Cysylltu â ni

Pacistan

Dywedodd y gynhadledd wrth ddeddfau cabledd Pacistan 'yn cyfateb i lanhau ethnig'

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Dywedwyd wrth gynhadledd ar ddeddfau cabledd dadleuol Pacistan fod y ddeddfwriaeth wedi ei gyfystyr â glanhau ethnig. Mae'r deddfau cabledd, er eu bod yn honni eu bod yn amddiffyn Islam a sensitifrwydd crefyddol mwyafrif Mwslimaidd Pacistan, yn cael eu "llunio'n annelwig a'u gorfodi'n fympwyol gan yr heddlu a'r farnwriaeth". Yn hynny o beth maent yn caniatáu, hyd yn oed yn gwahodd, cam-drin ac aflonyddu ac erlid lleiafrifoedd ym Mhacistan, dywedwyd wrth y digwyddiad yng nghlwb y wasg ym Mrwsel.

Ond, er gwaethaf pryderon o’r fath, mae’r Undeb Ewropeaidd yn “methu â helpu” dioddefwyr a rhaid rhoi pwysau ar Bacistan i ddiddymu ei deddfau. Cynhaliwyd y gynhadledd ar gyfreithiau cabledd dadleuol iawn a gondemniwyd yn eang ym Mhacistan, dan adain tywalltiad y Gynghrair internationale la défense des droits et des libertés.

Trafodwyd sail gyfreithiol y gyfraith gabledd, defnyddio'r deddfau i gyfiawnhau glanhau ethnig a'r effeithiau penodol ar fenywod. Wrth agor y ddadl, dywedodd Paulo Casada, cyn ASE, sylfaenydd a chyfarwyddwr gweithredol Fforwm Democrataidd De Asia: “Mae hwn yn bwnc pwysig iawn ac yn un rydyn ni wedi bod yn delio ag ef ers amser maith. Mae pobl yn cael eu cyhuddo o gabledd heb unrhyw sylfaen o gwbl. Mae hyn yn deillio o ymosodiadau ar gyfreithwyr a'r awyrgylch eithaf ffan ac hurt yn y wlad.

hysbyseb

“Mae angen i’r UE wneud mwy i dynnu sylw at y mater hwn sydd wedi gwaethygu, nid yn well.”

Dywedodd Jürgen Klute, cyn ASE a diwinydd Cristnogol: “Rwy’n credu bod gan Gristnogaeth ac Islam lawer yn gyffredin: y gred bod yn rhaid ichi ymddangos o flaen barn ddwyfol ar ddiwedd eich amser felly mae’n rhaid i ni ddadlau’n gryf yn erbyn y cabledd hwn. deddfau. Sut gall bod dynol benderfynu neu amcangyfrif beth yw cabledd? Mae'n rhaid i chi adael penderfyniadau o'r fath i'ch Duw. Gallwn ddadlau yn erbyn y deddfau hyn ar sail hawliau dynol a hefyd sail grefyddol. ”

Dywedodd Manel Msalmi, Cynghorydd materion rhyngwladol ASEau Plaid Pobl Ewrop yn Senedd Ewrop: “Mae’r senedd ac yn sylweddol y comisiwn a’r cyngor i gyd wedi condemnio erledigaeth ym Mhacistan. Mae cannoedd wedi’u cyhuddo o dan y deddfau hyn sy’n ceisio cyfyngu ar leferydd sydd gellid ei ystyried yn sarhaus. Mae'r deddfau hyn wedi bod yn broblem erioed ond mae'r sefyllfa wedi gwaethygu. Mae'n bwysig nodi bod deddfau o'r fath yn cael eu defnyddio yn erbyn lleiafrifoedd crefyddol mewn taleithiau fel Pacistan. Mae ymosodiadau o'r fath hefyd yn gyffredin ar-lein yn enwedig yn erbyn newyddiadurwyr. Mae Pacistan hyd yn oed wedi galw am gyflwyno deddfau o’r fath mewn gwledydd Mwslimaidd eraill gyda boicot o wladwriaethau lle mae cabledd yn digwydd. Mae'r arfer hwn yn mynd law yn llaw â thargedu grwpiau crefyddol. Mae hawliau dynol yn cael eu cam-drin ym Mhacistan. ”

hysbyseb

Diolchodd y prif siaradwr arall, Willy Fautré, cyfarwyddwr, Human Rights Without Frontiers, i'r trefnwyr am dynnu sylw at y mater. Canolbwyntiodd fod ar achos cwpl Cristnogol a garcharwyd ers 2013 ar gyhuddiadau cabledd cyn cael ei ddatgan yn ddieuog gan Goruchaf Lys Pacistan a'i ryddhau ychydig fisoedd yn ôl. Er gwaethaf penderfyniad gan Senedd Ewrop ym mis Ebrill yn canolbwyntio ar eu hachos, nid oes unrhyw wlad yn yr UE yn barod i roi lloches wleidyddol iddynt.

Dywedodd, yng nghronfa ddata HRWF o garcharorion FORB, “rydym wedi dogfennu 47 achos o gredinwyr o bob ffydd ym Mhacistan sydd yn y carchar ar sail y deddfau cabledd.” Ymhlith y rhain mae 26 o Gristnogion, 15 o Fwslimiaid Sunni, 5 Ahmadis ac 1 Mwslim Shia. Ychwanegodd Fautre: “Yn sicr mae yna fwy.”

Mae tua 16 wedi cael eu dedfrydu i farwolaeth, 16 wedi cael eu dedfrydu i garchar am oes, 10 wedi bod yn y carchar am flynyddoedd ac yn dal i aros am dreial ac mewn pedwar achos nid yw statws y carcharor yn hysbys. Mae achos Asia Bibi a ddedfrydwyd i farwolaeth trwy hongian yn 2010 ac a gafwyd yn ddieuog o’r diwedd am ddiffyg tystiolaeth gan Goruchaf Lys Pacistan ar ôl treulio blynyddoedd lawer ar y rhes marwolaeth yn hysbys iawn. Pan gafodd ei rhyddhau, aeth i guddio er mwyn osgoi cael ei lladd gan grwpiau eithafol.

Ceisiodd wneud cais am loches yn Ffrainc ac i aelod-wladwriaethau eraill yr UE ond yn ofer. O'r diwedd, roedd croeso iddi yng Nghanada. Dywedodd Fautre: “Hoffwn yma ganolbwyntio ar y pwynt hwn."

Ar 29 Ebrill 2021, mabwysiadodd Senedd Ewrop benderfyniad ar gyfreithiau cabledd ym Mhacistan, yn enwedig achos Shagufta Kausar a Shafqat Emmanuel, gan ddweud yn ei bwynt cyntaf un: “Tra cafodd Shagufta Kausar a Shafqat Emmanuel, cwpl Cristnogol, eu carcharu yn 2013 a’i ddedfrydu i farwolaeth yn 2014 am gabledd; tra eu bod wedi cael eu cyhuddo o anfon negeseuon testun “cableddus” i glerig mosg yn sarhau’r Proffwyd Muhammad, gan ddefnyddio cerdyn sim sydd wedi’i gofrestru yn enw Shagufta; tra bod y ddau gyhuddedig wedi gwadu pob honiad yn gyson ac yn credu bod ei cherdyn adnabod Cenedlaethol wedi'i gamddefnyddio'n bwrpasol. "

Dywedodd Senedd Ewrop ei bod yn “condemnio’n gryf garcharu a dedfrydu Shagufta Kausar a Shafqat Emmanuel, yn ogystal ag oedi parhaus eu gwrandawiad apêl; yn galw ar awdurdodau Pacistan i'w rhyddhau ar unwaith ac yn ddiamod, ac i ddarparu diogelwch digonol iddynt hwy a'u cyfreithiwr nawr ac ar ôl eu rhyddhau; yn galw ar Uchel Lys Lahore i gynnal y gwrandawiad apêl yn ddi-oed ac i ddileu’r dyfarniad yn unol â hawliau dynol ”.

Pleidleisiodd tua 681 ASE o blaid y penderfyniad a dim ond tri ASE oedd yn ei wrthwynebu. Ychwanegodd Fautre: “Rhyddhawyd y cwpl Cristnogol o’r diwedd ar ôl treulio 8 mlynedd yn y carchar. Maent yn byw yn cuddio am eu diogelwch. Hoffent yn awr ddod o hyd i hafan ddiogel mewn aelod-wladwriaeth o'r UE ond nid ydynt wedi derbyn unrhyw gynnig ganddynt ac mae eu ceisiadau am fisa trwy amrywiol lysgenadaethau Ewropeaidd wedi aros heb eu hateb neu wedi cael eu gwrthod. oherwydd eu bod yn cuddio am eu diogelwch, nid oes ganddynt swydd a dim prawf o incwm. Nid yw’r cenadaethau diplomyddol wedi cynnig proses arall iddynt gael aslwm. ”

Dywedodd wrth y gynhadledd: “Hyd yn hyn, yr Almaen oedd yr unig lysgenhadaeth i ateb Shagufta Kausar a Shafqat Emmanuel yn swyddogol ond dywedon nhw na allen nhw fod o unrhyw gymorth. Mae'r posibilrwydd hwn wedi'i gyfyngu o drwch blewyn i achosion eithriadol sydd o arwyddocâd gwleidyddol rhagorol, er enghraifft, mae pobl sydd wedi bod yn weithgar mewn hawliau dynol neu wrthblaid yn gweithio mewn modd arbennig o ragorol a hirsefydlog ac felly'n uniongyrchol agored i fygythiad enfawr i'w uniondeb corfforol a gall osgoi bygythiad o'r fath yn gynaliadwy dim ond trwy gael eich derbyn i'r Almaen.

“Yr unig ffordd i ofyn am loches wleidyddol fyddai croesi sawl ffin yn anghyfreithlon a chyrraedd gwlad yn yr UE lle gallent wneud cais am loches. Nid ydynt yn rhagweld datrysiad mor beryglus.

“Unwaith eto, yn yr achos hwn, mae aelod-wladwriaethau’r UE yn methu â helpu’n bendant i Gristnogion erlid sy’n chwilio am hafan ddiogel a throi clust fyddar at eu ceisiadau. Nid ydynt yn rhagweithiol nac yn adweithiol. Mae eu ras rhwystrau a ddechreuodd yn 2013 ym Mhacistan ymhell o fod ar ben.

“Llwyddodd y Cadfridog Pervez Musharraf i olynu Zia gyda chefnogaeth yr Unol Daleithiau a’i chynghreiriaid. Methodd Musharraf nid yn unig â dod â newid yng nghyfreithiau cabledd y wlad, ond fe wnaeth hefyd ganiatáu i grwpiau eithafol barhau i weithio o dan enwau newydd. ”

Pacistan

Anogodd yr UE i weithredu dros 'gam-drin hawliau parhaus' gan Bacistan

cyhoeddwyd

on

Llefarydd y glymblaid, Andy Vermaut

Mae sefydliadau’r UE wedi cael eu hannog i weithredu ar frys yn achos camdriniaeth honedig hawliau dynol honedig Pacistan. Cyflwynodd clymblaid o gyrff anllywodraethol hawliau dynol uchel eu parch, a ddaeth ynghyd o dan ymbarél Hawliau Dynol Heb Ffiniau (HRWF), lythyr at Uchel Gynrychiolydd yr UE, Josep Borrell, yn galw am atal statws GSP + Pacistan, sy'n rhoi hawliau masnachu ffafriol i'r wlad gyda yr UE, ar sail “cam-drin hawliau dynol parhaus” .  

Yn y llythyr, a gyflwynwyd â llaw i swyddfeydd Borrell ym Mrwsel, cyn ASE yn Sbaen, ddydd Mercher, tynnodd y cyrff anllywodraethol sylw arbennig at gam-drin deddfau cabledd Pacistan. Yn ddiweddar gwelwyd plentyn wyth oed wedi’i gyhuddo o gabledd “yn erbyn y proffwyd” yn drosedd â dedfryd marwolaeth orfodol. Daw'r llythyr yn dilyn cynhadledd ddiweddar ar y mater, a gynhaliwyd hefyd gan y Press Club ym Mrwsel, a gafodd sylw'r cyn-Gomisiynydd Ewropeaidd Jan Figel, yr ASE Peter van Dalen ac eraill.  

hysbyseb

Ers hynny mae grŵp seneddol yn y DU wedi datgan ei gefnogaeth i'r ymgyrch, dan arweiniad HRWF. Dywedodd un o drefnwyr y llythyr wrth y wefan hon fod pryder arbennig ynghylch deddfau cabledd gwlad bresennol Pacistan, a’r diffyg parch at y rhagdybiaeth o ddiniweidrwydd. Mae'r llythyr a roddwyd i Borrell, pennaeth materion tramor yr UE, yn dyfynnu erthygl 12 o Gynnig ar y Cyd ar gyfer Penderfyniad gan Senedd Ewrop, dyddiedig Ebrill 28 ac wedi'i basio gan 681 o bleidleisiau. Mae hyn yn addo “adolygu cymhwysedd Pacistan ar gyfer statws GSP + ar unwaith yng ngoleuni digwyddiadau cyfredol ac a oes rheswm digonol i gychwyn gweithdrefn i dynnu’r statws hwn yn ôl dros dro a’r buddion a ddaw yn ei sgil, ac i adrodd i Senedd Ewrop ar y mater hwn cyn gynted â phosibl ”.  

Clywodd y gynhadledd ddiweddar, o'r buddion a roddwyd o ganlyniad i'r cytundeb presennol gyda Phacistan, mai tua 20% yn unig a gronnodd i'r UE, gan achosi, ym marn y gynhadledd, dim effaith economaidd niweidiol sylweddol bosibl ar yr UE na'r aelod-wladwriaethau. . Mae gosod y ddedfryd marwolaeth orfodol i'r rhai a geir yn euog o gabledd yn erbyn y proffwyd, yn enwedig yng nghyd-destun cyhuddiadau o'r fath wedi cael eu lefelu yn ddiweddar mewn plentyn wyth oed, yn gwneud, ym marn y gynhadledd, y statws GSP + cyfredol y mae Pacistan “yn foesol ac yn wleidyddol anghynaladwy.”  

Yn ystod y gynhadledd, darllenwyd yr enwau allan o 47 o garcharorion sydd ar hyn o bryd yn cael eu dal ar daliadau cabledd ym Mhacistan. Y rhain yw: Mubashir Ahmed; Gulab Ahmed; Ahtesham Ahmed; Zahid Ahmed; Ahmed Waqar; Anwar; Islam; Mailik Ashraf; Anwar Ashgar; Ahmed Ashgar; Noor Ashgar; Malik Ashraf; Kausar Ayub; Amud Ayub; Taimur; Siya; Raza; Zafar Bati; Safi Md. Md. Shehzad; Rehmat Ali; Asif; Md. Aslam; Arif Mehdi; Junaid; Hafeez; Abdul Hamid; Md. Faruq; Bin Hayai; Malik; Humayan Faysal; Aftab Mastargil; Nadeem James; Arif Massih; Saudi Issaq; Abdul Karim; Imran Massih; Yakub; Ishfaq Massih; Saba Massih; Bashir; Mastan Mushtaq; Shamsuddin; Md. Yussaf; Inayat Rasool; Iqbal a Md. Aslam.

hysbyseb

Mae'r rhestr yn cynnwys Ahmediyyas, Shias, Hindwiaid, a Christnogion. Mae un ar bymtheg o'r rhain wedi cael dedfryd marwolaeth. Mae’r llythyr a anfonwyd at Borrell ddydd Mercher yn nodi “Yn unol â hynny, rydym am ofyn i’r Uchel Gynrychiolydd - sydd eisoes wedi nodi bod atal statws GSP + Pacistan yn fesur o’r mesurau diwethaf - beth yw ei sefyllfa bresennol yn hyn o beth?” Mae'r llythyr, a welir ar y wefan hon, yn mynd ymlaen i ddweud “o ystyried bod ymddygiad Pacistan yn amlwg yn mynd yn groes i'r gofyniad i fuddiolwyr GSP + gadarnhau 27 o gonfensiynau rhyngwladol, niferus y mae'n amlwg eu bod yn torri, gofynnwn yn barchus sut y gall yr Uchel Gynrychiolydd gyfiawnhau'r parhad o statws GSP + Pacistan? ” Nid oedd unrhyw un o'r EEAS ar gael ar unwaith i roi sylwadau ar y wefan hon ddydd Mercher (15 Medi).  

Parhau Darllen

Kashmir

Kashmir: Anghydfod yn crynhoi

cyhoeddwyd

on

Daeth ein llywodraeth i’w swydd yn 2018, gan ganolbwyntio ar gyflawni’r addewid o gyflwyno Naya Pakistan i’n pleidleiswyr. Roeddem am ddarparu addysg, swyddi a gwell gofal iechyd trwy ysgogi ein seilwaith cysylltedd i feithrin masnach a buddsoddiad rhanbarthol. Roeddem yn gwybod y byddai hyn yn gofyn am gymdogaeth heddychlon, yn ysgrifennu Gweinidog Tramor Pacistan Makhdoom Shah Mahmood Qureshi.

Yn unol â hynny, yn fuan ar ôl ei ethol, datganodd y Prif Weinidog Imran Khan y bydd Pacistan "yn cymryd dau gam tuag at heddwch, os bydd India yn cymryd un." Roedd yn gobeithio y byddai Pacistan ac India yn brwydro yn erbyn tlodi yn lle ei gilydd.

Yn anffodus, nid oes gan lywodraeth y Prif Weinidog Narendra Modi yn India unrhyw ddiddordeb mewn heddwch. Mae plaid sy'n rheoli India, Plaid Bharatiya Janata, wedi'i thrwytho yn y hiliol, llawn casineb Hindutva cred y Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), sefydliad parafilwrol yr ysgrifennodd ei dadau sefydlu yn edmygus o Hitler a Mussolini.

hysbyseb

Mae llywodraeth BJP yn ffynnu ar annog casineb a thrais yn erbyn lleiafrifoedd crefyddol - yn enwedig Mwslemiaid - ac yn adeiladu cyfalaf gwleidyddol trwy saber rattling yn erbyn Pacistan. Yn wir, daeth penchant India ar gyfer brinkmanship â dwy wlad arfog niwclear ar fin rhyfel ym mis Chwefror 2019. Pe bai trasiedi yn cael ei osgoi, dim ond oherwydd ataliaeth Pacistan a dim diolch i India.

Roeddem o'r farn y byddai brwsh agos â rhyfel wedi sobri llywodraeth Modi. Ond roeddem wedi tanamcangyfrif i ba raddau yr oedd ideoleg RSS wedi heintio DNA llywodraeth India.

Parhaodd New Delhi i ysbeilio cynnig Pacistan am ddeialog ar anghydfod craidd Jammu a Kashmir yn ogystal â materion eraill sy'n cyd-fynd â'n perthynas. Mae'n ymddangos bod y Prif Weinidog Modi wedi drysu awydd Pacistan am heddwch â gwendid.

hysbyseb

Ar Awst. 5, 2019, gosododd India warchae arfog a blacowt cyfathrebu ar Jammu & Kashmir (IIOJK) a Feddiannwyd yn Anarferol yn India. Ers hynny, mae miloedd o Kashmiris, gan gynnwys plant dan oed, wedi cael eu harestio a’u harteithio. Mae arweinwyr poblogaidd Kashmiri, fel yr Ali Shah Geelani, 91 oed, bob amser wedi bod ar ddiwedd derbyn gormes talaith Indiaidd. Y tro hwn ni wnaeth India hyd yn oed sbario'r arweinwyr gwleidyddol hynny, gan gynnwys tri chyn-brif weinidog, sy'n cael eu hystyried gan Kashmiris cyffredin fel galluogwyr yr alwedigaeth Indiaidd.

Mae mwy nag 8 miliwn o Kashmiris yn parhau i fod yn garcharorion yn y gwersyll carchar awyr agored mwyaf yn y byd heddiw, gyda 900,000 o luoedd milwrol a pharafilwrol Indiaidd yn sefyll yn wyliadwrus drostyn nhw. Ni all unrhyw arsylwr credadwy na sefydliad hawliau dynol ymweld â nhw rhag i'w leisiau gael eu clywed. Mae India wedi gwahardd Seneddwyr yr Unol Daleithiau rhag ymweld â Kashmir. Mae wedi cadw ac alltudio Aelod Seneddol Prydeinig sy'n eistedd oherwydd ei bod wedi beirniadu troseddau hawliau dynol Indiaidd yn Kashmir.

Ers mis Awst 5 y llynedd, pen-blwydd cyntaf gwarchae milwrol a chloi India yn IIOJK, mae ei heddluoedd diogelwch wedi lladd 390 Kashmiris. Yn 2021 yn unig,

mae tua 85 o Kashmiris wedi cael eu llofruddio mewn llofruddiaethau all-farnwrol. Mae lluoedd diogelwch Indiaidd yn llwyfannu cyfarfyddiadau ffug yn rheolaidd i ladd protestwyr Kashmiri ifanc, a defnyddio gynnau pelenni yn erbyn menywod a phlant, gan chwythu a cham-drin cannoedd.

Fel yr oedd Pacistan wedi rhybuddio, mae llywodraeth India yn bwrw ymlaen â deddfu mesurau anghyfreithlon i sicrhau newid demograffig yn Kashmir. Mae dadleoli'r boblogaeth leol gan bobl nad ydynt yn breswylwyr mewn tiriogaeth y mae anghydfod yn ei chylch yn rhyngwladol yn torri cyfraith ryngwladol ac, yn benodol, Pedwerydd Confensiwn Genefa. Mae sbectrwm cyfan arweinyddiaeth wleidyddol Kashmiri wedi gwrthod y symudiadau hyn gan lywodraeth India i greu "cytrefi ymsefydlwyr."

Mae gweithredoedd Mr Modi wedi glanio India a'r rhanbarth mewn a cul-de-sac. Yn llawn ei anallu i falu brwydr Kashmiris dros hunanbenderfyniad, mae India yn chwilio am genhedlaeth newydd o gydweithredwyr o blith arweinyddiaeth Kashmiri i roi sglein o gyfreithlondeb i'w galwedigaeth. Yn y cyfamser, mae ymgyrch systematig i ddileu hunaniaeth grefyddol, ddiwylliannol ac ieithyddol pobl Kashmiri yn parhau'n gyflym.

Bydd hyn, hefyd, yn methu -yn yr un modd ag y mae pob ymgais arall i ddileu galw Kashmiris am annibyniaeth wedi methu.

Beth fydd llywodraeth India yn ei wneud felly? A fydd yn atgyfodi bogey cyfarwydd "terfysgaeth drawsffiniol" i arogli brwydr rhyddid Kashmiri? A fydd yn cynhyrchu argyfwng arall gyda Phacistan i dynnu sylw oddi wrth y llif diddiwedd o sgandalau (gan gynnwys y datgeliadau diweddar am ymdrechion India i ysbïo ar y Prif Weinidog Imran Khan) sy'n dal i siglo llywodraeth BJP?

Mae India yn annog uchelgeisiau i fod yn bwer mawr. Yn wir, mae ganddo hyrwyddwyr pwerus sydd eisiau helpu India i ddod yn bwer mawr, ond maen nhw'n edrych y ffordd arall pan mae India'n gwneud gwawd o'r gwerthoedd democrataidd a'r hawliau dynol maen nhw'n eu hebrwng.

Mae'n ddyletswydd ar y gymuned ryngwladol i alw India allan ar ei erchyllterau yn erbyn pobl Kashmiri a'i gwthio tuag at ddatrys anghydfod Kashmir yn heddychlon. Er bod cadoediad tenau wedi dal ar draws y Llinell Reoli ers mis Chwefror, mae'r sefyllfa'n parhau i fod yn llawn tyndra. A chyda'r sefyllfa yn Afghanistan yn dirywio'n gyflym, nid yw'r tensiynau rhanbarthol o'r newydd dros Kashmir er budd neb.

Dim ond un ateb sydd. Mae angen i India wyrdroi ei gweithredoedd ym mis Awst 5, 2019, a chreu amodau ar gyfer deialog sy'n canolbwyntio ar ganlyniadau gyda Phacistan a chynrychiolwyr cyfreithlon pobl Kashmiri tuag at ddatrys yr anghydfod hirsefydlog hwn.

Mae pobl De Asia - un o'r rhanbarthau tlotaf yn y byd - yn dyheu am heddwch, ffyniant, a dyfodol gwell i'w plant. Ni ddylid eu dal yn wystlon i wrthodiad ystyfnig India i wynebu realiti: na all fod heddwch yn Ne Asia heb setliad heddychlon anghydfod Jammu a Kashmir yn unol â phenderfyniadau perthnasol Cyngor Diogelwch y Cenhedloedd Unedig a dymuniadau pobl Kashmiri.

Parhau Darllen

Pacistan

Chwyldro Fintech ar stepen drws Pacistan

cyhoeddwyd

on

Y leinin arian a ddaeth gyda'r pandemig coronafirws oedd y symudiad cyflym tuag at ddigideiddio mewn gwahanol sectorau o'r economi a oedd wedi bod yn symud ar gyflymder crwban o'r blaen. Mae cynhwysiant ariannol yr ardaloedd gwledig, yn benodol, yn hanfodol ar gyfer twf economaidd cyflymach y mae angen i'r wlad ei ddatblygu, ac mae chwyldro Fintech yn cynnig cyfleoedd i ddod â llawer o'r bobl hyn a oedd heb fancio o'r blaen, adroddiadau Gofod Pentref Byd-eang.

Chwyldro fintech Pacistan: Mae'n swnio'n cŵl ond a ydych chi'n deall yr hyn y mae'n ei olygu?

Yn ei hanfod, mae'n cyfeirio at dechnoleg sy'n cefnogi gwasanaethau bancio ac ariannol. Iawn, wel, dyna ddechrau! Ond beth sy'n newydd am hyn - onid ydym ni i gyd yn gwybod bod gan rifwyr gyfrifiaduron y maen nhw'n manteisio arnyn nhw pan rydyn ni'n adneuo neu'n tynnu arian parod o'r banc.

hysbyseb

Ar ei symlaf, efallai ei fod wedi golygu, ond yn y bôn, mae'r fintech yr ydym yn cyfeirio ato'n fwy cywir yn cyfeirio at yr holl dechnoleg sy'n eich helpu i gynnal eich anghenion bancio yn gyffredinol heb gymorth person. Felly gallai fod mor syml â gwirio'ch balans neu drosglwyddo'ch arian yn eich app ffôn.

Beth mae'n ei olygu i Bacistaniaid?

Bargen Anferth. Mae saith deg saith y cant o'r wlad yn dal i fod heb fanc yn gorfforol ac nid ydynt wedi'u cynnwys yn ariannol oherwydd sawl rheswm, gan gynnwys na all canghennau banc gwmpasu pob rhan o'r wlad; ar 10 cangen i bob 100,000 o oedolion, mae cwmpas bancio Pacistan yn fas o'i gymharu â'r cyfartaledd o 16.38 yn Asia.

hysbyseb

Mae hynny'n golygu nad oes gan nifer fawr o bobl fynediad at gyllid, ac mae popeth sy'n dod gydag ef gan gynnwys, benthyciadau amaethyddol, benthyciadau tractor, benthyciadau peiriannau, benthyciadau ceir, morgeisi, yswiriant ffermwyr, a datblygu busnesau bach a chanolig yn cael ei rwystro gan ddiffyg mynediad. i gyfalaf ac ati.

Mae hyn yn atal unigolion rhag cymryd rhan mewn gweithgareddau economaidd a allai newid eu bywydau ac ar y cyfan yn rhwystro twf economaidd. Yn ôl yr Arolwg Mynediad at Gyllid, mae'r wlad yn dal i fod yn seiliedig ar arian parod yn bennaf.

Dim ond 23% o boblogaeth oedolion Pacistan sydd â mynediad at wasanaethau ariannol ffurfiol, a llai fyth, dim ond 16% o Bacistaniaid sy'n oedolion sydd â chyfrif banc. Fe wnaeth digwyddiad Black Swan o'r enw COVID-19 drawsnewid gwledydd fel Pacistan yn gyflym i'r unfed ganrif ar hugain ddigidol yn y sector ariannol.

Cafodd banciau a oedd yn plymio ymlaen ac wedi bod yn siarad am waledi digidol, bancio di-gangen eu gwthio ar waith ar unwaith wrth iddynt annog defnyddwyr i 'aros yn ddiogel ac aros adref' a defnyddio eu gwasanaethau bancio rhyngrwyd; roedd yn gatalydd rhyfeddol ar gyfer digideiddio ac e-fasnach.

Mae llywodraeth PTI wedi lansio “menter Digital Pakistan” sy’n cwmpasu pob sector, gan gynnwys amaethyddiaeth, gofal iechyd, addysg, masnach, masnach, gwasanaethau’r llywodraeth, a gwasanaethau ariannol.

Anfonwyd arian enfawr a wariwyd o dan raglen Ehsaas fel taliadau digidol, a defnyddiodd y llywodraeth hyn (taliadau llywodraeth i berson (G2P)) fel cyfle i gael y poblogaethau a oedd heb eu bancio o'r blaen i'r sector ariannol.

Gwnaeth digideiddio Pacistan gyflymiad logarithmig, wrth i atebion digidol ddod yn angenrheidiol, yn enwedig yn ystod y cyfnod cloi. Mae Banc y Wladwriaeth Pacistan hefyd yn gyrru trwy newid cyflymach gydag argaeledd taliadau ar unwaith trwy eu system Raast.

Mae Fintech wedi effeithio ar lawer o feysydd fel Bancio, Yswiriant, Benthyciadau, Cyllid Personol, Taliadau Trydan, Benthyciadau, Cyfalaf Menter, a Rheoli Cyfoeth, i enwi ond ychydig. Mae llawer o fusnesau newydd wedi cychwyn yn y maes ac wedi cyflogi chwaraewyr sefydledig yn uniongyrchol, gan greu amgylchedd cystadleuol sydd o fudd i ddefnyddwyr yn aml.

Yn ôl MarketScreener, mae disgwyl i’r sector ariannol byd-eang fod yn werth $ 26.5 triliwn yn 2022, ac mae diwydiant Fintech werth oddeutu 1 y cant o’r diwydiant.

Yn ôl astudiaeth Goldman Sachs, amcangyfrifwyd y gallai’r diwydiant fintech byd-eang amharu ar hyd at $ 4.7trn o refeniw o wasanaethau ariannol brics a morter yn y pen draw. Amcangyfrifodd PwC yn 2020 y byddai hyd at 28% o wasanaethau bancio a thalu mewn perygl o darfu oherwydd modelau busnes newydd a ddaeth yn sgil fintech.

Fintech ym Mhacistan

Yn ôl Awdurdod Telathrebu Pacistan, mae 101 miliwn o bobl yn defnyddio'r rhyngrwyd ym Mhacistan, mae gan 46% fynediad at wasanaethau band eang ac mae gan 85% o boblogaeth Pacistan gysylltiadau symudol sy'n cyfrif am 183 miliwn o danysgrifiadau symudol, treiddiad uchel yn y boblogaeth.

Mae Pacistan yn cynnig cyfleoedd busnes aruthrol yn y sector taliadau i fanciau ac endidau fintech eraill, gan gynnwys cychwyniadau a telcos, elwa ar y treiddiad symudol uchel yn y wlad trwy gynnig gwasanaethau ariannol trwy ddyfeisiau symudol, apiau a gwasanaethau gwe.

Gellid defnyddio waled electronig ar gyfer amrywiol drafodion talu fel derbyn taliadau gan gynnwys taliadau, cyflogau, a thalu biliau ynghyd ag ychwanegiadau ffôn. Yn ôl McKinsey Consulting, gall cost cynnig cyfrifon digidol i gwsmeriaid fod 80-90 y cant yn is na defnyddio canghennau corfforol.

Fe darodd Neobanks y wlad sawl blwyddyn yn ôl unwaith i'r cewri telathrebu sylweddoli y gallen nhw fynd i mewn i'r diwydiant hwn a herio'r banciau traddodiadol. Banciau ar y rhyngrwyd yn y bôn yw Neobanks sy'n fanciau rhithwir sy'n gweithredu ar-lein yn unig heb rwydweithiau canghennau corfforol traddodiadol ac unrhyw un o'r costau sy'n gysylltiedig â hyn.

Yn ôl adroddiad gan Banc y Byd 2019, bydd Gwasanaethau Ariannol Digidol Pacistan yn gweld ffyniant yn cyrraedd $ 36 biliwn, gan gyfrannu 7% at y CMC os cyflwynir porth taliadau manwerthu amser real.

Ar hyn o bryd, nid yw bancio cangen, hyd yn oed gyda'r cwmnïau telathrebu, wedi gwneud naid fawr; ym mis Mawrth 2021, mae'r trafodion dyddiol ar gyfartaledd yn parhau i fod oddeutu 6,604,143, a dim ond 594 miliwn oedd cyfanswm nifer y trafodion yn ystod y chwarter, gyda gwerth y trafodion o amgylch Rs. 1.8 triliwn.

Pwy fydd yn gwasanaethu'r di-wasanaeth?

Yn ôl adroddiad gan Fanc y Byd yn 2016, dywed 27.5 miliwn o oedolion Pacistanaidd fod pellter i sefydliad ariannol yn rhwystr sylweddol i gael mynediad at wasanaethau ariannol. Mae dyfodiad darparwyr bancio di-gangen i'r farchnad wedi ychwanegu tua 180,000 o asiantau gweithredol er 2008 at y 100,000 o ganghennau banc presennol, ond nid yw hyn ond ychydig yn helpu gyda phrinder pwyntiau cyffwrdd ariannol ar gyfer y boblogaeth.

Ar ben hynny, mae adroddiad Karandaz yn dangos bod banciau yn dal i gynnig 80 y cant o'r gwasanaethau ariannol presennol wrth wasanaethu dim ond 15 y cant o'r boblogaeth. Yn gynyddol, mewn marchnadoedd lle mae'r prinder hwn o ddarparwyr gwasanaethau ariannol yn bodoli, rydym yn gweld busnesau cychwynnol yn dod i mewn i ddarparu'r angen hwn am wasanaethau talu cyflymach, effeithlon, heb ffrils, yn enwedig ymhlith busnesau bach a chanolig eu maint ac unigolion heb fanciau.

Ers i'r SBP gyflwyno rheoliadau'r Sefydliad Arian Electronig (EMI) ym mis Ebrill 2019, mae sawl busnes cychwynnol o Bacistan wedi cysylltu â'r SBP i'w cymeradwyo - gan gynnwys Finja, Nayapay, Sadapay, ac AFT - mae pob un ar wahanol gamau cymeradwyo rhag cael a cymeradwyaeth beilot i gymeradwyaeth mewn egwyddor gan y SBP.

Mae mwy o fusnesau cychwynnol fintech a chwmnïau eraill yn paratoi i gaffael trwyddedau EMI i ddatgloi potensial gwasanaethau ariannol digidol. Mae'r drwydded EMI ond yn caniatáu i fintechs ddarparu terfynau trafodion dyddiol a misol i gwsmeriaid.

Ni chaniateir iddynt gyflenwi unrhyw gynhyrchion benthyca neu gynilo; cwmnïau sydd am wneud hynny hefyd sy'n gorfod dewis bancio di-gangen neu wneud cais am sefydliad ariannol heblaw bancio (NBFI) yng Nghomisiwn Gwarantau a Chyfnewid [1] Pacistan (SECP).

Yn ddiweddar, daeth Finja y fintech cyntaf i gael y ddwy drwydded reoleiddio: trwydded EMI o dan gwmpas y SBP a thrwydded fenthyca ar gyfer NBFC (cwmni ariannol heblaw banc) o dan yr SECP. Nid yw pob fintech yn edrych i gystadlu â banciau.

Mae Finja, er enghraifft, yn adeiladu partneriaethau gyda banciau trwy gydweithio â nhw a chreu cynhyrchion benthyca a thalu i wasanaethu segment nad ydyn nhw efallai wedi'i dargedu ynghynt.

Yn ddiweddar, buddsoddodd HBL $ 1.15m yn Finja, gan nodi y byddai hyn yn ailddyfeisio’r banc yn rhagweithiol i ddod yn “gwmni technoleg â thrwydded bancio”. Nododd y banc y byddai buddsoddi yn Finja yn gwasanaethu dau o flaenoriaethau strategol y banc, sef, buddsoddi mewn cynhwysiant ariannol digidol ac mewn cwmnïau cyllid datblygu sy'n ymwneud ag amaethyddiaeth a busnesau bach a chanolig.

Er mis Ebrill 2020, mae Finja wedi cynyddu ei bortffolio benthyca digidol 550%, gan ddosbarthu dros 50,000 o fenthyciadau digidol i ficro-fentrau, busnesau bach a chanolig. Nid oes amheuaeth bod y SBP yn awyddus i sicrhau bod cwmnïau fintech yn helpu yn ei nod o gynyddu cynhwysiant ariannol trwy fframweithiau taliadau digidol newydd ac arloesol yn aml.

Mae rheoliadau 2019 yn darparu fframwaith clir ar gyfer EMI sy'n ceisio gwasanaethu'r cyhoedd a nodi safonau a gofynion gwasanaeth gofynnol i'r cwmnïau hyn sicrhau bod gwasanaethau talu yn cael eu rhoi i ddefnyddwyr yn gadarn ac yn gost-effeithiol ac yn darparu llinell sylfaen ar gyfer amddiffyn cwsmeriaid.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd