Cysylltu â ni

gwlad pwyl

Mae arweinwyr Ewropeaidd yn disgrifio annibyniaeth y farnwriaeth fel 'cwbl sylfaenol'

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Er na ymddangosodd rheolaeth y gyfraith yng Ngwlad Pwyl yng nghasgliadau’r Cyngor Ewropeaidd fe’i trafodwyd yn helaeth ddoe (21 Hydref), gyda bron pob arweinydd Ewropeaidd yn condemnio’r sefyllfa bresennol ac yn disgrifio annibyniaeth y farnwriaeth fel un “hollol sylfaenol”. 

Disgrifiwyd y trafodaethau fel rhai “tawel” gan Arlywydd y Cyngor Ewropeaidd, Charles Michel, a ddywedodd y dylai deialog wleidyddol barhau. Fodd bynnag, y rhan fwyaf o'r camau a ragwelir yw i'r Comisiwn barhau â'i gamau cyfreithiol a pharatoi ar gyfer defnydd posibl o'r mecanwaith rheolaeth cyfraith.  

“Mae rheolaeth y gyfraith wrth galon ein Hundeb,” meddai von der Leyen. “Mae gan bob un ohonom ran yn y mater hollbwysig hwn, oherwydd gwyddom fod rheolaeth y gyfraith yn sicrhau cyd-ymddiriedaeth. Mae'n rhoi sicrwydd cyfreithiol ledled yr Undeb Ewropeaidd ac mae'n rhoi cydraddoldeb rhwng aelod-wladwriaethau a phob dinesydd o'r Undeb Ewropeaidd. ”

Aeth Von der Leyen ymlaen i ddweud mai annibyniaeth farnwrol oedd piler sylfaenol rheolaeth y gyfraith.  

hysbyseb

Dywedodd ei bod yn disgwyl i Wlad Pwyl gydymffurfio â dyfarniad Llys Cyfiawnder Ewrop bod yn rhaid ailwampio'r drefn ddisgyblu ar gyfer barnwyr, a bod yn rhaid adfer barnwyr a ddiswyddwyd yn anghyfreithlon, fel arall, bydd Llys Cyfiawnder Ewrop yn cymryd camau pellach. 

Amlinellodd hefyd broses gyfochrog yn gysylltiedig â dyfarniad diweddar Tribiwnlys Cyfansoddiadol Gwlad Pwyl (a gyfansoddwyd yn anghyfansoddiadol) a heriodd uchafiaeth cyfraith yr UE. Mae'r Comisiwn yn dal i asesu'r dyfarniad hwn.  

Pan ofynnwyd iddo am ddefnyddio mecanwaith amodoldeb rheolaeth y gyfraith ar gyfer defnyddio Cronfeydd Ewropeaidd, dywedodd von der Leyen fod y Comisiwn yn dal i sefydlu ei ganllawiau ac yn aros am ganlyniad yr her ar y cyd rhwng Hwngari a Gwlad Pwyl i'r rheoliad newydd.

hysbyseb

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen
hysbyseb

gwlad pwyl

Fe wfftiodd llys Wcrain amheuon trosedd yn erbyn y dyn busnes Wcrain Yevgeny Dzyuba, ond mae’n parhau yn y ddalfa yng Ngwlad Pwyl

cyhoeddwyd

on

Ym mis Medi 2021, ysgrifennodd Gohebydd yr UE am arestio'r dyn busnes Yevgeny Dzyuba, yr oedd cangen Wcrain Interpol ei eisiau. Heddiw, er gwaethaf dyfarniadau diweddar o lysoedd Wcrain, a wrthdroodd amheuon yn ei erbyn mewn dau achos, mae Dzyuba yn parhau i gael ei arestio yng Ngwlad Pwyl. Cyn iddo gael ei arestio ar y 18fed o Fawrth 2020 ym maes awyr Warsaw, derbyniodd Gwlad Pwyl gan Swyddfa Erlynydd Cyffredinol yr Wcráin gais i estraddodi Mr Dzyuba mewn cysylltiad â honiadau ei fod yn ymwneud â chyflawni trosedd.

Fodd bynnag, trodd y dogfennau a gyflwynwyd i lys Gwlad Pwyl nid yn unig yn groes i'w gilydd, ond yn gadarnhad uniongyrchol bod yr amheuon wedi'u codi heb seiliau dyladwy. Yn ôl dogfennau swyddogol, cynhaliwyd yr achos troseddol yn erbyn Mr Dzyuba gan ochr yr Wcrain y tu allan i'r dyddiadau cau gweithdrefnol.

Mae'r dogfennau a gyflwynwyd ar ddechrau'r flwyddyn hon gan ochr yr Wcrain i lys Gwlad Pwyl yn nodi'n glir, yn unol â pharagraff 10 o ran 1 o Erthygl 284 o God Gweithdrefn Droseddol yr Wcráin, bod yn rhaid i ymchwilydd, ymholwr neu erlynydd gau unrhyw droseddol achos pan fydd y cyfnod ymchwilio cyn-treial a bennir gan Erthygl 219 o God Gweithdrefn Droseddol yr Wcráin, wedi dod i ben. Yn yr achos hwn, daeth i ben yn swyddogol ym mis Tachwedd 2017.

Er gwaethaf hyn, bum mlynedd yn ddiweddarach, y tu allan i'r terfyn amser uchaf ar gyfer ymchwiliadau cyn-achos a bennir gan y gyfraith, lluniwyd adroddiad yn erbyn Yevgeny Dzyuba ar amheuaeth o drosedd o dan ran 5 o Erthygl 191 o God Troseddol yr Wcráin. Yn unol â hynny, lluniwyd y Cyfathrebiad penodedig ar amheuaeth o gyflawni troseddau ganddo mewn achos troseddol nad oedd yn bodoli.

hysbyseb

Mae holl asiantaethau gorfodaeth cyfraith gwledydd Ewropeaidd yn ymwybodol iawn o waith y Comisiwn Rheoli Ffeiliau Interpol, sy'n gorff apeliadol a goruchwylio mewn perthynas â'r Ysgrifenyddiaeth Interpol. Gall unrhyw un ymgyfarwyddo’n rhydd â Chyfansoddiad, Rheolau a Rheoliadau’r Interpol, yn ogystal ag ag Ymarfer penderfyniadau a wneir gan y Comisiwn Rheoli Ffeiliau. Mae'n fwndel eithaf mawr o ddogfennau, na ddylid gwyro oddi wrth baratoi deisebau perthnasol, waeth beth yw statws yr enghraifft sy'n gwneud penderfyniadau o'r fath - mae'r gyfraith ryngwladol yr un peth i bawb. Y dogfennau a'r Rheolau hyn sy'n gwahardd defnyddio'r sianeli hyn at ddibenion erledigaeth wleidyddol, filwrol, grefyddol neu hiliol.

Fodd bynnag, yn ymarferol, mae nifer o sefydliadau hawliau dynol rhyngwladol yn aml yn dod ar draws achosion lle mae'r wladwriaeth sy'n gwneud cais yn trin gwybodaeth, gan gwmpasu erledigaeth wleidyddol neu anghydfod busnes gyda rhai ymchwiliadau troseddol pell-gyrhaeddol gyda phob math o gymwysterau. Yn anffodus, nid yw achos Yevgeny Dzyuba, yn ôl y dogfennau a gyflwynwyd gan ochr yr Wcrain, yn eithriad i hynny.

Chwe mis ar ôl arestio Mr Dzyuba yng Ngwlad Pwyl, cyhoeddodd coleg coleg barnwyr Wcrain, ar ôl astudio’r dogfennau a ffeiliwyd yn wreiddiol gan yr ymchwiliad, benderfyniad newydd yn gorchymyn “i ganslo’r adroddiadau, dyddiedig 18.11.2020, o amheuaeth o Yevgeny Nikolayevich Dzyuba o gyflawni trosedd, a gadael apêl erlynydd Swyddfa'r Erlynydd Cyffredinol Petrosyan AC - anfodlon ”Gofynnwyd am y penderfyniad hwn a'i gyflwyno i lys Gwlad Pwyl gan gynrychiolwyr Mr Dzyuba yn unol â'r holl normau cyfreithiol. Er gwaethaf y ffaith bod testun llawn y Penderfyniad wedi'i gyhoeddi ar adnodd gwybodaeth a chyfeirnod swyddogol y Gofrestr Unedig o Benderfyniadau Llys, a'i gadarnhau hefyd gan apostille y Weinyddiaeth Gyfiawnder, mae Mr Dzyuba yn parhau yn y ddalfa.

hysbyseb

Mae deddfau unrhyw wlad wâr yn rhoi hawl i bawb amddiffyn eu hunain, y cyfle i droi at gyfreithwyr a sefydliadau hawliau dynol, sy'n aml yn dod ar draws troseddau y mae ail-gymhwyso eisoes wedi digwydd ar eu cyfer, neu lle mae'r achos wedi'i gau, neu mae trosedd wedi'i dad-droseddoli gan y deddfwr. Ar yr un pryd, nid oes gan asiantaethau barnwrol a gorfodaeth cyfraith y wladwriaeth sy'n gwneud cais y gallu na'r awydd i hysbysu'r sefydliad rhyngwladol o'r ffaith honno, gan ddadlau bod ymchwiliadau'n cymryd amser hir, safle'r ymchwiliad, cymwysterau'r drosedd neu'r gall seiliau erlyn newid

Mae bywyd dynol y tu ôl i bob achos o'r fath, hyd yn oed wrth gadw at derfynau amser ffurfiol ar gyfer cyfnewid gwybodaeth. Mae holl delerau cyfnewid gwybodaeth yn swyddogol am achos Dzyuba rhwng Gwlad Pwyl a'r Wcráin wedi dod i ben. Am fwy na chwe mis, gan apelio at awdurdodau barnwrol Gwlad Pwyl, mae wedi dadlau nad yw’n bwriadu nac yn mynd i guddio. Am fwy na chwe mis, mae cynrychiolwyr teulu Dzyuba a'i gyfreithwyr wedi gofyn am newid yn y mesur ataliol oherwydd ei salwch. Yr holl amser hwn, y prif reswm dros yr oedi wrth wneud penderfyniad oedd y sianelau cyfathrebu annigonol rhwng llysoedd y ddwy wlad, gohirio’r gwrandawiad oherwydd gwaith anodd a dwys y llysoedd yn ystod y pandemig parhaus, cilfachau llys, ac yn y blaen.

Wrth gynnwys Interpol, ni ddylai ochr Wcrain anghofio bod y sefydliad rhyngwladol hwn yn sicrhau cydweithrediad ar y cyd rhwng yr holl gyrff heddlu troseddol, a gynhelir o fewn fframwaith y ddeddfwriaeth bresennol ac yn ysbryd y Datganiad Cyffredinol o Hawliau Dynol, hyd yn oed mewn achosion lle mae gwleidyddol. gwahaniaethau neu nid oes unrhyw gysylltiadau diplomyddol rhwng gwledydd unigol.

Ni chuddiodd Yevgeny Dzyuba ac ni newidiodd ei gyfenw, fel y mae troseddwyr go iawn wedi ei wneud ac yn dal i wneud. Chwe mis cyn iddo gael ei arestio, gan arfer ei hawl gyfansoddiadol i ryddid i symud, teithiodd dro ar ôl tro i wahanol wledydd, gan ddefnyddio ei basbort ei hun, er mwyn trin afiechydon cronig tymor hir. Wedi cael diagnosis o losgiadau lluosog (60-80%) o freichiau, coesau, a torso, gyda chymhlethdodau yn dilyn, mae wedi bod yn ceisio triniaeth tra hefyd yn gorfod gofalu am ei ddau blentyn bach a'i fam oedrannus a gafodd ei dadleoli'n fewnol o ddinas Donetsk . Roedd ei deulu bron bob amser yn mynd gydag ef. Ar ôl iddo gael ei arestio, gan wybod am salwch Yevgeny Dzyuba, postiodd ei deulu a’i gydweithwyr y fechnïaeth ofynnol, a ddylai fod wedi ei alluogi i beidio â bod yn y carchar, ond o dan arestiad tŷ yn Warsaw wrth ymyl ei deulu.

O ran yr amheuaeth ei hun, sydd bellach wedi'i ddiswyddo, cofnodwyd yn llysoedd y ddwy wlad na chafodd Dzyuba ei hysbysu'n iawn amdano hefyd, yn ogystal â'i gynnwys ar y rhestr yr oedd ei eisiau, a hefyd na allai fod yn destun y gorchymyn troseddol hwn. Yn ôl pob tebyg, nid yw ochr yr Wcrain wedi dod o hyd i gyfle eto i gyfleu yn briodol i lys Gwlad Pwyl benderfyniad llys yr Wcrain i dynnu’r amheuaeth oddi ar Mr Dzyuba.

Y dyddiau hyn, mae cyfnewid data yn agored yn ei gwneud hi'n bosibl cael darlun gwrthrychol o'r hyn sy'n digwydd gydag unrhyw achos yn unrhyw wlad yn yr UE. Mae gan sefydliadau hawliau dynol o bob rheng fynediad cyson at ganlyniadau nifer o astudiaethau ar bob gwlad benodol yn y byd. Yn ogystal, cynhelir dadansoddiadau o'r wasg, yn ogystal â datganiadau swyddogion gorfodaeth cyfraith, sy'n aml yn galw 'troseddwyr' yn rhai nad oes rheithfarn llys yn eu cylch. Ar ben hynny, bydd dyfarniadau, rhagdybiaethau a dyfaliadau'r erlyniad bob amser yn cael eu dehongli yn eu herbyn. Dylid nodi nad yw amheuaeth a gyflwynwyd gan asiantaethau gorfodaeth cyfraith perthnasol unrhyw wlad yn rheithfarn ac yn rhoi'r hawl i ymchwiliad manwl i'r achos gan y wlad y gwnaed y cais estraddodi iddi.

Ar adeg arestio’r gwleidydd Sioraidd Mikheil Saakashvili, ysgrifennodd un o’r ASEau mwyaf dylanwadol, cyn Weinidog Tramor Gwlad Pwyl, Anna Fotyga, yn ei chyfrif Twitter personol: “Rwy’n gresynu at ddiffyg ewyllys da a thryloywder ar ochr gvt. o Georgia ac ailadrodd bod siawns o hyd i ddatrys y sefyllfa hon. ”

Mae'n hysbys bod y gwleidydd Sioraidd wedi dewis mesur pan fetho popeth arall, gan ddatgan streic newyn, a gynhyrfodd Ewrop gyfan. Galwodd aelodau Sejm a Senedd Gwlad Pwyl ar gyrff yr UE sy’n ymroddedig i amddiffyn hawliau dynol i roi sylw i achos Saakashvili ac i hyrwyddo setliad cyfreithiol o’r sefyllfa. Heb os, nid yw achos y dyn busnes Yevgeny Dzyuba yn un wleidyddol, nac mor soniarus ag achos cyn-lywydd Georgia, y tynnodd gwleidyddion Gwlad Pwyl sylw ato.

Yn gyfreithiol, daw i'r casgliad, gan na ddylai Wcráin fod ag unrhyw honiadau arno yn erbyn Yevgeny Dzyuba. Yn dilyn dyfarniad Llys Apêl Dinas Kyiv, a ddaeth i rym o'r dyddiad cyhoeddi ar 28 Hydref 2021 ac nad yw'n destun apêl, cliriwyd Mr Dzyuba o amheuaeth.

O ganlyniad, mae'r cwestiwn o ddod â'i ddalfa i ben yng Ngwlad Pwyl yn dibynnu ar y diffyg cyfathrebu priodol rhwng llysoedd y ddwy wlad, ac mae'n parhau i fod ar agor, yn ogystal â'r cwestiwn o beth all rhywun ei wneud wrth ei gael yn ddieuog gan y llys, ond yn dal i gael ei gadw mewn carchar mewn gwladwriaeth Ewropeaidd.

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen

Belarws

Mae'r UE yn addo undod ar Belarus wrth i Wlad Pwyl dynnu sylw at fwy o ddigwyddiadau ar y ffin

cyhoeddwyd

on

By

Mae miloedd o bobl sy'n sownd ar ffin ddwyreiniol yr Undeb Ewropeaidd yn cynrychioli ymgais gan Belarus i ansefydlogi'r bloc, yn hytrach nag argyfwng mudol, ac o'r herwydd yn galw am ymateb cydgysylltiedig, dywedodd pennaeth gweithrediaeth yr UE ddydd Mawrth (23 Tachwedd), ysgrifennu Alan Charlish, Strauss Morol, Pawel Florkiewicz, Anna Wlodarczak-Semczuk, Jan Strupczewski, Sabine Siebold, Andrius Sytas, Yara Abi Nader, Marko Djurica, Fedja Grulovic, Stephan Schepers, Felix Hoske, Sergiy Karazy, Andreas Rinke a Tomasz Janowsk.

Dywedodd Ursula von der Leyen wrth Senedd Ewrop fod y bloc 27 cenedl yn sefyll mewn undod â Gwlad Pwyl, Lithwania a Latfia, sy’n dwyn brunt yr hyn y mae’r UE yn ei ddweud yw ploy yr Arlywydd Alexander Lukashenko i beiriannu argyfwng trwy hedfan mewnfudwyr i mewn i Belarus a yna eu gwthio ar draws ffiniau'r UE.

"Yr UE gyfan sy'n cael ei herio," meddai von der Leyen. "Nid argyfwng ymfudo yw hwn. Dyma ymgais cyfundrefn awdurdodaidd i geisio ansefydlogi ei chymdogion democrataidd." Darllen mwy.

Dywedodd Prif Weinidog Gwlad Pwyl, Mateusz Morawiecki, fod ymdrechion diplomyddol Warsaw yn helpu i leihau nifer yr ymfudwyr sy’n teithio i Belarus yn y gobaith o ddod i mewn i’r UE, ond rhybuddiodd Gwlad Pwyl a’i chymdogion fod argyfwng y ffin ymhell o fod ar ben.

hysbyseb

Dywedodd Morawiecki, wrth siarad ar ôl cwrdd ag arweinwyr Hwngari, y Weriniaeth Tsiec a Slofacia yn Budapest, fod Gwlad Pwyl wedi bod mewn trafodaethau â llywodraethau Irac, Twrci, Uzbekistan ac eraill.

Mae Gwlad Pwyl, wrth loggerheads gyda Brwsel dros gyhuddiadau ei bod yn gwyrdroi rheolaeth y gyfraith, hefyd wedi bod yn estyn allan at ei phartneriaid Ewropeaidd.

Fe wnaeth llefarydd ar ran y llywodraeth drydar y byddai Morawiecki yn cwrdd ag Arlywydd Ffrainc, Emanuel Macron, ddydd Mercher ac fe adroddodd cyfryngau Gwlad Pwyl gynlluniau ar gyfer cyfarfodydd gyda Changhellor yr Almaen Angela Merkel a Phrif Weinidog Prydain, Boris Johnson.

hysbyseb

Nid oedd Reuters yn gallu cadarnhau'r cyfarfodydd gyda Merkel a Johnson ar unwaith.

Dywedodd Von der Leyen fod yr UE hefyd yn cydlynu ei ymateb i her Lukashenko gyda’i bartneriaid y tu allan i’r UE - yr Unol Daleithiau, Canada a Phrydain.

Er mwyn atal cyfryngwyr sy'n cludo mewnfudwyr i Belarus rhag helpu Minsk, byddai'r UE yn creu rhestr ddu o gwmnïau teithio sy'n ymwneud â masnachu pobl a smyglo ymfudwyr, meddai.

Byddai’n darparu offeryn cyfreithiol i’r UE atal neu gyfyngu ar weithrediadau cwmnïau, neu hyd yn oed eu gwahardd o’r UE pe baent yn ymwneud â masnachu mewn pobl, yn ôl Comisiynydd yr UE Margaritis Schinas.

"Nid argyfwng ymfudo yw hwn, mae hwn yn argyfwng diogelwch," nododd Schinas. Yn ôl yr UE, cafodd dros 40,000 o ymdrechion i ddod i mewn i'r UE trwy ffin Belarus eu hatal yn 2021.

Mae ymfudwr yn cerdded gyda phlentyn yn ystod cwymp eira, mewn canolfan drafnidiaeth a logisteg ger y ffin rhwng Belarwsia-Pwyleg, yn rhanbarth Grodno, Belarus Tachwedd 23, 2021. REUTERS / Kacper Pempel
Mae ymfudwyr yn aros yn y ganolfan drafnidiaeth a logisteg Bruzgi ar y ffin rhwng Belarwsia a Gwlad Pwyl yn rhanbarth Grodno, Belarus Tachwedd 23, 2021. Andrei Pokumeiko / BelTA / Taflen trwy REUTERS

Fe darodd yr UE Belarus â sancsiynau ar ôl gwrthdaro treisgar Lukashenko ar brotestiadau yn erbyn ei ailethol dadleuol y llynedd, a chytunodd Brwsel yn gynharach y mis hwn i ehangu’r rheini i gwmnïau hedfan, asiantaethau teithio ac unigolion sy’n ymwneud â symud ymfudwyr.

Cliriodd Minsk wersylloedd mudol ar y ffin a chytunwyd i'r hediadau dychwelyd cyntaf mewn misoedd yr wythnos diwethaf a dydd Mawrth adroddodd fod tua 120 o ymfudwyr wedi gadael ar Dachwedd 22 a bod disgwyl i fwy ddilyn.

Ond dywedodd awdurdodau yn Warsaw bod digwyddiadau mynych ar y ffin yn dangos y gallai Minsk fod wedi newid tactegau ond nad oeddent wedi ildio cynlluniau i ddefnyddio ymfudwyr sy'n ffoi o'r Dwyrain Canol a mannau problemus eraill fel arf yn y stand-stand gyda'r UE.

Dywedodd llefarydd ar ran y Gwarchodlu Ffiniau, Anna Michalska, fod tua 50 o ymfudwyr wedi ceisio croesi nos Lun, gyda 18 yn ei wneud yn fyr ar draws y rhwystr weiren bigog.

Ymgasglodd grŵp arall o faint tebyg ond yn y pen draw ildiodd ymgais i groesi mewn lleoliad arall.

"Mae yna ymdrechion dro ar ôl tro i groesi'r ffin a byddan nhw'n parhau," meddai Stanislaw Zaryn, llefarydd ar ran gwasanaethau arbennig Gwlad Pwyl, wrth gohebwyr.

Mae awdurdodau Gwlad Pwyl yn amcangyfrif y gallai tua 10,000 neu fwy o ymfudwyr fod yn Belarus o hyd, meddai, gan greu'r potensial ar gyfer problemau pellach.

Mae Lukashenko, sy’n gwadu’r honiad iddo ffugio’r argyfwng, wedi pwyso ar yr UE a’r Almaen yn benodol i dderbyn rhai ymfudwyr tra bod Belarus yn dychwelyd eraill, galw y mae’r bloc hyd yma wedi’i wrthod yn wastad.

Dywed asiantaethau dyngarol fod cymaint â 13 o ymfudwyr wedi marw ar y ffin, lle mae llawer wedi dioddef mewn coedwig oer, llaith heb fawr o fwyd na dŵr wrth i'r gaeaf ymgartrefu.

Roedd Reuters yn bresennol pan gafodd brodyr a chwiorydd Syria a oedd wedi croesi i Wlad Pwyl o Belarus eu cadw gan warchodwyr ffiniau ger tref Siemiatycze ddydd Mawrth, wrth i eira cyntaf y gaeaf ddisgyn ar y coedwigoedd o amgylch y ffin. Darllen mwy.

Mewn atgoffa llwm o doll ddynol yr argyfwng, claddodd imam y pentref Pwylaidd Bohoniki ddydd Mawrth blentyn yn y groth a fu farw gan y ffin rhwng Gwlad Pwyl a Belarwsia yng nghroth ei mam.

Fe wnaeth mam Halikari Dhaker ei cham-briodi tra roedd hi, ei gŵr a'u pum plentyn yn croesi'r ffin trwy goedwigoedd trwchus a gwlyptiroedd. Darllen mwy.

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen

gwlad pwyl

Mae wal ffin newydd Gwlad Pwyl yn dangos bod Belarus wedi cael ei ddileu gan yr UE

cyhoeddwyd

on

Ar 14 Hydref, bil drafft i gychwyn adeiladu wal ar ffin Gwlad Pwyl â Belarus ei gymeradwyo gan y tŷ isaf o senedd Gwlad Pwyl. Bydd senedd y wlad yn pleidleisio ar y cynlluniau yn ystod yr wythnosau nesaf gyda’r blaid lywodraethol ‘Cyfraith a Chyfiawnder’ wedi taflu ei phwysau y tu ôl iddynt, yn amlwg yn ysu am atal llif y ffoaduriaid sy’n dod o Belarus.

Ffynhonnell yr ymfudwyr yw Arlywydd Belarwsia Alexander Lukashenko, y gwnaeth ei gyfundrefn ddioddef a llu o sancsiynau a orfodwyd arno gan yr Unol Daleithiau, y DU a'r UE yr haf hwn, a ystyrir yn eang fel rhai aneffeithiol a gwrth-adeiladol. Mae Lukashenko bellach wedi nodi ffoaduriaid bregus fel ffordd effeithiol o daro’n ôl.

Er gwaethaf cythrudd bwriadol Lukashenko, mae adeiladu wal ffin yn dystiolaeth bod arweinwyr Ewrop wedi diystyru ymgais i ddatrys yr argyfwng trwy ddulliau diplomyddol. Yn lle hynny, mae'n edrych fel pe baent wedi rhoi'r gorau iddi ar Belarus a'i phobl, gyda'r wal ffin newydd yn tynnu llen haearn ledled Ewrop unwaith yn rhagor.

Daw argyfwng mudol i'r amlwg

hysbyseb

Yn yr haf, yn ynysig ond heb ei ffrwyno gan drefn masnach a sancsiynau ariannol y Gorllewin, dechreuodd Lukashenko gynnig mynediad heb fisa i mewn i Belarus i ffoaduriaid o bob cwr o'r byd. Mae ei lywodraeth wedi adeiladu cysylltiadau â rhwydwaith o smyglwyr o bobl sy'n cludo'r ymfudwyr sydd newydd gyrraedd i ffin ddwyreiniol yr UE ac yna'n sicrhau mynediad iddynt i'r bloc.

Mae llywodraeth Belarwsia hyd yn oed yn codi ffi am bob ffoadur maen nhw'n ei ddarparu i'r smyglwyr, ac o ganlyniad i ymdrechion y ddwy ochr, mae grym ffin Gwlad Pwyl wedi dywedwyd bod yn rhaid iddo atal 16,000 o ymfudwyr rhag dod i mewn i'r wlad ers mis Awst. Fodd bynnag, mae ffigurau'n dangos bod niferoedd mawr yn dal i lwyddo i osgoi canfod a'i gyrraedd i Orllewin Ewrop.

Yr ymfudwyr sydd yn mae dal ar y ffin yn destun amodau difrifol yng nghanolfannau dal yr UE, gydag ymateb gwael y bloc i'r don bresennol o ffoaduriaid yn atgoffa rhywun o argyfwng mudol 2016 a'r bywydau a gollwyd ym Môr y Canoldir y flwyddyn honno.

hysbyseb

Diffyg diddordeb yr UE mewn diplomyddiaeth

Trwy dorri cysylltiadau â Belarus, mae'r UE wedi siomi pragmatiaeth ac yn lle hynny wedi dewis wal ffin fel y dull diplomyddiaeth a ffefrir ganddo. O ran cyllido'r wal, uwch wleidydd o Wlad Pwyl sylw yn ddiweddar y byddai'n costio mwy na € 110 miliwn ond datgelodd amcangyfrifon swyddogol y llywodraeth y gallai'r ffigur fod cymaint â € 350m.

Er bod y gost ymlaen llaw a'r aflonyddwch anochel i fasnach yn symbol o oblygiadau economaidd codi a de facto argae rhwng Canol a Dwyrain Ewrop, pobl Belarwsia fydd yn ysgwyddo'r baich mwyaf yn y pen draw.

Mae arwahanrwydd economaidd o'r Gorllewin wedi niweidio eu diwydiannau, yn enwedig eu diwydiannau cynhyrchwyr potasiwm clorid (potash), wrth fethu â dadleoli'r gormesol Lukashenko. O ganlyniad, mae llywodraeth Belarwsia wedi troi i'r dwyrain at Vladimir Putin, sydd wedi bod yn rhy hapus i ddarparu cymorth ariannol a milwrol, a thrwy hynny dynnu Belarus yn ddyfnach i'w orbit.

Mae'r datblygiad hwn yn arwydd ominous nad yw undeb rhwng y ddwy wlad yn bell i ffwrdd ac mae llawer o ffigurau yng nghylchoedd llunio polisi'r UE yn galw ar y bloc i ailfeddwl am ei strategaeth a pheidio â dileu Belarus eto. Gerald Knaus, cadeirydd Menter Sefydlogrwydd Ewropeaidd (ESI), wedi dadlau hynny gyda Lukashenko wedi'i smentio mewn grym a chwarae pêl galed, ni all strategaeth yr UE fod yn rhan o hynny 'gornest o greulondeb'.

Yn lle, mae Knaus wedi galw am gychwyn deialog ddiplomyddol rhwng y bloc a Belarus, gyda'r nod o 'amddiffyn bywydau dynol a gwarchod urddas dynol'. Mae dychwelyd sancsiynau ar lywodraeth Lukashenko yn gyfnewid am ddiwygiadau democrataidd a dyngarol yn cael ei ystyried fel yr ateb pragmatig, a'r moesol, i'r argyfwng mudol sy'n gwaethygu.

Ail Wal Berlin

Mae'r UE yn ystyried ei hun fel sefydliad blaengar a'r Comisiwn Ewropeaidd wedi nodi hynny'n benodol mae ei bolisi tramor a diogelwch "yn seiliedig ar ddiplomyddiaeth a pharch at reolau rhyngwladol". Mae'n rhestru masnach, cymorth dyngarol a chydweithrediad datblygu wrth wraidd yr hyn y mae'r UE yn ei wneud ar y llwyfan byd-eang, ond mae argyfwng Belarwsia yn adrodd stori wahanol.

Mae diplomyddiaeth oleuedig, efallai gwerth sylfaenol craidd yr UE, wedi'i anghofio ac mae bywydau Belarusiaid cyffredin wedi'u gwaethygu o ganlyniad. Er mwyn sicrhau bod eu rhyddid democrataidd yn cael ei ddychwelyd, dylai'r UE wrando ar gyngor arbenigwyr fel Gerald Knaus, gan gamu'n ôl o'i bolisi sancsiynau ffiniol ac aneffeithiol yn arddull Trump, a chymryd rhan mewn trafodaethau adeiladol gyda threfn Lukashenko.

Arweiniodd codi Wal Berlin ym 1945 at bron i hanner canrif o safonau byw disymud yn Nwyrain Ewrop o dan ddwrn haearn y Kremlin ac mae'r UE ar fin condemnio Belarus i dynged debyg.

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd