Cysylltu â ni

Llys Cyfiawnder Ewrop

Mae anghydfod rheol cyfraith yn dyfnhau wrth i ddyfarniadau gan lysoedd Gwlad Pwyl a’r UE wrthdaro

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae mesurau dros dro a orfodwyd ar system farnwrol Gwlad Pwyl gan brif lys Ewrop yn erbyn cyfansoddiad Gwlad Pwyl, meddai Tribiwnlys Cyfansoddiadol Gwlad Pwyl ddydd Mercher, gan gyflymu’r cwrs gwrthdrawiad rhwng Warsaw a Brwsel, ysgrifennu Gabriela Baczynska ym Mrwsel ac Alan Charlish, Anna Koper a Pawel Florkiewicz yn Warsaw, Reuters.

Am yr eildro yr wythnos hon, roedd y tribiwnlys yn mynd i’r afael ag achosion sy’n cwestiynu uchafiaeth cyfraith yr Undeb Ewropeaidd. Dywed rhai arsylwyr y gallai hyn beryglu aelodaeth barhaus Gwlad Pwyl o'r bloc 27 cenedl.

"Gyda'r ewyllys orau i ddehongli'r cyfansoddiad, mae'n amhosibl dod o hyd iddo bwerau Llys Cyfiawnder (UE) i atal deddfau Gwlad Pwyl sy'n ymwneud â system llysoedd Gwlad Pwyl," meddai barnwr y Tribiwnlys Cyfansoddiadol Bartlomiej Sochanski.

hysbyseb

Daeth dyfarniad dydd Mercher yn Warsaw o ganlyniad i achos a gychwynnwyd gan Frwsel yn erbyn Gwlad Pwyl, y dywedodd Llys Cyfiawnder yr Undeb Ewropeaidd (CJEU) wrth Warsaw y llynedd i atal panel yr oedd wedi'i greu i ddisgyblu barnwyr.

Gofynnodd y panel - siambr ddisgyblu Goruchaf Lys Gwlad Pwyl - i'r tribiwnlys a oedd ataliad o'r fath yn gyfansoddiadol.

Ychydig cyn y dyfarniad ddydd Mercher, dywedodd dirprwy bennaeth y CJEU unwaith eto wrth Wlad Pwyl atal holl weithgareddau'r siambr ar unwaith - sylwadau a adleisiwyd gan Gomisiynydd Cyfiawnder yr UE Didier Reynders. Mae disgwyl i’r CJEU gyhoeddi dyfarniad arall ar y siambr ddisgyblu heddiw (15 Gorffennaf).

hysbyseb

Dywed plaid y Gyfraith a Chyfiawnder cenedlaetholgar sy’n rheoli Gwlad Pwyl (PiS) fod yr UE yn ymyrryd yn ei hawl i wneud ei deddfau ei hun trwy herio ei ddiwygiadau barnwrol, sydd, meddai, yn angenrheidiol i wneud i lysoedd weithredu’n fwy effeithiol a dileu gweddillion dylanwad comiwnyddol.

"Yn ffodus mae'r cyfansoddiad a'r normalrwydd yn drech nag ymgais ... i ymyrryd ym materion mewnol aelod-wladwriaeth, Gwlad Pwyl yn yr achos hwn," meddai'r Gweinidog Cyfiawnder Zbigniew Ziobro wrth gynhadledd newyddion.

Dywed y gwrthbleidiau a grwpiau hawliau dynol fod y diwygiadau’n anelu at gynyddu rheolaeth wleidyddol dros y llysoedd, ac y gallai cwestiynu uchafiaeth cyfraith yr UE arwain at ymadawiad Gwlad Pwyl o’r bloc yn y pen draw.

"Rydyn ni yn y broses o 'Polexit' cyfreithiol sy'n digwydd gam wrth gam, a byddwn ni'n gweld lle bydd yn ein harwain," meddai'r Ombwdsmon Hawliau Dynol Adam Bodnar, beirniad lleisiol y llywodraeth.

Ddydd Mawrth gohiriodd y Tribiwnlys Cyfansoddiadol ddyfarniad ynghylch a yw cyfansoddiad Gwlad Pwyl yn cael blaenoriaeth dros gytuniadau'r UE. Darllen mwy.

Dangosodd gwybodaeth a bostiwyd ar wefan y Tribiwnlys Cyfansoddiadol ddydd Mercher (14 Gorffennaf) y byddai'r eisteddiad hwn, a oedd i fod i ailddechrau heddiw i ddechrau, yn dechrau eto ar 3 Awst.

Y Comisiwn Ewropeaidd

Mae llysoedd yn mynd â llysoedd am daith

cyhoeddwyd

on

Prin bod mis yn mynd heibio heb i stori newyddion arall dorri am y llu o ffyrdd y mae cyfoethocaf y byd yn defnyddio bylchau cyfreithiol a threthi i gadw eu gweithgareddau'n gyfrinachol. P'un a yw'n enwogion yn sicrhau uwch-waharddebau i gadw eu materion all-briodasol oddi ar y tudalennau blaen neu oligarchiaid gan ddefnyddio cyfundrefnau treth alltraeth i guddio eu henillion na chafwyd adroddiadau amdanynt.

Y cynllun diweddaraf i boeni ymgyrchwyr tryloywder fu cwmnïau papur o awdurdodaethau cysgodol gan ddefnyddio llysoedd gwledydd mwy tryloyw i gystadleuwyr stymy neu arafu cyfiawnder, i gyd wrth guddio perchnogaeth cwmnïau a chuddio gwrthdaro buddiannau posibl. Mae o leiaf uwch-waharddebau, un o ddadleuon enwogion mwy diddorol yr ychydig ddegawdau diwethaf, yn gofyn am apêl i Uchel Lys Lloegr yn rhoi manylion yr achos a dyfarniad gan farnwr. Mewn cyferbyniad, mae endidau corfforaethol blwch post yn cael eu defnyddio i gamarwain pawb yn y system gyfreithiol o'r Barnwr i lawr i ohebydd ystafell y llys. 

Nid yw cwmnïau blwch post afloyw a reolir gan berchnogion dirgel yn ddim byd newydd wrth gwrs ac maent wedi tyfu i fyny ledled y byd mewn llu o wahanol ffurfiau. Mewn rhai sefyllfaoedd, fe'u sefydlwyd am resymau dilys.

hysbyseb

Yn yr un modd, gall cwmnïau cregyn - endidau corfforaethol heb weithrediadau busnes gweithredol neu asedau sylweddol - er enghraifft chwarae rôl ddilys yn sicrhau gwahanol fathau o ariannu neu'n gweithredu fel ymddiriedolwr atebolrwydd cyfyngedig i ymddiriedolaeth. Maent hefyd yn cael lle amlwg mewn llawer o sgandalau lle maent yn cael eu defnyddio gan gwmnïau ac unigolion preifat at ddibenion osgoi talu treth a gwyngalchu arian, gyda graddfa'r arfer hwn yn cael ei ddangos gan ollyngiad Papurau Panama yn 2016, fel yr amlygwyd gan ASEau.

Dros yr ychydig ddegawdau diwethaf, mae cwmnïau cregyn wedi cael eu defnyddio fwyfwy ar gyfer gwyngalchu arian o un awdurdodaeth i'r llall, yn aml gyda chymorth barnwyr dan fygythiad. Roedd y 'Russian Laundromat', cynllun gwyngalchu arian a gafodd gyhoeddusrwydd da a oedd yn gweithredu rhwng 2010 a 2014, yn cynnwys creu 21 o gwmnïau cregyn craidd wedi'u lleoli yn y DU, Cyprus a Seland Newydd.

Crëwyd y cwmnïau yn rhwydd a heb unrhyw dryloywder i ddangos y meddyliau rheoli a'r diddordebau ariannol a oedd yn fuddiol o'u camddefnyddio. Byddai perchnogion cudd y cwmnïau hyn wedyn yn eu defnyddio i wyngalchu arian trwy greu dyled ffug rhwng cwmnïau cregyn Rwsiaidd a gorllewinol ac yna llwgrwobrwyo barnwr Moldofaidd llygredig i orchymyn i’r cwmni “dalu” y ddyled honno i gyfrif a reolir gan y llys, y mae’r cudd yn ei guddio. yna gallai'r perchennog dynnu'r arian sydd bellach wedi'i lanhau. Cymerodd tua 19 o fanciau Rwseg ran yn y cynllun a helpodd i symud rhwng $ 20 biliwn ac € 80bn allan o Rwsia trwy rwydwaith o fanciau tramor, y mwyafrif ohonynt yn Latfia, i gwmnïau cregyn a ymgorfforwyd yn y Gorllewin.

hysbyseb

Tra cafodd y golchdy ei gau i lawr yn y pen draw, roedd gan y rhai y tu ôl iddo flynyddoedd i lanhau a symud degau o biliynau mewn ffawd sâl neu gyfaddawdu fel arall i system fancio'r gorllewin. Enwyd dyn busnes Moldofaidd a chyn AS, Veaceslav Platon yn bensaer Laundromat Rwseg gan lys Moldofa. Mae'n parhau i fod yr unig berson a gafwyd yn euog hyd yma o ganlyniad i ymchwiliadau troseddol i'r cynllun ar draws sawl awdurdodaeth. Systemau cyfiawnder gorllewinol oedd y lynchpins ar gyfer y cynllun cyfan, er eu bod yn gweithredu'n ddidwyll, nid oedd angen digon o dryloywder ynghylch pwy oedd y tu ôl i'r cwmnïau a oedd yn cyrchu'r llysoedd hyn.

Tra bod y golchdy wedi ei gau, mae cwmnïau ffug ffug wedi dod o hyd i ffordd newydd o ecsbloetio systemau cyfiawnder gorllewinol trwy ddefnyddio ymgyfreitha mewn awdurdodaethau cyfreithiol parchus. Yn 2020, adroddwyd bod oligarchiaid Rwsiaidd yn defnyddio cwmnïau ffug i wyngalchu arian trwy lysoedd Lloegr. Honnodd yr adroddiad y byddai oligarchs yn dwyn achosion yn eu herbyn eu hunain mewn llysoedd yn Lloegr gan ddefnyddio cwmni ffug, sydd wedi'i leoli mewn awdurdodaeth dreth afloyw, mai nhw oedd unig fuddiolwr yr achos ac yna y byddent yn “colli” yr achos yn fwriadol ac yn cael gorchymyn i drosglwyddo'r arian i'r cwmni. Gan ddefnyddio'r dull hwn, gallai arian o ffynonellau amheus gael ei lansio trwy orchymyn llys a mynd i mewn i system fancio'r gorllewin fel arian parod glân gyda tharddiad sy'n ymddangos yn gyfreithlon. 

Datblygiad pryderus arall yw'r dystiolaeth ddiweddar bod systemau cyflafareddu credadwy yn cael eu defnyddio fel offeryn i hyrwyddo arferion llygredig. Daethpwyd ag un achos o’r fath yn Llundain gan Process and Industrial Developments (P&ID), cwmni o Ynysoedd Virgin Prydain, yn erbyn Llywodraeth Nigeria dros gwymp contract 20 mlynedd i gynhyrchu pŵer. Cyhuddodd P&ID wladwriaeth gorllewin Affrica o dorri contract ac yn 2017 dyfarnodd panel cyflafareddu o blaid y cwmni gan ddyfarnu bron i $ 10bn iddynt. Dim ond pan gyfeiriwyd y mater i’r Uchel Lys yr adroddwyd bod “rhoddion” arian parod mewn amlenni brown wedi cael eu talu i swyddogion y Weinyddiaeth Adnoddau Petroliwm.

Mae P&ID, a sefydlwyd ar y cyd gan yr entrepreneuriaid Gwyddelig Mick Quinn a Brendan Cahill, wedi gwadu’r honiadau neu unrhyw gamwedd yn egnïol. Er bod y cyflafareddiad ymhell o fod ar ben, dadleuwyd bod yr achos wedi dangos pa mor hawdd y gellir trin prosesau setlo anghydfodau.  

Mae achos parhaus arall yn Iwerddon wedi datgelu ymhellach i ba raddau y gall cwmnïau cregyn drin llysoedd y Gorllewin. Mae Uchel Lys Iwerddon wedi dod yn ganolwr diweddaraf anghydfod corfforaethol Rwseg ddegawd o hyd ynghylch ToAZ, un o wneuthurwyr amonia mwyaf y byd, mewn achos sydd wedi gweld tua 200 o affidafidau yn Iwerddon yn unig. Yn ganolog iddo mae'r achos yn frwydr dros berchnogaeth y cwmni rhwng tad a mab euog Vladimir a Sergei Makhlai, a Dmitry Mazepin, dyn busnes cystadleuol o Rwseg sy'n dal cyfran leiafrifol yn y busnes. Yn 2019, canfu llys yn Rwseg fod y tîm tad a mab yn euog o gynnal twyll trwy werthu’r amonia ToAZ a gynhyrchwyd am bris ymhell islaw cyfraddau’r farchnad i gwmni cysylltiedig y gwnaeth deg ei werthu arno ar gyfradd uwch ar y farchnad gan ganiatáu i’r Makhlais bocedi’r gwahaniaeth. ar draul cyfranddalwyr ToAZ.

Ar ôl ffoi o Rwsia cyn y gallent gael eu carcharu, credir bellach bod y Makhlais yn defnyddio pedwar cwmni cregyn yn y Caribî i ddal eu cyfran fwyafrifol yn ToAZ. Erbyn hyn, mae'r pedwar cwmni hyn wedi defnyddio bodolaeth cwmni blwch post Gwyddelig arall i ffeilio hawliad $ 2bn am iawndal yn erbyn Mazepin yn llysoedd Iwerddon, yr honnir heb orfod ymhyfrydu pwy yw eu cyfranddalwyr, pwy sy'n rheoli'r cwmnïau na sut y daethant i fod yn ei feddiant o gyfranddaliadau mewn cwmni amonia yn Rwseg.

Er y gall hyn ymddangos fel popeth mewn diwrnod o waith ar gyfer eich anghydfod cyfreithiol safonol rhwng oligarchiaid Rwsiaidd a phrin yn fater o bryderon i'r cyhoedd, mae'n tynnu sylw at y cynnydd pryderus mewn cwmnïau ffug yn cael eu defnyddio fel ffryntiau mewn achosion cyfreithiol. Yn gyffredinol, mae'n ymddangos yn destun gwawd o'r syniad o gyfiawnder agored i gwmnïau cregyn Caribïaidd gael mynediad i lysoedd cyfraith gwlad ag enw da i gael clywed eu hachosion, defnyddio sicanery gweithdrefnol i arafu achos ac atal gorfodaeth mewn man arall i gyd wrth allu cuddio eu perchnogion a rheoli meddyliau gan y cyhoedd a'r llysoedd. Er bod enghreifftiau cyfredol yn ymwneud ag unigolion cyfoethog iawn yr honnir eu bod yn defnyddio'r tactegau hyn yn erbyn gwerin gyfoethog eraill, nid oes egwyddor na chynsail a fyddai'n atal buddiannau diegwyddor rhag defnyddio cwmnïau cregyn i guddio eu hymglymiad wrth iddynt lansio achos yn erbyn dinasyddion cyffredin, cyrff anllywodraethol neu newyddiadurwyr.

Dywedodd arbenigwr ariannol ym Mrwsel: “Er mwyn i systemau cyfiawnder y Gorllewin dalu mwy na dim ond gwefus-wasanaeth i egwyddor cyfiawnder agored rhaid cymhwyso safonau tryloywder sylfaenol i’r blaid sy’n ceisio cael mynediad i’r llys. Fel cam cyntaf hir-ddisgwyliedig, cwmnïau tramor a ddelir yn breifat ddylai fod y targed cyntaf o safonau newydd o ran tryloywder ymgyfreitha. Mae barn glir ar feddyliau rheoli a buddiolwyr masnachol ymgyfreithwyr er budd y cyhoedd ac, yn bwysicach fyth, er budd cyfiawnder. ”

Parhau Darllen

EU

Dylai aelod-wladwriaethau'r UE gael eu dal yn atebol pan fyddant yn torri addewidion mewn achosion estraddodi

cyhoeddwyd

on

Yn fy adroddiad newydd, 'Ddim yn werth y papur maen nhw wedi'i ysgrifennu arno: Annibynadwyedd sicrwydd mewn achosion estraddodi', a gyhoeddwyd yr wythnos diwethaf gan grŵp ymgyrchu Broses briodol, Esboniaf na ellir ac na ddylid ymddiried bob amser mewn addewidion a roddir gan awdurdodau sy'n gofyn mewn achosion Gwarant Arestio Ewropeaidd, yn ysgrifennu Emily Barley.

In Ebrill 2016 er mwyn atal estraddodi, penderfynodd Llys Cyfiawnder Ewrop fod angen i dystiolaeth o'r tebygolrwydd y byddai hawliau dynol y sawl a gyhuddir yn cael eu torri fod yn benodol ac yn sylweddol - sy'n golygu bod estraddodi i wledydd â phroblemau systemig difrifol sy'n arwain at nifer fawr o bobl gallai troseddau hawliau barhau lle rhoddwyd 'sicrwydd' i warantu y byddai'r person dan sylw yn cael ei drin yn iawn.

Ers hynny mae'r defnydd o sicrwydd mewn achosion AAC wedi cynyddu, gydag addewidion yn cael eu rhoi ynghylch pethau fel cyflyrau carchar, treialon teg, gofal meddygol, a phryderon eraill sy'n berthnasol yn yr achosion unigol.

Fodd bynnag, nid yw'r system hon yn addas at y diben. Mae'r addewidion a wneir gan awdurdodau sy'n gofyn yn aml yn cael eu torri, ac nid yw maint llawn y broblem yn hysbys oherwydd nad oes gan y DU system fonitro ar waith - er gwaethaf pwyllgor Tŷ'r Arglwyddi galw am fonitro yn ôl yn 2015.

Arbenigwyr gan gynnwys cyfreithiwr estraddodi Ben Keith wedi tynnu sylw at y diffyg sylfaenol yn y system sicrwydd: pa bynnag addewidion y gall awdurdodau sy'n gofyn amdanynt eu gwneud, ni allant newid y sefyllfa gorfforol mewn carchardai sy'n arwain at gam-drin hawliau dynol.

Ac nid yw bob amser yn fater o amgylchiadau sy'n drech na bwriadau da - mae rhai aelod-wladwriaethau'r UE wedi dweud celwyddau llwyr hefyd. Cyfaddefodd gweinidog cyfiawnder Rwmania yn 2016 ei bod wedi yn dweud celwydd am raglen adeiladu carchardai gwerth € 1 biliwne a fyddai wedi gwella cyflwr enbyd carchardai’r wlad yn sylweddol. "Nid oes gennym yr arian yn y gyllideb," cyfaddefodd yn y pen draw. Mae gorlenwi erchyll, cyflyrau budr budr, llygod mawr a byg, mynediad gwael neu ddim mynediad at gyfleusterau hylendid, a diffyg gofal meddygol yn parhau i fod y sefyllfa safonol yng ngharchardai Rwmania.

Mae Rwmania, wrth gwrs, wedi dod yn enwog yn y DU am ei hymlid llygredig i un o drigolion Llundain Alexander Adamescu o dan AAC â chymhelliant gwleidyddol. Mae Adamescu bron wedi disbyddu’r broses apelio gyfyngedig a ganiateir o fewn system AAC, ac mae bellach yn gobeithio y bydd Ysgrifennydd Cartref Prydain, Priti Patel, yn ymyrryd yn yr achos.

Yn y cyd-destun hwn, beth sydd i'w wneud ynglŷn â'r system sicrwydd sydd wedi torri? Mae fy nghasgliad yn syml: rhaid i awdurdodau sy'n gofyn am gael eu dal yn atebol pan fyddant yn torri eu haddewidion. Lle na chydymffurfiwyd â sicrwydd blaenorol, dylid atal estraddodi. Lle mae problemau systemig sylweddol yn achosi torri hawliau dynol, dylid atal estraddodi. Dyma'r unig ffordd y gall aelod-wladwriaethau'r UE sicrhau eu bod yn osgoi dod yn rhan o droseddau ac yn cyflawni eu rhwymedigaethau hawliau dynol moesol a chyfreithiol.

Er mwyn hwyluso'r math hwn o atebolrwydd, dylid sefydlu system fonitro. Ac, yn olaf, dylai'r DU ddefnyddio'r cyfle i Brexit ailfeddwl estraddodi a symud i system fwy gofalus sy'n cynnig mwy o amddiffyniadau dros hawliau dynol.

Parhau Darllen

Ansawdd aer

Prif lys yr UE yn cefnogi hawl dinasyddion Brwsel i #CleanAir

cyhoeddwyd

on

Mae prif lys Ewrop wedi cefnogi dinasyddion Brwsel a ClientEarth yn eu brwydr dros aer glân ym mhrifddinas Gwlad Belg gyda dyfarniad ar 26 Mehefin.

Roedd Llys Cyfiawnder yr Undeb Ewropeaidd (CJEU) a ofynnwyd gan farnwr ym Mrwsel i edrych ar ddwy agwedd ar achos ClientEarth, y mae wedi'u cymryd gyda phump o drigolion y ddinas i herio methiant llywodraeth Brwsel i fynd i'r afael â llygredd aer anghyfreithlon.

Dyfarnodd fod gan ddinasyddion yr hawl i fynd i'r llys i herio sut mae awdurdodau'n monitro llygredd a bod rhaid asesu cydymffurfiaeth â therfynau llygredd aer mewn gorsafoedd monitro lle mae amlygiad pobl i lygredd y mwyaf, nid gyda chyfartaledd ar draws ardal.

hysbyseb

Mae'r dyfarniad yn gosod cynsail pwysig i bobl ar draws yr UE gan fod y gyfraith bellach yn gwbl glir y gall dinasyddion herio sut mae llygredd aer yn cael ei fesur os ydynt yn credu bod problem gydag ef.

Mae hefyd yn golygu na all awdurdodau Brwsel guddio ansawdd aer gwael mewn rhai ardaloedd trwy ddefnyddio cyfartaledd ar draws y ddinas. Yn ôl dyfarniad dros dro o lys Brwsel, mae hyn yn golygu bod yn rhaid i awdurdodau Brwsel ddechrau gweithio ar unwaith ar gynllun newydd i lanhau awyr y ddinas.

Dywedodd cyfreithiwr ClientEarth, Ugo Taddei: “Rydym yn hapus iawn gyda phenderfyniad y llys. Mae gan ddinasyddion Brwsel yr hawl i aer glân a gallant anadlu ychydig yn haws gan wybod bod llys gorau Ewrop wedi cadarnhau hynny'n iawn heddiw.

hysbyseb
“Rhaid i awdurdodau Brwsel weithredu nawr a mabwysiadu cynllun ansawdd aer sy'n bodloni safonau cyfreithiol ac yn monitro ansawdd yr aer mewn ffordd sy'n rhoi darlun cywir o lefelau llygredd aer yn y ddinas.”

Gwnaeth y llys yn glir iawn yn ei farn bod rheolau ansawdd aer yr UE yno i ddiogelu'r amgylchedd ac iechyd y cyhoedd.

Dywedodd un o'r hawlwyr yn yr achos, Lies Craeynest: “Rydym yn falch iawn bod y Llys Cyfiawnder wedi cadarnhau heddiw yr hyn yr ydym wedi ei adnabod ers amser maith: mae gennym hawl i fynd â'n llywodraeth i'r llys i sicrhau eu bod yn monitro ansawdd aer yn gywir ac yn darparu ni gyda gwybodaeth gywir.

“Rhaid i lywodraeth Brwsel weithredu nawr i amddiffyn y bobl sy'n byw ac yn gweithio yn ei dinas rhag anadlu aer niweidiol.”

Ychwanegodd Karin DeSchepper, hawlydd arall: “Mae'r dyfarniad heddiw yn anfon neges glir nid yn unig at lywodraeth newydd Brwsel, ond at yr holl awdurdodau yng Ngwlad Belg, os nad ydynt yn rhoi blaenoriaeth i aer glân, yna byddant yn wynebu'r canlyniadau cyfreithiol .

“Mae'r gweithredoedd yn hysbys ac yn ddichonadwy, felly ni all fod mwy o esgusodion. Bellach mae angen i ni weld camau pendant fel y gallwn i gyd anadlu'r aer glân yr ydym yn ei haeddu. ”

Daeth dinasyddion ClientEarth a Brwsel ag achos yn erbyn llywodraeth ranbarthol Brwsel yn 2016 am fethu â delio â lefelau anghyfreithlon a niweidiol o lygredd aer yn y ddinas.

Canfu'r barnwr fod cynlluniau cyfredol yr awdurdod i'w lanhau yn annigonol, ond gofynnodd am arweiniad pellach gan Lys Cyfiawnder yr Undeb Ewropeaidd (CJEU) cyn gwneud penderfyniad terfynol.

Bydd yr achos yn awr yn dychwelyd i'r Llys Cyntaf ym Mrwsel ar gyfer dyfarniad terfynol.

Ar ddiwedd y llynedd, anfonodd y Comisiwn a llythyr o rybudd ffurfiol i Wlad Belg am ei methiant parhaus i fynd i'r afael â lefelau anghyfreithlon o lygredd aer a monitro ansawdd aer yn briodol. Roedd gan Wlad Belg ddau fis i gydymffurfio neu byddai'r COM yn anfon llythyr ychwanegol o rybudd ffurfiol. Felly, Gweinidog Ynni ac Amgylchedd Brwsel, Céline Fremault, cyhoeddodd y byddai'r llywodraeth yn gosod gorsaf fonitro ychwanegol bob blwyddyn tan 2026. Byddai unrhyw orsafoedd sydd wedi dyddio yn cael eu huwchraddio neu eu newid. Fodd bynnag, ni chafwyd unrhyw wybodaeth ddilynol ar ble y bydd y gorsafoedd monitro newydd.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd