ffynhonnell.

Pwysleisiodd y ffynhonnell “bwysigrwydd strategol” yr etholiadau, gan ddweud eu bod yn nodi “newidiadau sefydliadol difrifol” yn system llywodraeth leol y wlad.

“Ynghyd â mabwysiadu deddf newydd ar gynulliadau heddychlon a rhyddfrydoli deddfwriaeth ar etholiadau, mae cyflwyno etholiad uniongyrchol akims yn cyfrannu at gynnydd yn niwylliant gwleidyddol a chyfranogiad gwleidyddol Kazakhstanis.”

Gobeithir hefyd, meddai, y bydd yr etholiadau hefyd yn paratoi'r ffordd ar gyfer cenhedlaeth newydd o weision sifil a gwelliannau i gyfarpar y wladwriaeth.

“Bydd hyn i gyd gyda’i gilydd yn rhoi ysgogiad cadarnhaol i ddatblygiad pellach y system llywodraeth leol ac mae’n newid cynyddol yn y wlad. Maent yn dangos yn glir bod mentrau a phenderfyniadau’r arlywydd yn cael eu gweithredu’n raddol ac yn mwynhau cefnogaeth eang yn y gymdeithas.”

Mae'n tynnu sylw at y ffaith bod 10 deddf newydd ar ddiwygiadau gwleidyddol eisoes wedi'u mabwysiadu ers i'r arlywydd ddod i rym ac mae sawl un arall ar y gweill.

Daw sylw pellach gan Axel Goethals, Prif Swyddog Gweithredol yn y Sefydliad Ewropeaidd ar gyfer Astudiaethau Asiaidd ym Mrwsel, sy’n credu y bydd yr etholiadau “yn parhau â’r cynnydd cyson tuag at strwythur democrataidd mwy cydlynol yn y genedl”.

Dywedodd Goethals wrth y wefan hon y dylid ystyried yr etholiadau fel proses o ‘ddemocrateiddio dan reolaeth’ ac roedd yn galonogol gweld “arwyddion o welliant” sy’n cynnwys “system amlbleidiol newydd a’r symudiad tuag at gynrychiolaeth fwy cyflawn a chystadleuaeth wleidyddol”.

Ychwanegodd Goethals: “Mae Kazakhstan o dan yr Arlywydd Tokayev hefyd wedi gwneud cynnydd cadarnhaol iawn i gynyddu cynrychiolaeth gyffredinol a chyfranogiad cymdeithas sifil yn ei phroses ddemocrataidd. Rhaid ystyried y broses etholiadol a phleidleisio hon yng nghyd-destun ehangach gwlad sy'n dal i esblygu. Fel cyn-wladwriaeth Sofietaidd, mae Kazakhstan yn symud yn araf tuag at system ddemocrataidd fwy agored. Mae hon yn broses na all ddigwydd dros nos ac sy'n gofyn am ddull mwy graddol o osgoi newidiadau sydyn neu orfodol a allai arwain at ansefydlogrwydd, gan ei fod hefyd yn rhan o gromlin ddysgu democrateiddio i'r pleidleiswyr, yr ymgeiswyr, y pleidiau gwleidyddol yn ogystal â ar gyfer y sefydliadau yn Kazakhstan.

“Mae’r Arlywydd Tokayev wedi dangos gwir ymrwymiad a phenderfyniad er mwyn gwella gwead economaidd-gymdeithasol Kazakhstan trwy foderneiddio gwleidyddol. Adeiladwyd ar hyn gan yr etifeddiaeth a'r diwygiadau a gychwynnwyd gan ei ragflaenydd Nursultan Nazarbayev, Arlywydd cyntaf Gweriniaeth Kazakhstan. "

Mewn man arall, dywedodd yr ASE Andris Ameriks, Is-gadeirydd dirprwyaeth Canol Asia yn Senedd Ewrop Gohebydd UE: “Mae canlyniadau’r etholiadau yn hynod bwysig i Kazakhstan.

“Ar adeg pan mae’r byd i gyd yn dal i gael trafferth gyda phandemig sydd wedi achosi cythrwfl cymdeithasol mawr ac wedi ysgogi llywodraethau cenedlaethol, mae’n hanfodol bod yr etholiadau hyn yn darparu enghraifft wirioneddol o gyd-ymddiriedaeth rhwng y bobl a’r awdurdodau.”

Mae Fraser Cameron, cyn-swyddog y Comisiwn Ewropeaidd ac sydd bellach yn gyfarwyddwr Canolfan yr UE / Asia ym Mrwsel, yn cytuno, gan ddweud y dylai’r etholiadau “nodi cam arall ymlaen yng nghynnydd cyson Kazakhstan tuag at gymdeithas fwy agored a democrataidd”.

Parhau Darllen

Kazakhstan

Mae'r Coridor Canol yn bwriadu cryfhau a chyfrannu masnach a chydweithrediad yr UE-Asia

cyhoeddwyd

on

Fel y gallai fod gan lawer o ddarllenwyr wybodaeth am y cynnydd yn rôl coridorau rheilffyrdd traws-Ewrasiaidd, yn enwedig trwy lens polisi gwirioneddol yr UE tuag at nodau'r cynnydd mewn cyfran rheilffyrdd yn y sector trafnidiaeth a gwneud yr economïau'n fwy cynaliadwy a glanach, rydym yn ei chael hi'n eithaf amser ac wedi'i gydlynu mewn cytgord â bwriadau'r Llwybr Trafnidiaeth Rhyngwladol Traws-Caspia (TITR neu'r Coridor Canol) i gyfrannu at y nodau uchelgeisiol hyn a dod yn bartner i'r UE tuag at y cyfeiriad hwn., yn ysgrifennu Llwybr Cludiant Rhyngwladol Traws-Caspiaidd y Gymdeithas Ryngwladol Ysgrifennydd Cyffredinol Rakhmetolla Kudaibergenov.

Hanes a ffeithiau

Ym mis Chwefror 2014, sefydlwyd y Pwyllgor Cydlynu ar gyfer Datblygu'r TITR gydag aelodaeth gychwynnol cwmnïau seilwaith Azerbaijan, Georgia a Kazakhstan (3 rheilffordd, 3 porthladd a llongau). Ymhlith gweithgareddau'r Pwyllgor Cydlynu oedd yn gyntaf oll brofiad y gwaith cydgysylltiedig rhyngwladol, gan ffurfio cyfraddau tariff effeithiol ar gyfer cludo cynwysyddion, ar gyfer cludo cargo cyffredinol (tanwydd, gasoil, grawn, metelau ac ati) a threfnu'r peilot cyntaf. trenau cynhwysydd "Nomad Express" yn 2015-2016.

Ymhellach, penderfynodd cyfranogwyr y Pwyllgor Cydlynu sefydlu “TITR” y Gymdeithas Ryngwladol gyda phencadlys yn Astana, sydd wedi dechrau ei weithgareddau ers mis Chwefror 2017.

Nawr ar ôl 4 blynedd ar ôl ei sefydlu daeth y gymdeithas TITR yn adnabyddus ac yn adnabyddus. Heddiw mae'n cael ei gynrychioli gan 8 gwlad (ymunodd yr Wcrain, Gwlad Pwyl, China, Twrci a Rwmania) ac 20 aelod o gwmnïau gwladol a phreifat. Mae'n gysylltiad dielw â'r nodau eithriadol o fasnachol:

  • Denu cargo cludo a masnach dramor i'r TITR,
  • Datblygu cynhyrchion logisteg integredig ar hyd y coridor,
  • Datblygu datrysiad integredig (technoleg) ar gyfer y broses gludo ar draws TITR,
  • Hyrwyddo cystadleurwydd TITR o'i gymharu â llwybrau amgen,
  • Gweithredu polisi tariff effeithiol, optimeiddio costau,
  • Gostyngiad yn y rhwystrau gweinyddol sy'n gysylltiedig â'r ffin a gweithdrefnau tollau ac sy'n gysylltiedig â phrosesu cludo.

Diffiniad y TITR, fel y mae'n dilyn yn unol â'i enw, yw'r holl reilffordd rhwng porthladdoedd Azerbaijan a Kazakhstan ym Môr Caspia o'r holl fathau o gargo a chyfeiriad (cludo, mewnforio ac allforio). Felly mae TITR yn darparu ei wasanaeth ar gyfer cludo cargo o China a gwledydd Canol Asia tuag at Ewrop ac Affrica yn ogystal ag i'r cyfeiriad arall. Fel heddiw, y rhan sylweddol o gargo yw ystod eang o allforion Kazakhstani, gan gynnwys petrocemegion, LPG, metelau fferrus ac anfferrus, glo, golosg, ferroalloys, grawnfwydydd, hadau olew, codlysiau a llawer o rai eraill.

Prif wahaniaeth y Coridor Canol yw ein bod yn darparu nid yn unig wasanaeth cynwysyddion, ond hefyd llwythi wagenni a chargo prosiect. Mae'n hysbys yn eang bod prif ysgogydd twf mewn traffig i gyfeiriad China - Ewrop wedi dod yn "gymorthdaliadau" gan Lywodraeth Tsieina, ond wrth i ddatblygiad ein llwybr ddigwydd gyda'u cyfranogiad di-nod, mae hyn yn dangos ein ffin fawr o diogelwch a pharodrwydd ar gyfer unrhyw newidiadau i'r farchnad a allai ddod hyd yn oed yn fwy ffafriol i ni. Ar ben hynny oherwydd bod potensial y sylfaen cargo yn uchel iawn ym mhob cyfeiriad.

Yn ystod 2020, blwyddyn bandemig COVID-19 ddiwethaf, ni fu unrhyw stopio nac ymyrraeth yng ngwaith y TITR. Wrth gwrs, dim ond gwaith cyffredin sydd wedi'i gydlynu'n dda gan holl gyfranogwyr TITR, technoleg glir ar gyfer trefnu trenau cynwysyddion, llai o amseroedd cludo a'r tariffau cystadleuol sy'n allweddol i'r llwyddiant a gyflawnir. Yn 2016 dim ond 122 o gynwysyddion yn TEU a basiodd trwy ein llwybr ac yn 2020 mae tua 21 000 o gynwysyddion TEU eisoes.

Yn ôl canlyniadau 5 mis 2021, cyfaint y cludo cargo ar hyd y TITR oedd 218 mil o dunelli, allan ohono mae 120 mil o dunelli neu 55% yn dramwyfa trwy Kazakhstan, sydd 14% yn fwy nag yn yr un cyfnod yn 2020 Mae cludo nwyddau i'r cyfeiriad hwn yn cael ei wneud yn bennaf mewn cynwysyddion. Mae'r cynnydd mewn traffig Gorllewin-Dwyrain 2 gwaith yn ganlyniad i gyflenwi cig a sgil-gynhyrchion o'r Unol Daleithiau i Kyrgyzstan ac Uzbekistan, siwgr i Tajikistan a Kyrgyzstan, sodiwm tetraborate o Dwrci i China. Cyfanswm y traffig tua'r gorllewin am 5 mis yn 2021 oedd 83 mil o dunelli, sydd bron yr un fath ag yn yr un cyfnod yn y flwyddyn flaenorol. Er bod ei strwythur wedi'i newid, gan gynnwys cynnydd i 3,4 gwaith o draffig past tomato o China i'r Eidal a dyblu cyfeintiau cnau Ffrengig o China i Dwrci.

O Ionawr 1, 2021 hyd heddiw, mae 47 trên cynhwysydd wedi pasio ar hyd y llwybr i'r cyfeiriad gorllewinol a 4 trên ar goes Twrci - China o'r coridor. Felly roedd cyfanswm cyfaint y traffig cynwysyddion mewn 5 mis o 2021 yn 9674 TEU neu 27% yn uwch nag mewn 5 mis o 2020.

Canolbwynt newydd Aktau a'r safbwyntiau a'r cyfleoedd ar gyfer y busnes Ewropeaidd

Fel pwynt tyfu newydd ar fap logisteg Ewrasia - mae disgwyl i Aktau (yn rhan orllewinol Kazakhstan) gael ei gydnabod ac yn effeithiol fel Porth Sych Khorgos ym mhwynt ffin Khorgos - Altynkol rhwng China a Kazakhstan.


Rakhmetolla Kudaibergenov, Ysgrifennydd Cyffredinol, Cymdeithas Ryngwladol “Llwybr Cludiant Rhyngwladol Traws-Caspia”

Ar ran y Gymdeithas, rydym yn croesawu ac yn ceisio cefnogi datblygiad cryfach a chyflymach o bŵer logisteg Hwb Aktau, gan y bydd ei lwyddiant yn amlwg yn golygu bod cargo o'r UE newydd basio trwy'r TITR ac eisoes wedi dod â gwerth iddo bydd ei aelodau ar hyd y llwybr cyn y cargo yn cael eu dosbarthu ymhellach i'r cyfarwyddiadau i'r de o Rwsia, China neu wledydd Canol Asia.

Yma hoffwn nodi y byddai ochr Kazakhstan yn falch o gwrdd â buddsoddiadau tramor yn y rhanbarth ac yn croesawu’n gynnes y rhai Ewropeaidd yn gynnes. Gellir darganfod yr ystod gyfan o driniaeth ffafriol i'r buddsoddwyr yma gan ddechrau o'r sector blaenoriaeth trafnidiaeth a logisteg, er enghraifft warysau cost-gyfeillgar o gargo a gynhyrchir ac a anelwyd at y CIS a gwledydd Asia ac at gyfleuster cynhyrchu newydd yn llawn i'w agor. o ble gellir anfon y nwyddau a gynhyrchir wedi hynny i farchnadoedd y byd.

Rydym yn dymuno integreiddio'r Coridor Canol ymhellach yn gyflym i'r system logisteg trafnidiaeth fyd-eang a chysylltiadau rhyngwladol. Bydd potensial cludo a chludiant gwledydd TITR yn arwain at synergedd cyffredin a datblygiad systemau logisteg wrth ffurfio pensaernïaeth newydd o goridorau traws-gyfandirol.

Y fasnach gyfan rhwng Kazakhstan a'r UE ar gyfer 2020 yw 23,7 biliwn USD (gan gynnwys allforion - 17.7 biliwn USD a mewnforion - 6 biliwn USD). Mae cyfanswm Kazakstan yn allforio tua 160 miliwn o dunelli o wahanol gargoau i'w chymdogion cyfagos ac i farchnadoedd y byd, gan gynnwys tua 85 miliwn o dunelli ar reilffordd a thua 75 miliwn o dunelli gan biblinellau. Felly mae yna lawer o botensial o hyd ar gyfer partneriaeth sydd o fudd i'r ddwy ochr, rydyn ni'n gweld gyda defnyddio llinellau morwrol y Môr Du, twnnel cargo Marmaray a chysylltiad â system coridor trafnidiaeth Ewrop.

Gan wneud cais i'r gymdeithas fusnes Ewropeaidd rydym am roi hwb newydd i gynyddu rhwydweithio busnes, gan ddatgelu'r ystod eang o gyfleoedd y Coridor Canol fel Pont Masnach a Thrafnidiaeth Ewrop ac Asia, rydym yn agored am gynigion a phrosiectau newydd ar ein llwybr, yn barod ar gyfer hybu cysylltiadau masnach rhwng gwledydd sydd wedi'u lleoli i'r dwyrain a'r gorllewin o Fôr Caspia.

Parhau Darllen

Kazakhstan

Mae masnach Kazakhstan â Chanolbarth Asia yn cyrraedd $ 4.6 biliwn yn 2020, meddai gweinidog Kazakh

cyhoeddwyd

on

Roedd trosiant masnach Kazakhstan â gwledydd Canol Asia yn gyfanswm o US $ 4.6 biliwn yn 2020, meddai Gweinidog Masnach ac Integreiddio Kazakh Bakhyt Sultanov mewn sesiwn friffio i’r wasg ar 13 Gorffennaf, yn ysgrifennu Satselaldina Assel in Canolbarth Asia

I brofi'r system dosbarthu nwyddau ranbarthol, bydd trên carafanau amaethyddol yn cael ei ffurfio.

Partner masnach mwyaf Kazakhstan yn y rhanbarth yw Uzbekistan. Yn 2020, gwnaeth allforion Kazakhstan bron i $ 2.1bn, gan gynnwys gwenith, olew, a chynhyrchion metel. Daw mewnforion mwyaf Kazakhstan yn y rhanbarth hefyd o Uzbekistan, gan gyrraedd $ 783.1 miliwn yn 2020. 

Mewn pedwar mis yn 2021, roedd y fasnach rhwng Kazakhstan ac Uzbekistan yn gyfanswm o $ 1.2bn, 41.3% yn fwy na'r flwyddyn flaenorol. Tyfodd allforion o Kazakhstan i Uzbekistan 54% hefyd, gan gyrraedd $ 899.2m.

“Rydyn ni'n cyflenwi tua $ 800m i Tajikistan - gwenith, nwy naturiol, cynhyrchion olew, a glo. A $ 562m i Kyrgyzstan. Rydyn ni'n mewnforio tecstilau, deunyddiau adeiladu, ac, wrth gwrs, cynhyrchion ffrwythau a llysiau tymhorol, ”meddai Sultanov.

Mewn pedwar mis yn 2021, roedd masnach rhwng Kazakhstan a Tajikistan yn $ 335.9m, cynnydd o 17.2% o'i gymharu â'r un cyfnod yn 2020. 

Mae Kazakhstan yn mewnforio ffrwythau a llysiau, bara a melysion yn ogystal â dŵr mwynol yn bennaf. 

Ym mis Mehefin, aeth Sultanov a'i ddirprwyaeth ar daith waith i Uzbekistan a Tajikistan, lle llofnododd busnesau Kazakh chwe chontract gwerth $ 3m ar gyfer cyflenwi cynhyrchion yn beilot. 

Bu'r ochrau hefyd yn trafod sefydlu llwybrau masnach i hwyluso masnach ranbarthol. 

“Y prif beth yw ein cyd-awydd i weithio gyda'n gilydd a mynd i'r afael ag unrhyw broblemau sy'n codi. Nid ydym yn siarad am fewnforion yn unig. Gofynnodd cyflenwyr lleol inni drefnu cyflwyno cynhyrchion Kazakh yr oedd galw amdanynt, ”ysgrifennodd Sultanov ar ei gyfrif cyfryngau cymdeithasol. 

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd