Cysylltu â ni

y Dwyrain canol

Mae cynhadledd unigryw yn adlewyrchu undod yn erbyn polisïau eithafol Iran gan Fwslimiaid cymedrol a ffyddloniaid eraill.

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Mewn cynhadledd ar-lein yr wythnos hon pwysleisiodd arweinwyr gwleidyddol, cymdeithasol a chrefyddol o wahanol wledydd Mwslimaidd, Ewrop, a’r Unol Daleithiau yr angen am ymateb unedig i rôl Iran mewn argyfyngau rhanbarthol a’i harfer o fomentio gwrthdaro sectyddol a bygwth ei chymdogion.

Cadeiriwyd y gynhadledd, "Islam, Crefydd Trugaredd, Frawdoliaeth, a Chydraddoldeb; Undod yr Holl Ffydd yn erbyn Eithafiaeth," gan gyn Brif Weinidog Algeria, Sid Ahmed Ghozali, a'i chymedroli gan yr awdur Algeriaidd amlwg Mr Anwar Malikwas, ac fe'i cynhaliwyd ar y dyfodiad mis sanctaidd Ramadan gan y Pwyllgor Islamaidd Rhyngwladol yn Amddiffyn y Mujahedin-e Khalq (PMOI / MEK) a Gwrthiant Iran.

Cysylltodd y rhith-ymgynnull dros 2,000 o leoliadau mewn 40 gwlad ac roedd yn cynnwys dwsinau o bwysigion, gan gynnwys cyn-weinidogion y llywodraeth, aelodau seneddau, ac arweinwyr crefyddol o ryw 30 o wledydd. Tanlinellodd presenoldeb arweinwyr crefyddol Mwslimaidd, Cristnogol ac Iddewig ar y cyd y ffaith bod cyfundrefn Iran yn elyn i'r holl grefyddau hyn.

hysbyseb

Canolbwyntiodd Mrs. Maryam Rajavi, Llywydd etholedig Cyngor Cenedlaethol Gwrthiant Iran (NCRI), a ymunodd â'r gynhadledd o'i phreswylfa yn Auvers-sur-Oise, ar y syniad bod “clerigwyr dyfarniad Iran yn elyniaethus i bawb Crefyddau Abrahamaidd a holl grefyddau Islam. ”

Nododd hefyd fod y Ramadan hwn yn digwydd ar adeg o brisiau uchel, diweithdra torfol, ac amddifadedd economaidd i filiynau o Iraniaid. Mae Goruchaf Arweinydd Iran, Ali Khamenei, wedi ymatal rhag gwario cyfran fach iawn o’i driliynau o ddoleri o asedau i’r frwydr yn erbyn y Coronavirus i ddarparu ar gyfer iechyd y cyhoedd.

“Mewn gwirionedd, mae pobl Iran yn wynebu dau fwystfil ar yr un pryd: firws ffasgaeth grefyddol a’r Coronavirus,” meddai Rajavi.

Gan bwysleisio’r ffaith bod y ffasgaeth grefyddol sy’n rheoli yn Iran wedi camu i gyfnod o fethiannau a threchu er gwaethaf yr holl dywallt gwaed a gwrthdaro y mae wedi’i gyflawni, ychwanegodd Arlywydd-ethol yr NCRI: “Cyn belled nad yw’r drefn glerigol wedi ei dymchwel, fe wnaeth ni fydd yn cefnu ar ormes, gwahaniaethu crefyddol, a misogyny. Ni fydd yn cefnu ar ei ymyriadau a'i droseddau yng ngwledydd y Dwyrain Canol oherwydd ei fod yn dibynnu ar y polisïau hyn i oroesi. Ond mae yna ateb i'r helbul ominous hwn sydd wedi gwystlo tynged gwledydd y Dwyrain Canol ac sy'n peri'r bygythiad mwyaf i heddwch a diogelwch byd-eang. Yr ateb yw dymchwel ffasgaeth grefyddol y mullahs gan Wrthsefyll Iran a gwrthryfel pobl Iran. A heddiw, mae’r MEK, pobl Iran, a’u plant dewr wedi codi i ddod â rheol unbennaeth grefyddol i lawr. ”

Anogodd Mrs. Rajavi yr holl Fwslimiaid gwrth-ffwndamentalaidd, a phob gwlad yn Ewrop a'r Dwyrain Canol, i sefyll gyda phobl Iran a'u brwydr i ddymchwel y drefn. Bydd y frwydr hon i sefydlu gweriniaeth ddemocrataidd a plwraliaethol yn nodi cydfodoli goddefgar a heddychlon dilynwyr gwahanol grefyddau ac enwadau, meddai.

Adleisiodd Mr Ghozali yr alwad hon i weithredu, gan ddod i'r casgliad y bydd y frwydr yn erbyn unbennaeth gan wrthwynebiad Iran yn gwasanaethu nid yn unig pobl Iran ond hefyd bobloedd yn yr ardal gyfagos. “Mae Gwrthiant Iran yn darparu dewis arall yn lle unbenaethau,” meddai. “Dyma nodwedd benodol Gwrthiant Iran. Mae ganddo brofiad enfawr ac mae wedi aberthu enfawr i bobl Iran. Mae hyd yn oed y rhai nad ydyn nhw'n Iran yn dymuno llwyddiant i'r achos bonheddig hwn. A dyma pam rydyn ni'n ei ystyried fel ein hachos cyffredin. "

Y Gwir Anrh. Ymunodd y Parch. Esgob John Pritchard â'r gynhadledd o'r DU a chondemnio cyfundrefn Iran am gamddefnyddio crefydd i gyflawni erchyllterau. Nododd fod gweithredwyr o bob math yn cael eu harestio a’u dedfrydu i dymor hir o garchar neu hyd yn oed eu dienyddio ar sail cyhuddiadau annelwig, sy’n swnio’n grefyddol fel “ymladd rhyfel yn erbyn Duw.”

“Ni chaniateir i Gristnogion arsylwi ar eu ffydd yn gyhoeddus. Mae eu cartrefi yn cael eu hysbeilio ac mae eiddo’n cael eu hatafaelu dim ond oherwydd eu bod yn Gristnogion, ”meddai. “Rydyn ni’n ailddatgan ein cred mewn rhyddid crefydd yn Iran, sydd wedi’i gorffori yng nghynllun deg pwynt Madam Rajavi. Rydym yn galw ar y gymuned ryngwladol i weithredu i ryddhau pawb sy'n cael eu cadw yng ngharchardai Iran yn anghyfiawn. ”

Pwysleisiodd Rabbi Moshe Lewin, llefarydd ar ran Prif Rabbi Ffrainc yr angen am ddeialog rhyng-grefyddol, yn enwedig ar adeg pan mae ffwndamentaliaeth yn bygwth llawer o'r byd. “Rydych chi i gyd yn annwyl i mi ac rwy’n gwybod pa mor galed rydych chi'n gweithio i gael Iran i ddod yn wlad ddemocrataidd, a pha mor galed rydych chi'n ymladd yn erbyn ffwndamentaliaeth,” meddai wrth gynulleidfa fyd-eang gweithredwyr Iran. “A dyma pam y byddaf bob amser wrth eich ochr chi. Mae Iran angen cymdeithas mewn heddwch sy'n galluogi pob dinesydd o Iran i fyw'n weddus. ”

Dywedodd Azzam Al-Ahmad, pennaeth y garfan Fatah yn Senedd Palestina, “Mae Palestiniaid yn talu sylw i’r hyn rydych yn ei ddioddef yn Iran oherwydd y lladd a’r arestiadau y mae’r drefn yn eu gwneud. Rydym hefyd yn dioddef yr un lladd a chipio a galwedigaeth. Byddwn yn sefyll gyda'n gilydd yn erbyn y grymoedd tywyll sy'n lledaenu dinistr yn y Dwyrain Canol. Rydyn ni'n eich cefnogi chi a'n ffrindiau yng ngwlad Iran i gyflawni'r diogelwch a'r gwerthoedd bonheddig y mae'r MEK yn eu cynrychioli. ”

Tynnodd Elona Gjebrea, Ysgrifennydd Pwyllgor Materion Tramor Senedd Albania a chyn Ddirprwy Weinidog Mewnol Albania sylw at y ffaith bod cyfundrefn Iran wedi gormesu ei phobl ers degawdau ac wedi tynnu ei dinasyddion o’u hawliau. “Rydyn ni’n pryderu am y defnydd parhaus o artaith yn erbyn protestwyr o Iran ac yn cefnogi hawliau dynol pobl Iran ac i gefnogi achos yr MEK.”

Cododd Bassam Al-Omoush, cyn Weinidog Jordanian a chyn Lysgennad i Iran y cwestiwn, “Pam fod angen i drefn Iran ladd Syriaidd a phobl Irac ac Yemeni?” “Nid Islam yw hyn. Maen nhw'n defnyddio Islam i reoli'r bobl ac nid yw hyn yn dderbyniol. ”

Pwysleisiodd Riad Yassin Abdallah, Cyn Weinidog Tramor Yemeni a Llysgennad i Ffrainc, “Nid yw milisia cyfundrefn Iran yn dangos unrhyw drugaredd tuag at y bobl. Nid ydyn nhw'n chwilio am heddwch. Ni all unrhyw un ymddiried ynddynt, ”meddai. “Maen nhw'n cigydda miloedd o bobl. Maent yn plannu bomiau ac yn amddifadu'r bobl o fwyd. Rwy'n gwahodd ein holl frodyr a ffrindiau i gefnogi a gweddïo dros ein cenedl. Rhaid i ni ddeall nad yw'r hyn maen nhw'n ei wneud yn cefnogi heddwch a diogelwch ac nad yw'n gysylltiedig ag unrhyw grefydd. ”

Tanlinellodd Dr. Walid Phares, arbenigwr polisi tramor a Chyd-Ysgrifennydd Cyffredinol y Grŵp Seneddol Trawsatlantig, “Y gwir yw bod milisia cyfundrefn Iran yn lledaenu terfysgaeth ar draws y gwledydd Arabaidd ac Islamaidd. Nid y drefn yw amddiffynwr Shiites. Gormeswyr Shiiaid ydyn nhw. Ar ôl yr holl ddegawdau hyn o dywallt gwaed, sut allwn ni ddweud bod y drefn hon yn cynrychioli Islam? Rhaid inni helpu i ddod â dealltwriaeth o'r realiti ar lawr gwlad. Mae'r rhan fwyaf o bobl y rhanbarth yn gwybod perygl y drefn hon. Rydym yn dymuno i'r mudiad gwrthsafiad hwn fod yn llwyddiannus wrth ddod â heddwch a sefydlogrwydd i'r rhanbarth. ”

Tynnodd Marc Ginsberg, cyn Lysgennad yr Unol Daleithiau i Gynghorydd Dwyrain Canol Moroco a White House, sylw at: “Mae cyfundrefn Iran yn cyflawni erchyllterau o dan faner Islam. Ac rydyn ni i gyd yn gwybod nad Islam yw hyn. Nid yw'r mullahs yn ymarfer heddwch. Maen nhw'n ymarfer rhyfel. Maent yn ymarfer dial. Mae'r rhai ohonom sydd wedi dod i adnabod Madam Rajavi, yr MEK, a NCRI yn gwybod bod ei harweinyddiaeth yn wir arweinyddiaeth Islamaidd. Fel pob crefydd Abrahamaidd, mae'r Islam y mae Madam Rajavi yn ei harfer yn ceisio cael gwared ar hualau caethiwed dynol. Er gwaethaf yr holl gonsesiynau a wnaed gan Ewrop a'r Unol Daleithiau i'r drefn hon, y funud yr oedd yr inc yn sych ar y cytundeb hwnnw, roedd yr Ayatollahs yn twyllo ar yr ymrwymiadau y gwnaethant ymrwymo iddynt. Mae Madam Rajavi yn cynrychioli’r dewis arall mwyaf hyfyw a democrataidd i’r drefn hon. ”

Dywedodd Aiham Alsammarae, cyn Weinidog Trydan Irac, “Ni fydd pobl Irac yn caniatáu unrhyw gefnogaeth i’r mullahs ac nid ydynt yn cymeradwyo consesiynau i drefn Iran yn ystod y trafodaethau niwclear. Ni fydd hyn ond yn gwaethygu dioddefaint pobl Iran a’r rhanbarth, ”meddai.

Mynegodd Mohamad Nazir Hakim, cyn Ysgrifennydd Cyffredinol Cynghrair Cenedlaethol Chwyldro Syria a Lluoedd yr Wrthblaid, deimlad tebyg, “Mae cyfundrefn y mullahs bob amser wedi ystyried Syria yn ei 35ain talaith i sicrhau bod ei phrosiect Shia yn edrych dros arfordir Môr y Canoldir,” sylwodd. “Ond nid yw pobl Iran a Syria yn credu naratif y gyfundrefn, ac mae eu symudiadau Gwrthiant yn cyflwyno gobaith sy’n mynd y tu hwnt i dywallt gwaed y gyfundrefn.”

Yn ôl Cheikh Dhaou Meskine, Ysgrifennydd Cyffredinol Cyngor Imams yn Ffrainc, “mae angen ei mudiad Gwrthsafiad ar Iran. Mae'r Dwyrain Canol cyfan eich angen chi fel y gall Iran fyw mewn democratiaeth a gallu chwarae ei rôl fel blaen y gwareiddiad. ”

Roedd Aelod Seneddol Jordanian, Abed Ali Ulaiyan Almohsiri, yn rhagweld buddugoliaeth y mudiad hwnnw yn y pen draw. “Mae cyfundrefn ffasgaidd [Tehran] yn poeni am y sefydliad hwn ac yn eu hystyried fel y bygythiad gwaethaf,” meddai. “Bydd y gwrthiant hwn yn fuddugol a bydd ganddo gefnogaeth o’r tu mewn a’r tu allan i Iran. Mae Iraniaid yn cytuno bod yn rhaid i'r drefn hon fynd. Mae'r MEK yn symud ymlaen i newid y drefn hon i ryddhau pobl Iran. ”

Pwysleisiodd AS yr Aifft Ahmed Raafat y bydd y fuddugoliaeth hon yn dechrau gwrthdroi peth o'r difrod y mae imperialaeth Iran wedi'i wneud i'r rhanbarth cyfan. “Mae’n lledaenu ei wenwyn ledled y byd,” meddai am y drefn glerigol. “Mae'r hyn y mae'r MEK a Madam Maryam Rajavi yn ei wneud yn nod gwych y bydd hanes yn ei gofio.” Mae’r mudiad, meddai, yn cynrychioli her ystyrlon i drefn y mae ei rheol “yn seiliedig ar annog tywallt gwaed o dan faner Islam. Nid yw Islam yn gysylltiedig â'r hyn maen nhw'n ei wneud.

y Dwyrain canol

Merched ym myd ariannol y Dwyrain Canol: Cyfweliad â Layal Haykal

cyhoeddwyd

on

Er mwyn i fenyw lwyddo mewn byd, lle mae'r rheolau yn cael eu pennu gan ddynion a thraddodiadau oesol, rhaid iddi fod yn weithiwr proffesiynol go iawn. Heddiw rydyn ni'n cyfweld ag arbenigwr o'r fath yn unig, a chan ddefnyddio ei hesiampl, rydyn ni am ddangos sut mae proffesiynoldeb ac ymdrechu am lwyddiant yn helpu i gyrraedd uchelfannau er gwaethaf amodau anghyfartal.


Layal, disgrifiwch y problemau y mae menywod yn eu hwynebu yn y Dwyrain Canol? Sut mae'r problemau hyn yn atal menywod rhag datblygu a chyflawni llwyddiant yn eu gyrfaoedd?

"Yn anffodus, yn y mwyafrif o wledydd y Dwyrain Canol, ni all menywod gael hawliau cyfartal â dynion. Yn fwy na hynny, mae datblygiad yn y maes proffesiynol yn gymhleth iddyn nhw. Dynion sy'n meddiannu'r holl swyddi blaenllaw yn y mwyafrif o gylchoedd bywyd - a dyma'r brif broblem a'r ffactor ataliol ar gyfer cynnydd gyrfa menywod. Fel rheol, mae pob merch yn dibynnu'n llwyr ar ei gŵr. Mae ei bywyd wedi'i gloi ar yr aelwyd. Wrth gwrs, mae rôl mor anonest yn effeithio ar yr opsiynau ym maes datblygu cyffredinol ym maes cymdeithasol, dimensiynau proffesiynol, a diwylliannol yn eithriadol o negyddol. 
Rydych chi'n un o'r ychydig sydd wedi cyrraedd uchelfannau trawiadol yn eich gyrfa broffesiynol. Pa rinweddau ydych chi'n meddwl sydd wedi'ch helpu chi i lwyddo ym myd penodol busnes a chyllid, lle mae dynion yn draddodiadol yn llywodraethu?

hysbyseb

Wrth gwrs, mae gan bob rheol eithriadau. Rwy'n credu fy mod wedi ffodus i reoli'r dianc o'r cylch dieflig hwn o ddibyniaethau a dod yn esiampl i lawer o ferched sy'n barod i fyw, gweithio a datblygu gyrfa hynod ddiddorol. Mae lwc ymhell o fod yn benderfynydd perk yma. Rwy'n gweithio llawer ac yn gwella fy hun yn gyson fel gweithiwr proffesiynol. Gall menyw yn y Dwyrain Canol fod yn llwyddiannus os yw hi ben ac ysgwyddau uwchlaw dynion mewn dimensiwn proffesiynol. 


Mae eich stori yn stori lwyddiant. Beth yw ei resymau?

"Fel y soniais o'r blaen, dyfalbarhad yw achos sylfaenol llwyddiant. Rwy'n rhoi yn ôl i waith ac yn dysgu'n barhaus. Yn y maes ariannol, rhaid i rywun nid yn unig wybod llawer ond ymateb yn gyflym i'r newidiadau yn y farchnad, fel y gall y ffyniant ymddangosiadol ei roi lle i argyfwng mewn eiliad. 
Dywedwch wrthym am eich profiad. Pa heriau wnaethoch chi eu hwynebu yn Euromena a pha mor bwysig yw eich rôl yng ngweithrediadau'r cwmni a'i lwyddiant?

Yn ystod y dyddiau cyflogaeth yng Nghronfeydd Euromena, cwmni buddsoddi rhyngwladol wedi'i leoli yn Libanus, gallwn brofi fy hun i'r eithaf. Yno, cefais brofiad sylweddol mewn buddsoddiadau ac effeithiais ar lwyddiant ar y cyd a datblygiad cwmni yn gyfartal â dynion. 
Roedd fy nyletswyddau yn cynnwys y sefydliad llif gwaith o fewn cwmni ac ymgynghori ym maes optimeiddio trethiant.

Sut mae Libanus a phartneriaid a chleientiaid rhyngwladol yn graddio'ch gwaith?

"Roedd eu hadborth yn gadarnhaol iawn. Mae eu cefnogaeth a'u gwerthfawrogiad, yn benodol, wedi dod yn brawf o fy mhroffesiynoldeb ac wedi fy ysgogi i symud ymhellach yn fy ngyrfa a gwybodaeth broffesiynol a pheidio byth â stopio yn yr hyn a gyflawnwyd eisoes ym myd cyllid sy'n newid yn gyflym. mae angen i chi symud ymlaen bob amser.
Ar ddiwedd 2019, cychwynnodd argyfwng bancio yn Libanus, nad yw'r wlad wedi gallu gwella ohono eto. Dywedwch wrthym sut y gwnaethoch lwyddo nid yn unig i weithio, ond hefyd i gynnal effeithlonrwydd uchel yn ystod yr amser anodd hwn?

Yn ystod argyfwng bancio Hydref 2019, cyfnod eithaf difrifol i Libanus, bu’n rhaid imi redeg llifau ariannol Grŵp Euromena cyfan.
Ar wahân i hynny, yn y cyfamser, roeddwn yn ffodus i gydweithredu â sefydliadau datblygu ariannol ym meysydd gwella ecoleg a chysylltiadau cymdeithasol. Mae'r sefydliadau yn dal i hyrwyddo datblygiad sector preifat Libanus gan ffurfio ar ôl argyfwng a sefydlogrwydd economaidd y rhanbarth.

Gan ateb eich cwestiwn, gallaf ychwanegu bod y dull system ac arfer o ddysgu a gweithio wedi fy helpu i ddatrys y tasgau hynny yn fawr. Fe wnaeth blynyddoedd o ymarfer esgor ar arfer cryf i beidio ag eistedd yn segur hyd yn oed pe bai gen i amser hamdden. 

Yn ogystal â chyllid, pa feysydd eraill ydych chi wedi llwyddo i ddod yn weithiwr proffesiynol a llwyddo ynddynt?

"Ydw, nid yw cyllid yn hanner ohono. Fe wnes i drosglwyddo'r data sy'n perthyn i bob un o'r 18 cwmni sy'n ffurfio'r Grŵp Euromena o hen feddalwedd i rai newydd. Er gwaethaf y gwaith sylweddol, llwyddais i'w gwblhau'n llwyddiannus. Fe wnaeth yr aseiniad hwnnw fy swyno. , gan ei fod wedi mynnu sylw mawr i fanylion. Rwy'n credu bod y mwyaf o anhawster yn golygu'r mwyaf o gyffro. 
Sut ydych chi'n llwyddo nid yn unig i weithio'n ffrwythlon, ond hefyd i astudio ochr yn ochr, i gyfuno hyn â rôl mam a gwraig?

Yma mae popeth yn gymharol hawdd. Ni fyddwn yn dweud fy mod yn hoffi eistedd yn segur cymaint fel na all unrhyw rwystr proffesiynol neu gyffredin fy nychryn. Tasgau yn unig ydyn nhw, a dylai un syrthio mewn cariad â nhw. Yna, mae popeth yn bosibl! Pan fyddwch chi'n teimlo'r cyfrifoldeb am eraill, rydych chi'n teimlo i fyny i'w wneud!
Pa gyngor fyddech chi'n ei roi i fenywod yn y Dwyrain Canol a ledled y byd i gyflawni eu nodau?

Prif hynodrwydd menywod yw eu gallu i greu'r byd o'u cwmpas, ei newid, a gofalu amdano. Mae'n ymwneud yn llwyr â'r maes proffesiynol. Oes, yn aml, mae'n rhaid i fenyw weithio ddwywaith yn fwy na dyn i brofi ei chymhwysedd. Ond bydd yn eich gwneud chi'n weithiwr proffesiynol go iawn. Bydd yn eich tynnu sylw ymhlith cydweithwyr eraill ac yn gadael ichi gyflawni'r holl nodau gyrfa. 

Parhau Darllen

EU

Y #AbrahamAccords a #MiddleEast sy'n newid

cyhoeddwyd

on

Nid yw p'un a ydym yn ei alw'n heddwch neu'n normaleiddio yn bwysig iawn: Mae'r cytundebau sy'n cael eu llofnodi heddiw rhwng Israel, yr Emiraethau Arabaidd Unedig a Bahrain, ynghyd â gwarant Arlywydd yr UD Donald Trump, yn nodi trawsnewidiad hanesyddol sydd nid yn unig yn adlewyrchu'r newidiadau mawr sydd ar y gweill o fewn Arabaidd cymdeithasau, ond hefyd yn defnyddio hen ddeinameg ac yn gallu newid y byd, yn ysgrifennu Fiamma Nirenstein.

Mae'n anodd iawn cydnabod y fargen am yr hyn ydyw, oherwydd nid yw Trump a Phrif Weinidog Israel, Benjamin Netanyahu, yn mwynhau cefnogaeth y wasg ryngwladol. Ar ben hynny, derbyniodd y Palestiniaid yr hyn a oedd ar eu cyfer yn wrthodiad hollol syndod gan y Gynghrair Arabaidd i'w cais i'w gondemnio.

Yn y cyfamser, mae Ewrop yn parhau i ailadrodd ei hen mantras gwirion o “diriogaethau a feddiannwyd yn anghyfreithlon,” a “dwy wladwriaeth ar gyfer dwy bobloedd.” Ni all alw'r cytundebau cyfredol yn “heddwch.”

Beth, wedi'r cyfan, yw heddwch heb Balesteiniaid?

Yn baradocsaidd, mae llawer o Iddewon ac Israeliaid America wedi ymuno â'r un ŵyl hunan-gywilyddio hon.

Serch hynny, mae hanes wrthi'n Washington heddiw, ac nid yn unig i'r Dwyrain Canol. Yr hyn yr ydym yn dyst iddo yw adeiladu pont rhwng y tair crefydd monotheistig.
Yn debyg iddo ai peidio, mae Israel, y wladwriaeth Iddewig, wedi'i hintegreiddio o'r diwedd i naratif cadarnhaol y rhanbarth. Gyda gwên ac ysgwyd llaw go iawn, mae wedi dod yn dalaith gydnabyddedig yn y Dwyrain Canol - rhan o dirwedd ei hanialwch, mynyddoedd, dinasoedd ac arfordiroedd Môr y Canoldir.
Bydd awyrennau'n gallu hedfan yn rhydd rhwng Tel Aviv, Abu Dhabi a Manama. Bydd dinasyddion y gwledydd hyn yn teithio yn ôl ac ymlaen. Bydd dŵr yn llifo. Rhennir arloesedd mewn meddygaeth, uwch-dechnoleg ac amaethyddiaeth. Mae'n wyrth Rosh Hashanah. Mae'n ymddangos bod y Meseia yn dod, wedi'r cyfan.
Nid yw “gobaith a newid” - y slogan ymgyrch wag a ddefnyddir gan gyn-Arlywydd yr UD Barack Obama - yn gwneud cyfiawnder â’r hyn sy’n digwydd o flaen ein llygaid iawn. Dim ond un enghraifft yw bod Saudi Arabia yn caniatáu i'w gofod awyr gael ei ddefnyddio ar gyfer hediadau rhwng Israel a'r byd Arabaidd.
Mae Oman, hefyd, wedi croesawu normaleiddio'r cysylltiadau rhwng Israel a'r Emiradau Arabaidd Unedig a Bahrain, fel y mae'r Aifft. Mae Kuwait yn edrych ymlaen yn ofalus. Mae hyd yn oed Qatar, ffrind a chynghreiriad o Iran a Hamas, yn ceisio cloddio ei betiau - gan fod y cytundebau cyfredol wedi symud yr holl gardiau.
Ymhlith y gwledydd Arabaidd eraill y disgwylir iddynt normaleiddio cysylltiadau ag Israel yn y dyfodol agos mae Saudi Arabia, Oman, Moroco, yn ogystal â Sudan, Chad a hyd yn oed Kosovo, gwlad Fwslimaidd, sydd am agor llysgenhadaeth yn Jerwsalem.
Mae pob datganiad swyddogol sy’n croesawu’r cytundebau yn mynegi’r gobaith y bydd y Palestiniaid yn y pen draw yn dod yn rhan o’r gêm eto. Penderfynodd Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Tywysog y Goron Abu Dhabi, ar Gytundeb Abraham ar ôl i Jerwsalem a Washington gytuno i atal, dros dro o leiaf, gymhwyso sofraniaeth Israel dros Ddyffryn Iorddonen a rhannau o'r Lan Orllewinol fel y rhagwelwyd yn Trump's Cynllun “Heddwch i Ffyniant”.
Er y gall Tywysog y Goron ddisgwyl rhywfaint o ddiolchgarwch gan arweinydd Awdurdod Palestina, Mahmoud Abbas, nid yw’r olaf yn cydymffurfio, gan ffafrio, yn lle hynny, siarad am “frad” Arabaidd a “gadael” - mewn cyngerdd ag Iran, Hezbollah, Twrci ac unrhyw pyromaniac diarhebol arall sydd wrth ei fodd yn fflachio fflamau rhyfel.
Teithiodd pennaeth Hamas, Ismail Haniyeh, i Libanus yn gynharach y mis hwn i gwrdd ag Hassan Nasrallah, arweinydd Hezbollah a thrafod rhyfel terfysgol aml-ffrynt yn erbyn Israel. Tra yno, cyhoeddodd gynllun Hamas i adeiladu taflegrau balistig craff ar y safle. Gwadodd papurau newydd Libanus ei sylwadau fel ymgais i “ddinistrio Libanus” trwy ei gwneud yn sylfaen rhyfel nad yw ei dinasyddion ei eisiau.
Dywed llawer nad yw’n “rhy hwyr i’r Palestiniaid” wyrdroi eu gwrthodiad. Mae rhai yn credu nad yw yn eu DNA i dynnu eu hunain o’u parth cysur trychinebus - un sydd nid yn unig wedi eu troi’n feto-feistri yn y cenedlaetholwr ac yna’r Dwyrain Canol Islamaidd, ond hefyd wedi eu gwneud yn brif gymeriadau’r ddau, sydd bellach yn yn pylu.
Mae'n ddiwedd. Mae'r Dwyrain Canol wedi byw gyda chwedlau a chwedlau. Ond mae pan-Arabiaeth, tensiynau llwythol a sectyddol, llygredd, trais ac Islamiaeth (a ddefnyddiwyd fel arf yn lle pan-Arabiaeth a drechwyd) bellach drosodd mewn rhan fawr o'r byd.
Mae'r gaer gyfan wedi cael ei tharo gan don ysgubol o frwdfrydedd dros ddyfodol arferol gyda - a mwy o wybodaeth am - y “Martian” hwn o'r blaned “Drygioni,” yr oedd Israel wedi dod yn y dychymyg Mwslimaidd-Arabaidd ar y cyd.
Nawr, ar y naill law, mae normaleiddio, sydd wedi'i gydnabod gan arweinwyr Asiaidd ac Affrica newydd (hyd yn oed ymhlith y Palestiniaid, yn ôl yr arbenigwr Khaled Abu Toameh, mae lleisiau dewr yn dod i'r amlwg sy'n dirmygu llygredd a chymell terfysgol); ar y llaw arall, mae echel Tehran-Ankara a'i ffrindiau, milwyr a dirprwyon yn barod ar gyfer rhyfel. Nid oes gan eu dyheadau unrhyw beth i'w wneud ag ymladd ar ran y Palestiniaid. Maent wedi'u cloi mewn hen droell derfysgol ideolegol.
Dylai'r Ewropeaid fod wedi dysgu o hanes sut i wahaniaethu rhwng heddwch a rhyfel. Dewis y cyntaf yn amlwg yw'r llwybr gwell, oni bai bod gan farwolaeth a dinistr atyniad rhyfedd sy'n magnetizing mwy na heddwch a ffyniant.
Cyfieithwyd yr erthygl hon o'r Eidaleg gan Amy Rosenthal.
Barn yr awdur yn unig yw'r holl farnau a fynegir yn yr erthygl uchod, ac nid ydynt yn adlewyrchu unrhyw farn ar ran Gohebydd UE.

Parhau Darllen

EU

Rhaid i'r Undeb Ewropeaidd addasu i newid paradeim yn y #MiddleEast

cyhoeddwyd

on

Newyddion hanesyddol, datblygiad anghyffredin. Heb amheuaeth un o'r prif newyddion yr haf hwn yn y byd: penderfyniad yr Emiraethau Arabaidd Unedig, un o wladwriaeth bwysicaf y Gwlff, i normaleiddio ei chysylltiadau â Thalaith Israel, yn ysgrifennu Yossi Lempkowicz, Uwch Gynghorydd Cyfryngau Cymdeithas Gwasg Ewrop Israel (EIPA).
Penderfyniad sy'n rhagflaenu newid llwyr agwedd y gwledydd Arabaidd tuag at Israel nad yw bellach yn cael ei ystyried yn elyn i'r byd Arabaidd ond i'r gwrthwyneb fel cynghreiriad a phartner mewn heddwch, diogelwch a datblygiad economaidd yr holl ranbarth.
Daeth Abu Dhabi yn drydedd brifddinas ar ôl Cairo ac Amman i groesi'r Rubicon. Disgwylir i wledydd eraill ddilyn. Rydyn ni nawr yn siarad am Oman, Bahrain, Sudan, Moroco ... a pham ddim Saudi Arabia. Normaleiddio sy'n dangos cynnydd cenhedlaeth newydd o arweinwyr Arabaidd sydd â gweledigaeth wahanol o'r rhanbarth.
Mae'r cytundeb Emiradau Arabaidd Unedig-Israel hwn, a gafwyd o dan adain gweinyddiaeth Trump, yn delio ag ergyd angheuol ddi-os i'r dogma - a ddelir yn eang yn Ewrop ac mewn mannau eraill yn y byd - bod datrys y gwrthdaro rhwng Israel a Phalestina yn amod ar gyfer cydnabod Israel gan wledydd Arabaidd. Cysyniad sydd wedi caniatáu i arweinyddiaeth Palestina gynnal agwedd negyddol dros y blynyddoedd tuag at unrhyw ymgais i drafod ag Israel. Dylai fod yn newidiwr gêm.
Un garreg, dwy ergyd. Yn ogystal â normaleiddio'r berthynas rhwng y ddwy wlad ac yn y pen draw gosod llysgenadaethau cilyddol a lansio hediadau uniongyrchol, mae'r cytundeb hefyd yn darparu ar gyfer elfen hanfodol i'r Emiradau: derbyniad penodol Prif Weinidog Israel, Benjamin Netanyahu, i atal dros dro ei gynllun i ymestyn sofraniaeth Israel i rannau o Jwdea a Samaria (y Lan Orllewinol). Prosiect a oedd serch hynny yn rhan o addewidion etholiadol Netanyahu. "Y flaenoriaeth yw ehangu'r cylch heddwch," meddai wrth Sky News Arabia o Abu Dhabi.
Yn ôl arolwg barn ar Channel 12, mae’n well gan bron i 80% o Israeliaid gytundeb normaleiddio â gwledydd Arabaidd nag estyniad o sofraniaeth Israel.
Bydd gohirio anecsio (tiriogaethau), neu ei ganslo os yn bosib, yn arbed costau gwleidyddol, diogelwch ac economaidd diangen i Israel ac yn caniatáu iddo ganolbwyntio ar yr heriau diogelwch cenedlaethol go iawn sydd o'i flaen: yr economi, Covid -19, Iran, Hezbollah a Gaza , ’’ meddai Amos Yadlin, sy’n bennaeth y Sefydliad Astudiaethau Diogelwch Cenedlaethol (INSS) o fri yn Tel Aviv.
Mae dau wersyll yn y Dwyrain Canol heddiw. Mae'r rhai sy'n gwrthwynebu Islam radical, eisiau hyrwyddo heddwch, sefydlogrwydd a datblygiad economaidd yn y rhanbarth - gan gynnwys Israel a'r Emiradau Arabaidd Unedig, gwledydd eraill y Gwlff, ond hefyd yr Aifft, Gwlad yr Iorddonen - a'r rhai sydd, fel Iran a Thwrci (ynghyd â Qatar), yn ceisio Tra-arglwyddiaeth hegemonig a rhyfelgar y rhanbarth trwy eu dirprwyon, Hezbollah, Hamas a Brawdoliaeth Fwslimaidd eraill. Fel yn Libanus, Syria, Irac, Gaza neu Libya.
Mae'r cytundeb rhwng yr Emiraethau Arabaidd Unedig ac Israel yn amlwg yn nodi newid yn y canfyddiad o'r wladwriaeth Iddewig yn y byd Arabaidd. Nid yw'r gwledydd hyn bellach yn gweld Israel fel bygythiad ond fel grym sefydlogi mewn rhanbarth cyfnewidiol ac anhrefnus. Mae Israel hefyd yn bwer milwrol, technolegol ac economaidd i gydweithredu ag ef.
“Mae’r cymal (o’r cytundeb) sy’n gwahodd pob Mwslim sy’n caru heddwch i ymweld â Mosg Al-Aqsa yn Jerwsalem yn arwyddo i’r byd Islamaidd mai’r unig ffordd i Jerwsalem yw trwy heddwch ag Israel,” ysgrifennodd Amos Yadlin.
“Gwnaeth y Palestiniaid y camgymeriad o gondemnio’r cysylltiadau a ffurfiwyd dros y blynyddoedd gan eu brodyr Arabaidd ag Israel dro ar ôl tro, gan ffafrio cofleidio ffrindiau ffug yn Tehran ac Ankara. Mewn gwirionedd, y Palestiniaid a gefnodd ar eu brodyr Arabaidd o blaid usurpers tramor. Mae gwledydd Arabaidd pwerus wedi cael digon ac yn dewis hyrwyddo eu diddordebau diogelwch cenedlaethol heb ystyried naws y Palestiniaid, ’’ ysgrifennodd Dmitri Shfutinsky o Ganolfan Astudiaethau Strategol Begin-Sadat.
A fydd yr Ewropeaid yn cefnu ar eu cenhedlu hen ffasiwn o broses heddwch y Dwyrain Canol - yn fwy arbennig y gwrthdaro rhwng Israel a Phalestina - ac yn deall y ffaith mai'r cytundeb normaleiddio hwn yw'r rhagarweiniad i esblygiad geopolitical rhanbarthol dwfn? Paradigm newydd.
A gafodd Gweinidog Tramor yr UE, Josep Borrell, pan groesawodd y fargen normaleiddio, wrth gydnabod y '' rôl adeiladol '' a chwaraeir gan yr Unol Daleithiau yn hyn o beth? Bydd normaleiddio o'r fath o fudd i'r ddwy wlad a bydd yn "gam sylfaenol ar gyfer sefydlogi'r rhanbarth cyfan," pwysleisiodd. Galwodd hefyd ymrwymiad Israel i atal cynlluniau i ymestyn sofraniaeth i ran o'r Lan Orllewinol fel "cam cadarnhaol." Prosiect yr oedd yr Ewropeaid wedi bod yn ceisio ers sawl mis i argyhoeddi Israel i gefnu ... Un drain llai yn y berthynas gymhleth rhwng yr UE ac Israel.
Ar ôl sgwrs ffôn gyda Gweinidog Tramor Israel, Gabi Ashkenazi, dywedodd ei gymar o’r Almaen Heiko Maas, y mae ei wlad ar hyn o bryd yn llywyddu’r Undeb Ewropeaidd, y gallai’r fargen normaleiddio ddarparu ‘‘ momentwm newydd ’tuag at heddwch yn y rhanbarth….
Neges a drosglwyddwyd gan bennaeth diplomyddiaeth Ffrainc Jean-Yves Le Drian sy'n siarad am "gyflwr meddwl newydd" a ddangosir gan y cyhoeddiadau hyn a ddylai ganiatáu ailddechrau trafodaethau rhwng yr Israeliaid a'r Palestiniaid.
Nawr bod y prosiect anecsio yn y Lan Orllewinol - y prif faen tramgwydd i'r UE - wedi'i rewi diolch i'r cytundeb rhwng yr Emiraethau Arabaidd Unedig ac Israel, mae'n hen bryd i arweinwyr yr Undeb Ewropeaidd wneud penderfyniad. menter i gryfhau'r rhai yn y Dwyrain Canol sy'n torri tabŵs ac yn ceisio ehangu'r cylch heddwch.
Barn yr awdur yn unig yw'r safbwyntiau a fynegir yn yr erthygl hon, ac nid ydynt yn adlewyrchu unrhyw farn ar ran Gohebydd UE.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd