Cysylltu â ni

Kazakhstan

Yn y Fforwm Economaidd yn St Petersburg, mae Llywydd Kazakhstan yn ateb cwestiynau anodd am Agenda a Chysylltiadau Rhyngwladol

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Cymerodd Llywydd Kazakhstan Kassym Jomart Tokayev ran yn y sesiwn lawn yn rhifyn 25 o Fforwm Economaidd Rhyngwladol Saint Petersburg, o'r enw "Y Byd Newydd a'r Cyfleoedd Newydd."

Siaradodd Arlywydd Rwseg Vladimir Putin yn y cyfarfod llawn ynghyd ag arweinydd Kazakhstan.

cymryd rhan hefyd trwy fideo-gynadledda. Anfonodd Xi Jinping, Llywydd Tsieina, neges fideo at gyfranogwyr.

Pwysleisiodd Tokayev fod y fforwm yn digwydd yng nghanol mwy o gythrwfl gwleidyddol ac economaidd. Mae siociau byd-eang o ganlyniad i'r pandemig a thensiynau geopolitical cynyddol wedi creu realiti newydd. Mae oes y rhanbartholi wedi disodli globaleiddio, gyda'i holl ddiffygion a rhinweddau. Fodd bynnag, mae ailfformatio hen fodelau economaidd a llwybrau masnach yn digwydd ar gyflymder cynyddol. Mae'r byd yn newid yn gyflym. Dywedodd Llywydd Kazakh fod y byd yn newid er gwaeth y rhan fwyaf o'r amser.

Siaradodd Tokayev am ddiwygiadau economaidd a gwleidyddol ar raddfa fawr sy'n digwydd yn Kazakhstan. Nod y diwygiadau hyn yw adfywio gweinyddiaeth gyhoeddus ac adeiladu Kazakhstan Newydd a Theg. " Rydym yn canolbwyntio ein hymdrechion ar sicrhau bod twf economaidd yn cael effaith gymesur ar wella llesiant dinasyddion. Dywedodd Llywydd Kazakhstan ein bod yn anelu at ddatblygu cysylltiadau masnach ac economaidd yn gynaliadwy, agor cyfleusterau cynhyrchu newydd, creu amodau ar gyfer twf adnoddau dynol, a chyflwyno arloesiadau.

Galwodd Tokayev am gryfhau Undeb Economaidd Ewrasiaidd fel blaenoriaeth. Dywedodd Tokayev ei bod yn briodol ac yn fuddiol datblygu strategaeth fasnach EAEU newydd gan ystyried y realiti newydd. Dywedodd fod gwrth-sancsiynau’n annhebygol o arwain at unrhyw ganlyniadau ac y dylem yn lle hynny ddilyn polisi masnach mwy gweithredol, hyblyg a chynhwysfawr, gyda sylw eang i farchnadoedd Asiaidd a marchnadoedd y Dwyrain Canol.”

Pwysleisiodd hefyd bwysigrwydd ehangu masnach a chydweithrediad economaidd gyda gwledydd eraill. Dywedodd Tokayev ei bod yn bosibl i wledydd traddodiadol gyfeillgar fel Tsieina, India, a gwladwriaethau yn Ne a De-ddwyrain Asia ddod yn fuddsoddwyr mawr yn yr economïau rhanbarthol yn y degawd nesaf. " Tsieina eisoes yw prif bartner masnach economaidd a thramor Kazakhstan. Dros y 15 mlynedd diwethaf, mae’r wlad hon wedi buddsoddi mwy na $22 biliwn yn ein heconomi. Dywedodd y Llywydd fod cydweithrediad amlochrog Tsieina yn dasg bwysig i'r wlad.

hysbyseb

Cyffyrddodd arweinydd Kazakhstan â materion cysylltiedig yn ei araith.

Newid yn yr hinsawdd. Siaradodd am gynlluniau i ehangu'r cyfleoedd.

Anogir buddsoddiadau gwyrdd a cheisir atebion i broblemau amgylcheddol. Dywedodd y Llywydd fod rydym yn gweithio i leihau dwysedd ynni CMC, ehangu'r sector ynni adnewyddadwy a lleihau colledion cludo yn yr adran hon ...,".

Cyfeiriodd Tokayev hefyd at gyfalaf dynol o safon yn ogystal â deialog rhyngddiwylliannol adeiladol fel ffynonellau dibynadwy ar gyfer twf economaidd. Cadarnhaodd Tokayev hefyd ei ymrwymiad i amrywiaeth ddiwylliannol Kazakhstan a hyrwyddo deialog rhyng-wareiddiadol ar lefel ryngwladol. Bydd yn adrodd ar Gyngres nesaf Arweinwyr Crefyddau Byd-eang a Thraddodiadol mis Medi.

Dywedodd Tokayev hynny byddai adeiladu Ewrasia economaidd sefydlog, heddychlon a llewyrchus yn ffactor cryf mewn datblygu cynaliadwy a thwf cynhwysol yn fyd-eang.

Yn dilyn cyflwyniadau’r siaradwyr, cafwyd trafodaeth agored gan ddefnyddio fformat cwestiwn-ac-ateb.

Tokayev atebodd yn benodol y cwestiwn ynghylch agwedd Kazakhstan at “weithrediad milwrol arbennig” Rwsia yn yr WcrainEr bod llawer o safbwyntiau, mae gennym gymdeithas agored. Mae Siarter y Cenhedloedd Unedig yn gyfraith ryngwladol fodern. Roedd dwy egwyddor o Siarter y Cenhedloedd Unedig yn gwrthddweud ei gilydd. Maent yn gyfanrwydd tiriogaethol a'r hawl i hunanbenderfyniad. Mae'r egwyddorion hyn yn gwrth-ddweud ei gilydd, felly mae yna lawer o ddehongliadau," meddai. Dywedodd pe bai cenedl yn cael yr hawl i hunanbenderfyniad, bydd mwy na 500 o wledydd ar y Ddaear. Nid ydym yn cydnabod Taiwan, Kosovo, De Ossetia. , neu Abkhazia. Dywedodd y byddai'r egwyddor hon yn berthnasol i endidau lled-wladwriaethol. Yr endidau hyn yw, yn ein barn ni, Luhansk neu Donetsk."

Dywedodd Tokayev yr hoffai “fynegi rhai honiadau i ddatganiadau nifer o ddirprwyon senedd Rwseg”, datganiadau cwbl anghywir ynghylch Kazakhstan, a datganiadau anghywir gan newyddiadurwyr ac artistiaid.” Dywedodd Tokayev, “Rwy’n ddiolchgar bod Vladimir Putin heddiw wedi gosod yn gynhwysfawr allan, yn y diwedd ynghylch Kazakhstan a gwledydd eraill ac yn arbennig i'm gwlad i, safle'r arweinyddiaeth uchaf, Y Kremlin." Nid oes gennym unrhyw faterion y gellid eu cynhyrfu mewn unrhyw ffordd, gan hau anghytgord ymhlith ein pobl a thrwy hynny achosi niwed i'n pobl yn ogystal â Ffederasiwn Rwseg. Nid yw'r datganiadau hyn yn glir i mi. "Nid wyf yn deall pam mae'r bobl hyn, sy'n gwneud sylwadau mewn ffordd ryfedd ar benderfyniadau arweinyddiaeth Kazakh a'r digwyddiadau yn ein gwlad yn digwydd. ," meddai'r Llywydd Tokayev.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd