Cysylltu â ni

coronafirws

Gostyngodd cyfradd ddiweithdra COVID-19 Iwerddon i 20% cyn y cloi diweddaraf

cyhoeddwyd

on

Gostyngodd cyfradd ddiweithdra Iwerddon, gan gynnwys y rhai a dderbyniodd fudd-dal di-waith COVID-19 dros dro, i 20.4% ym mis Rhagfyr pan laciwyd cyfyngiadau iechyd cyhoeddus am sawl wythnos o 21% y mis blaenorol, dangosodd data ddydd Mercher (6 Ionawr), yn ysgrifennu Padraic Halpin.

Roedd cyfyngiadau llym COVID-19, gan gynnwys cau bwytai a gwahardd ymweld â chartrefi, ar waith ym mis Tachwedd ac fe'u hailosodwyd ddiwedd mis Rhagfyr tan ddiwedd mis Ionawr o leiaf yn dilyn ymchwydd mewn heintiau.

Ac eithrio'r rhai ar y Taliad Diweithdra Pandemig brys, cofrestrwyd 7.2% o'r gweithlu fel rhai di-waith ym mis Rhagfyr, i lawr o 7.3% diwygiedig y mis blaenorol, meddai'r Swyddfa Ystadegau Ganolog.

coronafirws

Fe ddiswyddodd PM y DU Johnson Johnson wrth gloi COVID-19 gan mai dim ond yr henoed fyddai’n marw, meddai cyn-aide

cyhoeddwyd

on

By

Mae Dominic Cummings, cyn gynghorydd arbennig i Brif Weinidog Prydain, Boris Johnson, yn cyrraedd Downing Street, yn Llundain, Prydain, Tachwedd 13, 2020. REUTERS / Toby Melville

Nid oedd Prif Weinidog Prydain, Boris Johnson, yn barod i osod cyfyngiadau cloi i atal lledaenu COVID-19 i achub yr henoed a gwadodd y byddai'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol yn cael ei lethu, meddai ei gyn gynghorydd pennaf mewn cyfweliad a ddarlledwyd ddydd Llun (19 Gorffennaf), yn ysgrifennu Andrew MacAskill, Reuters.

Yn ei gyfweliad teledu cyntaf ers gadael ei swydd y llynedd, rhyddhawyd dyfyniadau ohono ddydd Llun, Dominic Cummings (llun) dywedodd nad oedd Johnson eisiau gorfodi ail gloi i lawr yn yr hydref y llynedd oherwydd bod “y bobl sy’n marw i bob pwrpas dros 80”.

Honnodd Cummings hefyd fod Johnson eisiau cwrdd â’r Frenhines Elizabeth, 95, er gwaethaf arwyddion bod y firws yn lledu yn ei swyddfa ar ddechrau’r pandemig a phan ddywedwyd wrth y cyhoedd am osgoi pob cyswllt diangen, yn enwedig gyda’r henoed.

Rhannodd yr ymgynghorydd gwleidyddol, sydd wedi cyhuddo’r llywodraeth o fod yn gyfrifol am filoedd o farwolaethau COVID-19 y gellir eu hosgoi, gyfres o negeseuon o fis Hydref yr honnir eu bod yn dod o Johnson i gynorthwywyr. Darllen mwy.

Mewn un neges, dywedodd Cummings fod Johnson wedi cellwair y gallai’r henoed “gael COVID a byw yn hirach” oherwydd bod y mwyafrif o bobl a oedd yn marw wedi mynd heibio i oedran disgwyliad oes ar gyfartaledd.

Mae Cummings yn honni bod Johnson wedi ei negeseuo i ddweud: "Ac nid wyf bellach yn prynu'r holl bethau llethol hyn gan y GIG (Gwasanaeth Iechyd Gwladol). Folks Rwy'n credu efallai y bydd angen i ni ail-raddnodi."

Ni allai Reuters wirio'n annibynnol a oedd y negeseuon yn ddilys.

Dywedodd llefarydd ar ran Johnson fod y prif weinidog wedi cymryd “y camau angenrheidiol i amddiffyn bywydau a bywoliaethau, dan arweiniad y cyngor gwyddonol gorau”.

Dywedodd Plaid Lafur gwrthblaid Prydain fod y datgeliadau gan Cummings wedi cryfhau’r achos dros ymchwiliad cyhoeddus a’u bod yn “dystiolaeth bellach bod y prif weinidog wedi gwneud y galwadau anghywir dro ar ôl tro ar draul iechyd y cyhoedd”.

Dywedodd Cummings wrth y BBC fod Johnson wedi dweud wrth swyddogion na ddylai erioed fod wedi cytuno i’r cloi cyntaf a bod yn rhaid iddo ei argyhoeddi i beidio â chymryd y risg o gwrdd â’r frenhines.

"Dywedais, beth ydych chi'n ei wneud, a dywedodd, rwy'n mynd i weld y frenhines a dywedais, am beth ar y ddaear ydych chi'n siarad, wrth gwrs ni allwch fynd i weld y frenhines," meddai Cummings meddai Johnson. "Ac meddai, yn y bôn, nid oedd wedi meddwl drwyddo."

Er gwaethaf cwestiynu ffitrwydd Johnson ar gyfer ei rôl fel prif weinidog a syfrdanu brwydr y llywodraeth yn erbyn COVID-19, nid yw beirniadaeth Cummings wedi cosbi sgôr arweinydd Prydain o ddifrif mewn arolygon barn. Darlledwyd y cyfweliad llawn ddydd Mawrth (20 Gorffennaf).

Parhau Darllen

coronafirws

'Ridiculous', teithwyr wedi'u siomi gan fesurau cwarantîn y DU ar gyfer Ffrainc

cyhoeddwyd

on

Roedd teithwyr ar fin mynd ar drên o Baris i Lundain ar y diwrnod yr oedd rheolau cwarantîn ym Mhrydain i fod i ddod i ben wedi eu cynhyrfu ddydd Llun (19 Gorffennaf) gan benderfyniad munud olaf i'w cadw, gan ei alw'n "hurt," "creulon" a " anghydnaws ", ysgrifennu Emilie Delwarde, Sudip Kar-Gupta, John Irish ac Ingrid Melander, Reuters.

Bydd yn rhaid i unrhyw un sy'n cyrraedd o Ffrainc roi cwarantîn gartref neu mewn llety arall am bump i 10 diwrnod, meddai'r llywodraeth ddydd Gwener (16 Gorffennaf), hyd yn oed os ydyn nhw wedi'u brechu'n llawn yn erbyn COVID-19. Darllen mwy.

Roedd y ffaith i Loegr ddileu'r rhan fwyaf o gyfyngiadau coronafirws ddydd Llun yn ei gwneud hi'n fwy chwerw fyth i'r rhai oedd ar fin gwirio i mewn ar yr Eurostar yng ngorsaf Gare du Nord ym Mharis. Darllen mwy.

"Mae'n anghynhenid ​​ac yn ... rhwystredig," meddai Vivien Saulais, Ffrancwr 30 oed ar ei ffordd yn ôl i Brydain, lle mae'n byw, ar ôl ymweld â'i deulu.

"Rwy'n cael fy ngorfodi i wneud cwarantîn 10 diwrnod tra bod llywodraeth Prydain yn codi'r holl gyfyngiadau ac yn mynd am bolisi o imiwnedd cenfaint."

Mae teithwyr yn aros ar gadeiriau pell ym Maes Awyr Heathrow yng nghanol pandemig y clefyd coronafirws (COVID19) yn Llundain, Prydain Gorffennaf 7, 2021. REUTERS / Kevin Coombs
Mae teithwyr yn aros ar gadeiriau pell ym Maes Awyr Heathrow yng nghanol pandemig y clefyd coronafirws (COVID19) yn Llundain, Prydain Gorffennaf 7, 2021. REUTERS / Kevin Coombs

Mae Prydain yn riportio llawer mwy o achosion COVID-19 na Ffrainc oherwydd lledaeniad yr amrywiad Delta, a nodwyd gyntaf yn India, ond prin yw'r achosion o'r amrywiad Beta, a nodwyd gyntaf yn Ne Affrica. Dywedodd y llywodraeth ei bod yn cadw rheolau cwarantîn i deithwyr o Ffrainc oherwydd presenoldeb yr amrywiad Beta yno.

Mae gan Brydain y seithfed doll marwolaeth COVID-19 uchaf yn y byd, 128,708, a rhagwelir y bydd ganddi fwy o heintiau newydd yn fuan bob dydd nag a wnaeth ar anterth ail don o'r firws yn gynharach eleni. Ddydd Sul roedd 48,161 o achosion newydd.

Ond, yn fwy na chyfoedion Ewropeaidd, mae 87% o boblogaeth oedolion Prydain wedi cael un dos brechu ac mae mwy na 68% wedi cael dau ddos. Mae marwolaethau, tua 40 y dydd, yn ffracsiwn o uchafbwynt o uwch na 1,800 ym mis Ionawr.

"Mae'n hollol chwerthinllyd oherwydd bod yr amrywiad Beta yn Ffrainc mor isel," meddai Francis Beart, Prydeiniwr 70 oed a oedd wedi teithio i Ffrainc i weld ei bartner ond a oedd wedi torri ei ymweliad yn fyr i ganiatáu amser ar gyfer cwarantîn. "Mae ychydig yn greulon."

Mae awdurdodau Ffrainc wedi dweud bod mwyafrif yr achosion o’r amrywiad Beta yn dod o diriogaethau tramor La Reunion a Mayotte, yn hytrach na thir mawr Ffrainc, lle nad yw’n eang.

"Dydyn ni ddim yn credu bod penderfyniadau'r Deyrnas Unedig wedi'u seilio'n llwyr ar sylfeini gwyddonol. Rydyn ni'n eu cael yn ormodol," meddai gweinidog materion Ewropeaidd iau Ffrainc, Clement Beaune, wrth BFM TV.

Parhau Darllen

coronafirws

Teithiwch yn ddiogel gyda Thystysgrif Covid Digidol yr UE

cyhoeddwyd

on

Darganfyddwch sut mae Tystysgrif Covid Digidol newydd yr UE yn caniatáu ichi deithio'n ddiogel ac yn hawdd yn Ewrop yn ystod y pandemig.

Sut mae Tystysgrif Covid Digidol yr UE yn gweithio?

Mae'r dystysgrif yn ei gwneud hi'n haws i chi deithio'n ddiogel trwy'r UE trwy ddangos eich bod wedi cael eich brechu, wedi cael canlyniad prawf negyddol neu wedi gwella o COVID-19 yn ystod y chwe mis diwethaf.

Fe'i cyhoeddir gan awdurdodau cenedlaethol.

Mae'r wybodaeth hon ar ffurf cod QR, a all fod yn electronig (ar eich ffôn clyfar neu dabled, er enghraifft) neu ei argraffu a'i sganio wrth deithio.

Mae'r dystysgrif yn rhad ac am ddim.

Daeth y system i rym ar 1 Gorffennaf, bydd ar waith am 12 mis ac mae'n cynnwys pob un o 27 gwlad yr UE yn ogystal â rhai gwledydd y tu allan i'r UE.

Darganfyddwch y wybodaeth ddiweddaraf ar y gwledydd sy'n cymryd rhan ym menter Tystysgrif Covid Digidol yr UE.

A allaf ei ddefnyddio i deithio?

Na, bydd angen eich pasbort neu fath arall o adnabod arnoch o hyd.

Nid oes yn rhaid i chi gael y dystysgrif i deithio - yna mae gofynion cenedlaethol yn aros yn eu lle - ond dylai ei chael hi'n haws teithio. Er enghraifft, gallai olygu nad oes raid i chi gwarantîn.

Fodd bynnag, os bydd amgylchiadau eithriadol yn codi yng ngwlad yr UE, megis ymddangosiad sydyn a lledaeniad amrywiad newydd, efallai y bydd yn rhaid rhoi cyfyngiadau newydd ar waith.

Beth sydd wedi'i gynnwys o dan Dystysgrif Covid Digidol yr UE?

Mae tair fersiwn o'r dystysgrif:

  • Tystysgrif frechu
  • Tystysgrif prawf: yn nodi canlyniad, math a dyddiad deiliad prawf NAAT neu brawf antigen cyflym
  • Tystysgrif adfer: yn cadarnhau bod y deiliad wedi gwella o haint SARS-CoV-2 yn dilyn prawf NAAT positif

Ni chydnabyddir profion gwrthgyrff, er y gallai hyn newid.

Ymhlith y profion a gydnabyddir o dan y dystysgrif mae profion Prawf Ymhelaethu Asid Niwclëig (NAAT), megis profion RT-PCR a phrofion antigen cyflym.

Bydd y Comisiwn Ewropeaidd yn defnyddio o leiaf € 100 miliwn o dan yr Offeryn Cymorth Brys i brynu'r profion Covid sydd eu hangen ar gyfer y dystysgrif prawf.

Cymeradwyodd ASEau Dystysgrif Covid Digidol yr UE yn ystod y sesiwn lawn a gynhaliwyd yn Strasbwrg ym Mehefin 2021.

Teithiwr benywaidd ifanc yn gwisgo mwgwd amddiffynnol yn mynd i mewn i awyren ac yn barod i dynnu oddi arni: bydd Tystysgrif Covid Digidol yr UE yn ei gwneud hi'n haws teithio
Mae Tystysgrif Covid Digidol yr UE yn ei gwneud hi'n haws teithio yn Ewrop © AdobeStock / ToneFotografia  
Mwy am fesurau'r UE i fynd i'r afael â'r pandemig coronafirws
Dysgwch fwy 

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd