Cysylltu â ni

Norwy

Dyn olew, gŵr pysgota o Sweden a phêl-droediwr: Achos chwilfrydig osgoi talu treth Norwy

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae cenhedloedd Sgandinafaidd yn enwog ledled y byd am eu modelau economaidd egalitaraidd, cymdeithasol ddemocrataidd.

Y Model Nordig

Er mai Denmarc a Sweden yw’r enwau mawr ar y llwyfan rhyngwladol, yn enwedig ar ôl eu perfformiadau plucky yn yr Ewros, mae Norwy yn doriad uwchlaw o ran ymladd anghydraddoldeb.

hysbyseb

O'r 38 gwlad gyfoethog sy'n ffurfio'r OECDMae dosbarthiad cyfoeth ac incwm Norwy yn chweched, wedi'i guro yn Sgandinafia yn unig gan Wlad yr Iâ.

Mae Egalitariaeth wedi ymgolli cymaint yn Norwyaid nes eu bod nhw hyd yn oed cyhoeddi eu ffurflenni treth, sy'n weladwy ar-lein i unrhyw gymydog nosy neu aelod cenfigennus o'r teulu.

Mae'r diwylliant hwn o dryloywder yn golygu bod tri sgandalau treth diweddar yn y wlad dros y pum mlynedd diwethaf wedi dod yn sioc fawr i'r cyhoedd yn Norwy.

hysbyseb

Yn sydyn, ni all Norwyiaid gymryd yn ganiataol bod pawb sy'n byw yno yn rhannu'r un ddelfryd o ailddosbarthu blaengar.

Crac yn y rhew

Torrodd y sgandal gyntaf yn 2016, pan oedd Idar A. Iversen, dyn olew Norwyaidd hynod lwyddiannus dedfrydu i 20 mis yn y carchar am osgoi talu treth.

Roedd Iversen yn euog o beidio â thalu trethi incwm a chyfoeth gwerth 220 miliwn o grôn Norwy, oddeutu $ 25m.

Dyfarnodd Llys Apêl Norwy fod Iversen yn 'cuddio'r incwm hwn a'r asedau hyn yn fwriadol rhag trethiant, a'i fod wedi bod yn hollol absennol mewn perthynas â threth Norwy'.

Roedd cyn Brif Swyddog Gweithredol Odjfell Drilling wedi bod yn defnyddio cwmnïau sydd wedi'u lleoli mewn hafanau treth fel Cyprus ac Ynys Mann i guddio'i gyfoeth.

Dechreuodd awdurdodau Norwy eu hachos yn erbyn Iversen mor gynnar â 2008, ar ôl iddo werthu cyfranddaliadau yn Neptune Oil & Gas ar gyfer $ 155m, ond fe wnaethant aros tan ddiwedd 2015 i godi taliadau.

Y Swede

Roedd achos Magnus Roth, gŵr pysgota o Sweden, yr un mor ddadleuol yn Norwy ond nid yw wedi arwain at gollfarn eto.

Ymunodd Roth â'r diwydiant pysgota yn yr 1980au yn Nigeria ond gwnaeth ei enw pan gymerodd ofal Wittes, cwmni pysgota o Norwy.

Gan ddechrau ym 1999, roedd Roth yn byw ac yn gweithredu allan o Norwy am pymtheg flynyddoedd a daeth yn gyfarwyddwr ac aelod o fwrdd y cwmni llongau Norwyaidd Songa Bulk yn 2017.

Ac eto er gwaethaf bod yn berchen ar a 37% cyfran yn Songa mor ddiweddar â 2019, erbyn canol 2020, nid oedd Roth bellach yn cael ei gadw unrhyw cyfranddaliadau yn y cwmni.

Nid yw bwrdd Songa wedi cynnig esboniad am hyn, ond roedd ymadawiad Roth yn cyd-daro ag arwyneb o ymchwiliad gan awdurdodau Norwy i faterion treth y magnaidd.

Mae Roth wedi blaen ar y ffrynt hwn, ar ôl pledio euog i osgoi treth fewnforio ar nifer o geffylau gwerth uchel yr oedd wedi'u cludo o'r DU yn 2002.

Aftenposten, Papur newydd mwyaf cylchrededig Norwy, adrodded ar yr adeg y cafodd Roth ddirwy o gannoedd o filoedd o krone am yr ymgais hon i osgoi talu treth.

Fodd bynnag, ni wnaeth asiantaethau gorfodi Norwy roi'r gorau i ofyn cwestiynau am faterion ariannol Roth, gan annog y Swede i symud ei gyfnod preswyl i Hong Kong yn 2014, gan ymgartrefu o'r diwedd yn y Swistir treth isel yn 2019.

Er gwaethaf ei ffordd o fyw trotian byd-eang, mae'r newyddiadurwr ymchwiliol Prydeinig David Leppard wedi adrodd bod Roth yn dal i gael ei ymchwilio yn Norwy ar gyfer osgoi talu treth yn helaeth.

Wedi'i ddal yn camsefyll

Efallai nad yw’r pêl-droediwr o Norwy John Carew yn dycoon fel Magnus Roth ond gwnaeth tannau llwyddiannus yn Valencia a Lyon, yn ogystal â 24 gôl i’r tîm cenedlaethol, ei wneud yn enw cartref.

Ar ôl ymddeol, trodd Caeriw ei gyffyrddiad hud eiddo tiriog, prynu a gwerthu eiddo moethus o Oslo i Florida.

Fodd bynnag, gostyngodd stoc Carew ym mis Mehefin eleni pan agorodd awdurdod troseddau economaidd Norwy, Økokrim, ymchwiliad i'w faterion treth.

Yn ôl Økokrim Datganiad i'r wasg, cawsant gŵyn droseddol gan awdurdodau treth Norwy, a oedd yn amau ​​bod Carew wedi darparu gwybodaeth anghywir yn ei ffurflenni treth.

Ar ôl penderfynu gweithredu ar y gwaharddiad hwn, yr heddlu ysbeilio Cartref Carew ym mis Mai, gan gipio ei ffôn symudol yn y broses. 

Daeth yr awdurdodau o hyd i ddigon o dystiolaeth i godi tâl ar Carew o osgoi talu treth yn waeth.

Dagens NæringslivMae papur newydd busnes mwyaf blaenllaw Norwy, wedi adrodd bod yr awdurdodau ariannol wedi bod yn amheus o weithrediad Carew ers amser maith ac wedi ystyried cipio ei asedau ym mis Chwefror.

Parhau Darllen
hysbyseb

etholiadau Ewropeaidd

Enillydd pleidlais Norwy i ddechrau trafodaethau clymblaid gyda ffocws ar yr hinsawdd

cyhoeddwyd

on

By

Dechreuodd gwrthbleidiau chwith canol Norwy sgyrsiau clymblaid ddydd Mawrth (14 Medi) i geisio ffurfio llywodraeth fwyafrifol ar ôl ennill a parlia pendantbuddugoliaeth etholiad mentora, a disgwylir i newid yn yr hinsawdd fod yn ganolog mewn trafodaethau, ysgrifennu Nora Buli a Gwladys Fouche.

Rhaid i arweinydd Llafur, Jonas Gahr Stoere, fynd i’r afael â phryderon pleidleiswyr ynghylch cynhesu byd-eang a bwlch cyfoeth sy’n ehangu, wrth sicrhau bod unrhyw newid i ffwrdd o gynhyrchu olew - a’r swyddi y mae’n eu creu - yn raddol.

Nod Stoere yw argyhoeddi'r Blaid Ganolfan wledig a'r Chwith Sosialaidd drefol yn bennaf i ymuno ag ef, a fyddai'n rhoi 89 sedd i'w gabinet, pedair yn fwy na'r hyn sydd ei angen ar gyfer mwyafrif yn y cynulliad 169 sedd.

hysbyseb

"Rwy'n credu ei bod yn werth ceisio ffurfio llywodraeth fwyafrifol," meddai Stoere wrth gohebwyr ar ôl i bleidleisiau gael eu cyfrif yn hwyr ddydd Llun (13 Medi). Darllen mwy

Graffeg Reuters
Graffeg Reuters

Rhaid iddo berswadio'r Ganolfan a'r Sosialwyr i cyfaddawdu ar bolisïau yn amrywio o berchnogaeth olew a phreifat i Undeb Ewropeaidd (UE) y tu allan i Norwy cysylltiadau â'r bloc.

Yn benodol, rhaid i Stoere eu perswadio i gyfaddawdu ar bolisi ynni, gan gynnwys ble i adael i gwmnïau olew archwilio am hydrocarbonau tra hefyd yn torri allyriadau hinsawdd Norwy yn unol â Chytundeb Paris. Darllen mwy.

hysbyseb

"Mae'n rhaid i'r cyfaddawd tebygol ei wneud â chyfyngu ar archwilio, ac mae'r ardaloedd llai archwiliedig ac aeddfed yn haws stopio archwilio ynddynt," meddai Baard Lahn, ymchwilydd yn melin drafod hinsawdd CICERO yn Oslo.

"Hefyd mae'r diwydiant wedi nodi bod ganddyn nhw lai o ddiddordeb yn y meysydd hynny ar hyn o bryd. Mae hynny'n ganlyniad posib, ond yn union sut olwg fydd ar hynny, mae yna lawer o bosibiliadau."

Mae Norwy yn cynhyrchu tua 4 miliwn casgen o gyfwerth ag olew y dydd, gan gyfrif am dros 40% o refeniw allforio.

Ond mae'r mwyafrif o brif bleidiau hefyd yn credu y bydd olew yn chwarae rhan lai dros amser, ac yn gobeithio y gellir trosglwyddo gwybodaeth beirianyddol cwmnïau olew i ynni adnewyddadwy, gan gynnwys gwynt ar y môr.

"Rwy'n credu y bydd y glymblaid newydd yn cynyddu'r gwaith ar fater hinsawdd wrth i adroddiad IEA (Asiantaeth Ynni Rhyngwladol) ac IPCC (Panel Rhynglywodraethol ar Newid Hinsawdd) danlinellu'r ymdeimlad o argyfwng y mae'r byd yn ei wynebu, gan nodi cod yn goch," meddai Thina Margrethe Saltvedt, prif ddadansoddwr Nordea Bank ar gyfer cyllid cynaliadwy.

Dywedodd Prif Weinidog y Ceidwadwyr, Erna Solberg, y byddai'n camu i lawr cyn gynted ag y bydd llywodraeth newydd yn barod, gyda chabinet dan arweiniad Stoere o bosib yn dechrau yn ei swydd ganol mis Hydref.

Parhau Darllen

etholiadau Ewropeaidd

Buddugoliaethau gwrthblaid asgell chwith Norwy yn yr etholiad cyffredinol

cyhoeddwyd

on

Mae arweinydd Plaid Lafur Norwy, Jonas Gahr Stoere, yn cynnal tusw o rosod coch yng ngwylnos etholiad y Blaid Lafur yn Nhŷ’r Bobl yn ystod etholiadau seneddol yn Oslo, Norwy Medi 13, 2021.
Mae arweinydd Plaid Lafur Norwy, Jonas Gahr Stoere, yn cynnal tusw o rosod coch yn wylnos etholiad y Blaid Lafur yn Nhŷ’r Bobl yn ystod etholiadau seneddol yn Oslo, Norwy Medi 13, 2021. © Javad Parsa, NTB trwy Reuters

Enillodd gwrthwynebiad asgell chwith Norwy dan arweiniad arweinydd y Blaid Lafur, Jonas Gahr Store, yr etholiad cyffredinol ddydd Llun ar ôl ymgyrch a ddominyddwyd gan gwestiynau am ddyfodol y diwydiant olew allweddol yng nghynhyrchydd mwyaf Gorllewin Ewrop.

Daeth adain-chwith unseated clymblaid dde-dde dan arweiniad y Prif Weinidog Ceidwadol Erna Solberg ers 2013.

"Fe wnaethon ni aros, roedden ni'n gobeithio, ac rydyn ni wedi gweithio mor galed, a nawr gallwn ni ei ddweud o'r diwedd: Fe wnaethon ni hynny!" Dywedodd Store, yn ôl pob tebyg, y prif weinidog nesaf, wrth gefnogwyr bloeddio ar ôl i Solberg gyfaddef trechu.

hysbyseb

Rhagwelwyd y byddai'r pum gwrthblaid asgell chwith yn ennill 100 o'r 169 sedd yn y senedd.

Roedd disgwyl i Lafur hyd yn oed ennill mwyafrif absoliwt gyda'i chynghreiriaid dewisol, y Blaid Ganolog a'r Chwith Sosialaidd, dangosodd canlyniadau rhagarweiniol gyda mwy na 95 y cant o'r pleidleisiau'n cael eu cyfrif.

Fe wnaeth hynny ddileu pryderon ynghylch gorfod dibynnu ar gefnogaeth dwy wrthblaid arall, y Gwyrddion a’r Blaid Goch gomiwnyddol.

hysbyseb

"Norwy wedi anfon signal clir: mae’r etholiad yn dangos bod pobl Norwy eisiau cymdeithas decach, ”meddai’r miliwnydd 61 oed a ymgyrchodd yn erbyn anghydraddoldebau cymdeithasol.

Ysgub chwith 

Felly bydd y pum gwlad yn y rhanbarth Nordig - sylfaen o ddemocratiaeth gymdeithasol - i gyd yn cael eu llywodraethu gan lywodraethau asgell chwith yn fuan.

"Mae gwaith y llywodraeth Geidwadol wedi'i orffen am y tro hwn," meddai Solberg wrth gefnogwyr.

"Rwyf am longyfarch Jonas Gahr Store, sydd bellach fel petai â mwyafrif clir am newid llywodraeth," meddai'r Solberg, 60 oed, sydd wedi llywio'r wlad trwy argyfyngau lluosog, gan gynnwys ymfudo, gostwng prisiau olew a'r Covid pandemig dros yr wyth mlynedd diwethaf.

Roedd y Gwyrddion wedi dweud na fyddent yn cefnogi llywodraeth asgell chwith oni bai ei bod yn addo rhoi diwedd ar archwilio olew yn Norwy ar unwaith, roedd Siop ultimatwm wedi gwrthod.

Mae Store fel y Ceidwadwyr, wedi galw am drosglwyddo'n raddol o'r economi olew.

Trafodaethau drain 

Adroddiad mis Awst "cod coch ar gyfer dynoliaeth" o'r Panel Rhynglywodraethol ar Newid yn yr Hinsawdd Rhoddodd (IPCC) y mater ar frig yr agenda ar gyfer yr ymgyrch etholiadol gan orfodi'r wlad i fyfyrio ar yr olew sydd wedi'i gwneud yn hynod gyfoethog. 

Fe wnaeth yr adroddiad fywiogi'r rhai sydd am gael gwared ag olew, ar y chwith ac, i raddau llai, ar y dde.

Mae'r sector olew yn cyfrif am 14% o gynnyrch mewnwladol crynswth Norwy, yn ogystal â 40 y cant o'i allforion a 160,000 o swyddi uniongyrchol.

Yn ogystal, mae'r fuwch arian parod wedi helpu'r wlad o 5.4 miliwn o bobl i gronni cronfa cyfoeth sofran fwyaf y byd, sydd werth heddiw yn agos at 12 triliwn o kroner (bron i 1.2 triliwn ewro, $ 1.4 triliwn). 

Yn gyn-weinidog yn llywodraethau Jens Stoltenberg rhwng 2005 a 2013, mae disgwyl i Store nawr ddechrau trafodaethau gyda’r Ganolfan, sy’n amddiffyn buddiannau ei sylfaen wledig yn bennaf, a’r Chwith Sosialaidd, sy’n eiriolwr cryf dros faterion amgylcheddol.

Yn aml mae gan y triawd, a oedd eisoes yn llywodraethu gyda'i gilydd yng nghlymbleidiau Stoltenberg, safleoedd amrywiol, yn enwedig ar ba mor gyflym y dylid gadael y diwydiant olew.

Mae'r Canolwyr hefyd wedi dweud na fydden nhw'n ffurfio clymblaid gyda'r Chwith Sosialaidd. 

Parhau Darllen

Norwy

Mae llywodraeth Norwy yn wynebu colled fawr yn etholiad mis Medi, yn ôl yr arolygon barn

cyhoeddwyd

on

By

Mae Prif Weinidog Norwy, Erna Solberg, yn siarad yn ystod digwyddiad Datganiad Brys ar gyfer Natur a Phobl ar ôl Uwchgynhadledd Gweithredu Hinsawdd y Cenhedloedd Unedig 2019 ym mhencadlys y Cenhedloedd Unedig yn Ninas Efrog Newydd, Efrog Newydd, UD, Medi 23, 2019. REUTERS / Shannon Stapleton /

Prif Weinidog Norwy, Erna Solberg

Mae disgwyl i wrthbleidiau chwith chwith Norwy drechu llywodraeth glymblaid deiliadol y Ceidwadwyr o ymyl dau i un yn etholiad y senedd y mis nesaf, dangosodd arolwg barn newydd ddydd Mawrth (10 Awst), yn ysgrifennu Terje Solsvik, Reuters.

Gallai pleidlais 13 Medi felly roi diwedd ar ymgais y Prif Weinidog Erna Solberg am drydydd tymor yn olynol ac yn lle hynny roi cyfle i arweinydd y Blaid Lafur, Jonas Gahr Stoere, drafod cytundeb rhannu pŵer gyda grwpiau gogwydd chwith.

hysbyseb

Wedi'i ganmol yn eang y llynedd am gloi coronafirws cyflym, gan roi un o gyfraddau marwolaeth COVID-19 isaf Ewrop, mae Solberg serch hynny yn wynebu adlach dros anghydraddoldeb economaidd a diwygiadau'r sector cyhoeddus sydd wedi profi'n amhoblogaidd.

Ym mis Ebrill dirwywyd y prif weinidog gan yr heddlu am dorri rheolau pellhau cymdeithasol yn ei chasgliad pen-blwydd, gan niweidio ei safle ymhellach. Darllen mwy.

Mae'r Ceidwadwyr a'r pleidiau llai ar y canol-dde yn edrych i ennill 55 sedd yn y cynulliad 169 aelod, i lawr o 88, tra gallai'r canol-chwith dyfu i 114 o 81, dangosodd yr arolwg.

hysbyseb

Daw'r arolwg barn 2-6 Awst gan asiantaeth Kantar ar gyfer TV2 annibynnol yn union wrth i'r ymgyrch etholiadol gychwyn ac yn cadarnhau tuedd ar i lawr a ddangoswyd mewn arolygon cynharach.

Gan ymgyrchu ar slogan mai “tro pobl gyffredin” yw hi bellach, mae Llafur yn addo rhyddhad treth i deuluoedd incwm isel a chanolig, diwedd ar breifateiddio gwasanaethau cyhoeddus, mwy o arian i ysbytai a hike treth ar yr 20% uchaf o incwm.

Mae Plaid Werdd Norwy hefyd ar fin rhoi hwb i'w phresenoldeb yn y senedd, fel y mae'r Coch pellaf ar y chwith, a bydd y ddau yn ceisio dylanwadu ar lywodraeth dan arweiniad Llafur.

Gan ychwanegu at y cymhlethdod, mae arweinydd y Ganolfan Trygve Slagsvold Vedum wedi datgan ei hun yn ymgeisydd ar gyfer y prif weinidog, gan gystadlu yn erbyn Stoere, er bod ei blaid bellach yn pleidleisio tua 16%, gan lusgo 23.5% Llafur.

Mae rhaniad gwledig-trefol cynyddol, lle roedd llawer o bleidleiswyr yn gwrthwynebu ad-drefnu'r heddlu, gofal iechyd a bwrdeistrefi, mewn llawer o achosion yn canoli swyddogaethau allweddol, wedi bod yn hwb i Vedum, a gafodd ddim ond 10.3% yn 2017.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd