Cysylltu â ni

Pacistan

Y Gweinidog Tramor yn annerch Pwyllgor Materion Tramor Senedd Ewrop (AFET)

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Anerchodd y Gweinidog Tramor Makhdoom Shah Mahmood Qureshi Bwyllgor Materion Tramor (AFET) Senedd Ewrop (EP) ar wahoddiad ei Gadeirydd ASE David McAllister, ar Fai 26. Ymunodd Ms Zartaj Gul, y Gweinidog Gwladol dros y Gweinidog Tramor. Newid Hinsawdd; Mian Farrukh Habib, y Gweinidog Gwladol dros Wybodaeth a Darlledu; Malik Ehsan Ullah Tiwana, Cadeirydd Pwyllgor Sefydlog y Cynulliad Cenedlaethol ar Faterion Tramor; Andleeb Abbas, Ysgrifennydd Seneddol dros Faterion Tramor; Maleeka Bokhari, Ysgrifennydd Seneddol y Gyfraith a Chyfiawnder; Lal Chand Malhi, Ysgrifennydd Seneddol dros Hawliau Dynol; Ysgrifennydd Tramor ac uwch swyddogion y Weinyddiaeth Materion Tramor. Dilynwyd anerchiad y Gweinidog Tramor gan gyfnewid barn gydag Aelodau Senedd Ewrop (ASEau) yn perthyn i wahanol grwpiau gwleidyddol.

Diolchodd y Gweinidog Tramor i Gadeirydd ac aelodau AFET am ei wahodd i annerch Pwyllgor mawreddog Senedd yr UE. Tanlinellodd bwysigrwydd cyfnewidiadau seneddol rheolaidd rhwng Pacistan a'r UE.

Yn ei sylwadau, ymhelaethodd y Gweinidog Tramor Qureshi ar wahanol agweddau ar gysylltiadau Pacistan-UE a datblygiadau rhanbarthol a rhyngwladol. Dywedodd fod Cynllun Ymgysylltu Strategol Pacistan-UE (SEP) wedi arwain at gyfnod newydd yn y bartneriaeth trwy ddarparu sylfaen a fframwaith cadarn ar gyfer cydweithredu amlddimensiwn rhwng y ddwy ochr.

Gan dynnu sylw at y potensial enfawr i ehangu cysylltiadau Pacistan-UE ymhellach mewn cylchoedd amrywiol, mynegodd barodrwydd Pacistan i barhau i weithio i bartneriaeth gynhyrchiol ac adeiladol.
Gan danlinellu pwysigrwydd masnach a chydweithrediad economaidd, tanlinellodd y Gweinidog Tramor Qureshi fod cyfleuster GSP Plus yr UE i Bacistan wedi bod o fudd i'r ddwy ochr ac wedi chwarae rhan bwysig yn nhwf masnach rhwng y ddwy ochr. Ailddatganodd ymrwymiad Pacistan tuag at weithredu Confensiynau rhyngwladol cysylltiedig GSP Plus yn effeithiol. Roedd hefyd yn gwerthfawrogi cefnogaeth yr UE i Bacistan yn y frwydr yn erbyn Pandemig COVID-19.

Gan fynegi siom ynghylch mabwysiadu penderfyniad gan Senedd Ewrop ar gyfreithiau cabledd ym Mhacistan, pwysleisiodd y Gweinidog Tramor Qureshi bwysigrwydd deall y teimladau a’r parch arbennig sydd gan Fwslimiaid at bersonoliaeth y Proffwyd Sanctaidd (PBUH). Ni ellid defnyddio rhyddid mynegiant i frifo teimladau crefyddol pobl eraill a rhaid gwahardd cythrudd bwriadol a chymell casineb a thrais yn gyffredinol. Pwysleisiodd y Gweinidog Tramor fod senoffobia ac Islamoffobia ar gynnydd ac y dylai Pacistan a’r UE weithio gyda’i gilydd i gydfodoli’n heddychlon, a chytgord rhyng-ffydd a diwylliannol.

Tanlinellodd y Gweinidog Tramor Qureshi fod heddwch a sefydlogrwydd yn Afghanistan yn hollbwysig ar gyfer gwireddu gweledigaeth Pacistan o integreiddio economaidd rhanbarthol. Mae Pacistan yn dymuno gweld diwedd ar y gwrthdaro yn Afghanistan trwy setliad gwleidyddol a drafodwyd dan arweiniad Afghanistan ac sy'n eiddo i Afghanistan. Mae Pacistan wedi chwarae ac yn parhau i chwarae rhan allweddol wrth hwyluso proses heddwch Afghanistan. Mae'r broses heddwch bresennol yn gyfle hanesyddol a dylai holl bleidiau Afghanistan weithio'n adeiladol i sicrhau datrysiad cynhwysol, eang a chynhwysfawr.

Honnodd y Gweinidog Tramor Qureshi mai anghydfod Jammu a Kashmir yw'r rhwystr mwyaf o hyd o ran adeiladu heddwch gwydn a pharhaol yn Ne Asia. Yn lle ymateb yn gadarnhaol i wyrdroadau Pacistan dros heddwch, symudodd India yn unochrog ac yn anghyfreithlon i newid statws IIOJK, sy'n diriogaeth y mae anghydfod yn ei chylch yn cael ei chydnabod gan y Cenhedloedd Unedig, ac yn bywiogi'r amgylchedd. Cyfrifoldeb India oedd creu amgylchedd galluogi. Mae Pacistan yn parhau i fod yn ymrwymedig i ddatrys anghydfod Jammu a Kashmir yn heddychlon yn unol â phenderfyniadau a dymuniadau Cyngor Diogelwch y Cenhedloedd Unedig ar bobl Kashmiri. Gan dynnu sylw at ymgyrch dadffurfiad India yn erbyn Pacistan fel y dadorchuddiwyd gan Disinfolab yr UE, anogodd y Gweinidog Tramor yr UE i beidio â chaniatáu i enwau ei sefydliadau gael eu camddefnyddio gan drydydd gwledydd.

Amlygodd Cadeirydd AFET, ASE David McAllister, yn ei sylwadau bwysigrwydd cysylltiadau Pacistan-UE a diddordeb y Senedd mewn cryfhau'r bartneriaeth hon ymhellach. Diolchodd i'r Gweinidog Tramor am ei gyfnewid barn yn fanwl â Phwyllgor AFET.

Cymerodd aelodau Pwyllgor AFET a phenaethiaid dirprwyaethau ar gyfer cysylltiadau â thrydydd gwledydd a rhanbarthau ran yn y sesiwn. Mae'r Pwyllgor AFET 71 aelod yn un o Bwyllgorau amlycaf a dylanwadol Senedd Ewrop. Mae'n goruchwylio ac yn darparu arweiniad i Bolisi Tramor a Diogelwch Cyffredin yr UE ac yn chwarae rhan bwysig mewn materion sy'n ymwneud â hawliau dynol a rhyddid sylfaenol yn ogystal â chwblhau cytundebau rhyngwladol yr UE.

hysbyseb

Pacistan

Dywedodd y gynhadledd wrth ddeddfau cabledd Pacistan 'yn cyfateb i lanhau ethnig'

cyhoeddwyd

on

Dywedwyd wrth gynhadledd ar ddeddfau cabledd dadleuol Pacistan fod y ddeddfwriaeth wedi ei gyfystyr â glanhau ethnig. Mae'r deddfau cabledd, er eu bod yn honni eu bod yn amddiffyn Islam a sensitifrwydd crefyddol mwyafrif Mwslimaidd Pacistan, yn cael eu "llunio'n annelwig a'u gorfodi'n fympwyol gan yr heddlu a'r farnwriaeth". Yn hynny o beth maent yn caniatáu, hyd yn oed yn gwahodd, cam-drin ac aflonyddu ac erlid lleiafrifoedd ym Mhacistan, dywedwyd wrth y digwyddiad yng nghlwb y wasg ym Mrwsel.

Ond, er gwaethaf pryderon o’r fath, mae’r Undeb Ewropeaidd yn “methu â helpu” dioddefwyr a rhaid rhoi pwysau ar Bacistan i ddiddymu ei deddfau. Cynhaliwyd y gynhadledd ar gyfreithiau cabledd dadleuol iawn a gondemniwyd yn eang ym Mhacistan, dan adain tywalltiad y Gynghrair internationale la défense des droits et des libertés.

Trafodwyd sail gyfreithiol y gyfraith gabledd, defnyddio'r deddfau i gyfiawnhau glanhau ethnig a'r effeithiau penodol ar fenywod. Wrth agor y ddadl, dywedodd Paulo Casada, cyn ASE, sylfaenydd a chyfarwyddwr gweithredol Fforwm Democrataidd De Asia: “Mae hwn yn bwnc pwysig iawn ac yn un rydyn ni wedi bod yn delio ag ef ers amser maith. Mae pobl yn cael eu cyhuddo o gabledd heb unrhyw sylfaen o gwbl. Mae hyn yn deillio o ymosodiadau ar gyfreithwyr a'r awyrgylch eithaf ffan ac hurt yn y wlad.

hysbyseb

“Mae angen i’r UE wneud mwy i dynnu sylw at y mater hwn sydd wedi gwaethygu, nid yn well.”

Dywedodd Jürgen Klute, cyn ASE a diwinydd Cristnogol: “Rwy’n credu bod gan Gristnogaeth ac Islam lawer yn gyffredin: y gred bod yn rhaid ichi ymddangos o flaen barn ddwyfol ar ddiwedd eich amser felly mae’n rhaid i ni ddadlau’n gryf yn erbyn y cabledd hwn. deddfau. Sut gall bod dynol benderfynu neu amcangyfrif beth yw cabledd? Mae'n rhaid i chi adael penderfyniadau o'r fath i'ch Duw. Gallwn ddadlau yn erbyn y deddfau hyn ar sail hawliau dynol a hefyd sail grefyddol. ”

Dywedodd Manel Msalmi, Cynghorydd materion rhyngwladol ASEau Plaid Pobl Ewrop yn Senedd Ewrop: “Mae’r senedd ac yn sylweddol y comisiwn a’r cyngor i gyd wedi condemnio erledigaeth ym Mhacistan. Mae cannoedd wedi’u cyhuddo o dan y deddfau hyn sy’n ceisio cyfyngu ar leferydd sydd gellid ei ystyried yn sarhaus. Mae'r deddfau hyn wedi bod yn broblem erioed ond mae'r sefyllfa wedi gwaethygu. Mae'n bwysig nodi bod deddfau o'r fath yn cael eu defnyddio yn erbyn lleiafrifoedd crefyddol mewn taleithiau fel Pacistan. Mae ymosodiadau o'r fath hefyd yn gyffredin ar-lein yn enwedig yn erbyn newyddiadurwyr. Mae Pacistan hyd yn oed wedi galw am gyflwyno deddfau o’r fath mewn gwledydd Mwslimaidd eraill gyda boicot o wladwriaethau lle mae cabledd yn digwydd. Mae'r arfer hwn yn mynd law yn llaw â thargedu grwpiau crefyddol. Mae hawliau dynol yn cael eu cam-drin ym Mhacistan. ”

Diolchodd y prif siaradwr arall, Willy Fautré, cyfarwyddwr, Human Rights Without Frontiers, i'r trefnwyr am dynnu sylw at y mater. Canolbwyntiodd fod ar achos cwpl Cristnogol a garcharwyd ers 2013 ar gyhuddiadau cabledd cyn cael ei ddatgan yn ddieuog gan Goruchaf Lys Pacistan a'i ryddhau ychydig fisoedd yn ôl. Er gwaethaf penderfyniad gan Senedd Ewrop ym mis Ebrill yn canolbwyntio ar eu hachos, nid oes unrhyw wlad yn yr UE yn barod i roi lloches wleidyddol iddynt.

Dywedodd, yng nghronfa ddata HRWF o garcharorion FORB, “rydym wedi dogfennu 47 achos o gredinwyr o bob ffydd ym Mhacistan sydd yn y carchar ar sail y deddfau cabledd.” Ymhlith y rhain mae 26 o Gristnogion, 15 o Fwslimiaid Sunni, 5 Ahmadis ac 1 Mwslim Shia. Ychwanegodd Fautre: “Yn sicr mae yna fwy.”

Mae tua 16 wedi cael eu dedfrydu i farwolaeth, 16 wedi cael eu dedfrydu i garchar am oes, 10 wedi bod yn y carchar am flynyddoedd ac yn dal i aros am dreial ac mewn pedwar achos nid yw statws y carcharor yn hysbys. Mae achos Asia Bibi a ddedfrydwyd i farwolaeth trwy hongian yn 2010 ac a gafwyd yn ddieuog o’r diwedd am ddiffyg tystiolaeth gan Goruchaf Lys Pacistan ar ôl treulio blynyddoedd lawer ar y rhes marwolaeth yn hysbys iawn. Pan gafodd ei rhyddhau, aeth i guddio er mwyn osgoi cael ei lladd gan grwpiau eithafol.

Ceisiodd wneud cais am loches yn Ffrainc ac i aelod-wladwriaethau eraill yr UE ond yn ofer. O'r diwedd, roedd croeso iddi yng Nghanada. Dywedodd Fautre: “Hoffwn yma ganolbwyntio ar y pwynt hwn."

Ar 29 Ebrill 2021, mabwysiadodd Senedd Ewrop benderfyniad ar gyfreithiau cabledd ym Mhacistan, yn enwedig achos Shagufta Kausar a Shafqat Emmanuel, gan ddweud yn ei bwynt cyntaf un: “Tra cafodd Shagufta Kausar a Shafqat Emmanuel, cwpl Cristnogol, eu carcharu yn 2013 a’i ddedfrydu i farwolaeth yn 2014 am gabledd; tra eu bod wedi cael eu cyhuddo o anfon negeseuon testun “cableddus” i glerig mosg yn sarhau’r Proffwyd Muhammad, gan ddefnyddio cerdyn sim sydd wedi’i gofrestru yn enw Shagufta; tra bod y ddau gyhuddedig wedi gwadu pob honiad yn gyson ac yn credu bod ei cherdyn adnabod Cenedlaethol wedi'i gamddefnyddio'n bwrpasol. "

Dywedodd Senedd Ewrop ei bod yn “condemnio’n gryf garcharu a dedfrydu Shagufta Kausar a Shafqat Emmanuel, yn ogystal ag oedi parhaus eu gwrandawiad apêl; yn galw ar awdurdodau Pacistan i'w rhyddhau ar unwaith ac yn ddiamod, ac i ddarparu diogelwch digonol iddynt hwy a'u cyfreithiwr nawr ac ar ôl eu rhyddhau; yn galw ar Uchel Lys Lahore i gynnal y gwrandawiad apêl yn ddi-oed ac i ddileu’r dyfarniad yn unol â hawliau dynol ”.

Pleidleisiodd tua 681 ASE o blaid y penderfyniad a dim ond tri ASE oedd yn ei wrthwynebu. Ychwanegodd Fautre: “Rhyddhawyd y cwpl Cristnogol o’r diwedd ar ôl treulio 8 mlynedd yn y carchar. Maent yn byw yn cuddio am eu diogelwch. Hoffent yn awr ddod o hyd i hafan ddiogel mewn aelod-wladwriaeth o'r UE ond nid ydynt wedi derbyn unrhyw gynnig ganddynt ac mae eu ceisiadau am fisa trwy amrywiol lysgenadaethau Ewropeaidd wedi aros heb eu hateb neu wedi cael eu gwrthod. oherwydd eu bod yn cuddio am eu diogelwch, nid oes ganddynt swydd a dim prawf o incwm. Nid yw’r cenadaethau diplomyddol wedi cynnig proses arall iddynt gael aslwm. ”

Dywedodd wrth y gynhadledd: “Hyd yn hyn, yr Almaen oedd yr unig lysgenhadaeth i ateb Shagufta Kausar a Shafqat Emmanuel yn swyddogol ond dywedon nhw na allen nhw fod o unrhyw gymorth. Mae'r posibilrwydd hwn wedi'i gyfyngu o drwch blewyn i achosion eithriadol sydd o arwyddocâd gwleidyddol rhagorol, er enghraifft, mae pobl sydd wedi bod yn weithgar mewn hawliau dynol neu wrthblaid yn gweithio mewn modd arbennig o ragorol a hirsefydlog ac felly'n uniongyrchol agored i fygythiad enfawr i'w uniondeb corfforol a gall osgoi bygythiad o'r fath yn gynaliadwy dim ond trwy gael eich derbyn i'r Almaen.

“Yr unig ffordd i ofyn am loches wleidyddol fyddai croesi sawl ffin yn anghyfreithlon a chyrraedd gwlad yn yr UE lle gallent wneud cais am loches. Nid ydynt yn rhagweld datrysiad mor beryglus.

“Unwaith eto, yn yr achos hwn, mae aelod-wladwriaethau’r UE yn methu â helpu’n bendant i Gristnogion erlid sy’n chwilio am hafan ddiogel a throi clust fyddar at eu ceisiadau. Nid ydynt yn rhagweithiol nac yn adweithiol. Mae eu ras rhwystrau a ddechreuodd yn 2013 ym Mhacistan ymhell o fod ar ben.

“Llwyddodd y Cadfridog Pervez Musharraf i olynu Zia gyda chefnogaeth yr Unol Daleithiau a’i chynghreiriaid. Methodd Musharraf nid yn unig â dod â newid yng nghyfreithiau cabledd y wlad, ond fe wnaeth hefyd ganiatáu i grwpiau eithafol barhau i weithio o dan enwau newydd. ”

Parhau Darllen

Pacistan

Chwyldro Fintech ar stepen drws Pacistan

cyhoeddwyd

on

Y leinin arian a ddaeth gyda'r pandemig coronafirws oedd y symudiad cyflym tuag at ddigideiddio mewn gwahanol sectorau o'r economi a oedd wedi bod yn symud ar gyflymder crwban o'r blaen. Mae cynhwysiant ariannol yr ardaloedd gwledig, yn benodol, yn hanfodol ar gyfer twf economaidd cyflymach y mae angen i'r wlad ei ddatblygu, ac mae chwyldro Fintech yn cynnig cyfleoedd i ddod â llawer o'r bobl hyn a oedd heb fancio o'r blaen, adroddiadau Gofod Pentref Byd-eang.

Chwyldro fintech Pacistan: Mae'n swnio'n cŵl ond a ydych chi'n deall yr hyn y mae'n ei olygu?

Yn ei hanfod, mae'n cyfeirio at dechnoleg sy'n cefnogi gwasanaethau bancio ac ariannol. Iawn, wel, dyna ddechrau! Ond beth sy'n newydd am hyn - onid ydym ni i gyd yn gwybod bod gan rifwyr gyfrifiaduron y maen nhw'n manteisio arnyn nhw pan rydyn ni'n adneuo neu'n tynnu arian parod o'r banc.

hysbyseb

Ar ei symlaf, efallai ei fod wedi golygu, ond yn y bôn, mae'r fintech yr ydym yn cyfeirio ato'n fwy cywir yn cyfeirio at yr holl dechnoleg sy'n eich helpu i gynnal eich anghenion bancio yn gyffredinol heb gymorth person. Felly gallai fod mor syml â gwirio'ch balans neu drosglwyddo'ch arian yn eich app ffôn.

Beth mae'n ei olygu i Bacistaniaid?

Bargen Anferth. Mae saith deg saith y cant o'r wlad yn dal i fod heb fanc yn gorfforol ac nid ydynt wedi'u cynnwys yn ariannol oherwydd sawl rheswm, gan gynnwys na all canghennau banc gwmpasu pob rhan o'r wlad; ar 10 cangen i bob 100,000 o oedolion, mae cwmpas bancio Pacistan yn fas o'i gymharu â'r cyfartaledd o 16.38 yn Asia.

Mae hynny'n golygu nad oes gan nifer fawr o bobl fynediad at gyllid, ac mae popeth sy'n dod gydag ef gan gynnwys, benthyciadau amaethyddol, benthyciadau tractor, benthyciadau peiriannau, benthyciadau ceir, morgeisi, yswiriant ffermwyr, a datblygu busnesau bach a chanolig yn cael ei rwystro gan ddiffyg mynediad. i gyfalaf ac ati.

Mae hyn yn atal unigolion rhag cymryd rhan mewn gweithgareddau economaidd a allai newid eu bywydau ac ar y cyfan yn rhwystro twf economaidd. Yn ôl yr Arolwg Mynediad at Gyllid, mae'r wlad yn dal i fod yn seiliedig ar arian parod yn bennaf.

Dim ond 23% o boblogaeth oedolion Pacistan sydd â mynediad at wasanaethau ariannol ffurfiol, a llai fyth, dim ond 16% o Bacistaniaid sy'n oedolion sydd â chyfrif banc. Fe wnaeth digwyddiad Black Swan o'r enw COVID-19 drawsnewid gwledydd fel Pacistan yn gyflym i'r unfed ganrif ar hugain ddigidol yn y sector ariannol.

Cafodd banciau a oedd yn plymio ymlaen ac wedi bod yn siarad am waledi digidol, bancio di-gangen eu gwthio ar waith ar unwaith wrth iddynt annog defnyddwyr i 'aros yn ddiogel ac aros adref' a defnyddio eu gwasanaethau bancio rhyngrwyd; roedd yn gatalydd rhyfeddol ar gyfer digideiddio ac e-fasnach.

Mae llywodraeth PTI wedi lansio “menter Digital Pakistan” sy’n cwmpasu pob sector, gan gynnwys amaethyddiaeth, gofal iechyd, addysg, masnach, masnach, gwasanaethau’r llywodraeth, a gwasanaethau ariannol.

Anfonwyd arian enfawr a wariwyd o dan raglen Ehsaas fel taliadau digidol, a defnyddiodd y llywodraeth hyn (taliadau llywodraeth i berson (G2P)) fel cyfle i gael y poblogaethau a oedd heb eu bancio o'r blaen i'r sector ariannol.

Gwnaeth digideiddio Pacistan gyflymiad logarithmig, wrth i atebion digidol ddod yn angenrheidiol, yn enwedig yn ystod y cyfnod cloi. Mae Banc y Wladwriaeth Pacistan hefyd yn gyrru trwy newid cyflymach gydag argaeledd taliadau ar unwaith trwy eu system Raast.

Mae Fintech wedi effeithio ar lawer o feysydd fel Bancio, Yswiriant, Benthyciadau, Cyllid Personol, Taliadau Trydan, Benthyciadau, Cyfalaf Menter, a Rheoli Cyfoeth, i enwi ond ychydig. Mae llawer o fusnesau newydd wedi cychwyn yn y maes ac wedi cyflogi chwaraewyr sefydledig yn uniongyrchol, gan greu amgylchedd cystadleuol sydd o fudd i ddefnyddwyr yn aml.

Yn ôl MarketScreener, mae disgwyl i’r sector ariannol byd-eang fod yn werth $ 26.5 triliwn yn 2022, ac mae diwydiant Fintech werth oddeutu 1 y cant o’r diwydiant.

Yn ôl astudiaeth Goldman Sachs, amcangyfrifwyd y gallai’r diwydiant fintech byd-eang amharu ar hyd at $ 4.7trn o refeniw o wasanaethau ariannol brics a morter yn y pen draw. Amcangyfrifodd PwC yn 2020 y byddai hyd at 28% o wasanaethau bancio a thalu mewn perygl o darfu oherwydd modelau busnes newydd a ddaeth yn sgil fintech.

Fintech ym Mhacistan

Yn ôl Awdurdod Telathrebu Pacistan, mae 101 miliwn o bobl yn defnyddio'r rhyngrwyd ym Mhacistan, mae gan 46% fynediad at wasanaethau band eang ac mae gan 85% o boblogaeth Pacistan gysylltiadau symudol sy'n cyfrif am 183 miliwn o danysgrifiadau symudol, treiddiad uchel yn y boblogaeth.

Mae Pacistan yn cynnig cyfleoedd busnes aruthrol yn y sector taliadau i fanciau ac endidau fintech eraill, gan gynnwys cychwyniadau a telcos, elwa ar y treiddiad symudol uchel yn y wlad trwy gynnig gwasanaethau ariannol trwy ddyfeisiau symudol, apiau a gwasanaethau gwe.

Gellid defnyddio waled electronig ar gyfer amrywiol drafodion talu fel derbyn taliadau gan gynnwys taliadau, cyflogau, a thalu biliau ynghyd ag ychwanegiadau ffôn. Yn ôl McKinsey Consulting, gall cost cynnig cyfrifon digidol i gwsmeriaid fod 80-90 y cant yn is na defnyddio canghennau corfforol.

Fe darodd Neobanks y wlad sawl blwyddyn yn ôl unwaith i'r cewri telathrebu sylweddoli y gallen nhw fynd i mewn i'r diwydiant hwn a herio'r banciau traddodiadol. Banciau ar y rhyngrwyd yn y bôn yw Neobanks sy'n fanciau rhithwir sy'n gweithredu ar-lein yn unig heb rwydweithiau canghennau corfforol traddodiadol ac unrhyw un o'r costau sy'n gysylltiedig â hyn.

Yn ôl adroddiad gan Banc y Byd 2019, bydd Gwasanaethau Ariannol Digidol Pacistan yn gweld ffyniant yn cyrraedd $ 36 biliwn, gan gyfrannu 7% at y CMC os cyflwynir porth taliadau manwerthu amser real.

Ar hyn o bryd, nid yw bancio cangen, hyd yn oed gyda'r cwmnïau telathrebu, wedi gwneud naid fawr; ym mis Mawrth 2021, mae'r trafodion dyddiol ar gyfartaledd yn parhau i fod oddeutu 6,604,143, a dim ond 594 miliwn oedd cyfanswm nifer y trafodion yn ystod y chwarter, gyda gwerth y trafodion o amgylch Rs. 1.8 triliwn.

Pwy fydd yn gwasanaethu'r di-wasanaeth?

Yn ôl adroddiad gan Fanc y Byd yn 2016, dywed 27.5 miliwn o oedolion Pacistanaidd fod pellter i sefydliad ariannol yn rhwystr sylweddol i gael mynediad at wasanaethau ariannol. Mae dyfodiad darparwyr bancio di-gangen i'r farchnad wedi ychwanegu tua 180,000 o asiantau gweithredol er 2008 at y 100,000 o ganghennau banc presennol, ond nid yw hyn ond ychydig yn helpu gyda phrinder pwyntiau cyffwrdd ariannol ar gyfer y boblogaeth.

Ar ben hynny, mae adroddiad Karandaz yn dangos bod banciau yn dal i gynnig 80 y cant o'r gwasanaethau ariannol presennol wrth wasanaethu dim ond 15 y cant o'r boblogaeth. Yn gynyddol, mewn marchnadoedd lle mae'r prinder hwn o ddarparwyr gwasanaethau ariannol yn bodoli, rydym yn gweld busnesau cychwynnol yn dod i mewn i ddarparu'r angen hwn am wasanaethau talu cyflymach, effeithlon, heb ffrils, yn enwedig ymhlith busnesau bach a chanolig eu maint ac unigolion heb fanciau.

Ers i'r SBP gyflwyno rheoliadau'r Sefydliad Arian Electronig (EMI) ym mis Ebrill 2019, mae sawl busnes cychwynnol o Bacistan wedi cysylltu â'r SBP i'w cymeradwyo - gan gynnwys Finja, Nayapay, Sadapay, ac AFT - mae pob un ar wahanol gamau cymeradwyo rhag cael a cymeradwyaeth beilot i gymeradwyaeth mewn egwyddor gan y SBP.

Mae mwy o fusnesau cychwynnol fintech a chwmnïau eraill yn paratoi i gaffael trwyddedau EMI i ddatgloi potensial gwasanaethau ariannol digidol. Mae'r drwydded EMI ond yn caniatáu i fintechs ddarparu terfynau trafodion dyddiol a misol i gwsmeriaid.

Ni chaniateir iddynt gyflenwi unrhyw gynhyrchion benthyca neu gynilo; cwmnïau sydd am wneud hynny hefyd sy'n gorfod dewis bancio di-gangen neu wneud cais am sefydliad ariannol heblaw bancio (NBFI) yng Nghomisiwn Gwarantau a Chyfnewid [1] Pacistan (SECP).

Yn ddiweddar, daeth Finja y fintech cyntaf i gael y ddwy drwydded reoleiddio: trwydded EMI o dan gwmpas y SBP a thrwydded fenthyca ar gyfer NBFC (cwmni ariannol heblaw banc) o dan yr SECP. Nid yw pob fintech yn edrych i gystadlu â banciau.

Mae Finja, er enghraifft, yn adeiladu partneriaethau gyda banciau trwy gydweithio â nhw a chreu cynhyrchion benthyca a thalu i wasanaethu segment nad ydyn nhw efallai wedi'i dargedu ynghynt.

Yn ddiweddar, buddsoddodd HBL $ 1.15m yn Finja, gan nodi y byddai hyn yn ailddyfeisio’r banc yn rhagweithiol i ddod yn “gwmni technoleg â thrwydded bancio”. Nododd y banc y byddai buddsoddi yn Finja yn gwasanaethu dau o flaenoriaethau strategol y banc, sef, buddsoddi mewn cynhwysiant ariannol digidol ac mewn cwmnïau cyllid datblygu sy'n ymwneud ag amaethyddiaeth a busnesau bach a chanolig.

Er mis Ebrill 2020, mae Finja wedi cynyddu ei bortffolio benthyca digidol 550%, gan ddosbarthu dros 50,000 o fenthyciadau digidol i ficro-fentrau, busnesau bach a chanolig. Nid oes amheuaeth bod y SBP yn awyddus i sicrhau bod cwmnïau fintech yn helpu yn ei nod o gynyddu cynhwysiant ariannol trwy fframweithiau taliadau digidol newydd ac arloesol yn aml.

Mae rheoliadau 2019 yn darparu fframwaith clir ar gyfer EMI sy'n ceisio gwasanaethu'r cyhoedd a nodi safonau a gofynion gwasanaeth gofynnol i'r cwmnïau hyn sicrhau bod gwasanaethau talu yn cael eu rhoi i ddefnyddwyr yn gadarn ac yn gost-effeithiol ac yn darparu llinell sylfaen ar gyfer amddiffyn cwsmeriaid.

Parhau Darllen

Afghanistan

Imran Khan: Mae Pacistan yn barod i fod yn bartner dros heddwch yn Afghanistan, ond ni fyddwn yn cynnal canolfannau yn yr UD

cyhoeddwyd

on

Mae Pacistan yn barod i fod yn bartner dros heddwch yn Afghanistan gyda’r Unol Daleithiau - ond wrth i filwyr yr Unol Daleithiau dynnu’n ôl, byddwn yn osgoi peryglu gwrthdaro pellach, yn ysgrifennu Imran Khan.

Mae gan ein gwledydd yr un diddordeb yn y wlad hirhoedlog honno: setliad gwleidyddol, sefydlogrwydd, datblygiad economaidd a gwadu unrhyw hafan i derfysgwyr. Rydym yn gwrthwynebu unrhyw feddiant milwrol o Afghanistan, a fydd yn arwain at ddegawdau o ryfel cartref yn unig, gan na all y Taliban ennill dros y wlad gyfan, ac eto mae'n rhaid ei chynnwys mewn unrhyw lywodraeth er mwyn iddi lwyddo.

Yn y gorffennol, gwnaeth Pacistan gamgymeriad trwy ddewis rhwng pleidiau rhyfelgar Afghanistan, ond rydym wedi dysgu o'r profiad hwnnw. Nid oes gennym unrhyw ffefrynnau a byddwn yn gweithio gydag unrhyw lywodraeth sy'n mwynhau hyder pobl Afghanistan. Mae hanes yn profi na ellir byth reoli Afghanistan o'r tu allan.

hysbyseb

Mae ein gwlad wedi dioddef cymaint o'r rhyfeloedd yn Afghanistan. Mae mwy na 70,000 o Bacistaniaid wedi cael eu lladd. Er bod yr Unol Daleithiau wedi darparu $ 20 biliwn mewn cymorth, mae colledion i economi Pacistan wedi bod yn fwy na $ 150bn. Sychodd twristiaeth a buddsoddiad. Ar ôl ymuno ag ymdrech yr Unol Daleithiau, targedwyd Pacistan fel cydweithredwr, gan arwain at derfysgaeth yn erbyn ein gwlad o Bacistan Tehreek-e-Taliban a grwpiau eraill. Ni enillodd ymosodiadau drôn yr Unol Daleithiau, y rhybuddiais yn eu herbyn, y rhyfel, ond fe wnaethant greu casineb tuag at Americanwyr, gan chwyddo rhengoedd grwpiau terfysgol yn erbyn ein dwy wlad.

Er bod Dadleuais am flynyddoedd nad oedd datrysiad milwrol yn Afghanistan, pwysodd yr Unol Daleithiau ar Bacistan am y tro cyntaf i anfon ein milwyr i'r ardaloedd llwythol semiautonomaidd sy'n ffinio ag Afghanistan, yn y disgwyliad ffug y byddai'n dod â'r gwrthryfel i ben. Ni wnaeth, ond disodlodd yn fewnol hanner poblogaeth yr ardaloedd llwythol, 1 miliwn o bobl yng Ngogledd Waziristan yn unig, gyda biliynau o ddoleri o ddifrod wedi'i wneud a phentrefi cyfan wedi'u dinistrio. Arweiniodd y difrod “cyfochrog” i sifiliaid yn yr ymosodiad hwnnw at ymosodiadau hunanladdiad yn erbyn byddin Pacistan, gan ladd llawer mwy o filwyr nag a gollodd yr Unol Daleithiau yn Afghanistan ac Irac gyda'i gilydd, wrth fridio hyd yn oed mwy o derfysgaeth yn ein herbyn. Yn nhalaith Khyber Pakhtunkhwa yn unig, llofruddiwyd 500 o blismyn o Bacistan.

Mae yna fwy na 3 miliwn o Afghanistan ffoaduriaid yn ein gwlad - os bydd rhyfel cartref pellach, yn lle setliad gwleidyddol, bydd llawer mwy o ffoaduriaid, yn ansefydlogi ac yn tlawd ymhellach yr ardaloedd ffiniol ar ein ffin. Daw mwyafrif y Taliban o grŵp ethnig Pashtun - ac mae mwy na hanner y Pashtuns yn byw ar ein hochr ni o'r ffin. Rydyn ni hyd yn oed nawr yn ffensio'r ffin agored hanesyddol hon bron yn llwyr.

Pe bai Pacistan yn cytuno i gynnal canolfannau yn yr Unol Daleithiau, i fomio Afghanistan ohoni, a rhyfel cartref yn Afghanistan yn dilyn, byddai Pacistan yn cael ei dargedu at ddial gan derfysgwyr eto. Yn syml, ni allwn fforddio hyn. Rydym eisoes wedi talu pris rhy drwm. Yn y cyfamser, pe na bai'r Unol Daleithiau, gyda'r peiriant milwrol mwyaf pwerus mewn hanes, yn gallu ennill y rhyfel o'r tu mewn i Afghanistan ar ôl 20 mlynedd, sut fyddai America yn ei wneud o ganolfannau yn ein gwlad?

Mae buddiannau Pacistan a'r Unol Daleithiau yn Afghanistan yr un peth. Rydyn ni eisiau heddwch wedi'i negodi, nid rhyfel cartref. Mae arnom angen sefydlogrwydd a diwedd ar derfysgaeth sydd wedi'i hanelu at ein dwy wlad. Rydym yn cefnogi cytundeb sy'n cadw'r enillion datblygu a wnaed yn Afghanistan yn ystod y ddau ddegawd diwethaf. Ac rydym am i ddatblygiad economaidd, a mwy o fasnach a chysylltedd yng Nghanol Asia, godi ein heconomi. Byddwn i gyd yn mynd i lawr y draen os bydd rhyfel cartref pellach.

Dyma pam rydyn ni wedi gwneud llawer o waith codi trwm diplomyddol go iawn i ddod â'r Taliban at y bwrdd trafod, yn gyntaf gyda'r Americanwyr, ac yna gyda llywodraeth Afghanistan. Gwyddom, os bydd y Taliban yn ceisio datgan buddugoliaeth filwrol, y bydd yn arwain at dywallt gwaed diddiwedd. Rydyn ni'n gobeithio y bydd llywodraeth Afghanistan hefyd yn dangos mwy o hyblygrwydd yn y trafodaethau, ac yn rhoi'r gorau i feio Pacistan, gan ein bod ni'n gwneud popeth o fewn ein gallu i beidio â gweithredu milwrol.

Dyma hefyd pam roeddem yn rhan o'r diweddar "Datganiadau ar y cyd Troika estynedig ”, ynghyd â Rwsia, China a’r Unol Daleithiau, yn datgan yn ddiamwys y byddai unrhyw ymdrech i orfodi llywodraeth trwy rym yn Kabul yn cael ei gwrthwynebu gennym ni i gyd, a hefyd yn amddifadu Affghanistan fynediad i’r cymorth tramor y bydd ei angen arno.

Mae'r datganiadau ar y cyd hyn yn nodi'r tro cyntaf i bedwar o gymdogion a phartneriaid Afghanistan siarad ag un llais ar sut y dylai setliad gwleidyddol edrych. Gallai hyn hefyd arwain at gompact rhanbarthol newydd ar gyfer heddwch a datblygiad yn y rhanbarth, a allai gynnwys gofyniad i rannu cudd-wybodaeth a gweithio gyda llywodraeth Afghanistan i wrthsefyll bygythiadau terfysgol sy'n dod i'r amlwg. Byddai cymdogion Afghanistan yn addo peidio â chaniatáu i’w tiriogaeth gael ei defnyddio yn erbyn Afghanistan neu unrhyw wlad arall, a byddai Afghanistan yn addo’r un peth. Gallai'r compact hefyd arwain at ymrwymiad i helpu Affghaniaid i ailadeiladu eu gwlad

Credaf mai hyrwyddo cysylltedd economaidd a masnach ranbarthol yw'r allwedd i heddwch a diogelwch parhaol yn Afghanistan. Mae gweithredu milwrol pellach yn ofer. Os ydym yn rhannu'r cyfrifoldeb hwn, Afghanistan, unwaith yn gyfystyr â'r “Gêm FawrYn lle hynny, gallai cystadlaethau rhanbarthol ddod i'r amlwg fel model o gydweithrediad rhanbarthol.

Imran Khan yw prif weinidog Pacistan. Cyhoeddwyd gyntaf yn Y Washington Post.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd