Cysylltu â ni

gwlad pwyl

'The Informal Case' y dyn busnes o Wcrain Yevgeny Dzyuba

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Ar 18 Mawrth 2020, cafodd Yevgeny Dzyuba, dyn busnes yr oedd cangen Wcreineg Interpol ei eisiau, ei gadw ym maes awyr Warsaw. Ar hyn o bryd mae'n cael ei arestio yng Ngwlad Pwyl. Mae ein gwlad yng nghanol Canolbarth Ewrop, a dyna pam mae pwysigrwydd arbennig y gwaith a gyflawnir gan Swyddfa Ganolog Genedlaethol INTERPOL (NCB) yng Ngwlad Pwyl. Mae'r NCB yn sylfaen ar gyfer sicrhau diogelwch cenedlaethol a rhanbarthol. Mae'n blatfform cenedlaethol pwysicaf sy'n cysylltu heddlu Gwlad Pwyl ag asiantaethau gorfodaeth cyfraith rhyngwladol ac yn ei gwneud hi'n bosibl sicrhau cyfnewid gwybodaeth am gofnodion troseddol a chynnal ymchwiliadau rhyngwladol i'r heddlu..

Yevgeny Dzyuba

Nid yw’n gyfrinach fod ein cymdogion - sy’n aelodau o’r system Interpol, hefyd - wedi bod yn gofyn am estraddodi eu dinasyddion (yr amheuir eu bod yn cyflawni troseddau) yn fwy ac yn amlach dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf. Wrth wneud hynny, fodd bynnag, ymddengys eu bod weithiau'n anghofio bod deddfau rhyngwladol - yn enwedig y rhai sy'n llywodraethu gwaith ar y cyd y Sefydliad Heddlu Troseddol Rhyngwladol, a elwir yn gyffredin yn Interpol, a'r asiantaethau gorfodaeth cyfraith sy'n is-gwmnïau iddo - yr un peth i bawb. .

Mae Interpol yn cynnal chwiliadau am bobl yr amheuir eu bod yn cyflawni troseddau rhyngwladol: mae hyn hefyd yn cynnwys gweithgareddau chwilio gweithredol a gynhelir y tu allan i diriogaeth y wladwriaeth lle cyflawnwyd y drosedd. Os bydd llawdriniaeth yn llwyddiannus, caiff y troseddwr ei gadw a'i roi yn y ddalfa; mae'r trafodaethau ar estraddodi'r troseddwr i gyflwr ei ddinasyddiaeth neu i'r wladwriaeth lle cyflawnwyd y drosedd yn cael ei gynnal trwy sianeli diplomyddol a sianelau tebyg. Yn gyntaf oll, byddai llys y wlad lle mae dinesydd tramor yn cael ei gadw ar amheuaeth o gyflawni trosedd yn ymchwilio’n ofalus i’r rheswm dros eu rhoi ar y rhestr yr oedd eu heisiau, yn gofyn am yr holl ddogfennau angenrheidiol, ac yn gwneud ei dyfarniad dim ond ar ôl hyn mae'r weithdrefn drosodd.

hysbyseb

Yn anffodus, dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, mae'r wasg ryngwladol wedi ymyrryd fwyfwy ag estraddodi dinasyddion gwledydd eraill o Wlad Pwyl - byddai'r cyfryngau wrthi'n cyhuddo asiantaethau cyfiawnder troseddol Gwlad Pwyl o ragfarn honedig neu amharodrwydd i estraddodi troseddwr. Gadewch inni nodi nad yw'r ffaith bod Interpol eisiau rhywun yn golygu y byddant yn cael eu dedfrydu; nid yw person sydd dan amheuaeth yn droseddol. Mae deddfwriaeth Ewropeaidd yn gyn-draddodiadol, yn wrthrychol ac yn dryloyw - mae'r llys ar ben y Gyfraith, a'r partïon eraill (yn mwynhau'r un hawliau yn llwyr) yw'r erlyniad a'r amddiffyniad. Byddai'r partïon yn y broses yn cyflwyno eu tystiolaeth ysgrifenedig i'r llys ymlaen llaw, fel bod y barnwr yn cael cyfle i astudio barn y cyfranogwyr a gofyn cwestiynau eglurhaol yn sesiwn y llys yn unig. Mae hyn yn eithrio unrhyw fath o agwedd ffurfiol neu ragfarnllyd y mae papurau newydd tramor weithiau'n ceisio cyhuddo system farnwriaeth Gwlad Pwyl. Cadarnheir hyn gan y ffaith bod nifer o sefydliadau hawliau dynol rhyngwladol yn ei werthfawrogi'n fawr nad yw Gweinyddiaeth Gyfiawnder Gwlad Pwyl, hyd yn oed yn achos penderfyniad estraddodi, yn anwybyddu'r diffynnydd. Mae'r Weinyddiaeth bob amser yn gofyn i'w chydweithwyr tramor am wybodaeth am wladwriaeth yr unigolyn estraddodedig, yn barod i'w amddiffyn rhag unrhyw gamau anghyfreithlon y gallent eu dioddef pan fyddant yn y ddalfa ac a allai fod yn gysylltiedig ag erledigaeth wleidyddol a math arall.

Mae stori Mr Dzyuba yn wahanol i lawer o achosion eraill o dramorwyr a gafodd eu cadw'n gyfreithlon a'u trosglwyddo i asiantaethau cyfiawnder troseddol yn eu gwledydd. Er enghraifft, fe ddaeth yn ddinesydd yr Wcrain yn cael ei gadw ym mis Mehefin eleni yn ninas Kostrzyn nad Odrą yn Lubusz Voivodeship, wedi bod yn cuddio o dan naw cyfenw gwahanol (gan ei fod ar y rhestr eisiau o 190 o wledydd fel deiliad "cerdyn coch" Interpol - ar amheuaeth o gyflawni llofruddiaeth a dwyn eiddo yn yr Wcrain). Ni chuddiodd na newidiodd Dzyuba ei enw o gwbl; ar ben hynny, o fewn y chwe mis cyn iddo gael ei arestio, ymwelodd yn rhydd â gwahanol wledydd gyda'r pwrpas o drin afiechydon cronig - a chyflwynodd ei basbort ei hun wrth deithio. Wedi'i ddiagnosio â llosgiadau lluosog (60-80% o'r wyneb) o freichiau, coesau a torso (ac yna nifer o gymhlethdodau meddygol), bron bob amser yng nghwmni ei ddau blentyn bach a mam oedrannus (sy'n ddibynnol arno) y mae ef roedd yn rhaid iddo fod wedi symud o ddinas Donetsk, go brin bod Mr Dzyuba yn edrych fel troseddwr proffesiynol wrth guddio. Fel a ganlyn o'r dogfennau a ddarparwyd gan ei gyfreithwyr, trwy gyflawni'r gweithredoedd uchod, arferodd ei hawl gyfansoddiadol i ryddid i symud. Cofnodwyd yr holl newidiadau i le ei gofrestriad a'i breswylfa yn briodol yn unol â'r weithdrefn sefydledig. Yn ôl cyfraith yr Wcráin, ni all aros dramor ynddo’i hun nodi’r ffaith ei fod yn osgoi’r ymchwiliad ac yn cuddio rhag yr asiantaethau ymchwilio cyn-achos. Cadarnhaodd y dogfennau a ddarparwyd gan y cyfreithwyr hefyd nad oedd Dzyuba wedi cael gwybod yn iawn amdano yn dod o dan amheuaeth ac yn cael ei gynnwys ar y rhestr yr oedd ei eisiau (profwyd y ffaith hon). Ar yr un pryd, mae ffaith wedi'i dogfennu'n dda bod achos troseddol hirhoedlog a gynhaliodd yr ymchwiliad y tu hwnt i'r dyddiadau cau gweithdrefnol. Mae'r dogfennau a gyflwynwyd i lys Gwlad Pwyl gan gynrychiolwyr Dzyuba yn nodi, yn unol â Pharagraff 10 Rhan 1 Erthygl 284 o God Gweithdrefn Droseddol yr Wcráin, bod yn rhaid i ymchwilydd, ymholwr ac erlynydd ddod ag achos troseddol i ben yn swyddogol unwaith y cyfnod cyn-achos mae ymchwiliad a ddiffinnir gan Erthygl 219 o God Gweithdrefn Droseddol yr Wcráin wedi dod i ben - a daeth y cyfnod hwn i ben ym mis Tachwedd 2017. Serch hynny, bum mlynedd yn ddiweddarach (sydd ymhell y tu hwnt i derfynau amser uchaf yr ymchwiliad cyn-dreial), mae Adroddiad ar Amheuaeth o Gyflawni Trosedd Droseddol o dan Ran 5 Lluniwyd Erthygl 191 o God Troseddol yr Wcráin mewn perthynas â Yevgeny Dzyuba. Felly, lluniwyd yr Adroddiad penodedig ar Amheuaeth o Gyflawni Troseddau Troseddol ganddo o dan achos troseddol nad oedd yn bodoli. At hynny, nid yw'r Achos Troseddol gyda'r nifer a nodir yn yr Adroddiad erioed wedi bodoli ac nid yw'n bodoli. Ar ben hynny, nid yw cynrychiolwyr yr Wcráin ar frys i ddarparu dogfennau ar achos Yevgeny Dzyuba - maen nhw'n egluro'r oedi oherwydd y llwyth gwaith trwm ac mae angen iddyn nhw berfformio gwaith bob dydd.

Yn erbyn cefndir popeth sy'n gysylltiedig â throsedd rhyngwladol a'i gynrychiolwyr sy'n cyrraedd Gwlad Pwyl, mae'r ffeithiau a restrir uchod yn edrych, i'w rhoi yn ysgafn, fel rheswm rhyfedd dros estraddodi. Dywedodd ysgrifennwr o Wlad Pwyl, Stefan Garczynski: "Ffeithiau yw'r tywod sy'n malu yng ngerau theori." Wrth gwrs, o safbwynt y weithdrefn ffurfiol, mae'r holl gamau y darperir ar eu cyfer gan gyfraith ryngwladol ac Interpol mewn perthynas â'r dinesydd Wcreineg Dzyuba yn nhiriogaeth Gwlad Pwyl wedi'u cyflawni yn unol â hynny. Fodd bynnag, ni ddylai unrhyw un syrthio i gerau peiriant ffurfiol omni-falu - ac nid oes ots ym mha wlad y maent ar y foment honno. Ar ben hynny, pan fydd symudiad y peiriant hwn yn cael ei rwystro gan y "tywod o ffeithiau diamheuol"; ar wahân, dylid ychwanegu, gan wybod am salwch Yevgeny Dzyuba, bod ei deulu a'i gydweithwyr wedi sicrhau'r swm mechnïaeth gofynnol a fyddai'n rhoi cyfle iddo aros dan arestiad tŷ yn Warsaw, wrth ymyl ei deulu, ac nid yn y carchar.

hysbyseb

Mae unigrywiaeth Interpol yn gorwedd yn yr egwyddor o beidio ag ymyrryd mewn materion gwleidyddol, milwrol, crefyddol a hiliol a nodir yn ei siarter. Trwy gadw at y rhwymedigaethau hyn yn llym, mae'r sefydliad yn cynnal statws cymuned heddlu ryngwladol broffesiynol yn unig. Mae hyn yn caniatáu i asiantaethau gorfodaeth cyfraith yr holl aelod-wledydd ryngweithio hyd yn oed yn absenoldeb cysylltiadau diplomyddol rhyngddynt. Ar yr un pryd, prif "arf" Interpol yw ei adnoddau gwybodaeth. Mae'r system delathrebu a ddefnyddir yn Interpol yn caniatáu i swyddogion gorfodaeth cyfraith aelod-wledydd y sefydliad gyfnewid gwybodaeth weithredol a derbyn y data sydd ei angen gan eu cydweithwyr tramor o fewn yr amser byrraf posibl. Mae hyn i gyd yn cyfrannu at y ffaith y gellir ystyried pob achos yn wrthrychol ac nid yn ffurfiol, ac, os oes angen, ei gymryd dan reolaeth yr Ysgrifenyddiaeth Gyffredinol Interpol a'i Ysgrifennydd Cyffredinol Jürgen Stock.

gwlad pwyl

Mae Tribiwnlys Cyfansoddiadol anghyfansoddiadol Gwlad Pwyl yn defnyddio cyfraith yr UE

cyhoeddwyd

on

Mae Tribiwnlys Cyfansoddiadol a gyfansoddwyd yn anghyfansoddiadol yng Ngwlad Pwyl wedi dyfarnu (8 Hydref) bod Llys Cyfiawnder yr UE wedi gweithredu y tu hwnt i'w derfynau a bod gan gyfansoddiad Gwlad Pwyl uchafiaeth dros gyfraith yr UE ar faterion sy'n gysylltiedig â chyfansoddiad ei barnwriaeth. 

Disgrifiwyd y dyfarniad fel Polexit gan rai, ond ymddengys bod Gwlad Pwyl eisiau aros yn yr UE, wrth anwybyddu ei threfn gyfreithiol. 

Roedd y Comisiwn Ewropeaidd yn ymateb yn gyflym, gan gyhoeddi datganiad yn ailddatgan uchafiaeth cyfraith yr UE fel egwyddor sylfaenol gorchymyn cyfreithiol yr Undeb ac yn atgoffa llywodraeth Gwlad Pwyl fod dyfarniadau Llys Cyfiawnder Ewrop yn rhwymo awdurdodau pob aelod-wladwriaeth, gan gynnwys llysoedd cenedlaethol. . ” Mae uchafiaeth cyfraith yr UE yn rhan sydd wedi'i hen sefydlu o orchymyn cyfreithiol yr UE ymhell cyn i Wlad Pwyl ddewis dod yn aelod o'r UE. 

hysbyseb

Dywedodd y Comisiwn y bydd yn dadansoddi dyfarniad Tribiwnlys Cyfansoddiadol Gwlad Pwyl yn fanwl ac yn penderfynu ar y camau nesaf i'w cymryd: “Ni fydd y Comisiwn yn oedi cyn defnyddio'i bwerau o dan y Cytuniadau i ddiogelu cymhwysiad unffurf ac uniondeb yr Undeb. deddf.

“Mae'r Undeb Ewropeaidd yn gymuned o werthoedd ac o gyfraith, y mae'n rhaid ei chynnal ym mhob aelod-wladwriaeth. Rhaid amddiffyn hawliau Ewropeaid o dan y Cytuniadau, ni waeth ble maen nhw'n byw yn yr Undeb Ewropeaidd.

“Mae gan y Comisiwn Ewropeaidd y dasg o ddiogelu gweithrediad priodol gorchymyn cyfreithiol yr Undeb a bydd yn parhau i sicrhau hynny.”

hysbyseb

Arweiniodd y Gyfraith a Chyfiawnder (Prawo i Sprawiedliwość) lywodraeth Gwlad Pwyl, cyflwynodd newidiadau i'r farnwriaeth pan ddaeth i rym. Mewn dyfarniad pwysig yn gynharach yn y flwyddyn, dyfarnodd Llys Hawliau Dynol Ewrop yn Strasbwrg nad oedd cyfansoddiad y Tribiwnlys Cyfansoddiadol yn cwrdd â'r amodau angenrheidiol i gael eu disgrifio fel 'llys a sefydlwyd yn ôl y gyfraith'. Canfu na allai felly amddiffyn yr hawl i dreial teg. 

Mae llys cyfiawnder yr UE hefyd wedi gorfod delio â nifer cynyddol o anghydfodau sy’n ymwneud â rheolaeth y gyfraith yng Ngwlad Pwyl. Mae llysoedd yr Iseldiroedd ac Iwerddon, er enghraifft, wedi gofyn am arweiniad gan brif lys yr UE ynghylch a allant gyhoeddi gwarant arestio Ewropeaidd yn ildio gwladolyn o Wlad Pwyl i Wlad Pwyl o ystyried bod yr ECJ wedi canfod bod y Cyngor Barnwriaeth Cenedlaethol (KRS, sy'n dewis barnwyr ) nad oedd bellach yn gorff diduedd yn annibynnol ar y llywodraeth. Un enghraifft yn unig yw hon, ond os na all cwmnïau ac unigolion, Pwyleg neu fel arall, ymddiried yn annibyniaeth llysoedd Gwlad Pwyl yna mae hon yn argyfwng sy'n mynd ymhell y tu hwnt i ffiniau Gwlad Pwyl.

Mewn datganiad dywedodd Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Ursula von der Leyen: "Mae ein Cytuniadau yn glir iawn. Mae pob dyfarniad gan Lys Cyfiawnder Ewrop yn rhwymo awdurdodau pob aelod-wladwriaeth, gan gynnwys llysoedd cenedlaethol. Mae gan gyfraith yr UE uchafiaeth dros gyfraith genedlaethol, gan gynnwys cyfansoddiadol darpariaethau. Dyma'r hyn y mae holl Aelod-wladwriaethau'r UE wedi ymrwymo iddo fel aelodau o'r Undeb Ewropeaidd. Byddwn yn defnyddio'r holl bwerau sydd gennym o dan y Cytuniadau i sicrhau hyn. "

Ymatebodd ASEau hefyd yn ddig i'r dyfarniad ac maent yn annog y Comisiwn i actifadu mecanwaith amodoldeb rheolaeth y gyfraith. Dywedodd Cadeirydd y pwyllgor Rheoli Cyllidebol Monika Hohlmeier (EPP, DE): "Gyda'r dyfarniad hwn, yn anffodus mae Gwlad Pwyl yn ffarwelio â'n gorchymyn cyfreithiol Ewropeaidd. Os na dderbynnir gweithredoedd cyfreithiol Ewropeaidd mwyach, mae'n amheus a all Gwlad Pwyl elwa o hyd y symiau enfawr o arian yr UE y mae'n ei dderbyn ar hyn o bryd. Gwlad Pwyl yw prif dderbynnydd cronfeydd cydlyniant yr UE a'r pedwerydd derbynnydd mwyaf o gyllid NextGenerationEU. Mae Gwlad Pwyl wedi cyflwyno ei hachos ei hun dros sbarduno mecanwaith amodoldeb rheolaeth y gyfraith. Tybed ai dyma yw o ganlyniad roedd awdurdodau Gwlad Pwyl yn barod i fentro. "

"Mae difrifoldeb y sefyllfa yn gofyn am weithredu cyflym gan sefydliadau'r UE ac mae bellach yn fwy brys nag erioed i actifadu'r Rheoliad Amodoldeb. Digon o ystumiau, amser i weithredu," meddai Adrián Vázquez Lázara (Renew, ES), Cadeirydd y Materion Cyfreithiol pwyllgor.

Ychwanegodd Cadeirydd y pwyllgor Rhyddid Sifil, Juan Fernando López Aguilar (S&D, ES), ei lais gan ddweud: “Mae’r penderfyniad hwn gan Dribiwnlys Cyfansoddiadol sy’n israddol i Lywodraeth PiS yn croesi ffin olaf aelodaeth yr UE ac yn torri egwyddorion sefydlu’r UE. Y Gyfraith. Rydym yn mynnu bod y Comisiwn yn gweithredu mecanwaith amodoldeb rheolaeth y gyfraith ar unwaith ac yn lansio achos torri gerbron y CJEU yn erbyn Gwlad Pwyl am dorri'r Cytuniadau a herio uchafiaeth cyfraith yr UE. ”

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

Gorchmynnodd Gwlad Pwyl dalu hanner miliwn o gosb ddyddiol i'r Comisiwn Ewropeaidd dros fwynglawdd Turów

cyhoeddwyd

on

Mae Llys Ewrop wedi gosod dirwy ddyddiol o € 500,000 ar Wlad Pwyl i'w thalu i'r Comisiwn Ewropeaidd am ei fethiant i barchu gorchymyn o 21 Mai i atal gweithgareddau echdynnu ym mhwll glo lignit agored Turów, yn ysgrifennu Catherine Feore.

Mae'r pwll wedi ei leoli yng Ngwlad Pwyl, ond mae'n agos at ffiniau Tsiec a'r Almaen. Rhoddwyd consesiwn iddo weithredu ym 1994. Ar 20 Mawrth 2020, rhoddodd gweinidog hinsawdd Gwlad Pwyl ganiatâd i estyn mwyngloddio lignit tan 2026. Cyfeiriodd y Weriniaeth Tsiec y mater at y Comisiwn Ewropeaidd ac ar 17 Rhagfyr 2020, cyhoeddodd y Comisiwn a barn resymol lle beirniadodd Wlad Pwyl am sawl achos o dorri cyfraith yr UE. Yn benodol, roedd y Comisiwn o'r farn, trwy fabwysiadu mesur sy'n caniatáu estyniad chwe blynedd heb gynnal asesiad o'r effaith amgylcheddol, fod Gwlad Pwyl wedi torri cyfraith yr UE. 

Gofynnodd y Weriniaeth Tsiec i'r llys wneud penderfyniad dros dro, hyd nes y byddai dyfarniad terfynol y Llys, a roddodd. Fodd bynnag, ers i awdurdodau Gwlad Pwyl fethu â chydymffurfio â’i rhwymedigaethau o dan y gorchymyn hwnnw, gwnaeth y Weriniaeth Tsiec, ar 7 Mehefin 2021, gais yn gofyn am orchymyn i Wlad Pwyl dalu taliad cosb dyddiol o € 5,000,000 i gyllideb yr UE am fethu â chyflawni ei rwymedigaethau. 

hysbyseb

Heddiw (20 Medi) gwrthododd y llys gais gan Wlad Pwyl i wyrdroi’r mesurau dros dro a gorchymyn i Wlad Pwyl dalu taliad cosb o € 500,000 y dydd i’r Comisiwn, un rhan o ddeg o’r hyn y gofynnodd y Weriniaeth Tsiec amdano. Dywedodd y Llys nad oeddent yn rhwym wrth y swm a gynigiwyd gan y Weriniaeth Tsiec ac roeddent o'r farn y byddai'r ffigur is yn ddigonol i annog Gwlad Pwyl “i roi diwedd ar ei methiant i gyflawni ei rhwymedigaethau o dan y gorchymyn dros dro”.

Honnodd Gwlad Pwyl y gallai rhoi’r gorau i weithgareddau mwyngloddio lignit ym mhwll glo Turów achosi ymyrraeth yn nosbarthiad dŵr gwresogi ac yfed yn nhiriogaethau Bogatynia (Gwlad Pwyl) a Zgorzelec (Gwlad Pwyl), sy’n bygwth iechyd trigolion y tiriogaethau hynny. Canfu'r llys nad oedd Gwlad Pwyl wedi profi'n ddigonol bod hyn yn cynrychioli risg wirioneddol.

O ystyried methiant Gwlad Pwyl i gydymffurfio â'r gorchymyn dros dro, canfu'r Llys nad oedd ganddi unrhyw ddewis ond gosod dirwy. Mae'r CJEU wedi tanlinellu ei bod yn anghyffredin iawn bod aelod-wladwriaeth yn dwyn achos am fethu â chyflawni rhwymedigaethau yn erbyn aelod-wladwriaeth arall, dyma'r nawfed achos o'r fath yn hanes y Llys.

hysbyseb

Parhau Darllen

addysg

Llofnododd GSOM SPbU a Phrifysgol Kozminski gytundeb ar eu rhaglen gradd ddwbl gyntaf

cyhoeddwyd

on

Mae Ysgol Reoli Graddedigion, Prifysgol St Petersburg (GSOM SPbU) a Phrifysgol Kozminski (KU) yn lansio eu rhaglen gradd ddwbl ar y cyd gyntaf mewn Cyllid Corfforaethol a Chyfrifyddu. Bydd y rhaglen gradd ddwbl newydd yn ymgorffori myfyrwyr cymwysedig rhaglen Meistr mewn Cyllid Corfforaethol (MCF) yn GSOM a myfyrwyr Meistr mewn Cyllid a Chyfrifyddu yn KU. Bydd y dewis o fyfyrwyr ar gyfer y rhaglen gradd ddwbl newydd yn cychwyn yn semester cwympo 2021, bydd yr astudiaethau'n cychwyn ym mlwyddyn academaidd 2022/2023.

Fel rhan o gytundeb newydd, bydd myfyrwyr yn treulio eu tri a phedwar semester mewn sefydliadau cynnal, a bydd ymgeiswyr, sy'n cwblhau holl ofynion rhaglen GSOM a KU yn llwyddiannus yn cael diplomâu gradd Meistr gan y ddau sefydliad.

"Mae'r dyfodol yn perthyn i bartneriaethau, cynghreiriau a chydweithrediadau: mae'n helpu i edrych ar nodau o wahanol onglau, ymateb yn gyflym i newidiadau a chreu cynhyrchion perthnasol y gofynnir amdanynt. Yn y flwyddyn academaidd newydd, ynghyd â Phrifysgol Kozminski, rydym yn lansio rhaglen gradd ddwbl. o fewn y rhaglen Meistr mewn Cyllid Corfforaethol: byddwn yn cyfnewid profiadau, yn cymharu ein nodau a'n canlyniadau, ac yn darparu gwybodaeth gynhwysfawr y gellir ei chymhwyso unrhyw le yn y byd i fyfyrwyr o'r ddwy ochr. Mae Prifysgol Kozminski a GSOM SPbU yn bartneriaid academaidd hirsefydlog. profwyd perthynas dros y blynyddoedd a dwsinau o fyfyrwyr cyfnewid. Rwy'n hyderus y bydd y lefel newydd o gydweithredu yn dod ag ysgolion busnes yn agosach at ei gilydd ac yn gwneud ein rhaglenni Meistr yn fwy diddorol ac yn canolbwyntio mwy ar ymarfer, "meddai Konstantin Krotov, cyfarwyddwr gweithredol GSOM SPbU.

hysbyseb

Er 2013, mae myfyrwyr Baglor a Meistr GSOM SPbU wedi bod yn cymryd rhan mewn rhaglenni cyfnewid, a chyfadran a staff yr Ysgol Fusnes - mewn rhaglenni cyfnewid academaidd gyda Phrifysgol Kozminski.

"Yn ddiweddar, coronwyd cydweithrediad agos â'r brifysgol hynaf yn Rwsia - Prifysgol Saint Petersburg a GSOM SPbU gyda gradd ddwbl ar y rhaglen Meistr mewn Cyllid a Chyfrifyddu. Mae'n gam naturiol i ddwysau cyfleoedd cyfnewid ein myfyrwyr gorau trwy eu rhoi iddynt mynediad i un o'r marchnadoedd mwyaf. Felly, mae KU yn parhau i gryfhau ei safle fel pont fyd-eang ar gyfer cyfleoedd busnes a dealltwriaeth ryngddiwylliannol, "meddai Franjo Mlinaric, Ph.D., arweinydd y Rhaglen Meistr mewn Cyllid a Chyfrifyddu yn KU.

Gan ddechrau o 2022, bydd pedwar myfyriwr MCF yn gallu dilyn eu hastudiaethau o fewn y rhaglen Meistr mewn Cyllid a Chyfrifyddu yn un o ysgolion busnes blaenllaw Gwlad Pwyl. Mae gan Brifysgol Kozminski achrediad coron driphlyg yn ogystal ag achrediadau ACCA a CFA. Mae rhaglen Cyllid a Chyfrifyddu Prifysgol Kozminski yn safle 21ain safle yn y Times Ariannol (FT) ymhlith y 55 rhaglen Meistr orau yn y byd ym maes cyllid corfforaethol.

hysbyseb

Mae'r rhaglen Meistr mewn Cyllid Corfforaethol yn GSOM SPbU hefyd wedi'i hachredu gan ACCA. Mae GSOM SPbU wedi cael ei restru ymhlith rhaglenni ac ysgolion busnes mwyaf blaenllaw'r byd ers blynyddoedd yn olynol yn ôl y papur newydd busnes rhyngwladol Financial Times. Yn 2020, roedd GSOM SPbU yn safle 41 yn safle Meistr y Financial Times yn Rheolaeth, ac yn 51fed yn y Times Ariannol Safle Ysgol Fusnes Ewropeaidd. Aeth rhaglen MBA Gweithredol GSOM SPbU i mewn i 100 rhaglen orau'r byd am y tro cyntaf a chymryd 93ain safle yn Safle MBA Gweithredol y Financial Times 2020.

GSOM SPbU yn Ysgol Fusnes flaenllaw yn Rwseg. Fe’i sefydlwyd ym 1993 ym Mhrifysgol St Petersburg, sy’n un o’r prifysgolion clasurol hynaf, a’r ganolfan wyddoniaeth, addysg a diwylliant fwyaf yn Rwsia. Heddiw GSOM SPbU yw'r unig Ysgol Fusnes yn Rwseg sydd wedi'i chynnwys yn y 100 Ysgol Ewropeaidd orau yn safle Financial Times ac mae ganddi ddau achrediad rhyngwladol o fri: AMBA ac EQUIS. Mae Bwrdd Cynghori GSOM yn cynnwys arweinwyr o fusnes, y llywodraeth a'r gymuned academaidd ryngwladol.

Prifysgol Kozminski ei sefydlu ym 1993. Mae'n un o'r sefydliadau addysg uwch nad yw'n gyhoeddus hynaf yng Ngwlad Pwyl. Mae'r myfyrwyr israddedig, graddedig a doethuriaeth a chyfranogwyr rhaglenni ôl-raddedig ac MBA sy'n astudio yn KU yn boblogaeth o 9,000. Ar hyn o bryd mae poblogaeth graddedigion KU dros 60,000. Mae Prifysgol Kozminski yn sefydliad addysg uwch sy'n canolbwyntio ar fusnes sy'n cynnig ystod eang o raglenni addysg, sy'n dal hawliau academaidd llawn, ac a ystyrir fel yr ysgol fusnes orau yng Nghanolbarth a Dwyrain Ewrop yn ôl y Times Ariannol safle. Yn 2021 roedd Prifysgol Kozminski yn 21ain yn y Safle Meistr Byd-eang mewn Cyllid a gyhoeddwyd gan Times Ariannol. Hi yw'r unig brifysgol sydd wedi'i rhestru o Wlad Pwyl a Chanolbarth a Dwyrain Ewrop.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd