Cysylltu â ni

Macedonia

Mae Gogledd Macedonia yn lansio cronfa ddatblygu € 2 filiwn i gefnogi busnesau Roma

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Prif Weinidog Gogledd Macedonia Zoran Zaev (Yn y llun) heddiw (30 Gorffennaf) lansiwyd cronfa ddatblygu € 2 filiwn mewn partneriaeth â'r Fenter Datblygu Entrepreneuriaeth Roma (REDI) i gefnogi busnesau Roma a mynd i'r afael â mater diweithdra yn y gymuned. 

Nod y prosiect 'Cymorth Ariannol ar gyfer Datblygu Entrepreneuriaeth Roma gyda'r Gronfa Paru' yw creu amodau busnes ffafriol i entrepreneuriaid Roma trwy hwyluso mynediad haws at fenthyciadau busnes; cynnig hyfforddiant, gwasanaethau datblygu busnes, a chreu swyddi newydd, ffurfioli cyflogaeth Roma, a harneisio difidend demograffig y Roma. 

Yn draddodiadol, mae Roma wedi dirywio benthyciad a buddsoddiad busnes yn Ewrop oherwydd hanes credyd gwael, diffyg cyfochrog, diffyg prawf o weithgaredd busnes a hiliaeth. Yn ogystal, ar gyfartaledd mae 80% o'r entrepreneuriaid Roma wedi'u mapio yn gweithio yn y sector anffurfiol. Yn yr hinsawdd COVID bresennol, mae un o bob dau entrepreneur Roma a arolygwyd gan REDI yn poeni na fyddant yn gallu talu eu rhenti, a benthyciadau os bydd y sefyllfa'n parhau am fwy na phythefnos. Mae chwech o bob deg busnes sy'n eiddo i Roma yn ofni y byddant yn mynd yn fethdalwr yn ystod y ddau fis nesaf yn absenoldeb cefnogaeth frys, yn enwedig ar gyfer eu hanghenion llif arian. Mae'r help yn amserol. 

hysbyseb

Wrth lansio’r fenter, dywedodd y Prif Weinidog Zaev: “Roedd y Llywodraeth hon yn cydnabod potensial entrepreneuriaeth Roma a’u cyfraniad ar gyfer datblygu cymuned Roma, a dyna pam mae’r cam cyntaf hwn yn bwysig tuag at adeiladu cymuned sy’n economaidd sefydlog.” 

Croesawodd Alexander Soros, dirprwy gadeirydd Sefydliadau’r Gymdeithas Agored ymrwymiad digynsail Gogledd Macedonia tuag at adeiladu economi gynhwysol. “Daw’r fenter hon ar foment bwysig iawn i’r rhanbarth. Bydd y cydweithrediad rhanbarthol dan arweiniad PMs Zaev a Rama a'r Arlywydd Vučić yn agor posibiliadau newydd i'r fenter hon lwyddo. Trwy'r fenter hon, gallwn greu, cynnal a thyfu'r busnesau sy'n eiddo i Roma a chynhyrchu cyfleoedd gwaith newydd. "

Byddai buddsoddi mewn Roma yn talu ar ei ganfed i'r Balcanau Gorllewinol, meddai Zeljko Jovanovic, Cyfarwyddwr, Swyddfa Mentrau Roma OSF a gychwynnodd greu REDI. “Mae tystiolaeth bod gwaharddiad Roma yn brifo economïau yn y rhanbarth a dim ond oherwydd y tueddiadau pandemig a demograffig y bydd hyn yn gwaethygu. Bellach mae gan lywodraethau gyfle i wyrdroi'r duedd hon. Ymunodd Serbia â'r fenter eisoes gyda buddsoddiad cychwynnol o filiwn ewro mewn entrepreneuriaid Roma, heddiw mae Gogledd Macedonia yn ymuno. Dylai mwy o lywodraethau’r Balcanau Gorllewinol ymuno â’r fenter datblygu cyllid cyfatebol. ”

hysbyseb

Mae gan REDI enw da am gynorthwyo entrepreneuriaid Roma. Derbyniodd Muamed Malikovski, entrepreneur artist ifanc o Bitola, Gogledd Macedonia, grant rhyddhad COVID cychwynnol o € 5000 gan REDI ac ERIAC yn 2020 i lunio ei gasgliad cychwynnol o ddillad traddodiadol ar gyfer menywod Roma. Derbyniodd hefyd gymorth brandio a marchnata digidol gan REDI. Heddiw, er gwaethaf COVID, mae Malikovski wedi llwyddo i gynnal ei fusnes a pharhau i wasanaethu'r gymuned.

Derbyniodd dyn busnes arall Malik Maliki, perchennog bwyty pizza yn Suto Orizari, y gwrthodwyd mynediad iddo dro ar ôl tro, gymorth technegol gan REDI yn 2021 i wneud cais am grant gan y llywodraeth i dyfu ei fusnes. Fe wnaeth hyn ei helpu i gyflogi mwy o bobl a thyfu ei fusnes. Yn ogystal, llwyddodd i gael cefnogaeth fusnes bellach gan y llywodraeth. 

Croesawodd Senat Jaja, Sylfaenydd Marchelo, cwmni dillad y newyddion: “Rwyf wedi bod yn entrepreneur ers dros 15 mlynedd. Ar ddechrau fy ngyrfa, gweithiais fel entrepreneur anffurfiol (heb gofrestru cwmni) am y pum mlynedd gyntaf, ond sylweddolais y gallwn ffynnu ac ehangu fy musnes yn llawer gwell pe bawn i'n ei gofrestru. Dros y blynyddoedd, rwyf wedi wynebu sawl her, ond fy mhrif her oedd yn 2020 pan ymddangosodd y firws COVID-19, a achosodd ddirywiad pandemig ac economaidd, yn ein gwlad ac ar draws y byd. Roeddwn i'n ei chael hi'n anodd cael benthyciad gan fanciau masnachol ac roeddwn i'n mynd yn anobeithiol. Yn ffodus, camodd REDI i mewn i'm cynorthwyo i gael benthyciad. Llwyddais i wneud cais am fenthyciad di-log gan y Banc Datblygu gyda llog o 0%. Cefais fy ysgogi i fuddsoddi yn fy musnes ac rwy'n teimlo'n fwy hyderus am y dyfodol. REDI yng Ngweriniaeth Gogledd Macedonia yw'r corff anllywodraethol Roma cyntaf sy'n helpu entrepreneuriaid yn ddiamod, gan eu cefnogi i lwyddo. Rwy’n credu y gall cronfa REDI fel mecanwaith newydd helpu entrepreneuriaid Roma trwy eu cymell i gofrestru eu busnes a dangos iddynt y gallwn lwyddo. ”

Trychinebau

Mae tân yn ysbyty COVID-19 Gogledd Macedoneg yn lladd o leiaf 14

cyhoeddwyd

on

By

Lladdwyd pedwar ar ddeg o bobl a 12 wedi’u hanafu’n ddifrifol pan dorrodd tân allan mewn ysbyty dros dro ar gyfer cleifion COVID-19 yn nhref Gogledd Macedoneg Tetovo yn hwyr ddydd Mercher (8 Medi), meddai gweinidogaeth iechyd gwlad y Balcanau heddiw (9 Medi), yn ysgrifennu Fatos Bytyc, Reuters.

Dywedodd swyddfa'r erlynydd y byddai angen dadansoddiadau DNA i adnabod rhai o'r dioddefwyr, pob un ohonynt yn gleifion mewn cyflwr difrifol. Nid oedd unrhyw staff meddygol ymhlith y dioddefwyr.

Cafodd cyfanswm o 26 o gleifion lety yn ysbyty COVID-19 adeg y tân, meddai’r Gweinidog Iechyd, Venko Filipce.

hysbyseb

“Mae’r 12 claf arall sydd ag anafiadau sy’n peryglu bywyd yn cael eu gofalu yn ysbyty Tetovo,” meddai Filipce ar Twitter.

Dywedodd y Prif Weinidog Zoran Zaev fod y tân wedi ei achosi gan ffrwydrad, a bod yr ymchwiliad ar y gweill. Dywedodd y cyfryngau lleol y gallai canister ag ocsigen neu nwy fod wedi ffrwydro.

Gwelir ysbyty ar gyfer cleifion clefyd coronafirws (COVID-19) ar ôl i dân gynnau, yn Tetovo, Gogledd Macedonia, Medi 9, 2021. REUTERS / Ognen Teofilovski

Dangosodd y cyfryngau lleol ddelweddau o dân enfawr a dorrodd allan tua 9 yr hwyr (1900 GMT) yn yr ysbyty yng ngorllewin y dref wrth i'r diffoddwyr tân rasio i'r lleoliad. Diffoddwyd y tân ar ôl ychydig oriau.

hysbyseb

Digwyddodd y ddamwain ar y diwrnod pan nododd Gogledd Macedonia 30 mlynedd ers ei annibyniaeth ar yr hen Iwgoslafia. Cafodd yr holl ddathliadau a digwyddiadau swyddogol eu canslo ddydd Iau, meddai swyddfa’r Arlywydd Stevo Pendarovski.

Mae achosion coronafirws wedi bod ar gynnydd yng Ngogledd Macedonia ers canol mis Awst, gan annog y llywodraeth i gyflwyno mesurau cymdeithasol llymach fel tocynnau iechyd ar gyfer caffis a bwytai.

Nododd y wlad o 2 filiwn 701 o heintiau coronafirws newydd a 24 marwolaeth yn ystod y 24 awr ddiwethaf.

Mae gan dref Tetovo, y mae Albaniaid ethnig yn byw ynddi'n bennaf, un o'r nifer uchaf o achosion coronafirws yn y wlad.

Parhau Darllen

Albania

Tanau coedwig: Mae'r UE yn helpu'r Eidal, Gwlad Groeg, Albania a Gogledd Macedonia i ymladd tanau dinistriol

cyhoeddwyd

on

Wrth i danau coedwig barhau i effeithio ar amrywiol ranbarthau ym Môr y Canoldir a'r Balcanau Gorllewinol, mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn symud cefnogaeth yn gyflym i gynorthwyo gwledydd i gyfyngu ar ledaeniad y tanau ac amddiffyn bywydau a bywoliaethau.

  • Mae dau awyren ymladd tân Canadair o Ffrainc yn cael eu hanfon i ardaloedd sydd wedi’u heffeithio yn yr Eidal i ddechrau gweithrediadau diffodd tân heddiw.
  • Mae dwy awyren diffodd tân o Gyprus yn cefnogi Gwlad Groeg, ar ben tîm diffodd tân i gefnogi gweithrediadau ar lawr gwlad.
  • Bydd dau hofrennydd i gefnogi gweithrediadau yn Albania yn cael eu hanfon yn yr un modd o Tsiecia a'r Iseldiroedd.
  • Yn ogystal, mae Slofenia yn anfon tîm o 45 o ddiffoddwyr tân i Ogledd Macedonia.

Mae'r holl gymorth yn cael ei ddefnyddio trwy Fecanwaith Amddiffyn Sifil yr UE, gyda chyd-ariannu gan y Comisiwn o leiaf 75% o gostau trafnidiaeth.

Dywedodd y Comisiynydd Rheoli Argyfwng Janez Lenarčič: "Rydym yn gweithio rownd y cloc i anfon cymorth wrth i danau gynddeiriogi ledled Ewrop. Diolch i Cyprus, Tsiec, Ffrainc, Slofenia a'r Iseldiroedd am ddefnyddio awyrennau diffodd tân, hofrenyddion a thîm o ddiffoddwyr tân yn gyflym i gefnogi gwledydd. Tanau coedwig yn effeithio'n fawr arnynt. Ar yr adeg hon gan fod sawl gwlad Môr y Canoldir yn wynebu tanau, mae Amddiffyn Sifil yr UE yn sicrhau bod ein hoffer diffodd tân ar waith yn cael eu defnyddio i'r eithaf. Mae hon yn enghraifft wych o undod yr UE ar adegau o angen. "

hysbyseb

Daw'r lleoliadau hyn yn ychwanegol at weithrediadau diffodd tân a gydlynir gan yr UE sy'n mynd rhagddynt ar hyn o bryd yn Nhwrci, yn ogystal ag yn Sardinia, yr Eidal ddiwedd mis Gorffennaf. Mae mapiau lloeren o loeren Rheoli Argyfyngau Copernicus yr UE yn darparu cefnogaeth bellach i'r gwasanaethau brys i gydlynu'r gweithrediadau.

24/7 yr Undeb Ewropeaidd Canolfan Cydlynu Ymateb Brys mewn cysylltiad cyson ag awdurdodau amddiffyn sifil gwledydd sydd wedi'u heffeithio gan y tanau i fonitro'r sefyllfa'n agos a sianelu cymorth yr UE.

hysbyseb
Parhau Darllen

coronafirws

COVID-19: Mae'r UE yn anfon 200,000 o frechlynnau i Albania a Gogledd Macedonia

cyhoeddwyd

on

Mae llwyth newydd o frechlynnau COVID-19 ar gyfer Albania a Gogledd Macedonia wedi'i sianelu trwy Fecanwaith Amddiffyn Sifil yr UE. Mae'n dilyn cais gan awdurdodau'r ddwy wlad i'r UE am gefnogaeth yng ngoleuni'r sefyllfa COVID-19. Mae'r dosbarthiad, a gynigir gan Wlad Groeg, yn cynnwys 100,000 dos o frechlynnau AstraZeneca ar gyfer pob gwlad. Dywedodd y Comisiynydd Rheoli Argyfwng Janez Lenarčič: “Rwy’n diolch i Wlad Groeg am ei gynnig i’w gwledydd cyfagos. Gwelwn yma enghraifft arall eto o'r cydgysylltiad cyflym a wnaed gan Fecanwaith Amddiffyn Sifil Ewrop sydd wedi profi i fod yn hanfodol wrth gefnogi gwledydd yn ystod y pandemig COVID-19. " Mae'r UE yn cyllido hyd at 75% o gostau cludo'r cymorth a anfonir trwy'r Mecanwaith. Ers dechrau'r pandemig, mae mwy na 45 o wledydd wedi derbyn cefnogaeth o ran brechlynnau, offer meddygol ac amddiffynnol a deunydd arall trwy'r Mecanwaith.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd