Cysylltu â ni

Bwlgaria

Mae penwythnos yr etholiad yn Nwyrain Ewrop yn dod â newid annisgwyl a gobaith am gynnydd

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Ddydd Sul (11 Gorffennaf), fe aeth Bwlgariaid i’r polau am yr eildro mewn llai na chwe mis ar ôl i’r cyn-Brif Weinidog Boiko Borisov fethu â ffurfio clymblaid lywodraethol yn dilyn etholiad seneddol mis Ebrill, yn ysgrifennu Cristian Gherasim, Gohebydd Bucharest.

Gyda 95% o’r pleidleisiau wedi eu tynhau, daeth plaid dde-dde GERB y cyn Brif Weinidog Boiko Borisov allan yn gyntaf gan ennill 23.9% o’r bleidlais, yn ôl data a ddarparwyd gan y Comisiwn Etholiad Canolog.

Mae plaid Borisov yn wddf a gwddf gyda'r parti gwrth-sefydlu newydd-ddyfodiaid "Mae yna bobl o'r fath" (ITN), dan arweiniad y gantores a'r cyflwynydd teledu Slavi Trifonov.

hysbyseb

Efallai na fyddai arweiniad cul Borissov yn ddigon iddo ail-afael yn rheolaeth y llywodraeth.

Derbyniodd pleidiau gwrth-lygredd "Bwlgaria Democrataidd" a "Sefwch i fyny! Mafia, allan!", Darpar bartneriaid y glymblaid 12.6% a 5% o'r bleidlais, yn y drefn honno. Cafodd y Sosialwyr 13.6%, a'r blaid MRF, sy'n cynrychioli Twrciaid ethnig, 10.6%.

Mae rhai pundits gwleidyddol wedi dyfalu y gallai ITN, plaid Trifonov - a oedd yn osgoi ffurfio clymblaid lywodraethol ym mis Ebrill - nawr geisio ffurfio mwyafrif gyda’r gynghrair ryddfrydol Democrataidd Bwlgaria a Stand Up! Mafia allan! partïoedd. Byddai hyn yn gweld plaid boblogaidd heb unrhyw agenda wleidyddol glir yn cymryd grym. Fodd bynnag, efallai na fydd y tair plaid yn cael y mwyafrif sydd eu hangen i ffurfio llywodraeth a gellir eu gorfodi i ofyn am gefnogaeth gan aelodau’r Blaid Sosialaidd neu’r Mudiad dros Hawliau a Rhyddid Twrciaid Ethnig.

hysbyseb

Mae plaid dde-dde canol Boiko Borisov GERB sydd wedi bod mewn grym ers bron y degawd diwethaf wedi cael ei llygru gan sgandalau impiad a’r protestiadau parhaus ledled y wlad a ddaeth i ben ym mis Ebrill yn unig.

Yng Ngweriniaeth Moldofa, sicrhaodd Plaid Gweithredu ac Undod pro-Ewropeaidd yr arlywydd Sandu fwyafrif y pleidleisiau yn etholiadau seneddol dydd Sul. Wrth i Moldofa geisio dod allan o afael Rwsia a mynd tuag at Ewrop, gwelodd brwydr yr etholiad eto pro-Ewropeaid a pro-Rwsiaid yn cloi cyrn. Mae'r ddau gyfeiriad yn wrthwynebus ac roeddent yn rheswm ychwanegol dros rannu'r gymdeithas, sy'n methu â dod o hyd i'w chysylltiad i adeiladu dyfodol y wladwriaeth dlotaf yn Ewrop.

Roedd disgwyl i fwy na 3.2 miliwn o Moldofiaid fynd allan a phleidleisio i enwebu eu cynrychiolwyr yn senedd y dyfodol yn Chisinau, ond cafodd yr effaith wirioneddol gan Moldaviaid sy'n byw dramor. Mae diaspora Moldofia yn helpu plaid pro-Ewropeaidd Sandu i sicrhau'r fuddugoliaeth ac felly o bosibl yn agor y ffordd i integreiddio Ewropeaidd Gweriniaeth Moldofa yn y dyfodol.

Cefnogodd mwy nag 86% o ddinasyddion Moldofaidd dramor, a bleidleisiodd yn etholiadau seneddol cynnar ddydd Sul, Blaid Gweithredu ac Undod yr Arlywydd Maia Sandu (PAS). Mae buddugoliaeth PAS yn cynnig deddfwrfa gyfeillgar i Sandhu weithio gyda hi wrth geisio rhoi’r wlad ar lwybr i integreiddio Ewropeaidd.

Addawodd Maia Sandu cyn y bleidlais ddydd Sul y byddai buddugoliaeth i’w phlaid yn dod â’r wlad yn ôl i’r plyg Ewropeaidd, gan ganolbwyntio ar well cysylltiadau â Rwmania a Brwsel gyfagos.

Yn debyg iawn iddo ddigwydd yn ystod pleidlais mis Tachwedd a welodd Maia Sandu yn ennill yr arlywyddiaeth, gwnaeth Moldaviaid a oedd yn byw ar fwrdd y gwahaniaeth wrth i nifer dda bleidleisio dros ymgeiswyr o blaid Ewrop.

Wrth siarad ag Gohebydd yr UE, dywedodd Armand Gosu, athro cyswllt ym Mhrifysgol Bucharest ac arbenigwr yn y rhanbarth cyn-Sofietaidd am y fuddugoliaeth o blaid Ewrop “bod y fuddugoliaeth hon yn creu’r rhagamodau ar gyfer ton newydd o ddiwygiadau, yn enwedig yn y farnwriaeth a’r frwydr yn ei herbyn. llygredd, diwygiadau gyda'r nod o greu fframwaith mewnol ffafriol ar gyfer buddsoddiad tramor a fydd yn y pen draw yn arwain at gynnydd mewn safonau byw, rheolaeth y gyfraith a lefel uchel o wytnwch yn wyneb ymyrraeth dramor. Mae canlyniad dydd Sul yn ddechrau, bu dechreuadau eraill o’r fath, ond er mwyn arwain yn rhywle, rhaid i’r UE hefyd newid ei ddull a chynnig persbectif pendant. ”

Dywedodd Armand Gosu wrth Gohebydd yr UE “Gwahoddir Gweriniaeth Moldofa i ddiwygio ei hun, i ymrwymo i amrywiol fecanweithiau cydweithredu gyda’r UE, i agor ei marchnad ar gyfer cynhyrchion Ewropeaidd ac i ddod yn fwy a mwy cydnaws â safonau’r UE“ ond dod yn aelod posib o’r UE. gall gwlad gymryd degawdau lawer i ddigwydd.

Wrth sôn am ddylanwad Rwseg yng Ngweriniaeth Moldofa, dywedodd Gosu y byddwn yn gweld datgysylltiad clir o gylch dylanwad Rwseg ar ôl i’r canlyniadau terfynol ddod i mewn ac ar ôl i ni gael mwyafrifoedd seneddol newydd.

“Wrth siarad am ddylanwad Rwseg, mae pethau’n fwy cymhleth. Fe wnaeth y llywodraethau ffug o blaid Ewrop a ddaliodd rym yn Chisinau - gan gyfeirio at y rhai a reolir gan yr oligarch ffo, Vladimir Plahotniuc- gam-drin y disgwrs geo-wleidyddol, y rhethreg gwrth-Rwsiaidd er mwyn cyfreithloni eu hunain o flaen y Gorllewin. Mae plaid Maia Sandu yn pro-Ewropeaidd mewn ffordd arall. Mae hi'n siarad am werthoedd y byd rhydd ac nid am fygythiad Rwseg fel esgus i gyfyngu ar ryddid sifil, i arestio pobl ac i wahardd cymdeithasau neu hyd yn oed bleidiau. Credaf fod gan Maia Sandu ddull cywir, gan wneud diwygiadau dwys a fydd yn trawsnewid cymdeithas Moldofaidd yn sylfaenol. Mewn gwirionedd, crëwyd yr adeilad ar gyfer ymadawiad Moldofa o ddylanwad sffêr Rwseg 7 mlynedd yn ôl, ar ôl dechrau'r rhyfel rhwng yr Wcrain a Rwsia, yng ngwanwyn 2014. Mae canlyniad y bleidlais yn nodi galw cymdeithasol gan gymdeithas i symud tuag at y Gorllewin. , i gefnogi newid radical, 30 mlynedd ar ôl annibyniaeth. ”

Bwlgaria

Anhrefn traffig yn datblygu ar y ffin rhwng Rwmania a Bwlgaria

cyhoeddwyd

on

Mae gyrwyr tryciau Bwlgaria yn protestio wrth y groesfan ar y ffin dros amodau traffig garw. Dywedodd Gweinidog Trafnidiaeth Bwlgaria, Gheorghi Todorov, y bydd yn estyn allan at y Comisiynydd Trafnidiaeth Adina Vălean, am gymorth i brosesu traffig yn gyflymach sy'n dod i mewn i Rwmania. Mae cwynion bod gyrwyr tryciau yn gorfod aros hyd at 30 awr i groesi'r Pwynt Gwirio Ffiniau, yn ysgrifennu Cristian Gherasim, gohebydd Bucharest.

Ar hyn o bryd, nid oes unrhyw wybodaeth swyddogol ynglŷn â pham y mae'n rhaid i yrwyr tryciau aros 30 awr i groesi ffin fewnol o'r Undeb Ewropeaidd, mae datganiad i'r wasg gan Siambr y Cludwyr Ffyrdd yn dangos.

Mae yna sawl rheswm dros y cynnydd mewn traffig ar ffin Bwlgaria Rwmania. Fel ffin fewnol yr UE, dim ond ychydig funudau y dylai'r groesfan ei gwneud, ond mae'r awdurdodau ffiniau yn cynnal gwiriadau trylwyr oherwydd mwy o fewnfudo. Mae hyn yn cynyddu'r amser ar gyfer gwirio tryc, dywedodd gwarchodwyr ffiniau wrth y wasg. Mae pob tryc yn cael ei wirio gyda synhwyrydd carbon deuocsid. Os yw'r swm o CO2 a ganfyddir yn rhy fawr, chwilir y cerbyd i weld a oes unrhyw fewnfudwyr yn cuddio'n anghyfreithlon mewn tryciau tra bod gyrwyr yn gorffwys.

hysbyseb

Yn ôl awdurdodau trafnidiaeth Bwlgaria rheswm arall dros y cynnydd mewn traffig yw dychweliad gweithwyr i Orllewin Ewrop ac yn ychwanegol at hynny, mae Albaniaid yn mynd i ffwrdd trwy Fwlgaria er mwyn osgoi croesi Serbia sydd wedi cynyddu trethi ffyrdd yn fawr yn ystod y mis diwethaf.

Hefyd aeth Bwlgaria i mewn i barth melyn gwledydd sydd â risg epidemiolegol uchel o drosglwyddo coronafirws ac mae pawb sy'n dod o'r wladwriaeth hon yn cael eu rhoi mewn cwarantîn os nad ydyn nhw'n cael eu brechu neu os nad oes ganddyn nhw brawf PCR negyddol. Felly ceisiodd Rhufeiniaid a oedd ar wyliau ym Mwlgaria wneud eu ffordd yn ôl i'w mamwlad cyn gorfodi cyfyngiadau newydd er mwyn osgoi cwarantin.

Yn ystod dyddiau olaf mis Awst croesodd oddeutu 1.2 miliwn o bobl a dros 300,000 o gerbydau'r ffin.

hysbyseb

Nid oedd hyd yn oed y pwynt mynediad i Fwlgaria o Rwmania heb broblemau. Cafodd llawer o dwristiaid eu synnu. Gyda chiwiau aros yn ymestyn am dros 5 km, cafodd mynychwyr gwyliau i Fwlgaria eu dal oddi ar eu gwyliadwraeth.

Gall Rhufeiniaid fynd i mewn i Fwlgaria ar ôl dangos tystysgrif COVID digidol yr UE, prawf o frechu, profi neu ddogfen debyg sy'n cynnwys yr un data â thystysgrif ddigidol COVID yr UE.

Ymhlith y categorïau arbennig o bobl sydd wedi'u heithrio o'r gofyniad i gyflwyno dogfennau COVID wrth gael mynediad i Weriniaeth Bwlgaria mae pobl sy'n trosglwyddo Bwlgaria.

Yn ddiweddar mae Bwlgaria wedi gweld pigyn mewn achosion COVID-19 a chyflwynwyd cyfyngiadau newydd. Bydd bwytai a bariau Bwlgaria yn cau am 22:00 amser lleol gan ddechrau Medi 7fed, tra bydd cystadlaethau chwaraeon dan do yn cael eu cynnal heb wylwyr. Bydd gwyliau cerdd yn cael eu gwahardd a bydd theatrau a sinemâu yn gweithredu ar uchafswm o 50%.

Bwlgaria sydd â'r gyfradd isaf o frechu COVID-19 yn yr Undeb Ewropeaidd, gyda Rwmania yn dilyn yr un peth.

Parhau Darllen

Bwlgaria

Mae Bwlgaria yn wynebu etholiadau newydd wrth i Sosialwyr wrthod ffurfio llywodraeth

cyhoeddwyd

on

By

Llywydd Bwlgaria Rumen Radev. REUTERS / Johanna Geron / Pwll

Bydd Bwlgaria yn anelu at ei thrydydd etholiad cenedlaethol eleni, ar ôl i’r Sosialwyr ddydd Iau (2 Medi) ddod y drydedd blaid wleidyddol i wrthod arwain llywodraeth yn dilyn etholiad seneddol amhendant mis Gorffennaf, yn ysgrifennu Tsvetelia Tsolova, Reuters.

Fe roddodd y Sosialwyr y gorau i gynlluniau i ffurfio llywodraeth weithredol ar ôl i’w darpar gynghreiriaid, y blaid ITN gwrth-sefydlu a dwy blaid wrth-impiad llai, wrthod eu cefnogi. Bydd y blaid yn dychwelyd y mandad i'r arlywydd yfory (7 Medi).

hysbyseb

"Fe wnaethon ni ein gorau ac apelio am synnwyr a chyfrifoldeb, ond ni weithiodd allan," meddai arweinydd Sosialaidd Kornlia Ninova.

Mae'r Arlywydd Rumen Radev yn wynebu gorfod diddymu'r senedd, penodi gweinyddiaeth dros dro newydd a galw arolwg snap o fewn deufis.

Gellid cynnal yr etholiad seneddol newydd mor gynnar â Tachwedd 7, neu gyd-fynd ag un o ddwy rownd etholiad arlywyddol, ar 14 Tachwedd neu 21 Tachwedd. Darllen mwy.

hysbyseb

Mae'r ansicrwydd gwleidyddol hirfaith yn amharu ar allu Bwlgaria i ddelio'n effeithlon â phedwaredd don o bandemig COVID-19 a manteisio ar gronfeydd adfer coronafirws yr Undeb Ewropeaidd.

Daw penderfyniad y Sosialwyr ar ôl i’r ddau ITN, a enillodd y polau ym mis Gorffennaf o drwch blewyn, ac i blaid dde-dde GERB y cyn-brif Boyko Borissov roi’r gorau iddi ar ymdrechion i ffurfio llywodraeth yn y senedd toredig. Darllen mwy.

Parhau Darllen

Bwlgaria

Polisi Cydlyniant yr UE: € 2.7 biliwn i gefnogi'r adferiad yn Sbaen, Bwlgaria, yr Eidal, Hwngari a'r Almaen

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi cymeradwyo addasu chwe Rhaglen Weithredol (OP) ar gyfer y Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF) a'r Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) yn Sbaen, Bwlgaria, yr Eidal, Hwngari a'r Almaen o dan REACT-EU am gyfanswm o € 2.7 biliwn. Yn yr Eidal, ychwanegir € 1bn at Raglen Weithredol Genedlaethol ERDF-ESF ar gyfer Dinasoedd Metropolitan. Nod yr adnoddau hyn yw cryfhau'r trawsnewidiad gwyrdd a digidol yn ogystal â gwytnwch dinasoedd metropolitan. Clustnodir € 80 miliwn hefyd i gryfhau'r system gymdeithasol mewn dinasoedd metropolitan. Yn Hwngari, mae'r Rhaglen Weithredol Datblygu Economaidd ac Arloesi (EDIOP) yn derbyn adnoddau ychwanegol o € 881m.

Defnyddir yr arian hwn ar gyfer offeryn benthyciad cyfalaf gweithio di-log i gefnogi mwy nag 8,000 o fusnesau bach a chanolig a chefnogi cynllun cymhorthdal ​​cyflog i weithwyr mewn mentrau yr effeithir arnynt gan fesurau cloi COVID-19. Yn Sbaen, bydd Rhaglen Weithredol ERDF ar gyfer yr Ynysoedd Dedwydd yn derbyn swm ychwanegol o € 402 miliwn ar gyfer offer amddiffyn a seilwaith ar gyfer iechyd, gan gynnwys prosiectau Ymchwil a Datblygu cysylltiedig â COVID-19. Mae'r dyraniadau hefyd yn cefnogi'r newid i economi werdd a digidol, gan gynnwys twristiaeth gynaliadwy. Bydd bron i 7,000 o fusnesau bach a chanolig yn bennaf o'r sector twristiaeth yn derbyn cefnogaeth i oresgyn yr anawsterau ariannol a ysgogwyd gan argyfwng COVID-19. Bydd y rhanbarth hefyd yn neilltuo rhan sylweddol o'r adnoddau i seilwaith y gwasanaethau cymdeithasol ac argyfwng. Yn ardal Galicia, mae € 305m diolch i REACT-EU ychwanegu at Raglen Weithredol ERDF.

Mae'r dyraniad hwn wedi'i glustnodi ar gyfer cynhyrchion a gwasanaethau ar gyfer iechyd, y newid i economi ddigidol gan gynnwys digideiddio'r weinyddiaeth a busnesau bach a chanolig. Maent hefyd yn cefnogi prosiectau 'gwyrdd' fel Ymchwil a Datblygu mewn coedwigaeth, cadwyn bio-wastraff, symudedd trefol, trafnidiaeth rhyngfoddol, yn ogystal ag atal tân ac adnewyddu canolfannau iechyd ac ysgolion. Ym Mwlgaria, mae 'Cystadleurwydd ac Arloesedd' ERDF OP yn derbyn € 120m ychwanegol. Defnyddir yr adnoddau hyn ar gyfer cymorth cyfalaf gweithio i fusnesau bach a chanolig.

hysbyseb

Amcangyfrifir y dylai tua 2,600 o fusnesau bach a chanolig elwa o'r gefnogaeth. Yn yr Almaen, bydd rhanbarth Brandenburg yn derbyn € 30 miliwn ychwanegol ar gyfer ei Raglen Weithredol ERDF i gefnogi'r sector twristiaeth a'r busnesau bach a chanolig sy'n cael eu taro gan y pandemig coronafirws ac ar gyfer mesurau digideiddio mewn sefydliadau diwylliannol a siambrau crefftau. Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o gyllid ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) yn ystod 2021 a 2022 i raglenni polisi Cydlyniant.

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd