Cysylltu â ni

Kazakhstan

Actor Kazakh yn ennill gwobr yr Actor Gorau yng Ngŵyl Ffilm y Byd Asiaidd 2021 yn LA

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Actor Kazakh Tolepbergen Baissakalov (Yn y llun, chwith) enillodd wobr yr Actor Gorau am ei rôl yn y Tân ffilm a gyfarwyddwyd gan Aizhan Kassymbek yng Ngŵyl Ffilm y Byd Asiaidd 2021 (AWFF), adroddodd cynhyrchydd y ffilm Diana Ashimova ar ei Instagram, yn ysgrifennu Saniya Bulatkulova in diwylliant.

Perfformiwyd y ffilm am y tro cyntaf yn 26ain Gŵyl Ffilm Ryngwladol yn Busan.

Eleni, cyflwynwyd 30 ffilm o fwy nag 20 gwlad yn yr ŵyl.

hysbyseb

Mae'r AWFF, sy'n cael ei gynnal am y seithfed tro, yn dod â'r gorau o'r detholiad eang o sinema Asiaidd y Byd i Los Angeles i dynnu cydnabyddiaeth i wneuthurwyr ffilm y rhanbarth a chryfhau'r cysylltiadau rhwng diwydiannau ffilm Asiaidd a Hollywood.

Mae'r ddrama gymdeithasol gydag elfennau o gomedi yn adrodd y stori am ddyn canol oed cyffredin, sy'n ceisio adeiladu ei fywyd mewn megapolis ac yn gwneud ei orau i fwydo ei deulu. Mae'n ymddangos iddo na fydd problemau byth yn dod i ben wrth iddo fyw mewn dyledion diddiwedd. Mae'n darganfod bod ei ferch yn ei harddegau yn feichiog ac yn ceisio dod o hyd i'r tad i gymryd rhan mewn antur hurt yn unig, sy'n ei helpu i ddeall y pethau pwysicaf mewn bywyd.

Perfformiwyd y ffilm am y tro cyntaf yn 26ain Gŵyl Ffilm Ryngwladol yn Busan.

hysbyseb

Yr wythnos diwethaf, dyfarnwyd Baissakalov yn Actor Gorau yn chweched Gŵyl Ffilm Ryngwladol Sochi Rwseg-Prydain a Gwobrau Ffilm IRIDA.

Rhannwch yr erthygl hon:

Kazakhstan

Bydd partneriaeth â'r UE yn angori cynnydd Kazakhstan yn y dyfodol

cyhoeddwyd

on

Mae arlywydd Kazakhstan yn esbonio sut mae ei wlad wedi profi ei hun i fod yn bartner eithriadol o ddibynadwy i'r UE ac yn gobeithio y bydd ei ymweliad â Brwsel yn 'agor y drws i gyfleoedd newydd.

Ar wawr y 1990au, daeth dau o bwerdai daearyddol mawr Ewrasia i fodolaeth ar yr un foment bron. Rhagflaenwyd casgliad Cytundeb Maastricht, testun sefydlu'r Undeb Ewropeaidd, ym mis Chwefror 1992 wythnosau ynghynt gan ddatganiad ffurfiol Kazakhstan o annibyniaeth ar yr Undeb Sofietaidd, yn ysgrifennu Kassym-Jomart Tokayev, Llywydd Gweriniaeth Kazakhstan.

Yn ystod y 30 mlynedd ers y sifftiau diffiniol hyn, mae'r UE a gwlad fwyaf Canolbarth Asia - yn wir, y nawfed wlad fwyaf yn y byd - wedi cael trawsnewidiad radical a chyffrous. Mae'n anrhydedd fawr, ar ôl cael fy mhenodi'n Ddirprwy Weinidog Tramor cyntaf Kazakhstan yn fuan ar ôl annibyniaeth, i fod bellach yn arwain fy ngwlad fel Arlywydd i'w phedwaredd ddegawd.

Pan ymwelodd fy rhagflaenydd, Nursultan Nazarbayev, â Brwsel am y tro cyntaf ym mis Chwefror 1993, ychydig a allai fod wedi rhagweld i ba raddau y byddai cysylltiadau UE-Kazakstan yn tyfu ac yn arallgyfeirio. Mae'r hyn y gallai rhai fod wedi'i weld i ddechrau fel perthynas o gymorth anghymesur wedi dod yn un o bartneriaeth wirioneddol, yn seiliedig ar fuddiannau gorgyffwrdd dirifedi a buddion i'r ddwy ochr.

hysbyseb

Rwy'n credu bod Kazakhstan wedi profi ei hun i fod yn bartner eithriadol ddibynadwy o'r UE ac actorion rhyngwladol eraill dros y tri degawd diwethaf

Mae ein rhai ni'n undebau sydd wedi'u hadeiladu ar gyfer, a chan, bobl amrywiol; lleoedd cydgyfeirio lle gall llawer o ethnigrwydd a diwylliannau ddod ynghyd fel un.

Heddiw, yr UE yw partner masnachol mwyaf arwyddocaol Kazakhstan, gan gyfrif am ryw 40% o fasnach allanol. Yn hollbwysig, mae'r llifoedd yn mynd i'r ddau gyfeiriad - gyda echdynion a chynhyrchion bwyd yn mynd i'r Gorllewin, a pheiriannau a fferyllol yn mynd i'r Dwyrain, heb sôn am fuddsoddiad tramor sylweddol yr UE yn Kazakhstan.

hysbyseb

Nid oes tystiolaeth o unrhyw gyfleoedd buddsoddi hyn nag yng Nghanolfan Ariannol Ryngwladol Astana, lle mae cwmnïau 70 - a chyfrif - yr UE yn gweithredu o dan drefn ffafriol treth, fisa a chyflogaeth.

Yn sail i'r bondiau hyn mae ein Cytundeb Partneriaeth a Chydweithrediad Gwell (EPCA), a gadarnhawyd gan yr holl aelod-wladwriaethau ac sydd mewn grym ar ei ffurf bresennol ers mis Mawrth 2020. Fel Uchel Gynrychiolydd ar gyfer Materion Tramor a Pholisi Diogelwch, ac Is-lywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Josep Dywedodd Borrell ar adeg ei gadarnhau, mae ehangder a dyfnder ein perthynas wedi symud ymlaen yn anfesuradwy - ac ymhell y tu hwnt i fond masnachol yn unig.

Rwy'n credu bod Kazakhstan wedi profi ei hun i fod yn bartner eithriadol ddibynadwy o'r UE ac actorion rhyngwladol eraill dros y tri degawd diwethaf, nid yn unig yn y meysydd yr wyf yn eu hamlinellu uchod, ond hefyd wrth helpu i gyflawni a chynnal sefydlogrwydd yn ein rhanbarthau cyfagos - nid lleiaf yn dilyn digwyddiadau diweddar yn Afghanistan. Mae'n anrhydedd i ni fod yn cynnal rhan o Genhadaeth y Cenhedloedd Unedig i Affghanistan yn Almaty dros dro, lle gall ei waith dyngarol a diogelwch hanfodol barhau'n gyflym.

Wrth ymweld â Brwsel yr wythnos hon, mae ymdeimlad o botensial a phosibilrwydd mawr yn yr hyn y gall Kazakhstan a'r UE ei gyflawni mewn partneriaeth. Rwy'n gobeithio y bydd yr ymweliad hwn yn agor y drws i gyfleoedd newydd ac yn cyflymu ymdrechion i fynd i'r afael â'n heriau cyffredin. Edrychaf ymlaen at 30 mlynedd nesaf ein stori gyda disgwyliad mawr.

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen

Kazakhstan

Pen-blwydd annibyniaeth Kazakhstan yn 30 oed: Cyflawniadau a Chanlyniadau

cyhoeddwyd

on

Y darn dadansoddol diweddar gyhoeddi ar Zakon.kz, siop newyddion ar-lein, sy'n cael ei chyfieithu o Rwseg, yn datgelu llwybr Kazakhstan i gynnydd economaidd a datblygu cynaliadwy er 1991. Mae'n dangos sut y cyflawnodd y wlad ganlyniadau sylweddol wrth weithredu diwygiadau marchnad ar raddfa fawr yn yr ôl-Sofietaidd. lle, Adroddiad Staff, Annibyniaeth Kazakhstan: 30 Mlynedd, Cenedl.

Mae Kazakhstan yn dathlu ei ben-blwydd yn 30 oed o annibyniaeth eleni. Yn ystod yr amser hwn, newidiodd y wlad ei delwedd ar yr arena ryngwladol ac mae wedi dod yn arweinydd economaidd a gwleidyddol yn y rhanbarth. 

Cofeb Kazakh Eli. Mae'r heneb yn symbol o hanes modern Kazakhstan a'i phobl. Mae uchder yr heneb o 91 metr yn nodi 1991 pan ddaeth Kazakhstan yn annibynnol. Credyd llun: Elbasy.kz.

“Mae eleni’n nodi 30 mlynedd ers Annibyniaeth Kazakhstan. Mae hwn yn ddyddiad pwysig wrth gryfhau gwladwriaeth a rhyddid adfywiedig Kazakh, a freuddwydiodd ein cyndeidiau. Am hanes, mae 30 mlynedd yn foment sy'n hedfan heibio yng nghyffiniau llygad. Fodd bynnag, i lawer o bobl mae hwn yn oes gyfan o anawsterau a llawenydd, argyfyngau a chynnydd, ”meddai Llywydd Kazakh Kassym-Jomart Tokayev yn ei erthygl o’r enw“ Independence Above All. ”

hysbyseb

Y blynyddoedd cyntaf o annibyniaeth oedd y rhai anoddaf i'r wlad. Etifeddodd Kazakhstan economi wan. Yn 1991, gostyngodd Cynnyrch Domestig Gros y wlad 11 y cant. Dim ond erbyn diwedd 1996 yr oedd y newid yn bosibl, pan gynyddodd 0.5 y cant. Y flwyddyn nesaf, roedd y twf yn 2 y cant. Y gyfradd chwyddiant ym 1991 oedd 147.12 y cant gyda chynnydd misol mewn prisiau o 57-58 y cant. Yn 1992, roedd y ffigur hwn eisoes yn hafal i 2962.81 y cant. Cafodd y sefyllfa ei lefelu ar ddiwedd 1993, gan osod y gyfradd gyfartalog ar oddeutu 2169.8 y cant. Ym 1994, cafodd ei dorri hanner i 1160.26 y cant, gyda'r dirywiad yn y blynyddoedd canlynol yn cyrraedd 1.88 y cant ym 1997.

Mae'r syniad o greu prifddinas newydd yn Kazakstan yn perthyn i Nursultan Nazarbayev. Gwnaed y penderfyniad i drosglwyddo'r brifddinas o Almaty i Akmola ar Orffennaf 6, 1994. Ailenwyd Astana i ddinas Nur-Sultan ar 23 Mawrth, 2019. Credyd llun: Elbasy.kz.

Yn yr un cyfnod, cyrhaeddodd y gyfradd ddiweithdra 4.6 y cant. Ym 1995, gostyngodd i 3.2 y cant. Rhwng 1992 a 1994, bu cynnydd sydyn yn y gyfradd ddiweithdra gydag all-lif enfawr o'r boblogaeth - gadawodd 1.1 miliwn o bobl y wlad. Diffyg cyllideb y wlad erbyn 1994 oedd 20.6 biliwn tenge (UD $ 47.8 miliwn).

hysbyseb

Datblygodd a lansiodd llywodraeth Kazakh y Strategaeth ar gyfer Datblygiad Gwleidyddol ac Economaidd y wlad hyd at 2005. Yn ôl y strategaeth, cychwynnodd y llywodraeth raglen o breifateiddio, diwygiadau economaidd, a lansiodd y trawsnewidiad o'r economi gynlluniedig Sofietaidd i economi marchnad . Rhwng 1991 a 2000, ymddangosodd dosbarth cyfan o fusnesau bach a chanolig yn Kazakhstan. Fe wnaethant brynu 34500 o wrthrychau eiddo'r wladwriaeth ar gyfer 215.4 biliwn tenge (UD $ 499.7 miliwn). 

Yn ôl y Weinyddiaeth Economi, mae Kazakhstan wedi dangos cyflawniadau sylweddol wrth weithredu diwygiadau marchnad ar raddfa fawr yn y gofod ôl-Sofietaidd. Mae'r wlad wedi denu mwy na $ 380 biliwn o fuddsoddiadau uniongyrchol tramor, sy'n cyfrif am 70 y cant o gyfanswm mewnlif y buddsoddiadau i ranbarth Canol Asia.

Yn 1997, wynebodd y wladwriaeth argyfwng economaidd arall a achoswyd gan gwymp sydyn yn y farchnad Asiaidd. Fe darodd yr argyfwng hwn yr holl chwaraewyr economaidd, a ddaeth, wrth geisio elw o fuddsoddiadau yn economïau Dwyrain a De-ddwyrain Asia, a oedd yn tyfu'n gyflym, i fethdaliad. Roedd y colledion ariannol yn gyfanswm o biliynau o ddoleri, a effeithiodd ar economïau gwledydd yr hen wledydd Sofietaidd, gan gynnwys Kazakhstan.

Dilynwyd all-lif cyfalaf gan gwymp ym mhrisiau ynni a nwyddau ar farchnadoedd y byd. Arweiniodd yr aliniad hwn at ansefydlogi economaidd yn Rwsia, a ddylanwadodd ar y gostyngiad yng nghost nwyddau Rwseg ac, o ganlyniad, a gafodd effaith ar gynhyrchwyr Kazakhstani. Er mwyn sefydlogi'r farchnad ddomestig, gostyngodd awdurdodau Kazakh fewnforion o wledydd cyfagos, a dibrisio arian cyfred Kazakh. Fe arbedodd economi’r wlad rhag cynnwrf ar raddfa fawr.

Yn ôl Banc Datblygu Asia, roedd polisïau economaidd pragmatig Kazakhstan wedi helpu'r wlad i ddod yn wladwriaeth incwm canolig uchaf ac yn arweinydd economaidd a gwleidyddol yng Nghanol Asia.

Mae Kazakhstan wedi llwyddo i leihau tlodi, cynyddu mynediad y boblogaeth i addysg gynradd, a gwella cydraddoldeb rhywiol a nawdd cymdeithasol i blant a mamau. Yn ôl yr ystadegau, mae cyfran y tlawd, yn seiliedig ar y llinell dlodi genedlaethol, o gymharu â 2001 yn y wlad wedi gostwng o 46.7 y cant i 2.6 y cant. Yn ôl y Sefydliad Llafur Rhyngwladol, mae cyfradd diweithdra gyson isel yn Kazakhstan. Er 2011, nid yw'r dangosydd hwn erioed wedi rhagori ar 5 y cant.

Ers sawl blwyddyn bellach, mae awdurdodau Kazakh wedi bod yn dilyn rhaglen o arallgyfeirio economi'r wlad. Mae'r llywodraeth yn gweithredu rhaglenni i foderneiddio amaethyddiaeth, gwella'r defnydd o adnoddau cyhoeddus, cynyddu cynhyrchiant yn y sector heblaw olew, a sicrhau trosglwyddiad y diwydiant gweithgynhyrchu i ddiwydiannau mwy addawol sydd â photensial allforio uchel.

Er mwyn cynnal cyfraddau uchel o dwf economaidd, mae Kazakhstan yn ceisio gweithredu newidiadau strwythurol yn yr economi, a adlewyrchwyd yng Nghyfeiriad y Llywydd Cyntaf ffordd Kazakstan 2050: Nod Cyffredin, Buddiannau Cyffredin, Dyfodol Cyffredin yn 2014.

Yn ddiweddar cymerodd y wlad y llwybr tuag at economi sy'n canolbwyntio ar arloesi gan anelu at ffurfio amgylchedd busnes ffafriol a hinsawdd fuddsoddi a chynyddu dwyster a chynhyrchedd yr economi genedlaethol.

Yn ôl arbenigwr Kazakh Andrei Chebotarev, er gwaethaf y pandemig a dirywiad cyffredinol mewn CMC, erbyn diwedd 2020, tyfodd y diwydiant gweithgynhyrchu 3.9 y cant. Mae gwerth ychwanegol gros hefyd yn tyfu, sy'n gyfanswm o 9.3 triliwn o ddeg (UD $ 21.5 miliwn) dros y flwyddyn ddiwethaf. Mae allforion cynhyrchion â gwerth uchel hefyd wedi cynyddu 5%. 

Gwnaeth arallgyfeirio'r economi ei gwneud hi'n bosibl i fwy a mwy o gynhyrchion lleol fynd i mewn i'r marchnadoedd ledled y wlad. Nid yw eu hansawdd yn israddol i ansawdd gweithgynhyrchwyr tramor.

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen

Kazakhstan

Kazakhstan - Mae archddyfarniad arlywyddol yn gwella hawliau dynol

cyhoeddwyd

on

Ym mis Chwefror pasiodd Senedd Ewrop benderfyniad yn beirniadu Kazakhstan am ei record hawliau dynol, gan dynnu sylw at faterion rhyw, sefyllfa grwpiau ac actifyddion cymdeithas sifil, a mynnu bod gweithredwyr a gedwir yn cael eu rhyddhau. Ymatebodd swyddogion Kazakh fod y feirniadaeth yn annheg ac na ddylai'r UE anwybyddu na chymell ymdrechion i wella record y wlad ar hawliau dynol.

Mae meysydd blaenoriaeth y cynllun yn cynnwys ymdrechion i ddileu gwahaniaethu yn erbyn menywod, hybu rhyddid cymdeithasu, mynegiant a rhyddid i fywyd a threfn gyhoeddus. Nod y cynllun hefyd yw cynyddu effeithlonrwydd rhyngweithio â sefydliadau anllywodraethol a gwella hawliau dynol yn y system cyfiawnder troseddol i gael gwared ar artaith a cham-drin carcharorion.

Ar 10 Mehefin 2021, llofnododd Arlywydd Kazakstan Kassym-Jomart Tokayev archddyfarniad i wella record hawliau dynol y wlad.

Roedd yn cynnwys ymdrechion i ddileu gwahaniaethu yn erbyn menywod, hybu rhyddid cymdeithasu, mynegiant a rhyddid i fywyd a threfn gyhoeddus. Nod y cynllun hefyd yw cynyddu effeithlonrwydd rhyngweithio â sefydliadau anllywodraethol a gwella hawliau dynol yn y system cyfiawnder troseddol i gael gwared ar artaith a cham-drin carcharorion. Pwysleisiodd hawliau dinasyddion ag anableddau a dioddefwyr masnachu mewn pobl fel meysydd blaenoriaeth, yn ogystal â sicrhau'r hawl i ryddid cymdeithasu, mynegiant a 'threfn gyhoeddus'. Daw'r archddyfarniad ar sodlau dwy flynedd o anghytuno a phrotestiadau uwch yn Kazakhstan.

hysbyseb

Mae Tokayev wedi goruchwylio sawl diwygiad sylweddol, gan gynnwys diddymu'r gosb eithaf yn 2019 a chyflwyno etholiad uniongyrchol meiri ardaloedd gwledig a threfi bach. Er efallai na fydd y meysydd mater y soniodd Tokayev amdanynt yn benodol yn ei archddyfarniad Mehefin 10fed yn gwahodd ailwampio ysgubol o system wleidyddol Kazakstan, serch hynny, gallai newidiadau polisi wedi'u targedu gael effaith ganlyniadol ar fywydau llawer o bobl.

Roedd yr archddyfarniad yn cynnwys newidiadau i'r Cod Troseddol, fel gyda diwygiadau i reoliadau ar gynulliad heddychlon a basiwyd ym mis Mehefin 2020. Fe wnaeth y gyfraith newydd lacio cyfyngiadau wrth warchod gallu'r wladwriaeth i gyfyngu ar ryddid ymgynnull Kazakhstanis.

O dan y gyfraith newydd, mae angen i drefnwyr gyflwyno rhybudd ymlaen llaw i awdurdodau lleol o hyd, sydd â'r gair olaf ynghylch a ganiateir crynhoad. Mae'r lleoliad ar gyfer cynulliadau yn dal i fod yn ôl disgresiwn awdurdodau lleol hefyd

hysbyseb

Er bod diwygiadau ystyrlon, megis gwella addysg a hygyrchedd i bobl ag anableddau neu agor lle i fenywod yn y gweithlu, mae'n ymddangos yn debygol y bydd ymdrechion i sicrhau rhyddid sifil Kazakhstanis yn golygu cynyddu effeithlonrwydd rhyngweithio â sefydliadau anllywodraethol.

Gallai rhoi hwb i record hawliau dynol Kazakstan ddod â buddion economaidd, gyda darpar fuddsoddwyr tramor yn cael eu denu gan amgylchedd economaidd mwy sefydlog, risg is.

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd