Cysylltu â ni

Gogledd Corea

Mae Gogledd Corea yn tanio dwy daflegryn balistig i Fôr y Dwyrain, meddai De

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae Gogledd Corea wedi tanio dwy daflegryn balistig oddi ar ei harfordir dwyreiniol, mae milwrol De Korea wedi cadarnhau, yn ysgrifennu'r BBC.

Adroddodd Japan hefyd fod gwrthrych wedi'i danio, ac y gallai fod yn daflegryn balistig.

Mae Prif Weinidog Japan, Yoshihide Suga, wedi galw’r lansiad yn “warthus” gan ddweud ei fod yn bygwth heddwch a diogelwch yn y rhanbarth.

hysbyseb

Dyma'r ail brawf arfau y mae Gogledd Corea wedi'i gynnal yr wythnos hon, gyda'r cyntaf yn daflegryn mordeithio.

Nid yw'n glir yn union ble roedd y taflegrau balistig ar y gweill na'u hystod hedfan, ond dywedodd Cyd-bennaeth Staff De Korea fod ei fyddin yn cynnal "osgo parodrwydd llawn mewn cydweithrediad agos â'r UD".

Mae profion taflegryn balistig yn mynd yn groes i benderfyniadau'r Cenhedloedd Unedig a ddyluniwyd i ffrwyno gweithgareddau niwclear y Gogledd.

hysbyseb

Gallant gario naill ai pennau rhyfel niwclear neu gonfensiynol ac fe'u dosbarthir yn ôl pa mor bell y gallant deithio - y pellaf ohonynt yw taflegryn balistig rhyng-gyfandirol (ICBM).

Yn y gorffennol mae Gogledd Corea wedi profi ICBMs y dywedir eu bod yn gallu cyrraedd bron pob un o orllewin Ewrop a thua hanner tir mawr yr UD.

Ddydd Llun, profodd Gogledd Corea daflegryn mordeithio ystod hir a oedd yn gallu taro llawer o Japan, gan ei alw'n "arf strategol o arwyddocâd mawr".

Mae'r Academi Gwyddor Amddiffyn Genedlaethol yn cynnal profion taflegryn mordeithio hir yng Ngogledd Corea, fel y gwelir yn y cyfuniad hwn o luniau heb ddyddiad a gyflenwyd gan Asiantaeth Newyddion Canolog Corea Gogledd Corea (KCNA) ar 13 Medi 2021
Roedd Gogledd Corea ychydig ddyddiau ynghynt wedi profi taflegryn mordeithio hir

Dywed arbenigwyr y gallai'r taflegryn mordeithio gario pen rhyfel niwclear o bosibl.

Nid yw Cyngor Diogelwch y Cenhedloedd Unedig yn gwahardd profi taflegrau mordeithio. Ond mae'n ystyried bod taflegrau balistig yn fwy bygythiol oherwydd gallant gario llwythi tâl mwy a mwy pwerus, cael ystod llawer hirach, a gallant deithio'n gyflymach

Mae Gogledd Corea yn wynebu prinder bwyd ac argyfwng economaidd difrifol - gan ysgogi cwestiynau ynglŷn â sut y mae'n dal i allu datblygu arfau.

Mae'r wlad wedi treulio mwy na blwyddyn ar ei phen ei hun. Torrodd y rhan fwyaf o fasnach i ffwrdd gyda'i chynghreiriad agosaf Tsieina i atal y coronafirws rhag lledaenu.

Mae gweinidog tramor China yn cynnal trafodaethau gyda'i gymar yn Ne Corea yn Seoul ddydd Mercher.

Mae rhaglen arfau Gogledd Corea a thrafodaethau wedi'u gohirio dros ddenuclearization yn debygol o fod ar yr agenda.

Ym mis Mawrth eleni, fe heriodd Pyongyang sancsiynau a phrofi taflegrau balistig, a sbardunodd gerydd cryf o’r Unol Daleithiau, Japan a De Korea.

A'r mis diwethaf dywedodd asiantaeth atomig y Cenhedloedd Unedig ei bod yn ymddangos bod Gogledd Corea wedi ailgychwyn adweithydd a allai gynhyrchu plwtoniwm ar gyfer arfau niwclear, gan ei alw'n ddatblygiad "cythryblus iawn".

Gogledd Corea

Mae Gogledd Corea yn bygwth mynd i fyny expo amddiffyn De Korea gyda sioe filwrol ddeuol

cyhoeddwyd

on

By

Bydd De Korea yn cynnal ei ffair amddiffyn bob dwy flynedd yn Seoul yr wythnos nesaf, ychydig ddyddiau ar ôl i Ogledd Corea agor arddangosfa filwrol hynod anghyffredin y dywedodd dadansoddwyr a allai fod wedi’i hanelu’n rhannol at ddwyn rhywfaint o daranau o Seoul yng nghanol ras arfau sy’n tyfu, yn ysgrifennu Josh Smith.

Mae'r digwyddiadau'n tynnu sylw at y datblygiadau diweddaraf y mae'r ddau Koreas wedi'u gwneud wrth iddynt fwrw ymlaen ag ehangu mawr ar alluoedd milwrol sydd eisoes yn sylweddol - gan gynnwys symudiadau delwedd ddrych weithiau.

"Rhaid bod Gogledd Corea wedi amseru eu harddangosfa amddiffyn yn bwrpasol yr wythnos hon i ennill tyniant gan y gymuned ryngwladol cyn sioe a drefnwyd yn Ne Korea i werthu eu systemau arfau dramor," meddai Cho Jin-soo, cyn-lywydd Cymdeithas Gwyddorau Awyrennol a Gofod Corea. . "Maen nhw'n piggybacking ar y De i werthu'r arfau ac yn cyflwyno neges o 'anghofiwch fi.'”

hysbyseb

Mae Arddangosfa Awyrofod ac Amddiffyn Rhyngwladol Seoul (ADEX) wedi cael ei chynnal bob dwy flynedd er 2009, mewn cyferbyniad â Gogledd Corea, na chafodd ei gyhoeddi ymlaen llaw.

"Mae'n debygol y bu nifer o ystyriaethau a arweiniodd at y digwyddiad hwn, fodd bynnag, yn anad dim y ffaith eu bod yn ymddangos eu bod yn paratoi ar gyfer cyfnod arall o densiynau a gwrthdaro cynyddol," meddai Joost Oliemans, arbenigwr sy'n canolbwyntio ar y Gogledd. Galluoedd milwrol Corea.

Mewn araith yn agor yr arddangosfa ddydd Llun, tynnodd yr arweinydd Kim Jong Un sylw at adeiladwaith milwrol gan Dde Korea fel un cyfiawnhad dros fyddin y Gogledd, ac ailadroddodd gwynion bod datblygiadau amddiffyn Gogledd Corea yn cael eu trin yn wahanol na rhai mewn gwledydd eraill.

hysbyseb

Er eu bod yn arwynebol debyg ac wedi'u hamseru'n amlwg, mae'r ddau ddigwyddiad yn dra gwahanol, ac nid yw'r ddau Koreas yn cystadlu am yr un cwsmeriaid.

Wedi'i gymeradwyo dros ei raglen niwclear a chyda ffiniau ar gau i atal achos o COVID-19, mae swyddogion o bob cwr o'r wlad wedi ymweld â digwyddiad Gogledd Corea, yn ôl cyfryngau'r wladwriaeth, ond dim dirprwyaethau rhyngwladol o bwys.

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf mae panel o arbenigwyr y Cenhedloedd Unedig sy'n monitro sancsiynau rhyngwladol wedi cyhuddo Gogledd Corea o barhau i allforio arfau, a chynnal cydweithrediad milwrol gyda gwledydd fel Syria a Myanmar.

Yn llawn paentiadau a delweddau eraill o Kim, mae sioe Gogledd Corea hefyd yn ymwneud ag eilunaddoli arweinydd y wlad ag arddangos arfau newydd, meddai Rachel Minyoung Lee, dadansoddwr gyda phrosiect 38 Gogledd, sy'n olrhain Gogledd Corea.

Yn y cyfamser, dywed De Korea y bydd ADEX yn cynnwys 440 o gwmnïau o 28 gwlad. Mae disgwyl i tua 300 o swyddogion milwrol ac amddiffyn o 45 gwlad, gan gynnwys gweinidogion amddiffyn, fod yn bresennol, meddai’r trefnwyr.

Disgwylir i'r arddangosfeydd gynnwys technoleg amddiffyn ddiweddaraf De Korea, gan gynnwys dronau tanwydd hydrogen, systemau hyfforddi rhithwir yn seiliedig ar realiti, arfau laser, a cherbydau di-griw amlbwrpas.

Y canolbwynt fydd jet ymladdwr cenhedlaeth nesaf prototeip De Korea KF-21, yn ogystal ag arfau tywys fel taflegrau, meddai arbenigwr hedfan sydd â gwybodaeth am y cynlluniau. Mae'n debyg y bydd De Korea yn llygadu darpar werthwyr rhyngwladol i ddarparu technoleg awyrennau tancer iddo.

Bydd arddangosfeydd eraill, sy’n canolbwyntio mwy ar sifiliaid, yn cynnwys technoleg “symudedd aer trefol” ar gyfer tacsis aer, a rocedi lansio lloeren, meddai’r arbenigwr.

Gwrthododd Kang Eun-ho, gweinidog De Korea dros Weinyddiaeth y Rhaglen Caffael Amddiffyn (DAPA), wneud sylwadau ar unrhyw fargeinion posib yn y gweithiau yn ystod ADEX, ond dywedodd wrth gohebwyr ddydd Iau ei fod yn gobeithio bod y sioe yn rhoi cyfle i "ddarllen yr arc a tuedd "datblygiadau amddiffyn byd-eang.

RHAGLENNI TYWYDD TYFU

Dywedodd Kallman Worldwide, cwmni sy'n trefnu presenoldeb yr Unol Daleithiau mewn sioeau awyrofod ac amddiffyn ledled y byd, fod "rattling saber niwclear" gan Ogledd Corea yn ogystal ag ymdrechion i herio'r tensiynau hynny trwy ddiplomyddiaeth wedi gwneud ADEX "wedi'i fframio'n unigryw gyda brys a chynllwyn ychwanegol . "

"Wrth yrru'r drafodaeth, mae codiadau cyllideb amddiffyn sydd wedi'u hanelu i raddau helaeth at wrthweithio rhaglenni niwclear Kim Jong Un yn ennyn diddordeb cyflenwyr yn y sioe," meddai'r cwmni mewn llain ar gyfer ADEX ar ei wefan.

Mae De Korea wedi cymeradwyo codiadau mawr yn ei gyllideb amddiffyn yn ystod y blynyddoedd diwethaf, gan anelu at wrthweithio’r Gogledd a diddyfnu cefnogaeth America wrth ehangu ei ddiwydiant allforio milwrol.

Mae'r Weinyddiaeth Amddiffyn Genedlaethol wedi cynnig cyllideb amddiffyn o 55.23 triliwn wedi'i hennill ($ 47.6 biliwn) ar gyfer 2022, cynnydd o flwyddyn i flwyddyn o 4.5%.

Roedd penderfyniad Gogledd Corea i lwyfannu ei harddangosfa - ynghyd â chardiau data ar gyfer pob arf - yn “brin iawn” i wlad sy’n dangos ei arsenal mewn gorymdeithiau yn fwy nodweddiadol, meddai Joseph Dempsey, ymchwilydd amddiffyn yn y Sefydliad Rhyngwladol ar gyfer Astudiaethau Strategol.

Ymhlith yr arfau newydd posib roedd taflegryn balistig gyda cherbyd ail-fynediad ymddangosiadol symudadwy, a fyddai'n caniatáu i'r pen blaen lywio ei hun tuag at ei darged; a thaflegryn nas gwelwyd o'r blaen yn cael ei arddangos wrth ymyl taflegrau balistig a lansiwyd gan long danfor y Gogledd (SLBM).

Mae'r taflegryn dirgel yn llai na'r SLBMs presennol, gan gyflwyno llwybr haws o bosibl i long danfor taflegryn balistig gweithredol, y mae De Korea wedi'i ddangos yn ddiweddar gyda lansiad SLBM, meddai Dempsey.

Pan ofynnwyd iddo am sioe Gogledd Corea, dywedodd gweinidogaeth amddiffyn y De ei bod yn asesu’r arfau a arddangoswyd mewn cydgysylltiad â’r Unol Daleithiau.

Cafodd nifer fawr o arfau confensiynol eu harddangos hefyd, gan gynnwys taflegrau gwrth-long, gwrth-danc ac wyneb-i-awyr, dronau, a breichiau bach newydd fel reifflau sniper, meddai Oliemans.

"Yr hyn rydyn ni'n ei weld yw cymysgedd o systemau a ddatblygwyd yn ddiweddar a dyluniadau prototypical," meddai. Adrodd gan Josh Smith

Parhau Darllen

Gogledd Corea

Mae Gogledd Corea yn tanio taflegryn, yn cyhuddo'r UD o 'safonau dwbl'

cyhoeddwyd

on

By

Taniodd Gogledd Corea a taflegryn tuag at y môr oddi ar ei arfordir dwyreiniol ddydd Mawrth (28 Medi), dywedodd milwrol De Korea, wrth i Pyongyang alw ar yr Unol Daleithiau a De Korea i sgrapio eu “safonau dwbl” ar raglenni arfau i ailgychwyn trafodaethau, ysgrifennu Hyonhee Shin, David Brunnstrom yn Washington, Michelle Nichols yn Efrog Newydd a Kim Chang-Ran yn Tokyo.

Lansiwyd y taflegryn o dalaith ganolog ogleddol Jagang tua 6:40 am (2140 GMT), meddai Cyd-benaethiaid Staff y De. Dywedodd gweinidogaeth amddiffyn Japan ei bod yn ymddangos ei bod yn daflegryn balistig, heb ymhelaethu.

Tanlinellodd y prawf diweddaraf ddatblygiad cyson systemau arfau Gogledd Corea, gan godi'r addewidion am sgyrsiau wedi'u stopio gyda'r nod o ddatgymalu ei arsenals taflegrau niwclear a balistig yn gyfnewid am ryddhad sancsiynau'r UD.

hysbyseb

Daeth y lansiad ychydig cyn i lysgennad Gogledd Corea i’r Cenhedloedd Unedig annog yr Unol Daleithiau i ildio’i bolisi gelyniaethus tuag at Pyongyang a dywedodd na allai unrhyw un wadu hawl ei wlad i amddiffyn ei hun ac i brofi arfau.

Gorchmynnodd Arlywydd De Korea, Moon Jae-in, gynorthwywyr i gynnal dadansoddiad manwl o symudiadau diweddar y Gogledd.

"Mae'n ddrwg gennym fod y taflegryn wedi'i danio ar adeg pan oedd yn bwysig iawn sefydlogi sefyllfa penrhyn Corea," meddai llefarydd ar ran y weinidogaeth amddiffyn, Boo Seung-chan, wrth sesiwn friffio.

hysbyseb

Dywedodd Gorchymyn Indo-Môr Tawel yr Unol Daleithiau fod y lansiad yn tynnu sylw at “effaith ansefydlogi” rhaglenni arfau anghyfreithlon y Gogledd, tra bod Adran Wladwriaeth yr Unol Daleithiau hefyd wedi condemnio’r prawf.

Yng Nghynulliad Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig, dywedodd llysgennad y Cenhedloedd Unedig yng Ngogledd Corea, Kim Song, fod y wlad yn gwella ei hunan-amddiffyniad a phe bai’r Unol Daleithiau yn gollwng ei pholisi gelyniaethus a’i “safonau dwbl,” byddai’n ymateb yn “barod ar unrhyw adeg” i gynigion i sgyrsiau. Darllen mwy.

Mae milwr o Dde Corea yn cerdded ar hyd ffens filwrol ger y parth demilitarized sy'n gwahanu'r ddau Koreas yn Paju, De Korea, Medi 28, 2021. REUTERS / Kim Hong-Ji
Mae baneri Uno Corea sydd wedi'u difwyno gan wynt cryf yn hongian ar ffens filwrol ger y parth demilitarized sy'n gwahanu'r ddau Koreas yn Paju, De Korea, Medi 28, 2021. REUTERS / Kim Hong-Ji

"Ond ein barn ni yw nad oes unrhyw obaith ar hyn o bryd i'r Unol Daleithiau dynnu ei bolisi gelyniaethus yn ôl," meddai Kim.

Gan gyfeirio at alwad gan Moon yr wythnos diwethaf am ddiwedd ffurfiol i Ryfel Corea 1950-53, dywedodd Kim fod angen i Washington roi’r gorau i ymarferion milwrol ar y cyd â De Korea yn barhaol a chael gwared ar “bob math o arfau strategol” ar ac o amgylch y penrhyn.

Mae'r Unol Daleithiau yn gorsafu amrywiol asedau milwrol blaengar gan gynnwys bomwyr niwclear a jetiau ymladd yn Ne Korea, Guam a Japan fel rhan o'r ymdrechion i gadw golwg nid yn unig ar Ogledd Corea ond hefyd ar China sy'n fwyfwy pendant.

Roedd araith Kim yn unol â beirniadaeth ddiweddar Pyongyang fod Seoul a Washington yn gwadu ei ddatblygiad arfau wrth barhau â'u gweithgareddau milwrol eu hunain. Darllen mwy.

Mae Kim Yo Jong, chwaer bwerus arweinydd Gogledd Corea, Kim Jong Un, wedi dweud bod y Gogledd yn barod i wella cysylltiadau rhyng-Corea ac ystyried uwchgynhadledd arall os yw Seoul yn cefnu ar ei safonau dwbl a’i bolisi gelyniaethus tuag at Pyongyang. Darllen mwy.

"Yr amodau a awgrymodd yn y bôn oedd mynnu bod y Gogledd yn cael ei dderbyn fel gwladwriaeth arfau niwclear," meddai Shin Beom-chul, cymrawd hŷn yn Sefydliad Ymchwil Korea ar gyfer Strategaeth Genedlaethol yn Seoul.

"Eu nod yw cyflawni'r bri hwnnw a gyrru lletem rhwng Seoul a Washington, gan fanteisio ar chwant Moon am etifeddiaeth ddiplomyddol gan fod ei dymor yn dod i ben."

Mae Moon, rhyddfrydwr sydd wedi blaenoriaethu cysylltiadau rhyng-Corea, yn gweld diwedd ar Ryfel Corea, hyd yn oed heb gytundeb heddwch i ddisodli cadoediad, fel ffordd i adfywio trafodaethau denuclearization rhwng y Gogledd a'r Unol Daleithiau.

Fodd bynnag, mae Moon, sydd wedi bod yn y swydd am un tymor, yn wynebu poblogrwydd ysgubol cyn etholiad arlywyddol ym mis Mawrth.

Codwyd gobeithion ar gyfer dod â’r rhyfel i ben ar ôl uwchgynhadledd hanesyddol rhwng Kim Jong Un ac yna Arlywydd yr Unol Daleithiau Donald Trump yn Singapore yn 2018. Ond ni ddaeth y posibilrwydd hwnnw, a’r momentwm ar gyfer sgyrsiau i ddim, gyda sgyrsiau wedi stopio ers 2019.

Parhau Darllen

Gogledd Corea

Mae Gogledd Corea yn profi taflegryn mordeithio 'strategol' cyntaf gyda gallu niwclear posibl

cyhoeddwyd

on

By

Cynhaliodd Gogledd Corea brofion llwyddiannus o daflegryn mordeithio hir-hir newydd dros y penwythnos, meddai cyfryngau’r wladwriaeth ddydd Llun (13 Medi), a welwyd gan ddadansoddwyr fel arf cyntaf o’r fath, o bosibl, â gallu niwclear, ysgrifennu Hyonhee Shin a Josh Smith.

Mae'r taflegrau yn "arf strategol o arwyddocâd mawr" ac wedi hedfan 1,500 km (930 milltir) cyn taro eu targedau a chwympo i ddyfroedd tiriogaethol y wlad yn ystod y profion ddydd Sadwrn a dydd Sul, meddai KCNA.

Amlygwyd y prawf diweddaraf cynnydd cyson yn rhaglen arfau Pyongyang ynghanol cloc dros sgyrsiau gyda'r nod o ddatgymalu rhaglenni taflegrau niwclear a balistig y Gogledd yn gyfnewid am ryddhad sancsiynau'r UD. Mae'r sgyrsiau wedi stopio ers 2019.

hysbyseb

Mae taflegrau mordeithio Gogledd Corea fel arfer yn cynhyrchu llai o ddiddordeb na thaflegrau balistig oherwydd nad ydyn nhw'n cael eu gwahardd yn benodol o dan Benderfyniadau Cyngor Diogelwch Cenhedloedd y Cenhedloedd Unedig.

"Dyma fyddai'r taflegryn mordeithio cyntaf yng Ngogledd Corea i gael ei ddynodi'n rôl 'strategol' yn benodol," meddai Ankit Panda, cymrawd hŷn yn Gwaddol Carnegie dros Heddwch Rhyngwladol yn yr UD. "Mae hwn yn ewmeism cyffredin ar gyfer system sy'n gallu niwclear."

Nid yw'n glir a yw Gogledd Corea wedi meistroli'r dechnoleg sydd ei hangen i adeiladu pennau rhyfel yn ddigon bach i gael eu cario ar daflegryn mordeithio, ond dywedodd yr arweinydd Kim Jong Un yn gynharach eleni fod datblygu bomiau llai yn nod uchaf.

hysbyseb

Mae'r ddau Koreas wedi'u cloi mewn ras arfau gyflymu y mae dadansoddwyr yn ofni y bydd gadael y rhanbarth yn frith o daflegrau newydd pwerus.

Ni ddatgelodd milwrol De Korea a oedd wedi canfod profion diweddaraf y Gogledd, ond dywedodd ddydd Llun ei fod yn cynnal dadansoddiad manwl mewn cydweithrediad â’r Unol Daleithiau.

Dywedodd Gorchymyn Indo-Môr Tawel milwrol yr Unol Daleithiau (INDOPACOM) ei fod yn ymwybodol o'r adroddiadau a'i fod yn cydgysylltu â'i gynghreiriaid a'i bartneriaid.

"Mae'r gweithgaredd hwn yn tynnu sylw at ffocws parhaus (Gogledd Corea) ar ddatblygu ei raglen filwrol a'r bygythiadau sy'n peri i'w gymdogion a'r gymuned ryngwladol," meddai INDOPACOM mewn datganiad.

Rhedodd Rodong Sinmun, papur newydd swyddogol Plaid y Gweithwyr, luniau o'r taflegryn mordeithio newydd yn hedfan ac yn cael ei danio o lansiwr cludo-codwr-lansiwr.

Mae'r prawf yn darparu "mae arwyddocâd strategol meddu ar ataliaeth effeithiol arall yn golygu ar gyfer gwarantu diogelwch ein gwladwriaeth yn fwy dibynadwy a chynnwys symudiadau milwrol y lluoedd gelyniaethus yn gryf," meddai KCNA.

Fe'i gwelwyd fel lansiad taflegryn cyntaf y Gogledd ar ôl iddo brofi taflegryn balistig tactegol amrediad byr newydd ym mis Mawrth. Cynhaliodd Gogledd Corea brawf taflegryn mordeithio ychydig oriau ar ôl i Arlywydd yr UD Joe Biden ddod i rym ddiwedd mis Ionawr.

Dywedodd Jeffrey Lewis, ymchwilydd taflegryn yng Nghanolfan Astudiaethau Ymlediad James Martin, nad oedd taflegrau mordeithio ymosodiad tir canolradd yn llai o fygythiad na thaflegrau balistig a'u bod yn allu eithaf difrifol i Ogledd Corea.

"Mae hon yn system arall sydd wedi'i chynllunio i hedfan o dan radar amddiffyn taflegrau neu o'u cwmpas," meddai Lewis ar Twitter.

Mae taflegrau mordeithio a thaflegrau balistig amrediad byr y gellir eu harfogi â bomiau confensiynol neu niwclear yn arbennig o ansefydlog os bydd gwrthdaro gan y gall fod yn aneglur pa fath o warhead y maent yn ei gario, meddai dadansoddwyr.

Nid oedd yn ymddangos bod Kim Jong Un wedi mynychu'r prawf, gyda KCNA yn dweud bod Pak Jong Chon, aelod o politburo pwerus Plaid y Gweithwyr ac ysgrifennydd ei phwyllgor canolog, wedi ei oruchwylio.

Mae'r Gogledd adferol wedi cyhuddo'r Unol Daleithiau a De Korea ers amser maith o "bolisi gelyniaethus" tuag at Pyongyang.

Daeth dadorchuddio'r prawf ddiwrnod yn unig cyn i brif drafodwyr niwclear o'r Unol Daleithiau, De Korea a Japan gwrdd yn Tokyo i archwilio ffyrdd o dorri'r standoff gyda Gogledd Corea. Darllen mwy.

Mae gweinidog tramor China, Wang Yi, hefyd i fod i ymweld â Seoul heddiw (14 Medi) ar gyfer trafodaethau gyda’i gymar, Chung Eui-yong. Darllen mwy.

Mae gweinyddiaeth Biden wedi dweud ei bod yn agored i ddiplomyddiaeth i gyflawni denuclearization Gogledd Corea, ond nid yw wedi dangos unrhyw barodrwydd i leddfu sancsiynau.

Dywedodd Sung Kim, llysgennad yr Unol Daleithiau dros Ogledd Corea, ym mis Awst yn Seoul ei fod yn barod i gwrdd â swyddogion Gogledd Corea "yn unrhyw le, ar unrhyw adeg." Darllen mwy.

Cododd ail-greu llinellau cymorth rhyng-Corea ym mis Gorffennaf obeithion am ailgychwyn y trafodaethau, ond rhoddodd y Gogledd y gorau i ateb galwadau wrth i ymarferion milwrol blynyddol De Korea-UDA ddechrau fis diwethaf, yr oedd Pyongyang wedi rhybuddio y gallai sbarduno argyfwng diogelwch. Darllen mwy.

Yn ystod yr wythnosau diwethaf daeth De Korea yn wladwriaeth an-niwclear gyntaf i ddatblygu a phrofi taflegryn balistig a lansiwyd gan long danfor.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd