Cysylltu â ni

Pacistan

Cynghrair annatod rhwng byddin Pacistan a TTP

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Er bod byddin Pacistan yn gweithredu yn erbyn Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), mae yna segment o fewn y Fyddin sydd wedi bod o blaid TTP. Mewn cyfweliad radio ym Mhacistan, fe wnaeth llefarydd y TTP gydnabod ei fod yn derbyn cefnogaeth gan rai "pobl o fewn Byddin Pacistan" sydd "yn erbyn y polisïau gormesol a gwrth-grefydd hyn".

Mae'r datganiad uchod yn gwrthgyferbynnu'n uniongyrchol â DG ISPR a Gweinidog Tramor Pacistan, Shah Mehmood Qureshi insinuations o law India mewn helbul fomenting trwy TTP.

Hawliodd TTP gyfrifoldeb am ymosodiadau ar luoedd diogelwch yn Khyber Pakhtunkhwa a Balochistan a ddigwyddodd ger ffin Afghanistan yn ystod y tridiau diwethaf. Lladdwyd naw o bersonél diogelwch, gan gynnwys Swyddog - Capt Faheem, ac anafwyd wyth arall mewn cenhadon ac ymosodiadau bom yn ardal Zhob yn Balochistan, ardal lwythol Gogledd Waziristan ac ardal lwythol Bajaur yn Khyber Pakhtunkhwa ddydd Mercher a dydd Mawrth.

hysbyseb

Mae TTP yn gweithredu o'i ganolfannau a'i badiau lansio yn Afghanistan yn agos at ffin Af-Pak, gafael gref ar Taliban Afghanistan. Os yw TTP yn gweithredu’n rhydd o’r ardal honno, mae nid yn unig yn dangos y gefnogaeth y mae’n ei mwynhau gan Taliban Afghanistan, ond mae hefyd yn cyfiawnhau’r gefnogaeth a ddarperir gan fyddin Pacistan i TTP, o ystyried y bonhomie rhwng Byddin Pacistan a Taliban Afghanistan.

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb

Pacistan

Anogodd yr UE i weithredu dros 'gam-drin hawliau parhaus' gan Bacistan

cyhoeddwyd

on

Llefarydd y glymblaid, Andy Vermaut

Mae sefydliadau’r UE wedi cael eu hannog i weithredu ar frys yn achos camdriniaeth honedig hawliau dynol honedig Pacistan. Cyflwynodd clymblaid o gyrff anllywodraethol hawliau dynol uchel eu parch, a ddaeth ynghyd o dan ymbarél Hawliau Dynol Heb Ffiniau (HRWF), lythyr at Uchel Gynrychiolydd yr UE, Josep Borrell, yn galw am atal statws GSP + Pacistan, sy'n rhoi hawliau masnachu ffafriol i'r wlad gyda yr UE, ar sail “cam-drin hawliau dynol parhaus” .  

Yn y llythyr, a gyflwynwyd â llaw i swyddfeydd Borrell ym Mrwsel, cyn ASE yn Sbaen, ddydd Mercher, tynnodd y cyrff anllywodraethol sylw arbennig at gam-drin deddfau cabledd Pacistan. Yn ddiweddar gwelwyd plentyn wyth oed wedi’i gyhuddo o gabledd “yn erbyn y proffwyd” yn drosedd â dedfryd marwolaeth orfodol. Daw'r llythyr yn dilyn cynhadledd ddiweddar ar y mater, a gynhaliwyd hefyd gan y Press Club ym Mrwsel, a gafodd sylw'r cyn-Gomisiynydd Ewropeaidd Jan Figel, yr ASE Peter van Dalen ac eraill.  

hysbyseb

Ers hynny mae grŵp seneddol yn y DU wedi datgan ei gefnogaeth i'r ymgyrch, dan arweiniad HRWF. Dywedodd un o drefnwyr y llythyr wrth y wefan hon fod pryder arbennig ynghylch deddfau cabledd gwlad bresennol Pacistan, a’r diffyg parch at y rhagdybiaeth o ddiniweidrwydd. Mae'r llythyr a roddwyd i Borrell, pennaeth materion tramor yr UE, yn dyfynnu erthygl 12 o Gynnig ar y Cyd ar gyfer Penderfyniad gan Senedd Ewrop, dyddiedig Ebrill 28 ac wedi'i basio gan 681 o bleidleisiau. Mae hyn yn addo “adolygu cymhwysedd Pacistan ar gyfer statws GSP + ar unwaith yng ngoleuni digwyddiadau cyfredol ac a oes rheswm digonol i gychwyn gweithdrefn i dynnu’r statws hwn yn ôl dros dro a’r buddion a ddaw yn ei sgil, ac i adrodd i Senedd Ewrop ar y mater hwn cyn gynted â phosibl ”.  

Clywodd y gynhadledd ddiweddar, o'r buddion a roddwyd o ganlyniad i'r cytundeb presennol gyda Phacistan, mai tua 20% yn unig a gronnodd i'r UE, gan achosi, ym marn y gynhadledd, dim effaith economaidd niweidiol sylweddol bosibl ar yr UE na'r aelod-wladwriaethau. . Mae gosod y ddedfryd marwolaeth orfodol i'r rhai a geir yn euog o gabledd yn erbyn y proffwyd, yn enwedig yng nghyd-destun cyhuddiadau o'r fath wedi cael eu lefelu yn ddiweddar mewn plentyn wyth oed, yn gwneud, ym marn y gynhadledd, y statws GSP + cyfredol y mae Pacistan “yn foesol ac yn wleidyddol anghynaladwy.”  

Yn ystod y gynhadledd, darllenwyd yr enwau allan o 47 o garcharorion sydd ar hyn o bryd yn cael eu dal ar daliadau cabledd ym Mhacistan. Y rhain yw: Mubashir Ahmed; Gulab Ahmed; Ahtesham Ahmed; Zahid Ahmed; Ahmed Waqar; Anwar; Islam; Mailik Ashraf; Anwar Ashgar; Ahmed Ashgar; Noor Ashgar; Malik Ashraf; Kausar Ayub; Amud Ayub; Taimur; Siya; Raza; Zafar Bati; Safi Md. Md. Shehzad; Rehmat Ali; Asif; Md. Aslam; Arif Mehdi; Junaid; Hafeez; Abdul Hamid; Md. Faruq; Bin Hayai; Malik; Humayan Faysal; Aftab Mastargil; Nadeem James; Arif Massih; Saudi Issaq; Abdul Karim; Imran Massih; Yakub; Ishfaq Massih; Saba Massih; Bashir; Mastan Mushtaq; Shamsuddin; Md. Yussaf; Inayat Rasool; Iqbal a Md. Aslam.

hysbyseb

Mae'r rhestr yn cynnwys Ahmediyyas, Shias, Hindwiaid, a Christnogion. Mae un ar bymtheg o'r rhain wedi cael dedfryd marwolaeth. Mae’r llythyr a anfonwyd at Borrell ddydd Mercher yn nodi “Yn unol â hynny, rydym am ofyn i’r Uchel Gynrychiolydd - sydd eisoes wedi nodi bod atal statws GSP + Pacistan yn fesur o’r mesurau diwethaf - beth yw ei sefyllfa bresennol yn hyn o beth?” Mae'r llythyr, a welir ar y wefan hon, yn mynd ymlaen i ddweud “o ystyried bod ymddygiad Pacistan yn amlwg yn mynd yn groes i'r gofyniad i fuddiolwyr GSP + gadarnhau 27 o gonfensiynau rhyngwladol, niferus y mae'n amlwg eu bod yn torri, gofynnwn yn barchus sut y gall yr Uchel Gynrychiolydd gyfiawnhau'r parhad o statws GSP + Pacistan? ” Nid oedd unrhyw un o'r EEAS ar gael ar unwaith i roi sylwadau ar y wefan hon ddydd Mercher (15 Medi).  

Parhau Darllen

Kashmir

Kashmir: Anghydfod yn crynhoi

cyhoeddwyd

on

Daeth ein llywodraeth i’w swydd yn 2018, gan ganolbwyntio ar gyflawni’r addewid o gyflwyno Naya Pakistan i’n pleidleiswyr. Roeddem am ddarparu addysg, swyddi a gwell gofal iechyd trwy ysgogi ein seilwaith cysylltedd i feithrin masnach a buddsoddiad rhanbarthol. Roeddem yn gwybod y byddai hyn yn gofyn am gymdogaeth heddychlon, yn ysgrifennu Gweinidog Tramor Pacistan Makhdoom Shah Mahmood Qureshi.

Yn unol â hynny, yn fuan ar ôl ei ethol, datganodd y Prif Weinidog Imran Khan y bydd Pacistan "yn cymryd dau gam tuag at heddwch, os bydd India yn cymryd un." Roedd yn gobeithio y byddai Pacistan ac India yn brwydro yn erbyn tlodi yn lle ei gilydd.

Yn anffodus, nid oes gan lywodraeth y Prif Weinidog Narendra Modi yn India unrhyw ddiddordeb mewn heddwch. Mae plaid sy'n rheoli India, Plaid Bharatiya Janata, wedi'i thrwytho yn y hiliol, llawn casineb Hindutva cred y Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), sefydliad parafilwrol yr ysgrifennodd ei dadau sefydlu yn edmygus o Hitler a Mussolini.

hysbyseb

Mae llywodraeth BJP yn ffynnu ar annog casineb a thrais yn erbyn lleiafrifoedd crefyddol - yn enwedig Mwslemiaid - ac yn adeiladu cyfalaf gwleidyddol trwy saber rattling yn erbyn Pacistan. Yn wir, daeth penchant India ar gyfer brinkmanship â dwy wlad arfog niwclear ar fin rhyfel ym mis Chwefror 2019. Pe bai trasiedi yn cael ei osgoi, dim ond oherwydd ataliaeth Pacistan a dim diolch i India.

Roeddem o'r farn y byddai brwsh agos â rhyfel wedi sobri llywodraeth Modi. Ond roeddem wedi tanamcangyfrif i ba raddau yr oedd ideoleg RSS wedi heintio DNA llywodraeth India.

Parhaodd New Delhi i ysbeilio cynnig Pacistan am ddeialog ar anghydfod craidd Jammu a Kashmir yn ogystal â materion eraill sy'n cyd-fynd â'n perthynas. Mae'n ymddangos bod y Prif Weinidog Modi wedi drysu awydd Pacistan am heddwch â gwendid.

hysbyseb

Ar Awst. 5, 2019, gosododd India warchae arfog a blacowt cyfathrebu ar Jammu & Kashmir (IIOJK) a Feddiannwyd yn Anarferol yn India. Ers hynny, mae miloedd o Kashmiris, gan gynnwys plant dan oed, wedi cael eu harestio a’u harteithio. Mae arweinwyr poblogaidd Kashmiri, fel yr Ali Shah Geelani, 91 oed, bob amser wedi bod ar ddiwedd derbyn gormes talaith Indiaidd. Y tro hwn ni wnaeth India hyd yn oed sbario'r arweinwyr gwleidyddol hynny, gan gynnwys tri chyn-brif weinidog, sy'n cael eu hystyried gan Kashmiris cyffredin fel galluogwyr yr alwedigaeth Indiaidd.

Mae mwy nag 8 miliwn o Kashmiris yn parhau i fod yn garcharorion yn y gwersyll carchar awyr agored mwyaf yn y byd heddiw, gyda 900,000 o luoedd milwrol a pharafilwrol Indiaidd yn sefyll yn wyliadwrus drostyn nhw. Ni all unrhyw arsylwr credadwy na sefydliad hawliau dynol ymweld â nhw rhag i'w leisiau gael eu clywed. Mae India wedi gwahardd Seneddwyr yr Unol Daleithiau rhag ymweld â Kashmir. Mae wedi cadw ac alltudio Aelod Seneddol Prydeinig sy'n eistedd oherwydd ei bod wedi beirniadu troseddau hawliau dynol Indiaidd yn Kashmir.

Ers mis Awst 5 y llynedd, pen-blwydd cyntaf gwarchae milwrol a chloi India yn IIOJK, mae ei heddluoedd diogelwch wedi lladd 390 Kashmiris. Yn 2021 yn unig,

mae tua 85 o Kashmiris wedi cael eu llofruddio mewn llofruddiaethau all-farnwrol. Mae lluoedd diogelwch Indiaidd yn llwyfannu cyfarfyddiadau ffug yn rheolaidd i ladd protestwyr Kashmiri ifanc, a defnyddio gynnau pelenni yn erbyn menywod a phlant, gan chwythu a cham-drin cannoedd.

Fel yr oedd Pacistan wedi rhybuddio, mae llywodraeth India yn bwrw ymlaen â deddfu mesurau anghyfreithlon i sicrhau newid demograffig yn Kashmir. Mae dadleoli'r boblogaeth leol gan bobl nad ydynt yn breswylwyr mewn tiriogaeth y mae anghydfod yn ei chylch yn rhyngwladol yn torri cyfraith ryngwladol ac, yn benodol, Pedwerydd Confensiwn Genefa. Mae sbectrwm cyfan arweinyddiaeth wleidyddol Kashmiri wedi gwrthod y symudiadau hyn gan lywodraeth India i greu "cytrefi ymsefydlwyr."

Mae gweithredoedd Mr Modi wedi glanio India a'r rhanbarth mewn a cul-de-sac. Yn llawn ei anallu i falu brwydr Kashmiris dros hunanbenderfyniad, mae India yn chwilio am genhedlaeth newydd o gydweithredwyr o blith arweinyddiaeth Kashmiri i roi sglein o gyfreithlondeb i'w galwedigaeth. Yn y cyfamser, mae ymgyrch systematig i ddileu hunaniaeth grefyddol, ddiwylliannol ac ieithyddol pobl Kashmiri yn parhau'n gyflym.

Bydd hyn, hefyd, yn methu -yn yr un modd ag y mae pob ymgais arall i ddileu galw Kashmiris am annibyniaeth wedi methu.

Beth fydd llywodraeth India yn ei wneud felly? A fydd yn atgyfodi bogey cyfarwydd "terfysgaeth drawsffiniol" i arogli brwydr rhyddid Kashmiri? A fydd yn cynhyrchu argyfwng arall gyda Phacistan i dynnu sylw oddi wrth y llif diddiwedd o sgandalau (gan gynnwys y datgeliadau diweddar am ymdrechion India i ysbïo ar y Prif Weinidog Imran Khan) sy'n dal i siglo llywodraeth BJP?

Mae India yn annog uchelgeisiau i fod yn bwer mawr. Yn wir, mae ganddo hyrwyddwyr pwerus sydd eisiau helpu India i ddod yn bwer mawr, ond maen nhw'n edrych y ffordd arall pan mae India'n gwneud gwawd o'r gwerthoedd democrataidd a'r hawliau dynol maen nhw'n eu hebrwng.

Mae'n ddyletswydd ar y gymuned ryngwladol i alw India allan ar ei erchyllterau yn erbyn pobl Kashmiri a'i gwthio tuag at ddatrys anghydfod Kashmir yn heddychlon. Er bod cadoediad tenau wedi dal ar draws y Llinell Reoli ers mis Chwefror, mae'r sefyllfa'n parhau i fod yn llawn tyndra. A chyda'r sefyllfa yn Afghanistan yn dirywio'n gyflym, nid yw'r tensiynau rhanbarthol o'r newydd dros Kashmir er budd neb.

Dim ond un ateb sydd. Mae angen i India wyrdroi ei gweithredoedd ym mis Awst 5, 2019, a chreu amodau ar gyfer deialog sy'n canolbwyntio ar ganlyniadau gyda Phacistan a chynrychiolwyr cyfreithlon pobl Kashmiri tuag at ddatrys yr anghydfod hirsefydlog hwn.

Mae pobl De Asia - un o'r rhanbarthau tlotaf yn y byd - yn dyheu am heddwch, ffyniant, a dyfodol gwell i'w plant. Ni ddylid eu dal yn wystlon i wrthodiad ystyfnig India i wynebu realiti: na all fod heddwch yn Ne Asia heb setliad heddychlon anghydfod Jammu a Kashmir yn unol â phenderfyniadau perthnasol Cyngor Diogelwch y Cenhedloedd Unedig a dymuniadau pobl Kashmiri.

Parhau Darllen

Pacistan

Dywedodd y gynhadledd wrth ddeddfau cabledd Pacistan 'yn cyfateb i lanhau ethnig'

cyhoeddwyd

on

Dywedwyd wrth gynhadledd ar ddeddfau cabledd dadleuol Pacistan fod y ddeddfwriaeth wedi ei gyfystyr â glanhau ethnig. Mae'r deddfau cabledd, er eu bod yn honni eu bod yn amddiffyn Islam a sensitifrwydd crefyddol mwyafrif Mwslimaidd Pacistan, yn cael eu "llunio'n annelwig a'u gorfodi'n fympwyol gan yr heddlu a'r farnwriaeth". Yn hynny o beth maent yn caniatáu, hyd yn oed yn gwahodd, cam-drin ac aflonyddu ac erlid lleiafrifoedd ym Mhacistan, dywedwyd wrth y digwyddiad yng nghlwb y wasg ym Mrwsel.

Ond, er gwaethaf pryderon o’r fath, mae’r Undeb Ewropeaidd yn “methu â helpu” dioddefwyr a rhaid rhoi pwysau ar Bacistan i ddiddymu ei deddfau. Cynhaliwyd y gynhadledd ar gyfreithiau cabledd dadleuol iawn a gondemniwyd yn eang ym Mhacistan, dan adain tywalltiad y Gynghrair internationale la défense des droits et des libertés.

Trafodwyd sail gyfreithiol y gyfraith gabledd, defnyddio'r deddfau i gyfiawnhau glanhau ethnig a'r effeithiau penodol ar fenywod. Wrth agor y ddadl, dywedodd Paulo Casada, cyn ASE, sylfaenydd a chyfarwyddwr gweithredol Fforwm Democrataidd De Asia: “Mae hwn yn bwnc pwysig iawn ac yn un rydyn ni wedi bod yn delio ag ef ers amser maith. Mae pobl yn cael eu cyhuddo o gabledd heb unrhyw sylfaen o gwbl. Mae hyn yn deillio o ymosodiadau ar gyfreithwyr a'r awyrgylch eithaf ffan ac hurt yn y wlad.

hysbyseb

“Mae angen i’r UE wneud mwy i dynnu sylw at y mater hwn sydd wedi gwaethygu, nid yn well.”

Dywedodd Jürgen Klute, cyn ASE a diwinydd Cristnogol: “Rwy’n credu bod gan Gristnogaeth ac Islam lawer yn gyffredin: y gred bod yn rhaid ichi ymddangos o flaen barn ddwyfol ar ddiwedd eich amser felly mae’n rhaid i ni ddadlau’n gryf yn erbyn y cabledd hwn. deddfau. Sut gall bod dynol benderfynu neu amcangyfrif beth yw cabledd? Mae'n rhaid i chi adael penderfyniadau o'r fath i'ch Duw. Gallwn ddadlau yn erbyn y deddfau hyn ar sail hawliau dynol a hefyd sail grefyddol. ”

Dywedodd Manel Msalmi, Cynghorydd materion rhyngwladol ASEau Plaid Pobl Ewrop yn Senedd Ewrop: “Mae’r senedd ac yn sylweddol y comisiwn a’r cyngor i gyd wedi condemnio erledigaeth ym Mhacistan. Mae cannoedd wedi’u cyhuddo o dan y deddfau hyn sy’n ceisio cyfyngu ar leferydd sydd gellid ei ystyried yn sarhaus. Mae'r deddfau hyn wedi bod yn broblem erioed ond mae'r sefyllfa wedi gwaethygu. Mae'n bwysig nodi bod deddfau o'r fath yn cael eu defnyddio yn erbyn lleiafrifoedd crefyddol mewn taleithiau fel Pacistan. Mae ymosodiadau o'r fath hefyd yn gyffredin ar-lein yn enwedig yn erbyn newyddiadurwyr. Mae Pacistan hyd yn oed wedi galw am gyflwyno deddfau o’r fath mewn gwledydd Mwslimaidd eraill gyda boicot o wladwriaethau lle mae cabledd yn digwydd. Mae'r arfer hwn yn mynd law yn llaw â thargedu grwpiau crefyddol. Mae hawliau dynol yn cael eu cam-drin ym Mhacistan. ”

hysbyseb

Diolchodd y prif siaradwr arall, Willy Fautré, cyfarwyddwr, Human Rights Without Frontiers, i'r trefnwyr am dynnu sylw at y mater. Canolbwyntiodd fod ar achos cwpl Cristnogol a garcharwyd ers 2013 ar gyhuddiadau cabledd cyn cael ei ddatgan yn ddieuog gan Goruchaf Lys Pacistan a'i ryddhau ychydig fisoedd yn ôl. Er gwaethaf penderfyniad gan Senedd Ewrop ym mis Ebrill yn canolbwyntio ar eu hachos, nid oes unrhyw wlad yn yr UE yn barod i roi lloches wleidyddol iddynt.

Dywedodd, yng nghronfa ddata HRWF o garcharorion FORB, “rydym wedi dogfennu 47 achos o gredinwyr o bob ffydd ym Mhacistan sydd yn y carchar ar sail y deddfau cabledd.” Ymhlith y rhain mae 26 o Gristnogion, 15 o Fwslimiaid Sunni, 5 Ahmadis ac 1 Mwslim Shia. Ychwanegodd Fautre: “Yn sicr mae yna fwy.”

Mae tua 16 wedi cael eu dedfrydu i farwolaeth, 16 wedi cael eu dedfrydu i garchar am oes, 10 wedi bod yn y carchar am flynyddoedd ac yn dal i aros am dreial ac mewn pedwar achos nid yw statws y carcharor yn hysbys. Mae achos Asia Bibi a ddedfrydwyd i farwolaeth trwy hongian yn 2010 ac a gafwyd yn ddieuog o’r diwedd am ddiffyg tystiolaeth gan Goruchaf Lys Pacistan ar ôl treulio blynyddoedd lawer ar y rhes marwolaeth yn hysbys iawn. Pan gafodd ei rhyddhau, aeth i guddio er mwyn osgoi cael ei lladd gan grwpiau eithafol.

Ceisiodd wneud cais am loches yn Ffrainc ac i aelod-wladwriaethau eraill yr UE ond yn ofer. O'r diwedd, roedd croeso iddi yng Nghanada. Dywedodd Fautre: “Hoffwn yma ganolbwyntio ar y pwynt hwn."

Ar 29 Ebrill 2021, mabwysiadodd Senedd Ewrop benderfyniad ar gyfreithiau cabledd ym Mhacistan, yn enwedig achos Shagufta Kausar a Shafqat Emmanuel, gan ddweud yn ei bwynt cyntaf un: “Tra cafodd Shagufta Kausar a Shafqat Emmanuel, cwpl Cristnogol, eu carcharu yn 2013 a’i ddedfrydu i farwolaeth yn 2014 am gabledd; tra eu bod wedi cael eu cyhuddo o anfon negeseuon testun “cableddus” i glerig mosg yn sarhau’r Proffwyd Muhammad, gan ddefnyddio cerdyn sim sydd wedi’i gofrestru yn enw Shagufta; tra bod y ddau gyhuddedig wedi gwadu pob honiad yn gyson ac yn credu bod ei cherdyn adnabod Cenedlaethol wedi'i gamddefnyddio'n bwrpasol. "

Dywedodd Senedd Ewrop ei bod yn “condemnio’n gryf garcharu a dedfrydu Shagufta Kausar a Shafqat Emmanuel, yn ogystal ag oedi parhaus eu gwrandawiad apêl; yn galw ar awdurdodau Pacistan i'w rhyddhau ar unwaith ac yn ddiamod, ac i ddarparu diogelwch digonol iddynt hwy a'u cyfreithiwr nawr ac ar ôl eu rhyddhau; yn galw ar Uchel Lys Lahore i gynnal y gwrandawiad apêl yn ddi-oed ac i ddileu’r dyfarniad yn unol â hawliau dynol ”.

Pleidleisiodd tua 681 ASE o blaid y penderfyniad a dim ond tri ASE oedd yn ei wrthwynebu. Ychwanegodd Fautre: “Rhyddhawyd y cwpl Cristnogol o’r diwedd ar ôl treulio 8 mlynedd yn y carchar. Maent yn byw yn cuddio am eu diogelwch. Hoffent yn awr ddod o hyd i hafan ddiogel mewn aelod-wladwriaeth o'r UE ond nid ydynt wedi derbyn unrhyw gynnig ganddynt ac mae eu ceisiadau am fisa trwy amrywiol lysgenadaethau Ewropeaidd wedi aros heb eu hateb neu wedi cael eu gwrthod. oherwydd eu bod yn cuddio am eu diogelwch, nid oes ganddynt swydd a dim prawf o incwm. Nid yw’r cenadaethau diplomyddol wedi cynnig proses arall iddynt gael aslwm. ”

Dywedodd wrth y gynhadledd: “Hyd yn hyn, yr Almaen oedd yr unig lysgenhadaeth i ateb Shagufta Kausar a Shafqat Emmanuel yn swyddogol ond dywedon nhw na allen nhw fod o unrhyw gymorth. Mae'r posibilrwydd hwn wedi'i gyfyngu o drwch blewyn i achosion eithriadol sydd o arwyddocâd gwleidyddol rhagorol, er enghraifft, mae pobl sydd wedi bod yn weithgar mewn hawliau dynol neu wrthblaid yn gweithio mewn modd arbennig o ragorol a hirsefydlog ac felly'n uniongyrchol agored i fygythiad enfawr i'w uniondeb corfforol a gall osgoi bygythiad o'r fath yn gynaliadwy dim ond trwy gael eich derbyn i'r Almaen.

“Yr unig ffordd i ofyn am loches wleidyddol fyddai croesi sawl ffin yn anghyfreithlon a chyrraedd gwlad yn yr UE lle gallent wneud cais am loches. Nid ydynt yn rhagweld datrysiad mor beryglus.

“Unwaith eto, yn yr achos hwn, mae aelod-wladwriaethau’r UE yn methu â helpu’n bendant i Gristnogion erlid sy’n chwilio am hafan ddiogel a throi clust fyddar at eu ceisiadau. Nid ydynt yn rhagweithiol nac yn adweithiol. Mae eu ras rhwystrau a ddechreuodd yn 2013 ym Mhacistan ymhell o fod ar ben.

“Llwyddodd y Cadfridog Pervez Musharraf i olynu Zia gyda chefnogaeth yr Unol Daleithiau a’i chynghreiriaid. Methodd Musharraf nid yn unig â dod â newid yng nghyfreithiau cabledd y wlad, ond fe wnaeth hefyd ganiatáu i grwpiau eithafol barhau i weithio o dan enwau newydd. ”

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd