Cysylltu â ni

ynni

Disgwylir i ddiwygiad sector olew a nwy Nigeria ddod yn gyfraith

cyhoeddwyd

on

Yr wythnos diwethaf, pasiodd dwy siambr senedd Nigeria y Mesur Diwydiant Petroliwm (PIB) hir-ddisgwyliedig, a fydd yn dod i gyfraith unwaith y bydd yn derbyn cymeradwyaeth arlywyddol, y disgwylir iddo ddilyn yn ystod yr wythnosau nesaf. Mae diwygio sylweddol o'r sector olew a nwy wedi bod yn cael ei ystyried ers ymhell dros ddegawd, ac mae'r bil newydd yn cynnwys darpariaethau pwysig i gynhyrchu buddsoddiad mawr ei angen ac adfywio sector ynni Nigeria, yn ysgrifennu Colin Stevens.

Ni fu brys y diwygiadau erioed yn fwy, o ganlyniad i ddibyniaeth Nigeria ar y sector olew a nwy ar gyfer enillion cyfnewid tramor a refeniw'r Llywodraeth (sy'n cynrychioli 90% a 60% yn y drefn honno). Wrth i fuddsoddiad y sector preifat yn fyd-eang gael ei sianelu fwyfwy i ffynonellau ynni glanach, mae'r gronfa o fuddsoddiad sydd ar gael yn crebachu, wedi'i waethygu gan y pandemig byd-eang. Fodd bynnag, er mwyn i wlad fel Nigeria, sydd â'r ail gronfeydd olew mwyaf ar y cyfandir, drosglwyddo i ffwrdd o danwydd ffosil, mae angen buddsoddiad sylweddol er mwyn cefnogi datblygiad seilwaith a chyfalaf dynol.

Ymrwymiad y weinyddiaeth gyfredol i ddiwygio

O ganlyniad, mae gweinyddiaeth yr Arlywydd Muhammadu Buhari wedi gwneud pasio’r bil hwn yn flaenoriaeth allweddol y tymor hwn, gan fynd i’r afael â’r rhwystrau ffordd sydd, yn ôl a Adroddiad KPMG, wedi atal ei basio o'r blaen yn 2008, 2012 a 2018. Mae'r bil cyfredol yn ceisio cyflwyno newidiadau i drefniadau breindal a thelerau cyllidol i apelio at gynhyrchwyr olew tramor, yn ogystal â mynd i'r afael â phryderon y cymunedau lle mae olew yn cael ei dynnu. Mae gan gynhyrchwyr olew tramor fel Chevron, ENI, Total ac ExxonMobil i gyd Roeddd bod buddsoddiad gwerth biliynau o ddoleri wedi cael ei ddal i fyny oherwydd cynnydd araf y bil, gan roi hyder i randdeiliaid lleol y bydd hynt y bil yn arwain at don o fuddsoddiad.

Rhwystr ffordd allweddol arall y mae'r weinyddiaeth bresennol wedi llwyddo i'w lywio oedd safiad y cymunedau cynnal, a oedd gynt wedi ei leinio ochr yn ystod y broses ac a geisiodd rwystro taith y Bil. Mae'r Datblygiad Cymunedol Gwesteiwr Petroliwm (PHCD) yn ceisio mynd i'r afael â'u pryderon trwy ddarparu buddion cymdeithasol ac economaidd uniongyrchol o weithrediadau petroliwm i gymunedau cynnal, a chreu fframwaith i gefnogi datblygiad parhaus, trwy greu Ymddiriedolaeth, lle bydd cymunedau'n hawlio 3 % cyfran y cyfoeth olew rhanbarthol a gynhyrchir trwy gynhyrchu.

Diwygiadau llywodraethu

Mae'r angen am ddiwygiadau llywodraethu hefyd wedi'i nodi'n aml fel rhwystr i fewnfuddsoddi yn y sector. O dan y Bil newydd, bydd Corfforaeth Genedlaethol Petroliwm Nigeria (NNPC) yn trosglwyddo o fod yn gwmni dan berchnogaeth y wladwriaeth i fod yn gwmni atebolrwydd cyfyngedig, gan ganiatáu ar gyfer mwy o dryloywder ac effeithlonrwydd. Bydd rhannu'r diwydiant yn ffurfiol i'r sectorau i fyny'r afon a chanol ac i lawr yr afon, gyda rheoleiddwyr ar wahân, hefyd yn caniatáu ar gyfer goruchwyliaeth gliriach. Mae taith y bil wedi cael ei groesawu gan Ganolfan Eiriolaeth Tryloywder y wlad, sydd o'r enw mae'n “gam cadarnhaol” tuag at ddiwydiant ynni diwygiedig.

Paratoi ar gyfer y trawsnewid ynni

Cyn i'r Bil gael ei gymeradwyo, roedd sylwebyddion yn galw am fwy o ddarpariaethau sy'n mynd i'r afael yn benodol â phryderon newid yn yr hinsawdd ac yn paratoi'r ffordd ar gyfer arallgyfeirio i gynhyrchu ynni cynaliadwy. Mae darpariaethau amgylcheddol gan gynnwys sefydlu cronfeydd adfer a gofyniad am gynlluniau rheoli amgylcheddol yn gamau cadarnhaol, ond dim ond safonau rhyngwladol sylfaenol y maent yn cwrdd â nhw, ac nid ydynt yn rhagori arnynt, ac felly maent heb ei weld mor ddigon uchelgeisiol.

Fodd bynnag, mae potensial amlwg i'r Mesur Buddsoddi Petroliwm gynhyrchu refeniw sylweddol gan y llywodraeth, y gellir ei fuddsoddi wedyn yn y sector adnewyddadwy. Mae mentrau fel cynllun pŵer solar y llywodraeth, a fydd yn gweld 2.3 triliwn naira (tua € 4.7 biliwn) o gronfa adfer economaidd COVID sy'n ymroddedig i osod pum miliwn o systemau solar, yn dangos parodrwydd i fuddsoddi mewn cynhyrchu ynni carbon isel.

Canlyniad y diwygiadau hyn, sydd i raddau helaeth yn ymateb i'r beirniadaethau mawr a lefelwyd yn sector olew a nwy Nigeria dros y degawdau diwethaf, yw mwy o eglurder i ddarpar fuddsoddwyr. O'i gyfuno ag agor yr economi fyd-eang, ac ymrwymiad ehangach i fuddsoddi mewn seilwaith a mentrau ynni cynaliadwy, mae pasio'r PIB yn argoeli'n dda i Nigeria.

Belarws

Mae pwerau Belarus yn bwrw ymlaen â phrosiect niwclear er gwaethaf peth gwrthwynebiad

cyhoeddwyd

on

Er gwaethaf gwrthwynebiad mewn rhai chwarteri, Belarus yw'r diweddaraf mewn nifer cynyddol o wledydd sy'n defnyddio ynni niwclear.

Mae pob un yn mynnu bod niwclear yn cynhyrchu trydan glân, dibynadwy a chost-effeithiol.

Mae'r UE yn cefnogi cynhyrchu niwclear diogel ac mae un o'r planhigion mwyaf newydd ym Melarus lle cafodd adweithydd cyntaf gwaith pŵer niwclear cyntaf erioed y wlad ei gysylltu y llynedd â'r grid cenedlaethol ac yn gynharach eleni cychwynnodd weithrediad masnachol llawn.

Bydd gan yr Offer Pŵer Niwclear Belarwsia, a elwir hefyd yn ffatri Astravets, ddau adweithydd gweithredol gyda chyfanswm o tua 2.4 GW o gapasiti cynhyrchu pan fydd wedi'i gwblhau yn 2022.

Pan fydd y ddwy uned yn llawn bŵer, bydd y ffatri 2382 MWe yn osgoi allyrru mwy na 14 miliwn tunnell o garbon deuocsid bob blwyddyn trwy ddisodli cynhyrchu tanwydd ffosil carbon-ddwys.

Mae Belarus yn ystyried adeiladu ail orsaf ynni niwclear a fyddai’n lleihau ei ddibyniaeth ar danwydd ffosil a fewnforiwyd ymhellach ac yn symud y wlad yn agosach at sero-net.

Ar hyn o bryd, mae tua 443 o adweithyddion pŵer niwclear yn gweithredu mewn 33 o wledydd, gan ddarparu tua 10% o drydan y byd.

Mae tua 50 o adweithyddion pŵer yn cael eu hadeiladu ar hyn o bryd mewn 19 gwlad.

Dywedodd Sama Bilbao y León, Cyfarwyddwr Cyffredinol Cymdeithas Niwclear y Byd, y sefydliad rhyngwladol sy’n cynrychioli’r diwydiant niwclear byd-eang: “Mae tystiolaeth yn cynyddu bod angen i ni gyflymu faint o newydd er mwyn cadw ar lwybr ynni carbon isel cynaliadwy a charbon isel. gallu niwclear wedi'i adeiladu a'i gysylltu â'r grid yn fyd-eang. Bydd y 2.4 GW o gapasiti niwclear newydd ym Melarus yn gyfraniad hanfodol i gyflawni'r nod hwn. "

Mae ffatri Belarus wedi wynebu gwrthwynebiad parhaus gan Lithwania gyfagos lle mae swyddogion wedi lleisio pryderon am ddiogelwch.

Mae gweinidogaeth ynni Belarwsia wedi dweud y bydd y ffatri pan fydd yn gwbl weithredol yn cyflenwi tua thraean o ofynion trydan y wlad.

Dywedir bod y planhigyn yn costio tua $ 7-10 biliwn.

Er gwaethaf pryderon gan rai ASEau, sydd wedi cynnal ymgyrch lobïo gref yn erbyn y ffatri Belarwsia, mae cyrff gwarchod rhyngwladol, fel yr Asiantaeth Ynni Atomig Rhyngwladol (IAEA) wedi croesawu cwblhau'r prosiect.

Yn ddiweddar, mae tîm arbenigwyr IAEA wedi cwblhau cenhadaeth ymgynghorol diogelwch niwclear ym Melarus, a gynhaliwyd ar gais llywodraeth Belarus. Y nod oedd adolygu'r drefn ddiogelwch genedlaethol ar gyfer deunydd niwclear a chyfleusterau a gweithgareddau cysylltiedig ac roedd yr ymweliad yn cynnwys adolygiad o fesurau amddiffyn corfforol a weithredwyd ar y safle, agweddau diogelwch yn ymwneud â chludo deunydd niwclear a diogelwch cyfrifiadurol.

Daeth y tîm, a oedd yn cynnwys arbenigwyr o Ffrainc, y Swistir a'r DU, i'r casgliad bod Belarus wedi sefydlu cyfundrefn diogelwch niwclear yn unol â chanllawiau'r IAEA ar hanfodion diogelwch niwclear. Nodwyd arferion da a all fod yn enghreifftiau i Aelod-wladwriaethau IAEA eraill i helpu i gryfhau eu gweithgareddau diogelwch niwclear.

Dywedodd Cyfarwyddwr Adran Diogelwch Niwclear IAEA, Elena Buglova: “Trwy gynnal cenhadaeth IPPAS, mae Belarus wedi dangos ei hymrwymiad cryf a’i hymdrechion parhaus i wella ei threfn diogelwch niwclear genedlaethol. Mae Belarus hefyd wedi cyfrannu at fireinio methodolegau IPPAS yn ystod y misoedd diwethaf, yn benodol trwy gynnal hunanasesiad peilot o’i drefn diogelwch niwclear wrth baratoi ar gyfer y genhadaeth. ”

Y genhadaeth, mewn gwirionedd, oedd y drydedd genhadaeth IPPAS a gynhaliwyd gan Belarus, yn dilyn dwy a gynhaliwyd yn 2000 a 2009 yn y drefn honno.

Er gwaethaf ymdrechion i gynnig sicrwydd, mae pryderon yn parhau ynghylch diogelwch y diwydiant niwclear.

Mae arbenigwr ynni Ffrainc, Jean-Marie Berniolles, yn cyfaddef bod damweiniau mewn gweithfeydd niwclear dros y blynyddoedd wedi “newid yn ddwfn” ganfyddiad Ewrop o blanhigion niwclear, gan “droi’r hyn a ddylai fod wedi bod yn un o’r ffynonellau cynhyrchu trydan mwyaf cynaliadwy yn wialen mellt i’w beirniadu”.

Meddai: “Mae hyn yn brawf o safbwynt cynyddol llygredig yn ideolegol sydd wedi ysgaru’n llwyr oddi wrth ffeithiau gwyddonol.”

Mae Ffrainc yn un wlad sydd wedi cwympo allan o gariad gyda'r dechnoleg niwclear, gan arwain at Ddeddf 2015 ar y trawsnewidiad ynni ar gyfer twf gwyrdd sy'n gorfodi cyfran y niwclear yng nghymysgedd ynni Ffrainc i ostwng i 50% (i lawr o tua 75%) erbyn 2025.

Mae yna lawer sy'n dadlau y bydd hyn yn amhosibl ei gyflawni. 

Dywed Berniolles fod ffatri Belarus yn “enghraifft arall o sut mae diogelwch niwclear yn cael ei ysgogi i atal NPPau rhag cyflawni gweithrediad llawn ac amserol”.

Dywedodd, “Er nad yw’n aelod-wladwriaeth o’r Undeb Ewropeaidd, mynnodd sawl ASE, wrth annog Lithwania, ym mis Chwefror 2021 bod Belarus yn atal y prosiect dros bryderon diogelwch tybiedig.”

Mae galwadau o'r fath yn parhau i gael eu lleisio'n ffyrnig, hyd yn oed ar ôl i Grŵp Rheoleiddwyr Diogelwch Niwclear Ewrop (ENSREG) ddweud bod y mesurau diogelwch yn Astravets yn unol â safonau Ewropeaidd yn sgwâr. Dywedodd yr adroddiad a adolygwyd gan gymheiriaid - a gyhoeddwyd ar ôl ymweliadau safle helaeth a gwerthusiadau diogelwch - nad yw’r adweithyddion yn ogystal â lleoliad y NPP “yn achos pryder”.

Yn wir, nododd Cyfarwyddwr Cyffredinol IAEA Rafael Grossi mewn gwrandawiad diweddar yn Senedd Ewrop: “Rydyn ni wedi bod yn ymgysylltu â Belarus ers amser maith,” “rydyn ni’n bresennol yn y maes drwy’r amser”, ac mae’r IAEA wedi dod o hyd i “arferion da a phethau i wella ond nid ydym wedi dod o hyd i unrhyw reswm i'r planhigyn hwnnw beidio â gweithredu ”.

Mae gwrthwynebwyr y planhigyn Belarus yn parhau i dynnu cymariaethau â Chernobyl ond dywed Berniolles mai “un o’r gwersi sylfaenol a gafwyd o Chernobyl oedd bod angen cynnwys toddi craidd cyflawn yn drylwyr”.

“Gwneir hyn fel rheol gyda dyfais o’r enw daliwr craidd, ac mae gan bob adweithydd VVER-1200 - dau ohonynt yn Astravets - offer arno. Rhaid i system oeri y daliwr craidd allu oeri’r malurion craidd lle mae pŵer thermol o tua 50 MW yn cael ei gynhyrchu yn ystod y dyddiau cyntaf yn dilyn y ddamwain niwclear. Nid oes gwibdaith niwtronig yn digwydd o dan yr amgylchiadau hyn, yn yr hyn sy'n wahaniaeth sylfaenol arall i Chernobyl. O ystyried nad yw arbenigwyr diogelwch Ewropeaidd wedi codi’r materion hyn yn ystod eu dadansoddiadau o Astravets yn dangos nad oes unrhyw broblemau gyda’r mesurau hyn, ”ychwanegodd.

Mae ef ac eraill yn nodi, er y gallai Lithwania a rhai ASEau fod wedi treulio blynyddoedd yn beirniadu mesurau diogelwch y planhigyn “y gwir yw na chanfuwyd erioed eu bod yn brin o ddifrif”.

Parhau Darllen

ynni

Datganiad ar y cyd o'r UD a'r Almaen ar gefnogaeth i'r Wcráin, diogelwch ynni Ewropeaidd a nodau hinsawdd

cyhoeddwyd

on

Mae’r Unol Daleithiau a’r Almaen wedi cyhoeddi datganiad ar y cyd yn dilyn ymweliad diweddar Canghellor yr Almaen Angela Merkel â Washington i gwrdd yn ddwyochrog ag Arlywydd yr UD Joe Biden. Mae'r datganiad yn mynd i'r afael â phrosiect dadleuol Nordstream 2, sydd wedi rhannu barn yn yr UE.

"Mae'r Unol Daleithiau a'r Almaen yn ddiysgog yn eu cefnogaeth i sofraniaeth Wcráin, uniondeb tiriogaethol, annibyniaeth, a'r llwybr Ewropeaidd a ddewiswyd. Rydym yn ailgyflwyno ein hunain heddiw (22 Gorffennaf) i wthio yn ôl yn erbyn ymddygiad ymosodol Rwsia a gweithgareddau malaen yn yr Wcrain a thu hwnt. yn addo cefnogi ymdrechion yr Almaen a Ffrainc i ddod â heddwch i ddwyrain yr Wcrain trwy Fformat Normandi. Bydd yr Almaen yn dwysáu ei hymdrechion o fewn Fformat Normandi i hwyluso gweithrediad cytundebau Minsk. Mae'r Unol Daleithiau a'r Almaen yn cadarnhau eu hymrwymiad i fynd i'r afael â'r argyfwng hinsawdd a cymryd camau pendant i leihau allyriadau yn y 2020au i gadw terfyn tymheredd 1.5 gradd Celsius o fewn cyrraedd.

"Mae'r Unol Daleithiau a'r Almaen yn unedig yn eu penderfyniad i ddwyn Rwsia i gyfrif am ei gweithgareddau ymosodol a malaen trwy orfodi costau trwy sancsiynau ac offer eraill. Rydym yn ymrwymo i weithio gyda'n gilydd trwy'r Deialog Lefel Uchel rhwng yr Unol Daleithiau a'r UE ar Rwsia, a trwy sianeli dwyochrog, i sicrhau bod yr Unol Daleithiau a'r UE yn parhau i fod yn barod, gan gynnwys gydag offer a mecanweithiau priodol, i ymateb gyda'i gilydd i ymddygiad ymosodol a malaen Rwsia, gan gynnwys ymdrechion Rwsia i ddefnyddio ynni fel arf. A ddylai Rwsia geisio defnyddio ynni fel a arfogi neu gyflawni gweithredoedd ymosodol pellach yn erbyn yr Wcrain, bydd yr Almaen yn gweithredu ar y lefel genedlaethol ac yn pwyso am fesurau effeithiol ar y lefel Ewropeaidd, gan gynnwys sancsiynau, i gyfyngu galluoedd allforio Rwsia i Ewrop yn y sector ynni, gan gynnwys nwy, a / neu mewn eraill. sectorau sy'n berthnasol yn economaidd. Mae'r ymrwymiad hwn wedi'i gynllunio i sicrhau na fydd Rwsia yn camddefnyddio unrhyw biblinell, gan gynnwys Nord Stream 2, i gyflawni aggre ssive gwleidyddol yn dod i ben trwy ddefnyddio egni fel arf.

"Rydym yn cefnogi diogelwch ynni'r Wcráin a Chanolbarth a Dwyrain Ewrop, gan gynnwys yr egwyddorion allweddol sydd wedi'u hymgorffori yn Nhrydydd Pecyn Ynni'r UE o amrywiaeth a diogelwch cyflenwad. Mae'r Almaen yn tanlinellu y bydd yn cadw at lythyren ac ysbryd y Trydydd Pecyn Ynni. mewn perthynas â Nord Stream 2 o dan awdurdodaeth yr Almaen i sicrhau dadfwndelu a mynediad trydydd parti. Mae hyn yn cynnwys asesiad o unrhyw risgiau a berir gan ardystiad gweithredwr y prosiect i ddiogelwch cyflenwad ynni'r UE.

"Mae'r Unol Daleithiau a'r Almaen yn unedig yn eu cred ei bod er budd yr Wcrain ac Ewrop i gludiant nwy trwy'r Wcráin barhau y tu hwnt i 2024. Yn unol â'r gred hon, mae'r Almaen yn ymrwymo i ddefnyddio'r holl drosoledd sydd ar gael i hwyluso estyniad o hyd at 10 blynyddoedd i gytundeb Transit nwy Wcráin â Rwsia, gan gynnwys penodi llysgennad arbennig i gefnogi’r trafodaethau hynny, i ddechrau cyn gynted â phosibl a dim hwyrach na Medi 1. Mae'r Unol Daleithiau yn ymrwymo i gefnogi'r ymdrechion hyn yn llawn.

"Mae'r Unol Daleithiau a'r Almaen yn gadarn yn eu hymrwymiad i'r frwydr yn erbyn newid yn yr hinsawdd a sicrhau llwyddiant Cytundeb Paris trwy leihau ein hallyriadau ein hunain yn unol â net-sero erbyn 2050 fan bellaf, gan annog cryfhau uchelgais hinsawdd eraill. economïau mawr, a chydweithio ar y polisïau a'r technolegau i gyflymu'r trawsnewidiad net-sero byd-eang Dyna pam yr ydym wedi lansio Partneriaeth Hinsawdd ac Ynni yr UD-Almaen. Bydd y Bartneriaeth yn meithrin cydweithrediad rhwng yr UD a'r Almaen ar ddatblygu mapiau gweithredadwy i gyrraedd ein huchelgeisiol targedau lleihau allyriadau; cydgysylltu ein polisïau a'n blaenoriaethau domestig mewn mentrau datgarboneiddio sectoraidd a fforymau amlochrog; ysgogi buddsoddiad mewn trosglwyddo ynni; a datblygu, arddangos a graddio technolegau ynni critigol fel ynni a storio adnewyddadwy, hydrogen, effeithlonrwydd ynni, a symudedd trydan.

"Fel rhan o Bartneriaeth Hinsawdd ac Ynni yr UD-Almaen, rydym wedi penderfynu sefydlu piler i gefnogi'r trawsnewidiadau ynni mewn economïau sy'n dod i'r amlwg. Bydd y piler hwn yn cynnwys ffocws ar gefnogi Wcráin a gwledydd eraill yng Nghanolbarth a Dwyrain Ewrop. nid yn unig yn cyfrannu at y frwydr yn erbyn newid yn yr hinsawdd ond hefyd yn cefnogi diogelwch ynni Ewropeaidd trwy leihau'r galw am ynni Rwseg.

"Yn unol â'r ymdrechion hyn, mae'r Almaen yn ymrwymo i sefydlu a gweinyddu Cronfa Werdd ar gyfer yr Wcrain i gefnogi trosglwyddiad ynni, effeithlonrwydd ynni a diogelwch ynni Wcráin. Bydd yr Almaen a'r Unol Daleithiau yn ymdrechu i hyrwyddo a chefnogi buddsoddiadau o $ 1 biliwn o leiaf yn y Cronfa Werdd ar gyfer yr Wcrain, gan gynnwys gan drydydd partïon fel endidau sector preifat. Bydd yr Almaen yn darparu rhodd gychwynnol i'r gronfa o $ 175 miliwn o leiaf ac yn gweithio tuag at ymestyn ei hymrwymiadau yn y blynyddoedd cyllideb sydd i ddod. Bydd y gronfa'n hyrwyddo'r defnydd o ynni adnewyddadwy; hwyluso datblygiad hydrogen; cynyddu effeithlonrwydd ynni; cyflymu'r trawsnewidiad o lo; a meithrin niwtraliaeth carbon. Mae'r Unol Daleithiau yn bwriadu cefnogi'r fenter trwy gymorth technegol a chymorth polisi sy'n gyson ag amcanion y gronfa, yn ogystal â rhaglenni cefnogi integreiddiad y farchnad, diwygio rheoliadol, a datblygu ynni adnewyddadwy yn sector ynni Wcráin.

"Yn ogystal, bydd yr Almaen yn parhau i gefnogi prosiectau ynni dwyochrog gyda'r Wcráin, yn enwedig ym maes ynni adnewyddadwy ac effeithlonrwydd ynni, yn ogystal â chymorth pontio glo, gan gynnwys penodi llysgennad arbennig gyda chyllid pwrpasol o $ 70 miliwn. Mae'r Almaen hefyd yn barod. i lansio Pecyn Gwydnwch Wcráin i gefnogi diogelwch ynni Wcráin. Bydd hyn yn cynnwys ymdrechion i ddiogelu a chynyddu'r gallu i wrthdroi llif nwy i'r Wcráin, gyda'r nod o gysgodi'r Wcráin yn llwyr rhag ymdrechion posib Rwsia yn y dyfodol i dorri cyflenwadau nwy i'r wlad. Bydd hefyd yn cynnwys cymorth technegol ar gyfer integreiddiad yr Wcrain i'r grid trydan Ewropeaidd, gan adeiladu ar ac mewn cydgysylltiad â'r gwaith parhaus gan yr UE ac Asiantaeth Datblygu Rhyngwladol yr UD. Yn ogystal, bydd yr Almaen yn hwyluso cynnwys yr Wcrain yng Nghyfleuster Adeiladu Capasiti Seiber yr Almaen. , cefnogi ymdrechion i ddiwygio sector ynni Wcráin, a chynorthwyo i nodi opsiynau t o foderneiddio systemau trosglwyddo nwy Wcráin.

"Mae'r Unol Daleithiau a'r Almaen yn mynegi eu cefnogaeth gref i'r Fenter Tair Môr a'i hymdrechion i gryfhau cysylltedd seilwaith a diogelwch ynni yng Nghanolbarth a Dwyrain Ewrop. Mae'r Almaen yn ymrwymo i ehangu ei hymgysylltiad â'r fenter gyda llygad tuag at gefnogi prosiectau ariannol y Tri. Menter Moroedd ym meysydd diogelwch ynni rhanbarthol ac ynni adnewyddadwy. Yn ogystal, bydd yr Almaen yn cefnogi prosiectau sydd o ddiddordeb cyffredin yn y sector ynni trwy gyllideb yr UE, gyda chyfraniadau o hyd at $ 1.77 biliwn yn 2021-2027. Mae'r Unol Daleithiau yn parhau i fod yn ymrwymedig i buddsoddi yn y Fenter Tair Môr ac mae'n parhau i annog buddsoddiadau pendant gan aelodau ac eraill. "

Nid oedd y cytundeb wedi creu argraff fawr ar Robert Pszczel, uwch swyddog Rwsia a'r Western Balcanau, Is-adran Diplomyddiaeth Gyhoeddus (PDD), Pencadlys NATO:

Parhau Darllen

ynni

Yr Unol Daleithiau a'r Almaen i gyhoeddi bargen ar biblinell Nord Stream 2 yn y dyddiau nesaf - ffynonellau

cyhoeddwyd

on

By

Gwelir logo prosiect piblinell nwy Nord Stream 2 ar bibell yng ngwaith rholio pibell Chelyabinsk yn Chelyabinsk, Rwsia, Chwefror 26, 2020. REUTERS / Maxim Shemetov / File Photo

Disgwylir i’r Unol Daleithiau a’r Almaen gyhoeddi yn y dyddiau nesaf fargen sy’n datrys eu hanghydfod hirsefydlog dros biblinell nwy naturiol Nord Stream 11 $ 2 biliwn Rwsia, dywedodd ffynonellau sy’n gyfarwydd â’r mater ddydd Llun (19 Gorffennaf), yn ysgrifennu Andrea Shalal.

Methodd yr Arlywydd Joe Biden a Changhellor yr Almaen Angela Merkel â setlo eu gwahaniaethau dros y biblinell tanfor pan wnaethant gyfarfod yr wythnos diwethaf, ond cytunwyd na ddylid caniatáu i Moscow ddefnyddio ynni fel arf yn erbyn ei chymdogion. Darllen mwy.

Mae bargen bellach yn y golwg ar ôl trafodaethau ymhlith swyddogion yr Unol Daleithiau a’r Almaen am bryderon yr Unol Daleithiau y bydd y biblinell, sydd 98% yn gyflawn, yn cynyddu dibyniaeth Ewrop ar nwy Rwseg, ac y gallai ddwyn yr Wcrain o’r ffioedd cludo y mae bellach yn eu casglu ar nwy sy’n cael ei bwmpio trwy piblinell bresennol.

Byddai cytundeb yn atal ailddechrau cosbau a hepgorwyd ar hyn o bryd yn yr Unol Daleithiau yn erbyn Nord Stream 2 AG, y cwmni y tu ôl i'r biblinell, a'i brif weithredwr.

Nid oedd manylion ar gael ar unwaith, ond dywedodd y ffynonellau y byddai'r fargen yn cynnwys ymrwymiadau gan y ddwy ochr i sicrhau buddsoddiad cynyddol yn sector ynni'r Wcrain i wneud iawn am unrhyw gwymp negyddol o'r biblinell newydd, a fydd yn dod â nwy o'r Arctig i'r Almaen o dan y Môr Baltig.

"Mae'n edrych yn dda," meddai un o'r ffynonellau, a siaradodd ar gyflwr anhysbysrwydd oherwydd bod y sgyrsiau'n parhau. "Rydyn ni'n disgwyl i'r sgyrsiau hynny gael eu datrys yn y dyddiau nesaf."

Dywedodd ail ffynhonnell fod y ddwy ochr yn agosáu at gytundeb a fyddai’n rhagdybio pryderon a godwyd gan wneuthurwyr deddfau’r Unol Daleithiau, yn ogystal â rhai’r Wcráin.

Bydd Derek Chollet, uwch gynghorydd i’r Ysgrifennydd Gwladol Antony Blinken, yn cwrdd ag uwch swyddogion llywodraeth Wcrain yn Kyiv ddydd Mawrth a dydd Mercher i atgyfnerthu gwerth strategol cysylltiadau Unol Daleithiau-Wcrain, meddai’r Adran Wladwriaeth ddydd Llun.

Dywedodd un o’r ffynonellau fod yr Unol Daleithiau yn awyddus i sicrhau bod yr Wcrain yn cefnogi’r cytundeb disgwyliedig gyda’r Almaen.

Daeth gweinyddiaeth Biden i'r casgliad ym mis Mai bod Nord Stream 2 AG a'i Brif Swyddog Gweithredol yn ymddwyn yn gosbadwy. Ond ildiodd Biden y sancsiynau i ganiatáu amser i weithio allan bargen a chadw ailadeiladu cysylltiadau â'r Almaen a gafodd eu twyllo'n wael yn ystod gweinyddiaeth y cyn-Arlywydd Donald Trump. Darllen mwy.

Yn ogystal â sicrwydd gan yr Almaen am ei pharodrwydd i "wyrdroi llif" nwy i'r Wcráin os bydd Rwsia byth yn torri cyflenwadau i Ddwyrain Ewrop, dywedodd y ffynonellau y byddai'r cytundeb yn cynnwys addewid gan y ddwy wlad i fuddsoddi yn nhrawsnewid ynni, effeithlonrwydd ynni ac ynni'r Wcráin. diogelwch.

Nid oedd yn glir ar unwaith a fyddai'r ddwy wlad yn cyhoeddi buddsoddiadau sylweddol gan y llywodraeth, neu a fyddent yn ceisio trosoli buddsoddiadau preifat yn yr Wcrain.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd