Cysylltu â ni

Kyrgyzstan

Banc Bakai yn Ennill Cydnabyddiaeth Moody Ynghanol Cydymffurfio â Sancsiynau yn erbyn Rwsia

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Aelod o Siambr Fasnach yr Unol Daleithiau, Banc Bakai, yn cydymffurfio â sancsiynau yn erbyn Rwsia ac yn cynnal busnes cyfrifol. Felly, nid oes unrhyw honiadau Gorllewinol yn ei erbyn.

Partner Siambr Fasnach yr Unol Daleithiau Bakai Bank, o Kyrgyzstan, yn dangos sut i ddilyn mesurau cyfyngu rhyngwladol a chynnal busnes gonest yng nghanol risgiau geopolitical

Ar ddiwedd mis Mai, dywedodd yr asiantaeth ardrethu ryngwladol Moody's diwygiedig its outlook on Bakai Bank’s long-term deposits from “negative” to “stable.” Some analysts view this as an encouragement to the entire banking sector of Kyrgyzstan. This is particularly relevant against the backdrop of the US and Brussels’ increasing scrutiny on Central Asian countries over suspicions of circumventing sanctions imposed on Russia for its war on Ukraine.

Mae Kyrgyzstan yn wlad fach yng Nghanolbarth Asia gyda phoblogaeth o ychydig dros 7 miliwn o bobl. Dim ond 33 mlynedd yn ôl, roedd yn rhan o'r ymerodraeth Sofietaidd. Nawr, mae Kyrgyzstan annibynnol yn cael ei ddal yng ngafael economaidd ei chymdogion mwy, Rwsia a Tsieina, oherwydd ei leoliad daearyddol.

Yn hanesyddol, Beijing a Moscow yw prif bartneriaid economaidd Bishkek. Erbyn 2022, roedd hyd at 30% o boblogaeth oedran gweithio Kyrgyzstan yn cael eu cyflogi yn Rwsia, gan gynhyrchu 97% o'r holl daliadau yn ôl adref, sef cyfanswm o dros $2.5 biliwn. Cyrhaeddodd mewnforion Rwsia 33.6%, allforion 24.9%, a chyfran Rwsia mewn buddsoddiad tramor uniongyrchol yn Kyrgyzstan oedd 17.3%. Yn naturiol, mae unrhyw helbul economaidd ym Moscow yn effeithio'n uniongyrchol ar Bishkek.

Cydbwyso Sancsiynau a Llewyg

This situation persisted until February 22, 2023, when Russia launched military actions against Ukraine. Thousands of sanctions were imposed on Moscow. This heavily impacted Kyrgyzstan’s economy, primarily by disrupting long-established ties with its second-most significant partner.

hysbyseb

Byddai hollt cysylltiadau â Rwsia yn golygu o leiaf dirwasgiad difrifol i economi Kyrgyzstan am y blynyddoedd i ddod. Roedd sefydliadau ariannol y wlad yn wynebu tri chwestiwn hollbwysig: sut i gydymffurfio â sancsiynau presennol, osgoi cyfyngiadau eilaidd, a chynnal busnes heb achosi cwymp ariannol ac aflonyddwch sifil posibl.

Mae bellach yn amlwg bod Banc Bakai yn un o'r banciau Kyrgyz sydd wedi llwyddo orau i gael y cydbwysedd bregus hwn.

Yn gynnar yn ymgyrch sancsiynau’r Gorllewin yn erbyn Moscow, nododd rheolwyr Bakai Bank yn onest y byddai holltiad uniongyrchol o bob cysylltiad â Rwsia yn drychinebus i economi’r wlad. Serch hynny, mabwysiadodd y banc egwyddor o ddilyn OFAC ac argymhellion sefydliadau rhyngwladol eraill.

Ni enciliodd y banc i'r cysgodion ar drywydd elw annisgwyl na chreu cynlluniau ychwanegol i osgoi'r cyfyngiadau. Cymerodd ei fuddiannau economaidd sedd gefn i gydymffurfio â chyfraith ryngwladol a'i gyfrifoldeb i bartneriaid hirdymor ac adneuwyr. Ni weithredodd pob sefydliad ariannol yng Nghanolbarth Asia yn yr un modd, er y dylent fod wedi gweithredu. Gallai agwedd Banc Bakai at fusnes yn ystod yr argyfwng geopolitical a chyfundrefnau sancsiynau gweithredol fod yn fodel rhagorol.

Banc Bakai yn Gyntaf i Weithredu Sancsiynau Trysorlys yr UD a OFAC 

Yn ei ddatganiad, roedd Banc Bakai yn un o'r sefydliadau ariannol Kyrgyz cyntaf i gondemnio ymosodiad Rwsia yn erbyn yr Wcrain. Gyda phendantrwydd yn cael ei ofni gan rai sefydliadau ariannol Asiaidd, ailgadarnhaodd y banc ei ymrwymiad i ddilyn argymhellion OFAC ac argymhellion sancsiynau sefydliadau rheoleiddio rhyngwladol awdurdodol eraill. Digwyddodd hyn ar adeg pan oedd hi'n dal i ymddangos efallai na fyddai'r gwrthdaro rhwng Rwsia a'r Wcrain yn datblygu'n rhyfel hirfaith.

On September 15, 2022, the US Treasury warned that foreign banks entering into agreements with the “Mir” card operator risk supporting Russia’s efforts to bypass international sanctions. These risks arose from the expanded use of this payment system abroad.

Banc Bakai oedd y sefydliad ariannol Kyrgyz cyntaf i ymateb i'r gyfarwyddeb hon gan yr Unol Daleithiau, gan analluogi ATMs a therfynellau POS ar gyfer cerdyn system dalu genedlaethol Rwsia, offeryn sylweddol o ddylanwad rhyngwladol Moscow. Dilynodd bron pob sefydliad ariannol cyfrifol yn Kyrgyzstan yr enghraifft hon.

Technoleg Uwch yn Gorfodi Sancsiynau

O ddechrau'r sancsiynau, ceisiodd nifer o gwmnïau ffyrdd o osgoi'r cyfyngiadau hyn. Weithiau roedd hyd yn oed sefydliadau ariannol ag enw da yn dioddef yr ymdrechion hyn. Er mwyn atal hyn, cymerodd Banc Bakai safiad rhagweithiol unwaith eto a daeth y banc Kyrgyz cyntaf yn 2022 i fabwysiadu un o'r systemau rheoli cydymffurfio mwyaf datblygedig gan LexisNexis Risk Solutions.

Mae ei gronfeydd data yn cynnwys yr holl restrau sancsiynau: o Gyngor Diogelwch y Cenhedloedd Unedig ac OFAC i'r Gwasanaeth Gweithredu Allanol Ewropeaidd a Thrysorlys y DU. Yn ôl y cwmni, mae ei atebion yn cynnwys sawl gwaith mwy o wybodaeth na rhestrau cyfyngu a gyhoeddwyd yn swyddogol. Mae systemau monitro rheolaeth cydymffurfio awtomataidd hefyd yn nodi ac yn dadansoddi cyhoeddiadau a digwyddiadau cyfryngau cysylltiedig â risg. Mae effeithiolrwydd y system yn cael ei danlinellu gan ei defnydd gan saith o ddeg banc gorau'r byd.

Yn dilyn hyn, dechreuodd cwmnïau ariannol eraill yn Kyrgyzstan hefyd ddefnyddio technolegau uwch i frwydro yn erbyn ymdrechion i atal cosbau.

Mae Banc Bakai yn Atal Unigolion rhag Osgoi Sancsiwn

Gellir casglu llawer am enw da banc o ba mor aml y mae twyllwyr yn ceisio ymelwa ar ei enw. Yn ddiweddar yn 2023, ymddangosodd hysbysebion ar Telegram yn cynnig rhoi cardiau Banc Bakai i ddinasyddion Rwsia heb bresenoldeb personol yn Kyrgyzstan.

Mewn ymateb, cysylltodd y banc â gorfodi'r gyfraith a lansiodd ymgyrch wybodaeth gynhwysfawr i amddiffyn enw da ei fusnes, gan esbonio bod gweithredoedd o'r fath yn torri mandadau rhyngwladol, gan gynnwys rhai OFAC, a pholisïau mewnol y banc. Dim ond yn bersonol y gellir cael cardiau banc o hyd yn y swyddfa, ac mae'r banc yn pwysleisio'n rheolaidd ei bod yn amhosibl cynnal gweithrediadau gyda Rwsia.

Cadw at Sancsiynau a Chydweithrediad â Siambr Fasnach yr Unol Daleithiau

Mae gweithrediadau Banc Bakai dros y ddwy flynedd a hanner diwethaf yn eithaf trawiadol. Dyma stori sefydliad ariannol preifat sy'n gweithredu mewn gwlad sydd wedi'i dal ym mhwysau a dylanwad dwy wladwriaeth. Mae'r banc maint canolig hwn, yn ôl safonau byd-eang, yn dangos sut i weithredu'n onest ac yn dryloyw yng nghanol risgiau geopolitical sylweddol, gan gadw at yr holl sancsiynau rhyngwladol wrth barhau i fod yn arweinydd yn ei faes.

In 2022, it became the largest taxpayer among Kyrgyz banks. In 2023, it strengthened its position within the “big four” of the country’s largest financial institutions.

Fodd bynnag, mae'n bwysig nodi bod sancsiynau'n dod yn fwyfwy llym. Mae'r Unol Daleithiau a'r UE, fel y crybwyllwyd yn flaenorol, yn monitro cydymffurfiad â'r drefn sancsiwn yn erbyn Rwsia yn fwyfwy agos, yn enwedig yn rhanbarth Canol Asia.

Felly, mae Bakai Bank, fel aelod o Siambr Fasnach America, yn mynnu'n barhaus i wella effeithlonrwydd cydweithredu â sefydliadau goruchwylio yr Unol Daleithiau, unwaith eto yn gweithio ar gyfer y dyfodol.

Defnyddir gwybodaeth o Moody's gan system llywodraeth yr UD, sy'n cydweithio'n agos. Felly mae ein harbenigwyr yn awgrymu, nid yn unig gyda dangosyddion perfformiad allweddol, na fydd Banc Bakai yn wynebu problemau unrhyw bryd yn fuan.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd