Cysylltu â ni

Kazakhstan

Mae Kazakhstan yn casglu 5 medal yng Ngemau Paralympaidd 2020 Tokyo

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Casglodd Kazakhstan bum medal - un aur, tair arian ac un efydd - yng Ngemau Paralympaidd Haf 2020 Tokyo yn Japan, mae Kazinform wedi dysgu o wefan swyddogol y digwyddiad. Cododd para-godwr pŵer Kazakhstan David Degtyarev Kazakhstan i'w unig fedal aur yng Ngemau Paralympaidd Tokyo 2020.

Llwyddodd Kazakhstan i dynnu pob un o'r tair medal arian mewn jiwdo gan fod Anuar Sariyev, Temirzhan Daulet a Zarina Baibatina i gyd yn cipio arian yng nghategorïau pwysau Dynion -60kg, Dynion -73kg a Merched + 70kg, yn y drefn honno. Ymsefydlodd para-nofiwr Kazakhstani Nurdaulet Zhumagali am efydd yn nigwyddiad Trawiad y Fron 100m Dynion. Mae Tîm Kazakhstan yn safle 52 yn y cyfrif medalau cyffredinol yng Ngemau Paralympaidd Tokyo 2020 ynghyd â'r Ffindir. Mae China ar frig y fedal yn sefyll gyda 207 o fedalau, gan gynnwys 96 aur, 60 arian a 51 efydd. Yn ail mae Prydain Fawr gyda 124 o fedalau. Mae'r UD yn drydydd gyda 104 o fedalau.

hysbyseb

Gwlad Belg

Mae'r Ombwdsmon dros Hawliau Plant Kazakhstan Aruzhan Sain yn cwrdd â'i chydweithwyr yng Ngwlad Belg

cyhoeddwyd

on

Er mwyn astudio’r profiad gorau o Wlad Belg ym maes gwaith gyda phlant ag anableddau, rhaglenni cymdeithasol i gefnogi plant a’u teuluoedd, yn ogystal â threfnu addysg integredig a chynhwysol, cyfarfu’r Ombwdsmon dros Hawliau Plant Kazakhstan Aruzhan Sain â Gwlad Belg cynrychiolwyr ym maes hawliau plant. Trefnwyd ymweliad Sain gyda chymorth Llysgenhadaeth Kazakhstan yng Ngwlad Belg.

Yn ystod y cyfarfod â Chadeirydd y Comisiwn Cenedlaethol ar Hawliau Plentyn Gwlad Belg Karin Van Laethem, materion cydlynu ymdrechion yr awdurdodau ar y lefel ffederal ac ar lefel cymunedau a rhanbarthau Gwlad Belg sy'n delio â materion hawliau plant. eu trafod. Oherwydd strwythur tiriogaethol a gweinyddol y wlad, mae sefydliadau hawliau dynol annibynnol y Deyrnas yn gweithredu ar y lefel ranbarthol.

Yn hyn o beth, ymwelodd Ombwdsmon Kazakh ag Asiantaeth Ranbarthol Wallonia ar gyfer Gwell Bywyd (AVIQ), yn ogystal â'r Sefydliad Datblygu Plant a Theuluoedd (IDEF), lle'r oedd system Gwlad Belg o gefnogaeth seicolegol, feddygol a chymdeithasol i blant ag anableddau. wedi'i gyflwyno'n fanwl.

hysbyseb

Yn ei dro, rhannodd A.Sain wybodaeth am y gwaith a wnaed yn Kazakhstan i wella ansawdd bywyd plant ag anableddau, a'i bwrpas yw adeiladu system gyda gwarant o ganfod yn gynnar a chymorth cynnar i leihau plant ag anableddau. Yn ôl yr Ombwdsmon Plant, mae'n bwysig darparu dull unigol o drin plant â nam swyddogaethol gyda'r nifer angenrheidiol o wasanaethau a dulliau technegol o adsefydlu. Dywedodd wrth ei chydweithwyr yng Ngwlad Belg am ddiwygiadau Kazakhstani ym maes darparu cylchoedd chwaraeon a chreadigol i blant ar draul cyllideb y wladwriaeth.

Yn ystod ymweliad â'r Sefydliad Brenhinol i Bobl ag Anableddau Cyhyrysgerbydol (IRAHM) ym Mrwsel, adolygwyd profiad rhaglenni adsefydlu ar gyfer plentyn, gan ystyried nodweddion ei gyflwr corfforol a'i broffil seicolegol.

Ynghyd â hyn, cyfarfu Ombwdsmon Kazakh â’r Comisiynydd Cyffredinol dros Hawliau Plentyn Cymuned Ffrainc «Ffederasiwn Wallonia-Brwsel» Bernard De Vos, a siaradodd am y polisi integreiddio ym maes addysg gynhwysol ar gyfer plant ag anableddau datblygiadol a integreiddio plant mudol. Cytunodd y partïon bod trafodaethau ar y materion hyn ym mhob gwlad a chwilio am y llwybr cywir. Wrth drafod y system atal ac ymyrraeth gynnar, nododd ombwdsmyn y ddwy wlad bwysigrwydd sgrinio babanod newydd-anedig a monitro datblygiad plant ifanc.

hysbyseb

Yn ogystal, yn ystod ei hymweliad, cynhaliodd yr ombwdsmon Plant A.Sain gyfarfod ar wahân ag Ymgynghorydd Amddiffyn Cymdeithasol y cwmni rhyngwladol «Socieux +» Marzena Breza, y mae posibiliadau cydweithredu â hi ar gyflwyno'r sefydliad maeth (proffesiynol) trafodwyd teuluoedd.

Mae'r partïon wedi cytuno i gyfnewid gwybodaeth berthnasol a chynnal cysylltiadau mewn materion sy'n amddiffyn hawliau plant.

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Mae deialog rhyng-seneddol rhwng Kazakhstan a Gwlad Belg yn ehangu

cyhoeddwyd

on

Cyfarfu Llysgennad Kazakhstan i Wlad Belg Margulan Baimukhan â Chadeirydd Tŷ Cynrychiolwyr Senedd Gwlad Belg Eliane Tillieux, pan drafododd y pleidiau gyflwr presennol a rhagolygon cydweithredu dwyochrog rhwng Kazakhstan a Gwlad Belg.

Siaradodd y Llysgennad M. Baimukhan am y diwygiadau gwleidyddol ac economaidd-gymdeithasol parhaus yn Kazakhstan, a gychwynnwyd gan Arlywydd Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev o fewn fframwaith y cysyniad o «wladwriaeth y clyw». Trafodwyd materion brechu yn Kazakhstan a chynhyrchu brechlyn Kazakhstani «QazVac» hefyd.

Rhoddodd E.Tillieux, a oedd yn cynrychioli’r Blaid Sosialaidd (PS) Ffrangeg fawr yn senedd Gwlad Belg, asesiad cadarnhaol o’r trawsnewidiadau cymdeithasol-wleidyddol a lefel brechu’r boblogaeth yn Kazakhstan.

hysbyseb

Wrth drafod materion ehangu cysylltiadau rhyng-seneddol rhwng y ddwy wlad, nododd y siaradwr o Wlad Belg ddeinameg gynyddol y ddeialog ryng-seneddol rhwng y ddwy wlad. Yn ôl iddi, trafodaethau ar-lein gyda Chadeirydd Majilis Senedd Kazakhstan Nurlan Nigmatulin ym mis Mai 2021, yn ogystal â chyfarfod tairochrog o ddau siaradwr senedd Gwlad Belg gyda phennaeth y Majilis ar Fedi 8, 2021 yn Fienna o fewn fframwaith y 5th Rhoddodd Cynhadledd Siaradwyr Senedd y Byd ysgogiad ychwanegol i ddatblygiad y ddeialog ryng-seneddol.

Croesawodd y pleidiau hefyd ddatblygiad parhaus cydweithredu rhwng y grwpiau cyfeillgarwch seneddol. Cynhaliwyd cyfarfod olaf Cadeirydd y Pwyllgor Materion Rhyngwladol, Amddiffyn a Diogelwch Majilis y Senedd Aigul Kuspan gyda Phennaeth y Grŵp Rhyng-seneddol ar Gydweithrediad «Gwlad Belg - Canolbarth Asia» Tim Vandenput ym mis Mehefin 2021.

Yng nghyd-destun diplomyddiaeth economaidd, croesawodd y partïon ymweliad mentrau Gwlad Belg â Kazakhstan sydd ar ddod, a gynlluniwyd ym mis Tachwedd 2021 gyda chefnogaeth asiantaethau buddsoddi Gwlad Belg AWEX a FIT. Heddiw, Gwlad Belg yw un o'r buddsoddwyr mwyaf yn economi Kazakhstan, mae nifer y buddsoddiadau yng Ngwlad Belg yn fwy na 9 biliwn o ddoleri'r UD.

hysbyseb

Pwnc sgwrsio ar wahân oedd datblygu cymdeithas sifil, cydraddoldeb rhywiol yn Kazakhstan, addysg uwch, ecoleg, diogelwch rhanbarthol a'r sefyllfa yn Afghanistan. Croesawodd y gwleidydd o Wlad Belg, gan nodi rôl sylweddol menywod ym mywyd gwleidyddol, y nifer cynyddol o fenywod yn Senedd Kazakh a phleidiau gwleidyddol. Yn ogystal, cododd y sefyllfa o amgylch Môr Aral, ymdrechion Kazakhstan i frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd yng nghyd-destun Cynhadledd y Cenhedloedd Unedig ar Newid Hinsawdd yn Glasgow (COP-26) ddiddordeb penodol yn E.Tillieux. Gan ateb cwestiynau, siaradodd diplomydd Kazakh hefyd am fentrau rhyngwladol Arlywydd Cyntaf Kazakhstan - Elbasy Nursultan Nazarbayev wrth beidio â lluosogi arfau niwclear a safle prawf niwclear Semipalatinsk, mae 30 mlynedd ers ei gau yn cael ei nodi eleni.

Ar ddiwedd y cyfarfod, ailddatganodd y Llysgennad M. Baimukhan wahoddiad ochr Kazakh i’r Llefarydd Gwlad Belg E.Tillieux a dirprwyon Gwlad Belg dalu ymweliad swyddogol â Kazakhstan.

Parhau Darllen

Kazakhstan

Sylwebaeth gan Benedikt Sobotka, Is-gennad Anrhydeddus Kazakhstan yn Lwcsembwrg, ar Anerchiad Cyflwr y Genedl yr Arlywydd Tokayev

cyhoeddwyd

on

“Rydym yn cael ein hannog i weld ystod eang o bolisïau a fydd yn gosod y naws ar gyfer trawsnewid Kazakhstan yn y blynyddoedd i ddod, a chan uchelgais glir y wlad i gyrraedd niwtraliaeth carbon erbyn 2060. Mae'r cynnydd wrth ddatblygu nodau sero net y wlad wedi bod yn drawiadol - Kazakhstan oedd y wlad gyntaf yng Nghanol Asia i sefydlu Cynllun Masnachu Allyriadau cenedlaethol i roi pris ar garbon. Yn gynharach eleni, mabwysiadodd y wlad God Amgylcheddol newydd i gyflymu'r newid i arferion cynaliadwy.  

"Un o alluogwyr allweddol trosglwyddiad Kazakhstan i sero net dros y degawdau nesaf fydd digideiddio. Rydym yn croesawu ymdrechion Kazakhstan i roi twf digidol wrth galon gweledigaeth y wlad ar gyfer y dyfodol. Dros y blynyddoedd, mae Kazakhstan wedi cymryd trawsnewidiad digidol i lefel newydd. , gan fuddsoddi'n helaeth mewn technolegau 'dinas glyfar' newydd i wella ac awtomeiddio gwasanaethau dinas a bywyd trefol. Mae'r wlad wedi llwyddo i sefydlu ecosystem ddigidol arloesol yng Nghanol Asia sydd wedi'i hatgyfnerthu trwy greu Canolfan Ariannol Ryngwladol Astana a Chanolfan Astana , yn gartref i gannoedd o gwmnïau technoleg sy'n mwynhau statws treth ffafriol. 

"Yn sail i'r trawsnewid technolegol hwn mae ymrwymiad Kazakhstan i atebion dysgu digidol, a ddyluniwyd i gataleiddio dros 100,000 o arbenigwyr TG i ddatblygu sgiliau technegol sy'n rhan annatod o'r Pedwerydd Chwyldro Diwydiannol. Mae'r newid i gyfleoedd dysgu digidol hefyd wedi'i adlewyrchu yn null Kazakhstan tuag at addysg - gyda chynlluniau i greu 1000 o ysgolion newydd, bydd ymrwymiad y wlad i uwchsgilio ieuenctid yn allweddol i greu economi gynhwysol a chynaliadwy yn y dyfodol. ”

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd