Cysylltu â ni

iwerddon

Grwpiau dioddefwyr Gwyddelig i lobïo Arlywydd yr UD

cyhoeddwyd

on

Mae’r cynnig gan lywodraeth Prydain i roi’r gorau i bob ymchwiliad, cwest a chamau cyfreithiol yn erbyn ymddygiad muriog ei milwyr yng Ngogledd Iwerddon rhwng 1969 a 1998, wedi achosi cynddaredd. Mae teuluoedd y rhai a fu farw o gynnau a bomiau milwyr Prydain yn ogystal â therfysgwyr Gwyddelig a Phrydain, yn benderfynol na chaniateir i Boris Johnson ddianc rhag y datblygiad hwn, sy'n tanseilio holl egwyddorion cyfiawnder mewn cymdeithas ddemocrataidd fodern a yn sefyll i ollwng cyn-filwyr ei fyddin oddi ar y bachyn. Fel mae Ken Murray yn adrodd o Ddulyn, mae nifer o grwpiau dioddefwyr yn edrych i lobïo Arlywydd yr UD Joe Biden (Yn y llun) yn y gobaith y bydd yn pwyso ar Brif Weinidog Prydain i gefnu.

Efallai y bydd rhai darllenwyr yn ei chael hi'n rhyfeddol bod 23 mlynedd ar ôl llofnodi'r Cytundeb Heddwch Prydeinig-Gwyddelig ym 1998 a dod â diwedd ffurfiol i 'The Troubles', mae teuluoedd y rhai a fu farw yn y gwrthdaro yn dal i gael eu lapio mewn cyfraith gostus, rhwystredig a hir gweithredoedd yn erbyn llywodraeth y DU yn ceisio iawndal ond, yn bwysicach fyth, atebion anodd eu canfod!

Mae rôl Byddin Prydain yn rhai o’r llofruddiaethau mwyaf erchyll yn ystod y gwrthdaro yn cynnwys cyflafan Sul y Gwaed 1972 yn Ninas Derry lle cafodd 14 o ddioddefwyr diniwed eu saethu’n farw gan filwyr o’r Gatrawd Parasiwt.

Nid yn unig y gwnaeth y Prydeinwyr lanast o'i esboniad am y llofruddiaethau ond roedd yr Arglwydd Widgery yn ei Adroddiad dilynol yn dweud celwydd wrth y Byd gan ddweud 'roedd y milwyr [Prydeinig] wedi cael eu tanio ymlaen gyntaf'!

Arweiniodd ei ymgais wael at Adroddiad gwyngalch at niferoedd yr IRA yn chwyddo y tu hwnt i'w freuddwydion gwylltaf a helpodd i wrthdaro hir a oedd yn dal yn ei ddyddiau cynnar.

Ar ôl pwysau parhaus ar Lywodraethau olynol Prydain, cynhyrchodd ail Ymchwiliad Sul Gwaedlyd a barodd 12 mlynedd yn rhedeg i 5,000 o dudalennau dan arweiniad yr Arglwydd Saville ac a gostiodd ychydig llai na £ 200 miliwn i drethdalwr Prydain, gan ddweud bod saethu dioddefwyr diniwed yn 'anghyfiawn' o ganlyniad yn y Prif Weinidog David Cameron yn cyhoeddi ymddiheuriad cyhoeddus yn Nhŷ’r Cyffredin ym mis Mehefin 2010.

Yn y cyfamser, mae'r ymddangosiad bod rhai milwyr o Brydain a swyddogion MI5 wedi bod yn gweithio yn unsain gyda therfysgwyr yn Llu Gwirfoddolwyr Ulster i lofruddio gweriniaethwyr Gwyddelig wedi'u targedu, wedi gweld nifer cynyddol o deuluoedd Catholig yn ceisio atebion am ladd dadleuol eu hanwyliaid.

Nid yw'n syndod bod y Prydeinwyr wedi bod yn chwarae pêl galed ym mhob achos cyfreithiol dilynol.

Fel y dywedodd Stephen Travers, goroeswr cyflafan Miami Showband 1975 - fel y gwelir ar Netflix Newstalk radio yn Nulyn yr wythnos diwethaf, “mae’r sefydliad Prydeinig yn chwarae’r gêm hir trwy gymhwyso’r tri D, sef, gwadu, oedi a marw.”

Hynny yw, os gall Llywodraeth y DU lusgo allan y nifer cynyddol o gamau cyfreithiol y maent yn eu hwynebu gan deuluoedd dioddefwyr, y tebygrwydd yw y bydd y rhai sydd naill ai'n cymryd yr ymgyfreitha neu'r milwyr Prydeinig sy'n amddiffyn eu hunain, yn farw erbyn iddynt mynd i'r llys a thrwy hynny ganslo'r cyfiawnhad dros achos o'r fath gan adael y Prydeinwyr oddi ar y bachyn am eu llofruddiaethau honedig!

Yn ystod y misoedd diwethaf, mae’r pwysau wedi bod yn cynyddu ar y Prydeinwyr i ddod yn lân ar eu gweithgareddau anghyfreithlon ar ôl i Grwner ddyfarnu fis Mai diwethaf fod deg o Babyddion a saethwyd yn farw gan Fyddin Ei Mawrhydi yn Ballymurphy Belfast ym 1971 yn gwbl ddieuog.

Mae canfyddiad Ballymurphy wedi gosod blaenoriaeth a oedd hyd at yr wythnos diwethaf, yn siapio i fod yn embaras ac yn gostus yn ariannol i Lywodraeth Llundain, un sydd â’r potensial i ddatgelu bod rhai elfennau ym Myddin Prydain wedi llofruddio Catholigion diniwed Gwyddelig yn fwriadol heb a rheswm dilys!

I ychwanegu at y rhwystredigaeth a brofir gan deuluoedd a gollodd anwyliaid yn y gwrthdaro, yn gynharach y mis hwn, cyhoeddodd Gwasanaeth Erlyn Cyhoeddus Gogledd Iwerddon ei fwriad i dynnu achos yn ôl yn erbyn dau gyn-filwr o Brydain - Milwr F am lofruddio dau ddyn yn ystod Sul y Gwaed ym 1972 a Milwr B am lofruddio Daniel Hegarty, 15 oed, chwe mis yn ddiweddarach, arwydd efallai bod Llywodraeth y DU yn barod i fynd i unrhyw hyd i amddiffyn ei hun.

Pan gyhoeddodd Ysgrifennydd Gwladol Gogledd Iwerddon, Brandon Lewis, yr wythnos diwethaf bod statud o gyfyngiadau yn cael ei gynnig i gau pob ymchwiliad, achos cyfreithiol a gweithdrefn i ddelio â chamau yn erbyn gwasanaethau diogelwch Prydain yn ogystal â grwpiau terfysgol Catholig a phrotestannaidd, fe wnaeth ei sylwadau ennyn dicter ar draws ynys Iwerddon.

Am y tro cyntaf ers amser maith, roedd undebwyr Prydain a chenedlaetholwyr Gwyddelig yng Ngogledd Iwerddon, er syndod, yn unedig am unwaith dros yr un mater!

Dywedodd Taoiseach Iwerddon, Micheál Martin, “roedd y cyhoeddiad yn annerbyniol ac yn gyfystyr â brad.”

Roedd Gweinidog Tramor Iwerddon, Simon Coveney, ychydig yn fwy diplomyddol gan ddweud, “mae gan lywodraeth Iwerddon farn wahanol iawn… fel y mae pleidiau gwleidyddol Gogledd Iwerddon a grwpiau dioddefwyr.

 “Nid yw hyn yn a fait accompli, ”Ychwanegodd ar Twitter. 

I gymhlethu materion, cytunodd y Prydeinwyr â Llywodraeth Iwerddon yn sgyrsiau Stormont House 2014 i ddelio â materion etifeddiaeth gan sicrhau teuluoedd sy'n dioddef y byddai eu priod faterion yn cael eu trin yn foddhaol.

Fodd bynnag, fe wnaeth y cyhoeddiad annisgwyl yr wythnos diwethaf gan Brandon Lewis hyd yn oed achosi dicter ar feinciau’r wrthblaid yn San Steffan.

Dywedodd ysgrifennydd gwladol yr Wrthblaid dros Ogledd Iwerddon, yr Aelod Seneddol Llafur, Louise Haigh fod angen i Brif Weinidog y DU, Boris Johnson, egluro’r symud yn iawn.

“Fe roddodd y Llywodraeth hon eu gair i ddioddefwyr [y byddent] yn cyflwyno’r ymchwiliadau cywir a wrthodwyd i ddioddefwyr a’u teuluoedd cyhyd.

“Byddai rhwygo’r addewid hwnnw’n sarhaus a byddai gwneud hynny heb yr awgrym lleiaf o ymgynghori gyda’r rhai a gollodd anwyliaid yn syfrdanol o ansensitif.”

Yn y cyfamser mae grŵp Dioddefwyr yn edrych ar draws Cefnfor yr Iwerydd i roi pwysau gwleidyddol ar y Prydeinwyr.

Dywedodd Margaret Urwin o Ddulyn, sy'n cynrychioli 'Justice for the Forgotten', “Rwy'n galw ar Lywodraeth Iwerddon i lobïo Arlywydd yr UD Joe Biden.

“Does ganddyn nhw ddim byd i’w golli,” meddai.

Cafodd tri brawd diniwed Eugene Reavey eu saethu’n farw gan yr UVF gyda chefnogaeth personél twyllodrus Byddin Prydain yn eu cartref yn ne Armagh ym mis Ionawr 1976.

Ar y cyd mae'n arwain TARP-y Platfform Gwirionedd a Chysoni - ac mae wedi addo y bydd yn dilyn Llywodraeth Llundain hyd eithaf y ddaear i gael cyfiawnder i'w frodyr a'r rhai a lofruddiwyd gan Fyddin Prydain tan y diwrnod y bydd yn marw.

Wrth siarad ag eureporter.co yr wythnos hon, dywedodd, “Rwy’n ysgrifennu at Nancy Pelosi, Llefarydd Tŷ’r Cynrychiolwyr ac yn pledio arni i lobïo’r Arlywydd Biden i bwyso ar y Prydeinwyr i sicrhau nad yw’r statud cyfyngiadau hwn yn cael ei weithredu.

“Gwyddelig yw mab yng nghyfraith Nancy Pelosi ac roedd cyndeidiau Joe Biden yn Wyddelod. Mae gennym gefnogaeth ddylanwadol yn Washington a'n nod yw sicrhau ei ddefnyddio i'r eithaf i sicrhau nad yw'r Prydeinwyr yn dianc gyda'r un hwn.

“Maen nhw wedi bod wrthi ers canrifoedd ac mae'n hen bryd i'w celwyddau a'u gweithredoedd drwg gael eu hamlygu i'r byd ehangach o'r diwedd.”

Mae galwadau Margaret Urwin ac Eugene Reavey yn annhebygol o ddisgyn ar glustiau byddar.

Y llynedd wrth i fargen tynnu’n ôl Brexit yr UE / DU ddod i gasgliad, dywedodd yr Arlywydd Biden na fyddai’n cefnogi cytundeb masnach yr Unol Daleithiau â Llundain pe bai gweithredoedd gan Brydain yn tanseilio Cytundeb Heddwch 1998 [Dydd Gwener y Groglith].

Mae'n edrych fel y gallai fod ychydig fisoedd anghyfforddus o'i flaen i'r gwefusau uchaf stiff yn y sefydliad ym Mhrydain.

DIWEDD:

Y Comisiwn Ewropeaidd

Mae'r Comisiwn yn nodi atebion ymarferol ar gyfer cyflenwi meddyginiaethau yng Ngogledd Iwerddon yn fframwaith y Protocol ar Iwerddon / Gogledd Iwerddon, ac ar gyfer mesurau glanweithiol a ffytoiechydol

cyhoeddwyd

on

Ar 26 Gorffennaf, cyhoeddodd y Comisiwn gyfres o 'bapurau nad ydynt yn bapurau' ym meysydd meddyginiaethau a mesurau glanweithiol a ffytoiechydol, yn fframwaith gweithredu'r Protocol ar Iwerddon / Gogledd Iwerddon. Mae papur nad yw'n bapur yn benodol ar feddyginiaethau yn nodi datrysiad arfaethedig y Comisiwn i sicrhau cyflenwad parhaus, hirdymor o feddyginiaethau yng Ngogledd Iwerddon, o Brydain Fawr neu drwyddo. Rhannwyd y papur hwn â'r DU cyn y pecyn o fesurau a gyhoeddwyd gan y Comisiwn ar 30 Mehefin 2021, i fynd i’r afael â rhai o’r materion mwyaf dybryd yn ymwneud â gweithredu’r Protocol er budd pob cymuned yng Ngogledd Iwerddon.

Dywedodd yr Is-lywydd Maroš Šefčovič: “Mae gan yr atebion hyn enwadur cyffredin diamwys - fe'u cyflwynwyd gyda'r pwrpas craidd o fod o fudd i'r bobl yng Ngogledd Iwerddon. Yn y pen draw, mae ein gwaith yn ymwneud â sicrhau bod enillion haeddiannol Cytundeb Dydd Gwener y Groglith (Belffast) - heddwch a sefydlogrwydd yng Ngogledd Iwerddon - yn cael eu gwarchod, wrth osgoi ffin galed ar ynys Iwerddon a chynnal cyfanrwydd Sengl yr UE. Marchnad. ”

Mae'r datrysiad ar feddyginiaethau yn golygu bod yr UE yn newid ei reolau ei hun, o fewn fframwaith y Protocol, fel y gellir lleoli swyddogaethau cydymffurfio rheoliadol ar gyfer meddyginiaethau a gyflenwir i farchnad Gogledd Iwerddon yn unig, ym Mhrydain Fawr, yn ddarostyngedig i amodau penodol sy'n sicrhau bod y meddyginiaethau. ni ddosberthir dan sylw ymhellach ym Marchnad Fewnol yr UE. Mae'r meddyginiaethau dan sylw yma yn bennaf yn gynhyrchion generig a thros y cownter. Mae'r ateb yn dangos ymrwymiad y Comisiwn i'r bobl yng Ngogledd Iwerddon ac i Gytundeb Dydd Gwener y Groglith (Belffast), a disgwylir cynnig deddfwriaethol yn gynnar yn yr hydref er mwyn gallu gorffen y broses ddeddfwriaethol mewn pryd.

Mae'r papurau eraill a gyhoeddwyd heddiw yn ymwneud ag ateb a nodwyd gan y Comisiwn i hwyluso symud cŵn cymorth sy'n mynd gyda phobl sy'n teithio o Brydain Fawr i Ogledd Iwerddon, a chynnig gan y Comisiwn i symleiddio symudiadau da byw o Brydain Fawr i Ogledd Iwerddon. , ac i egluro'r rheolau ar gynhyrchion anifeiliaid sy'n tarddu o'r UE sy'n cael eu symud i Brydain Fawr i'w storio cyn eu cludo i Ogledd Iwerddon. Mae'r holl bapurau hyn, sy'n amlinellu'r hyblygrwydd a gynigir gan y Comisiwn, wedi'u rhannu ag aelod-wladwriaethau'r DU a'r UE, ac maent ar gael ar-lein.

Parhau Darllen

iwerddon

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn cymeradwyo cynllun adfer a gwytnwch Iwerddon

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi mabwysiadu asesiad cadarnhaol o gynllun adfer a gwytnwch Iwerddon. Mae hwn yn gam pwysig tuag at yr UE yn talu € 989 miliwn mewn grantiau o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch. Bydd y cyllid hwn yn cefnogi gweithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Iwerddon. Bydd yn galluogi Iwerddon i ddod yn gryfach o'r pandemig COVID-19.

Asesodd y Comisiwn gynllun Iwerddon yn seiliedig ar y meini prawf a nodir yn y Rheoliad RRF. Bellach bydd gan y Cyngor bedair wythnos, fel rheol, i fabwysiadu cynigion y Comisiwn. Mae'r RRF wrth galon NextGenerationEU a fydd yn darparu € 800 biliwn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ledled yr UE. A. Datganiad i'r wasg, Holi ac Ateb a Taflen ffeithiau gael ar-lein.

Parhau Darllen

iwerddon

Anghytuno cynyddol dros arweinyddiaeth Micheál Martin

cyhoeddwyd

on

Mae perfformiad affwysol gan Blaid Fianna Fáil mewn isetholiad yn Nulyn yr wythnos diwethaf wedi gweld un Micheál Martin (Yn y llun) daw swydd fel Taoiseach neu brif weinidog yn llywodraeth Iwerddon dan fygythiad cynyddol. Fel mae Ken Murray yn adrodd, mae siarcod yn cylchdroi o fewn ei Blaid gan fod nifer cynyddol o feincwyr cefn anfodlon eisiau wyneb newydd i ennill cefnogaeth a gollwyd yn ôl.

Mae yna hen ddywediad sy'n mynd: "Cadwch eich ffrindiau yn agos a'ch gelynion yn agosach fyth."

Dyna ymadrodd y gallai fod yn rhaid i Brif Weinidog neu Taoiseach Iwerddon, Micheál Martin, ei gofio dros y misoedd nesaf wrth iddo ddod o dan bwysau cynyddol o fewn ei rengoedd ei hun os yw am barhau i arwain ei blaid a'i lywodraeth.

Yn ôl y ffefryn i fod yn arweinydd y blaid nesaf, Jim O'Callaghan TD, “Byddwn wedi meddwl ei bod yn annhebygol y byddai Micheál Martin yn arwain Fianna Fáil yn 2025, dyna fy marn fy hun yn unig,” meddai dros y penwythnos fel mae'r llywodraeth glymblaid bresennol yn parhau â'i brwydr i gael yr economi yn ôl ar y ffordd ar ôl difetha Covid 19.

Mae cefnogaeth y Blaid i lawr ac mae cyfuniad o flinder Covid, materion yn ymwneud â thai ac economi gaeedig, methu â chyfleu ei neges neu'r ffaith iddi ymrwymo i glymblaid tair ffordd annirnadwy yn cael eu nodi fel rhai o'r rhesymau dros y cefnogaeth galw heibio.

Ar hyn o bryd mae Llywodraeth bresennol Iwerddon y mae ei hamser yn y swydd wedi cael ei dominyddu gan fynd i'r afael â lledaeniad firws Covid 19, yn cynnwys trefniant clymblaid unigryw yn dilyn yr etholiad cyffredinol ym mis Chwefror 2020.

Yn yr etholiad i'r Dáil neu'r senedd â 160 sedd, enillodd Fianna Fáil Micheál Martin 38 sedd neu 22.2% o'r bleidlais genedlaethol, Sinn Féin 37, Fine Gael 35, y Gwyrddion 12 gydag amrywiaeth o asgell chwith ac annibynwyr yn cymryd y gweddill.

Ar ôl llawer o archwilio ar yr opsiynau derbyniol i ffurfio llywodraeth newydd, daeth Fianna Fáil, dan arweiniad Micheál Martin, sy'n disgrifio'i hun fel plaid weriniaethol chwith-canol, i'w swydd ym mis Mehefin 2020 gyda'r Blaid Fine Gael ar y dde dan arweiniad y cyn-Taoiseach. Leo Varadkar.

Fel rhan o fargen y glymblaid, mae Fianna Fáil a Fine Gael yn gweithredu trefniant cylchdroi Taoiseach. Mae Martin yn y swydd uchaf tan fis Rhagfyr 2022 pan fydd Leo Varadkar wedyn yn ei olynu ar gyfer y cyfnod cyn yr etholiad nesaf.

Byddai clymblaid o’r fath wedi bod yn annychmygol hyd yn ddiweddar wrth i’r ddwy blaid wrthwynebus gael eu sefydlu bron i 100 mlynedd yn ôl yn dilyn rhaniad gelyniaethus chwerw o’r hen Sinn Féin dros y Cytundeb Eingl-Wyddelig ym 1921 a welodd y rhaniad Prydeinig yn Iwerddon a’r cythrwfl parhaus a ddilynodd .

Mae'r Blaid Werdd hefyd yn rhan o'r glymblaid newydd ond dim ond 'y tu mewn i'r babell' y mae, fel petai, i gadw Sinn Féin heddiw allan!

Byddai dweud bod amser Micheál Martin fel Taoiseach wedi bod yn anodd yn ei dan-nodi.

Ar gyfer yr holl Arweinwyr ledled y Byd, mae Covid-19 a'r mesurau cloi i lawr wedi bod yn amhoblogaidd yn wleidyddol. Yn Iwerddon, mae dyfarniad Fianna Fáil wedi cymryd morthwyl o fesurau Covid mewn arolygon barn yn olynol oherwydd oedi wrth ailagor yr economi.

Arolwg Red C ar gyfer Y Post Busnes ym mhapur newydd y mis diwethaf gwelwyd Fianna Fáil ar 13 y cant, gostyngiad o bron i hanner ar ei berfformiad yn yr etholiad cyffredinol yn 2020 tra bod y gwrthwynebwyr Fine Gael hyd at 30%.

Gyda mwy o sibrydion ymhlith meincwyr cefn plaid FF dros ei pherfformiad yn y llywodraeth, gwelwyd yr isetholiad diweddar yn etholaeth gefnog De Bae Dulyn yn bennaf fel prawf o boblogrwydd y Blaid a Micheál Martin gydag etholwyr wedi treulio. wedi bod braidd yn gaeth i dŷ ers mis Mawrth y llynedd oherwydd cyfyngiadau Covid!

Pan gafodd y pleidleisiau eu cyfrif ddydd Gwener diwethaf yn yr isetholiad, cafodd y ddau Fine Gael, a ddaliodd y sedd yn wreiddiol ond a adawodd y Fianna Fáil, gic gan yr etholwyr lleol gyda’r sedd yn rhyfeddol yn mynd i Ivana Bacik o’r Blaid Lafur a gododd dim ond 4.4% o'r bleidlais genedlaethol y llynedd!

Derbyniodd ymgeisydd Fianna Fáil, Deirdre Conroy, 4.6% o’r bleidlais, y gwaethaf yn hanes y Blaid! Cwymp FF mewn cefnogaeth oedd 9.2%!

Nid yw'n syndod bod nifer o feincwyr cefn anfodlon Micheál Martin a gafodd eu hanwybyddu ar gyfer swyddi Cabinet y llynedd, wedi bod, yn drosiadol, yn hogi eu cyllyll!

Tynnodd Jim O'Callaghan TD a oedd yn gyfarwyddwr ymgyrch etholiadol anffodus Deirdre Conroy sylw at y bai am y perfformiad i gyfeiriad Micheál Martin.

Pan ofynnwyd iddo a ddylai’r Taoiseach arwain Fianna Fáil i’r etholiad nesaf, a fyddai am fwrw ymlaen fel y cynlluniwyd yn 2025, atebodd Mr O’Callaghan mewn llais cynnil, “Bydd yn rhaid i ni feddwl am hynny.”

Fe wnaeth Barry Cowen TD, a ddiswyddwyd gan Micheál Martin fel Gweinidog Amaeth y llynedd ar ôl iddo ddod i'r amlwg nad oedd ar ddod yn llawn dros drosedd yfed a gyrru, hefyd yn glir bod yr amser wedi dod i'w fos fynd.

Mewn datganiad i gyd-TDs neu ASau, seneddwyr ac ASEau, dywedodd fod cyfran ddigalon Fianna Fáil o’r bleidlais yn ‘frawychus ond yn rhyfedd iawn, nid yw’n syndod.”

Aeth ymlaen i alw am gyfarfod arbennig o’r blaid seneddol yn ystod yr Haf fel y gallai aelodau drafod yn bersonol “y canlyniadau gwael diweddaraf ac etholiad cyffredinol truenus y llynedd.”

Gwrthryfelwr plaid arall TD sy'n galw am newid ar y brig yw Marc McSharry, yr oedd ei dad Ray yn Gomisiynydd yr UE dros Amaethyddiaeth a Datblygu Gwledig rhwng 1989 a 1993.

Wedi'i holi Radio Newstalk yn Nulyn ynghylch a ddylai Micheál Martin gamu i lawr, dywedodd Marc McSharry, “gorau po gyntaf. Nid fy newis i yw y byddai'n ein harwain i mewn i'r etholiad cyffredinol nesaf. ”

Nid yw materion wedi cael cymorth yn ystod y misoedd diwethaf i Micheál Martin gyda'r newyddion bod nifer fawr o bobl ifanc yn cael eu gwrthod i brynu tai oherwydd bargen treth calon felys a wnaed gan y Llywodraeth gyda chronfeydd fwltur tramor llawn arian parod ' wedi 'goresgyn' marchnad Iwerddon a phrynu ystadau tai newydd y maent yn eu tro yn eu rhentu ar gyfraddau chwyddedig i barau priod sy'n ysu am fod yn berchen ar gartref eu hunain!

Mae'r cwymp PR o hyn wedi bod yn drychinebus i'r Llywodraeth ond yn fwy na hynny i Martin gan mai ef yw'r un yn swyddfa'r Taoiseach.

Mae’r datguddiad wedi achosi llawer o ddicter gyda phleidleiswyr iau am y tro cyntaf a’r ail amser sy’n teimlo bod y Llywodraeth wedi cefnu arnyn nhw, datblygiad sydd wedi cyfrannu at newid yn y gefnogaeth FF.

Wrth siarad yn dilyn isetholiad De Bae Dulyn, dywedodd Micheál Martin herfeiddiol wrth gohebwyr y byddai'n arwain ei Blaid Fianna Fáil i'r Etholiad Cyffredinol nesaf sydd wedi'i drefnu ar gyfer 2025.

"Mae fy ffocws ar y llywodraeth ac mae pobl Iwerddon, gan fynd trwy Covid-19, yn hynod bwysig. A fy mwriad felly, [ar ôl] hanner cyntaf y llywodraeth [pan] fyddwn ni'n trosglwyddo a byddaf yn dod Tánaiste [dirprwy Arweinydd] a fy mwriad yw arwain y blaid i'r etholiad nesaf, "meddai.

Os na fydd Fianna Fáil yn gweld gwelliant mewn arolygon barn dros y misoedd nesaf, efallai y bydd ei Blaid yn penderfynu ei bod hi'n bryd newid ar y brig.

Yn y cyfamser, mae'r sniping gwleidyddol gan feincwyr cefn anfodlon yn y Blaid yn edrych i barhau.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd