Cysylltu â ni

Kazakhstan

Mae Tokayev yn pwysleisio mentrau cymdeithasol a datblygu busnes newydd mewn cyfeiriad at genedl

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Roedd datblygu ynni niwclear, hybu gallu milwrol y wlad, ehangu cefnogaeth i fusnesau, a phum menter gymdeithasol newydd ymhlith y pynciau y mae'r Arlywydd Kassym-Jomart Tokayev (Yn y llun) a godwyd yn ystod ei anerchiad gwladwriaethol un-a-hanner awr o hyd a gyflwynwyd ar 1 Medi, yn ysgrifennu Satselaldina Assel in Cenedl.

Dyma drydydd cyfeiriad Tokayev i'r genedl ers iddo ddod yn arlywydd.

Nod pob menter a leisiwyd yn yr anerchiad yw cefnogi'r wlad yn y cyfnod ôl-bandemig, gwella effeithlonrwydd systemau gofal iechyd, sicrhau addysg o ansawdd, gwella polisi rhanbarthol, a chreu ecosystem effeithiol yn y farchnad lafur. 

“Mae’n ymddangos i mi y dylai pawb sy’n amau ​​pennaeth y wladwriaeth, sy’n methu â gwneud eu gwaith, sydd eisiau eistedd a gwneud dim, ymddiswyddo o’u swyddi. Rydym nawr yn cychwyn ar gam pendant yn ein datblygiad. Rhaid i gyfarpar y wladwriaeth weithio fel un mecanwaith. Dim ond wedyn y byddwn yn gallu cyflawni ein hamcanion, ”meddai’r Llywydd.

hysbyseb

Mentrau cymdeithasol 

Mae'r sector cymdeithasol wedi bod yn flaenoriaeth i Kazakhstan. Bydd bron i hanner cyllideb y wlad ar gyfer 2022-2025 yn cael ei ddyrannu i'r sector cymdeithasol. 

Yn ei anerchiad i’r genedl, cyhoeddodd Tokayev bum menter gymdeithasol. 

hysbyseb

Bydd yr isafswm cyflog yn cael ei gynyddu o'r tenau 42,500 cyfredol (UD $ 100) i 60,000 tenge (UD $ 140) gan ddechrau 1 Ionawr y flwyddyn nesaf y disgwylir iddo effeithio ar fwy na miliwn o bobl. 

Nid yw'r isafswm cyflog wedi newid ers 2018. 

“Rwy’n credu ei bod yn bryd adolygu lefel yr isafswm cyflog. Ar y naill law, hwn yw’r macro-ddangosydd pwysicaf, ac ar y llaw arall, mae’n ddangosydd y gall pawb ei ddeall, ”meddai Tokayev. 

Dywedodd y bydd arbenigwyr yn rhagweld y bydd yn cynyddu'r cynnyrch mewnwladol crynswth 1.5 y cant. Rhybuddiodd y llywodraeth hefyd i ddibynnu llai ar y lefelau isafswm cyflog wrth wneud cyfrifiadau mewn cylchoedd treth a chymdeithasol. 

Siaradodd Tokayev hefyd am yr angen i gynyddu'r gronfa gyflogau. Dros y 10 mlynedd diwethaf, mae wedi bod 60% yn is nag elw perchnogion busnes. Bydd y llywodraeth yn datblygu mesurau i ysgogi busnesau i gynyddu cyflogau eu gweithwyr. 

Mae lleihau'r baich ar y gyflogres yn fenter arall.

“Mae hyn yn effeithio'n arbennig ar ficro a busnesau bach. Rwy'n cynnig cyflwyno un taliad o'r gyflogres gyda gostyngiad o gyfanswm y baich o 34 y cant i 25 y cant. Bydd hyn yn ysgogi busnesau i ddod â miloedd o weithwyr allan o’r cysgodion a’u gwneud yn gyfranogwyr yn y systemau pensiwn, nawdd cymdeithasol ac yswiriant iechyd, ”meddai Tokayev. 

Bydd Kazakhstan hefyd yn parhau i gynyddu cyflogau pobl sy'n gweithio mewn cylchoedd a ariennir o'r gyllideb (gweithwyr sefydliadau diwylliannol, archifau, llyfrgelloedd). Rhwng 2022 a 2025, bydd y wladwriaeth yn cynyddu cyflogau bron i 600,000 o bobl sy'n gweithio yn y meysydd hyn 20 y cant yn flynyddol ar gyfartaledd. 

Yn 2020, cynyddodd Kazakhstan gyflogau meddygon, gweithwyr cymdeithasol ac athrawon. 

Bydd Kazakhstan hefyd yn caniatáu trosglwyddo rhan o gynilion pensiwn pobl uwchlaw'r trothwy digonolrwydd i fanc Otbasy ar gyfer prynu tai wedi hynny. Daw hyn fel parhad o fenter 2020 y wlad caniatáu i ddinasyddion dynnu'n ôl rhan o'u cynilion pensiwn yn y dyfodol i brynu tai nawr. 

Datblygu ynni niwclear

Efallai y bydd Kazakhstan yn wynebu prinder ynni erbyn 2050, yn ôl Tokayev, ac mae angen i’r wlad ddechrau meddwl am ffynonellau ynni dibynadwy amgen. Efallai y bydd ynni niwclear heddychlon yn un ohonynt. 

“O fewn blwyddyn, dylai’r llywodraeth a Chronfa Cyfoeth Genedlaethol Samruk Kazyna astudio’r posibilrwydd o ddatblygu diwydiant pŵer niwclear diogel ac ecogyfeillgar yn Kazakhstan. Dylai hefyd gynnwys datblygu peirianneg a chreu cenhedlaeth newydd o beirianwyr niwclear cymwys yn ein gwlad. Mae ynni hydrogen yn ei gyfanrwydd hefyd yn sector addawol, ”meddai Tokayev. 

Mae Kazakhstan wedi bod yn gwneud cynnydd sylweddol wrth iddo geisio trosglwyddo i ynni ac economi werdd. Mae wedi ymrwymo i gyflawni niwtraliaeth carbon erbyn 2060 a dod â'r gyfran o ynni adnewyddadwy yng nghyfanswm y cydbwysedd ynni i 15% erbyn 2050, ymhlith targedau cenedlaethol eraill. 

Sefyllfa yn Afghanistan

Mae'r sefyllfa gynyddol yn Afghanistan a meddiant y wlad gan grŵp Taliban wedi bod mewn penawdau byd-eang dros y mis diwethaf. Er nad oes ffin rhwng Kazakstan ac Affghanistan, mae'r sefyllfa'n dal i effeithio ar y rhanbarth. 

Pwysleisiodd Tokayev yr angen i wella gallu Kazakhstan i ymateb i fygythiadau allanol a chryfhau galluoedd amddiffyn.

“Rhaid i ni baratoi ar gyfer sioc allanol a senarios gwaethaf. Mae modelu risgiau allanol wedi dod yn berthnasol iawn. Dylid cynnal profion straen, a dylid gweithio allan senarios a fydd yn pennu gweithredoedd pellach cyfarpar y wladwriaeth, ”meddai. 

Annibyniaeth - gwerth uchaf y genedl

Wrth i Kazakhstan ddathlu 30 mlynedd ers ei hannibyniaeth eleni, disgrifiodd Tokayev annibyniaeth fel gwerth uchaf y genedl. 

“Mewn undod a chytgord, roeddem yn gallu adeiladu gwladwriaeth newydd - dyma ein cyflawniad mwyaf. Rydym wedi cryfhau ysbryd y genedl, gan osod sylfaen gadarn ar gyfer datblygu. (…) Gyda'n gilydd, rydyn ni'n adeiladu gwladwriaeth gref. Nid yw sofraniaeth yn slogan gwag nac yn air uchel. Y peth pwysicaf yw y dylai pob dinesydd deimlo ffrwyth annibyniaeth - bywyd heddychlon, cytgord cymdeithasol, mwy o lewyrch y bobl, a hyder pobl ifanc yn eu dyfodol. Mae ein holl fentrau wedi’u hanelu at hyn, ”meddai Tokayev.

Gwlad Belg

Mae'r Ombwdsmon dros Hawliau Plant Kazakhstan Aruzhan Sain yn cwrdd â'i chydweithwyr yng Ngwlad Belg

cyhoeddwyd

on

Er mwyn astudio’r profiad gorau o Wlad Belg ym maes gwaith gyda phlant ag anableddau, rhaglenni cymdeithasol i gefnogi plant a’u teuluoedd, yn ogystal â threfnu addysg integredig a chynhwysol, cyfarfu’r Ombwdsmon dros Hawliau Plant Kazakhstan Aruzhan Sain â Gwlad Belg cynrychiolwyr ym maes hawliau plant. Trefnwyd ymweliad Sain gyda chymorth Llysgenhadaeth Kazakhstan yng Ngwlad Belg.

Yn ystod y cyfarfod â Chadeirydd y Comisiwn Cenedlaethol ar Hawliau Plentyn Gwlad Belg Karin Van Laethem, materion cydlynu ymdrechion yr awdurdodau ar y lefel ffederal ac ar lefel cymunedau a rhanbarthau Gwlad Belg sy'n delio â materion hawliau plant. eu trafod. Oherwydd strwythur tiriogaethol a gweinyddol y wlad, mae sefydliadau hawliau dynol annibynnol y Deyrnas yn gweithredu ar y lefel ranbarthol.

Yn hyn o beth, ymwelodd Ombwdsmon Kazakh ag Asiantaeth Ranbarthol Wallonia ar gyfer Gwell Bywyd (AVIQ), yn ogystal â'r Sefydliad Datblygu Plant a Theuluoedd (IDEF), lle'r oedd system Gwlad Belg o gefnogaeth seicolegol, feddygol a chymdeithasol i blant ag anableddau. wedi'i gyflwyno'n fanwl.

hysbyseb

Yn ei dro, rhannodd A.Sain wybodaeth am y gwaith a wnaed yn Kazakhstan i wella ansawdd bywyd plant ag anableddau, a'i bwrpas yw adeiladu system gyda gwarant o ganfod yn gynnar a chymorth cynnar i leihau plant ag anableddau. Yn ôl yr Ombwdsmon Plant, mae'n bwysig darparu dull unigol o drin plant â nam swyddogaethol gyda'r nifer angenrheidiol o wasanaethau a dulliau technegol o adsefydlu. Dywedodd wrth ei chydweithwyr yng Ngwlad Belg am ddiwygiadau Kazakhstani ym maes darparu cylchoedd chwaraeon a chreadigol i blant ar draul cyllideb y wladwriaeth.

Yn ystod ymweliad â'r Sefydliad Brenhinol i Bobl ag Anableddau Cyhyrysgerbydol (IRAHM) ym Mrwsel, adolygwyd profiad rhaglenni adsefydlu ar gyfer plentyn, gan ystyried nodweddion ei gyflwr corfforol a'i broffil seicolegol.

Ynghyd â hyn, cyfarfu Ombwdsmon Kazakh â’r Comisiynydd Cyffredinol dros Hawliau Plentyn Cymuned Ffrainc «Ffederasiwn Wallonia-Brwsel» Bernard De Vos, a siaradodd am y polisi integreiddio ym maes addysg gynhwysol ar gyfer plant ag anableddau datblygiadol a integreiddio plant mudol. Cytunodd y partïon bod trafodaethau ar y materion hyn ym mhob gwlad a chwilio am y llwybr cywir. Wrth drafod y system atal ac ymyrraeth gynnar, nododd ombwdsmyn y ddwy wlad bwysigrwydd sgrinio babanod newydd-anedig a monitro datblygiad plant ifanc.

hysbyseb

Yn ogystal, yn ystod ei hymweliad, cynhaliodd yr ombwdsmon Plant A.Sain gyfarfod ar wahân ag Ymgynghorydd Amddiffyn Cymdeithasol y cwmni rhyngwladol «Socieux +» Marzena Breza, y mae posibiliadau cydweithredu â hi ar gyflwyno'r sefydliad maeth (proffesiynol) trafodwyd teuluoedd.

Mae'r partïon wedi cytuno i gyfnewid gwybodaeth berthnasol a chynnal cysylltiadau mewn materion sy'n amddiffyn hawliau plant.

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Mae deialog rhyng-seneddol rhwng Kazakhstan a Gwlad Belg yn ehangu

cyhoeddwyd

on

Cyfarfu Llysgennad Kazakhstan i Wlad Belg Margulan Baimukhan â Chadeirydd Tŷ Cynrychiolwyr Senedd Gwlad Belg Eliane Tillieux, pan drafododd y pleidiau gyflwr presennol a rhagolygon cydweithredu dwyochrog rhwng Kazakhstan a Gwlad Belg.

Siaradodd y Llysgennad M. Baimukhan am y diwygiadau gwleidyddol ac economaidd-gymdeithasol parhaus yn Kazakhstan, a gychwynnwyd gan Arlywydd Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev o fewn fframwaith y cysyniad o «wladwriaeth y clyw». Trafodwyd materion brechu yn Kazakhstan a chynhyrchu brechlyn Kazakhstani «QazVac» hefyd.

Rhoddodd E.Tillieux, a oedd yn cynrychioli’r Blaid Sosialaidd (PS) Ffrangeg fawr yn senedd Gwlad Belg, asesiad cadarnhaol o’r trawsnewidiadau cymdeithasol-wleidyddol a lefel brechu’r boblogaeth yn Kazakhstan.

hysbyseb

Wrth drafod materion ehangu cysylltiadau rhyng-seneddol rhwng y ddwy wlad, nododd y siaradwr o Wlad Belg ddeinameg gynyddol y ddeialog ryng-seneddol rhwng y ddwy wlad. Yn ôl iddi, trafodaethau ar-lein gyda Chadeirydd Majilis Senedd Kazakhstan Nurlan Nigmatulin ym mis Mai 2021, yn ogystal â chyfarfod tairochrog o ddau siaradwr senedd Gwlad Belg gyda phennaeth y Majilis ar Fedi 8, 2021 yn Fienna o fewn fframwaith y 5th Rhoddodd Cynhadledd Siaradwyr Senedd y Byd ysgogiad ychwanegol i ddatblygiad y ddeialog ryng-seneddol.

Croesawodd y pleidiau hefyd ddatblygiad parhaus cydweithredu rhwng y grwpiau cyfeillgarwch seneddol. Cynhaliwyd cyfarfod olaf Cadeirydd y Pwyllgor Materion Rhyngwladol, Amddiffyn a Diogelwch Majilis y Senedd Aigul Kuspan gyda Phennaeth y Grŵp Rhyng-seneddol ar Gydweithrediad «Gwlad Belg - Canolbarth Asia» Tim Vandenput ym mis Mehefin 2021.

Yng nghyd-destun diplomyddiaeth economaidd, croesawodd y partïon ymweliad mentrau Gwlad Belg â Kazakhstan sydd ar ddod, a gynlluniwyd ym mis Tachwedd 2021 gyda chefnogaeth asiantaethau buddsoddi Gwlad Belg AWEX a FIT. Heddiw, Gwlad Belg yw un o'r buddsoddwyr mwyaf yn economi Kazakhstan, mae nifer y buddsoddiadau yng Ngwlad Belg yn fwy na 9 biliwn o ddoleri'r UD.

hysbyseb

Pwnc sgwrsio ar wahân oedd datblygu cymdeithas sifil, cydraddoldeb rhywiol yn Kazakhstan, addysg uwch, ecoleg, diogelwch rhanbarthol a'r sefyllfa yn Afghanistan. Croesawodd y gwleidydd o Wlad Belg, gan nodi rôl sylweddol menywod ym mywyd gwleidyddol, y nifer cynyddol o fenywod yn Senedd Kazakh a phleidiau gwleidyddol. Yn ogystal, cododd y sefyllfa o amgylch Môr Aral, ymdrechion Kazakhstan i frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd yng nghyd-destun Cynhadledd y Cenhedloedd Unedig ar Newid Hinsawdd yn Glasgow (COP-26) ddiddordeb penodol yn E.Tillieux. Gan ateb cwestiynau, siaradodd diplomydd Kazakh hefyd am fentrau rhyngwladol Arlywydd Cyntaf Kazakhstan - Elbasy Nursultan Nazarbayev wrth beidio â lluosogi arfau niwclear a safle prawf niwclear Semipalatinsk, mae 30 mlynedd ers ei gau yn cael ei nodi eleni.

Ar ddiwedd y cyfarfod, ailddatganodd y Llysgennad M. Baimukhan wahoddiad ochr Kazakh i’r Llefarydd Gwlad Belg E.Tillieux a dirprwyon Gwlad Belg dalu ymweliad swyddogol â Kazakhstan.

Parhau Darllen

Kazakhstan

Sylwebaeth gan Benedikt Sobotka, Is-gennad Anrhydeddus Kazakhstan yn Lwcsembwrg, ar Anerchiad Cyflwr y Genedl yr Arlywydd Tokayev

cyhoeddwyd

on

“Rydym yn cael ein hannog i weld ystod eang o bolisïau a fydd yn gosod y naws ar gyfer trawsnewid Kazakhstan yn y blynyddoedd i ddod, a chan uchelgais glir y wlad i gyrraedd niwtraliaeth carbon erbyn 2060. Mae'r cynnydd wrth ddatblygu nodau sero net y wlad wedi bod yn drawiadol - Kazakhstan oedd y wlad gyntaf yng Nghanol Asia i sefydlu Cynllun Masnachu Allyriadau cenedlaethol i roi pris ar garbon. Yn gynharach eleni, mabwysiadodd y wlad God Amgylcheddol newydd i gyflymu'r newid i arferion cynaliadwy.  

"Un o alluogwyr allweddol trosglwyddiad Kazakhstan i sero net dros y degawdau nesaf fydd digideiddio. Rydym yn croesawu ymdrechion Kazakhstan i roi twf digidol wrth galon gweledigaeth y wlad ar gyfer y dyfodol. Dros y blynyddoedd, mae Kazakhstan wedi cymryd trawsnewidiad digidol i lefel newydd. , gan fuddsoddi'n helaeth mewn technolegau 'dinas glyfar' newydd i wella ac awtomeiddio gwasanaethau dinas a bywyd trefol. Mae'r wlad wedi llwyddo i sefydlu ecosystem ddigidol arloesol yng Nghanol Asia sydd wedi'i hatgyfnerthu trwy greu Canolfan Ariannol Ryngwladol Astana a Chanolfan Astana , yn gartref i gannoedd o gwmnïau technoleg sy'n mwynhau statws treth ffafriol. 

"Yn sail i'r trawsnewid technolegol hwn mae ymrwymiad Kazakhstan i atebion dysgu digidol, a ddyluniwyd i gataleiddio dros 100,000 o arbenigwyr TG i ddatblygu sgiliau technegol sy'n rhan annatod o'r Pedwerydd Chwyldro Diwydiannol. Mae'r newid i gyfleoedd dysgu digidol hefyd wedi'i adlewyrchu yn null Kazakhstan tuag at addysg - gyda chynlluniau i greu 1000 o ysgolion newydd, bydd ymrwymiad y wlad i uwchsgilio ieuenctid yn allweddol i greu economi gynhwysol a chynaliadwy yn y dyfodol. ”

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd