Cysylltu â ni

Kazakhstan

Mae Kazakhstan yn siapio dyfodol cynaliadwy

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae uwch ASE wedi croesawu addewid newydd llywodraeth Kazakh i arallgyfeirio ei heconomi a datblygu diwydiannau newydd tra hefyd yn hyrwyddo diogelu'r amgylchedd, yn ysgrifennu Colin Stevens.

Roedd aelod Sosialaidd Latfia, Andris Ameriks, yn siarad ar ôl i gyngres hinsawdd ryngwladol o’r enw “Shape a Sustainable Future” gael ei chynnal ym mhrifddinas Kazakh ar 3-4 Mehefin.

Roedd y gyngres yn cynnwys sesiynau, lle trafodwyd cydweithredu yn yr hinsawdd rhwng Kazakhstan a'r Undeb Ewropeaidd, realiti a rhagolygon diwydiannau'n mynd yn wyrdd, ynghyd â materion economi gylchol a dinasoedd craff. 

hysbyseb

Dywedodd Gweinidog Ecoleg, Daeareg, ac Adnoddau Naturiol Kazakh, Magzum Mirzagaliyev wrth y cyfranogwyr fod datblygu cynaliadwy’r wlad yn cynnwys asesiad llawn o’r sectorau mwyaf agored i niwed, megis dŵr, amaethyddiaeth, coedwigaeth a gwarchodaeth sifil.

Cymerodd Comisiynydd Amaeth yr UE Janusz Wojciechowski ran yn y digwyddiad hefyd, gan ddweud na ellir “gwahanu atebion i broblemau hinsawdd” oddi wrth ddiwygiadau yn y cymhleth amaeth-ddiwydiannol.

Dywedodd Wojciechowski wrth y gynhadledd bod amaethyddiaeth gynaliadwy yn rhoi cyfle hyfyw i ffermydd bach a chanolig gynyddu eu gwerth ychwanegol ac yn gwneud cyfraniad sylweddol at gyflawni ymrwymiadau hinsawdd.

hysbyseb

Daeth y digwyddiad i ben gyda mabwysiadu penderfyniad sy'n adlewyrchu cynigion ac argymhellion y cyfranogwyr gyda'r nod o gynorthwyo Kazakhstan i gyflawni ei ymrwymiadau o dan Gytundeb Paris.

Daw ymateb pellach i ymdrechion amgylcheddol Kazakhstan gan Jean-Francois Marteau, Rheolwr Gwlad Banc y Byd ar gyfer Kazakhstan, a ddywedodd: “Mae gan Kazakhstan y potensial i fod yn arweinydd hinsawdd yng Nghanol Asia.

“Rwy’n hyderus y gall ymrwymiad y llywodraeth i gamau polisi a sefydliadol, mesurau technegol, a buddsoddiadau cysylltiedig helpu Kazakhstan i gyrraedd ei thargedau 2030 a chefnogi strategaeth hirdymor tuag at niwtraliaeth carbon erbyn 2060.”

Mae sawl enghraifft o ymdrechion o'r fath yn cynnwys planhigyn sola brig 76 megawat yn rhanbarth Karaganda yn Kazakhstan. Gwerth y prosiect yw $ 42.6 miliwn.

Mae'r buddsoddiad yn digwydd o dan Fframwaith Adnewyddadwy Kazakhstan € 500 miliwn y Banc Ewropeaidd ar gyfer Ailadeiladu a Datblygu, a sefydlwyd yn 2016 ac a estynnwyd yn 2019, i helpu'r wlad i ymateb i heriau newid yn yr hinsawdd.

Cyhoeddwyd prosiect arall, fferm wynt 100 MW yn Zhanatas, de Kazakhstan, ym mis Tachwedd

Dywedodd ffynhonnell comisiwn Ewropeaidd fod cynhadledd hinsawdd y mis hwn yn Nur-Sultan - a chyfarfod Cop 26, a gynhelir yn Glasgow rhwng 1 a 12 Tachwedd - yn gyfleoedd i lywodraeth Kazakhstani ddangos i'r gymuned ryngwladol ei hymrwymiad tuag at ddiogelu'r amgylchedd.

“Bydd y prosiectau ynni adnewyddadwy a ariennir gan yr EBRD yn helpu Kazakhstan i gyflawni ei amcan niwtraliaeth carbon erbyn 2060, ond mae angen mwy gan fod y byd mewn ras yn erbyn amser,” meddai’r ffynhonnell.

Mae Ameriks yn is-gadeirydd dirprwyaeth senedd Ewrop i Bwyllgorau Cydweithrediad Seneddol yr UE-Kazakhstan, yr UE-Kyrgyzstan, yr UE-Uzbekistan ac UE-Tajikistan ac am gysylltiadau â Turkmenistan a Mongolia.

Wrth siarad â'r wefan hon, roedd hefyd yn croesawu cysylltiadau agosach fyth rhwng yr UE a Kazakhstan.

Nododd fod y ddwy ochr yn dathlu pen-blwydd cyntaf eu Cytundeb Partneriaeth a Chydweithrediad Gwell (EPCA), a ddaeth i rym ar 1 Mawrth, 2020.

“Mae’r cytundeb newydd, y Bartneriaeth Uwch a Chytundeb Cydweithrediad (EPCA) a lofnodwyd gan yr UE a Kazakhstan yn 2015, yn disodli’r cytundeb blaenorol ac yn dod â’n cydweithrediad pellach i’r lefel nesaf trwy gwmpasu ystod eang o feysydd newydd ar gyfer cydweithredu.”

Dywedodd Ameriks, economegydd a chyn ddirprwy faer Riga: “Mae'r EPCA yn creu sylfaen gyfreithiol well ar gyfer cysylltiadau rhwng yr UE a Kazakstan, gan ddarparu sylfaen eang
fframwaith ar gyfer deialog wleidyddol wedi'i hatgyfnerthu. Mae hefyd yn gwella cydweithredu pendant mewn meysydd polisi allweddol, gan gynnwys yn y sectorau cydweithredu economaidd ac ariannol, ynni, trafnidiaeth, yr amgylchedd a newid yn yr hinsawdd, cyflogaeth a materion cymdeithasol, diwylliant, addysg ac ymchwil. ”

Dywedodd Ameriks, ASE ers etholiadau 2019: “Mae hanes y berthynas rhwng Kazakhstan a’r UE eisoes yn cyfrif degawdau ac mae cefnogaeth gan yr Undeb Ewropeaidd wedi bod yn bwysig i ddatblygiad Kazakhstan ers annibyniaeth y wlad ym 1991.

“Hoffwn feddwl bod y gefnogaeth hon yn gwneud sefyllfa lle mae pawb ar eu hennill. Trwy’r gefnogaeth hon, gall yr UE ledaenu ei werthoedd y tu hwnt i’r UE, felly, mae’n bwysig parhau i gydweithredu ar gyfer ffyniant, democratiaeth a sefydlogrwydd yn y byd. ”

Croesawodd llefarydd ar ran y Gwasanaeth Gweithredu Allanol Ewropeaidd hefyd ddatblygiadau o’r fath yn benodol: “Y prosesau diwygio a moderneiddio parhaus yn Kazakhstan a mabwysiadu deddfau ar etholiadau a phleidiau gwleidyddol.

“Mae’r UE yn croesawu y bydd cwota 30% am y tro cyntaf yn cael ei gyflwyno mewn rhestrau plaid ar gyfer menywod ac ieuenctid ar y cyd.”

Kazakhstan

Sylwebaeth gan Benedikt Sobotka, Is-gennad Anrhydeddus Kazakhstan yn Lwcsembwrg, ar Anerchiad Cyflwr y Genedl yr Arlywydd Tokayev

cyhoeddwyd

on

“Rydym yn cael ein hannog i weld ystod eang o bolisïau a fydd yn gosod y naws ar gyfer trawsnewid Kazakhstan yn y blynyddoedd i ddod, a chan uchelgais glir y wlad i gyrraedd niwtraliaeth carbon erbyn 2060. Mae'r cynnydd wrth ddatblygu nodau sero net y wlad wedi bod yn drawiadol - Kazakhstan oedd y wlad gyntaf yng Nghanol Asia i sefydlu Cynllun Masnachu Allyriadau cenedlaethol i roi pris ar garbon. Yn gynharach eleni, mabwysiadodd y wlad God Amgylcheddol newydd i gyflymu'r newid i arferion cynaliadwy.  

"Un o alluogwyr allweddol trosglwyddiad Kazakhstan i sero net dros y degawdau nesaf fydd digideiddio. Rydym yn croesawu ymdrechion Kazakhstan i roi twf digidol wrth galon gweledigaeth y wlad ar gyfer y dyfodol. Dros y blynyddoedd, mae Kazakhstan wedi cymryd trawsnewidiad digidol i lefel newydd. , gan fuddsoddi'n helaeth mewn technolegau 'dinas glyfar' newydd i wella ac awtomeiddio gwasanaethau dinas a bywyd trefol. Mae'r wlad wedi llwyddo i sefydlu ecosystem ddigidol arloesol yng Nghanol Asia sydd wedi'i hatgyfnerthu trwy greu Canolfan Ariannol Ryngwladol Astana a Chanolfan Astana , yn gartref i gannoedd o gwmnïau technoleg sy'n mwynhau statws treth ffafriol. 

"Yn sail i'r trawsnewid technolegol hwn mae ymrwymiad Kazakhstan i atebion dysgu digidol, a ddyluniwyd i gataleiddio dros 100,000 o arbenigwyr TG i ddatblygu sgiliau technegol sy'n rhan annatod o'r Pedwerydd Chwyldro Diwydiannol. Mae'r newid i gyfleoedd dysgu digidol hefyd wedi'i adlewyrchu yn null Kazakhstan tuag at addysg - gyda chynlluniau i greu 1000 o ysgolion newydd, bydd ymrwymiad y wlad i uwchsgilio ieuenctid yn allweddol i greu economi gynhwysol a chynaliadwy yn y dyfodol. ”

hysbyseb

Parhau Darllen

Kazakhstan

Mae Kazakhstan yn casglu 5 medal yng Ngemau Paralympaidd 2020 Tokyo

cyhoeddwyd

on

Casglodd Kazakhstan bum medal - un aur, tair arian ac un efydd - yng Ngemau Paralympaidd Haf 2020 Tokyo yn Japan, mae Kazinform wedi dysgu o wefan swyddogol y digwyddiad. Cododd para-godwr pŵer Kazakhstan David Degtyarev Kazakhstan i'w unig fedal aur yng Ngemau Paralympaidd Tokyo 2020.

Llwyddodd Kazakhstan i dynnu pob un o'r tair medal arian mewn jiwdo gan fod Anuar Sariyev, Temirzhan Daulet a Zarina Baibatina i gyd yn cipio arian yng nghategorïau pwysau Dynion -60kg, Dynion -73kg a Merched + 70kg, yn y drefn honno. Ymsefydlodd para-nofiwr Kazakhstani Nurdaulet Zhumagali am efydd yn nigwyddiad Trawiad y Fron 100m Dynion. Mae Tîm Kazakhstan yn safle 52 yn y cyfrif medalau cyffredinol yng Ngemau Paralympaidd Tokyo 2020 ynghyd â'r Ffindir. Mae China ar frig y fedal yn sefyll gyda 207 o fedalau, gan gynnwys 96 aur, 60 arian a 51 efydd. Yn ail mae Prydain Fawr gyda 124 o fedalau. Mae'r UD yn drydydd gyda 104 o fedalau.

hysbyseb

Parhau Darllen

Kazakhstan

Pen-blwydd Zhambyl Zhabayev yn 175 oed: Bardd a oroesodd ei (bron) 100 mlynedd o fywyd corfforol

cyhoeddwyd

on

Zhambyl Zhabayev. Credyd llun: Bilimdinews.kz.
Zhambyl Zhabayev (Yn y llun) nid bardd Kazakh gwych yn unig mohono, daeth yn ffigwr chwedlonol bron, gan uno epocau gwahanol iawn. Mae hyd yn oed rhychwant ei fywyd yn unigryw: ganwyd ym 1846 bu farw ar Fehefin 22, 1945 - wythnosau ar ôl trechu Natsïaeth yn yr Almaen. Dim ond wyth mis yn fwy oedd ganddo i fyw i ddathlu ei ben-blwydd yn 100 oed, ei ganmlwyddiant, yn ysgrifennu Dmitry Babich in Annibyniaeth Kazakhstan: 30 Mlynedd, Op-Ed.  

Nawr rydyn ni'n dathlu ei ben-blwydd yn 175 oed.

Zhambyl, a anwyd bedair blynedd yn unig ar ôl marwolaeth Mikhail Lermontov a naw mlynedd ar ôl marwolaeth Alexander Pushkin - dau fardd mawr Rwseg. I deimlo'r pellter, mae'n ddigon dweud mai peintwyr yn unig a ddaeth â'u delweddau atom - nid oedd ffotograffiaeth yn bodoli ar adeg eu marwolaethau cynnar mewn dueliau gwaedlyd. Anadlodd Zhambyl yr un aer â nhw…

hysbyseb

Ond Zhambyl hefyd yw’r atgof anhepgor o blentyndod ein tadau, y “ffigwr taid bytholwyrdd”, a oedd yn ymddangos mor agos, felly “un ohonom ni” nid yn unig diolch i nifer o luniau mewn papurau newydd. Ond yn anad dim - diolch i'w benillion hardd, ond hawdd eu deall hefyd am Kazakhstan, ei natur, ei phobl. Ond nid yn unig am y famwlad - gan ganu o berfeddwlad Kazakhstan, daeth Zhambyl o hyd i ffordd i ymateb i drasiedi’r Ail Ryfel Byd, blocâd Leningrad, a llawer, llawer o “sifftiau hanes” tectonig eraill a ddigwyddodd yn ystod ei oes.

Ystafell fyw amgueddfa Zhambyl Zhabayev, sydd 70 km o Almaty lle'r oedd y bardd yn byw ym 1938-1945. Credyd llun: Yvision.kz.

A allai rhywun gysylltu’r ddau fyd hyn - Kazakhstan cyn ei “gyfnod Tsarïaidd”, amseroedd Pushkin a Lermontov, - a’n cenhedlaeth ni, a welodd ddiwedd yr Undeb Sofietaidd a llwyddiant Kazakhstan annibynnol?

hysbyseb

Dim ond un ffigur o'r fath sydd - Zhambyl.

Mae'n anhygoel bod ei enwogrwydd byd-eang wedi dod ato tua 1936, ar hyn o bryd pan oedd yn 90 oed. “Dydych chi byth yn rhy hen i ddysgu” - mae hwn yn ddatganiad calonogol. Ond mae “dydych chi byth yn rhy hen i enwogrwydd” yn un mwy calonogol fyth. Daeth Zhambyl yn enwog ym 1936, pan gynigiodd bardd Kazakh Abdilda Tazhibayev Zhambyl ar gyfer safle “hen ddyn doeth” yr Undeb Sofietaidd (aksakal), cilfach a lenwir yn draddodiadol gan y beirdd sy’n heneiddio o diroedd y Cawcasws. Enillodd Zhambyl yr ornest ar unwaith: roedd nid yn unig yn hŷn (roedd ei gystadleuydd o Dagestan, Suleiman Stalski, 23 mlynedd yn iau), roedd Zhambyl yn sicr yn fwy lliwgar. Wedi'i godi ger hen dref Taraz (a ailenwyd yn ddiweddarach ar ôl Zhambyl), roedd Zhambyl wedi bod yn chwarae dombura ers 14 oed ac wedi ennill cystadlaethau barddonol lleol (aitys) er 1881. Roedd Zhambyl yn gwisgo dillad Kazakh traddodiadol ac roedd yn well ganddyn nhw gadw at y protein-gyfoethog traddodiadol. diet y paith, a ganiataodd iddo fyw cyhyd. Ond yn sicr roedd rhywbeth mwy iddo - bardd oedd Zhambyl yn wir.

Cofeb i Zhambyl Zhabayev yn Almaty.

Mae beirniaid (a rhai tynnwyr) yn cyhuddo Zhambyl o ysgrifennu “barddoniaeth wleidyddol,” o gael ei ddallu gan nerth (nad oedd bob amser yn iawn) yr Undeb Sofietaidd. Mae rhywfaint o wirionedd ffeithiol i'r datganiad hwnnw, ond nid oes unrhyw wirionedd esthetig iddo. Ysgrifennodd Leopold Senghor, arlywydd cyntaf chwedlonol Senegal annibynnol, benillion gwleidyddol, rhai ohonynt am “gryfder” ac “nerth” “cryfion” gwleidyddol yr 20fed ganrif. Ond ysgrifennodd Senghor yr adnodau hyn yn ddiffuant - ac arhosodd yn hanes llenyddiaeth. Ac arhosodd Senghor mewn hanes mewn safle llawer mwy anrhydeddus na'r cryfion gwleidyddol, yr oedd yn eu hedmygu.

I Zhambyl, pobl Leningrad, (St.Petersburg bellach) a ddioddefodd newyn ofnadwy yn ystod gwarchae eu dinas gan y Natsïaid ym 1941-1944, - cawsant MYNEGAI i'w blant. Yn ei benillion, roedd Zhambyl yn teimlo poen i bob un o fwy nag 1 filiwn o bobl lwgu i farwolaeth yn y ddinas imperialaidd fawreddog honno ar lan y môr Baltig, yr oedd ei balasau a'i phontydd mor bell oddi wrtho. O ran barddoniaeth, nid yw pellteroedd o bwys. Yr emosiwn sy'n cyfrif. Ac roedd gan Zhambyl emosiwn cryf. Gallwch chi ei deimlo yn darllen ei benillion dyn 95 oed:

Leningraders, plant i mi!

I chi - afalau, melys fel gwin gorau,

I chi - ceffylau o'r bridiau gorau,

Ar gyfer eich anghenion chi, ymladdwyr, mwyaf enbyd ...

(Roedd Kazakhstan yn enwog am ei afalau a'i draddodiadau bridio ceffylau.)

Leningraders, fy nghariad a balchder!

Gadewch i'm cipolwg trwy fynyddoedd gleidio,

Yn eira cribau creigiog

Gallaf weld eich colofnau a'ch pontydd,

Yn swn cenllif y gwanwyn,

Gallaf deimlo'ch poen, eich poenydio ...

(Penillion wedi'u cyfieithu gan Dmitry Babich)

Ysgrifennodd y bardd enwog o Rwseg, Boris Pasternak (1891-1960), y gallai Zhambyl ei alw’n gydweithiwr iau, barch enfawr at y math o farddoniaeth werin yr oedd Zhambyl yn ei chynrychioli, ysgrifennodd am yr adnodau hyn “y gall bardd weld digwyddiadau cyn iddynt ddigwydd” a barddoniaeth yn adlewyrchu “cyflwr dynol” wrth ei graidd symbolaidd.

Mae hyn yn sicr yn wir am Zhambyl. Mae ei fywyd hir a'i waith yn stori am gyflwr dynol.  

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd