Cysylltu gyda ni

Portiwgal

Portiwgal i fod yn rhydd o lo erbyn diwedd y flwyddyn

Gohebydd ynni

cyhoeddwyd

on

Fe fydd gwaith glo 1296 MW Sines ym Mhortiwgal ar gau am hanner nos heno, 14 Ionawr, bron i naw mlynedd ynghynt nag a gynlluniwyd gyntaf. Mae'r planhigyn sy'n eiddo i EDP yn un o ddim ond dau ffatri glo ym Mhortiwgal, gyda'r llall, Pego, eisoes i fod i gau ym mis Tachwedd eleni. Pan fydd yn digwydd, bydd yn gwneud Portiwgal y bedwaredd wlad yn Ewrop i gael gwared â glo mewn cynhyrchu trydan yn llwyr ers llofnodi cytundeb hinsawdd Paris y Cenhedloedd Unedig - gan ddilyn yn ôl troed Gwlad Belg (2016), ac Awstria a Sweden (2020).

“Mae Sines wedi cynrychioli, ar gyfartaledd, 12 y cant o gyfanswm allyriadau nwyon tŷ gwydr Portiwgal. Ei gau yw’r cam pwysicaf ar gyfer dyfodol wedi’i ddatgarboneiddio ac yn ganlyniad clir i sawl blwyddyn o bwysau cymdeithas sifil, ”meddai Francisco Ferreira, llywydd bwrdd corff anllywodraethol amgylcheddol Portiwgal, ZERO.

Daw'r cau ddeuddydd yn unig ar ôl i EDP Group, EDP Renováveis, gyhoeddi bod Banc Buddsoddi Ewrop wedi cytuno i ddarparu EUR 65 miliwn i'r cwmni i ariannu adeiladu a gweithredu dwy fferm wynt ar y tir yn ardaloedd Coimbra a Guarda, gyda cyfanswm capasiti enwol o 125 MW [1]. “Mewn pedair blynedd, mae Portiwgal wedi mynd o fod â strategaeth fras i adael glo erbyn 2030, i gynlluniau concrit i fod yn rhydd o lo erbyn diwedd y flwyddyn.

Mae seiniau sy'n mynd oddi ar-lein hyd yn oed yn gynharach na'r disgwyl yn tanlinellu'r realiti, unwaith y bydd gwlad yn ymrwymo i lanhau ynni, bod economeg ynni adnewyddadwy yn cyflawni'r trawsnewid yn gyflym iawn, ”meddai Kathrin Gutmann, cyfarwyddwr ymgyrch Europe Beyond Coal. “Dylai gwledydd fel yr Almaen, y Weriniaeth Tsiec a Gwlad Pwyl sydd wedi ymrwymo i ddyddiadau dod i ben glo, neu sy’n ystyried eu dileu, ymhell ar ôl y diwedd 2030 angenrheidiol ar gyfer glo yn Ewrop: bydd peidio â dewis cyfnodau allan uchelgeisiol yn eich gadael yn chwarae dal i fyny wrth iddynt ddigwydd beth bynnag. ”

Portiwgal

Mae'r UE yn buddsoddi bron i € 7 miliwn mewn uwchgyfrifiadura o'r radd flaenaf yn Ewrop ym Mhortiwgal

Gohebydd Reporter UE

cyhoeddwyd

on

Daeth Ymrwymiad ar y Cyd Cyfrifiadureg Uchel-Ewropeaidd, sy'n cronni adnoddau Ewropeaidd i brynu a defnyddio uwchgyfrifiaduron a thechnolegau o'r radd flaenaf, cyhoeddodd y llofnod ar gyfer contract gwerth € 20 miliwn ar gyfer system uwchgyfrifiadura newydd: Deucalion  ym Mhortiwgal. Bydd yr UE yn cyfrannu bron i € 7m at gost yr uwchgyfrifiadur, a fydd yn gallu hyd at 10 petaflops neu 10 miliwn biliwn o gyfrifiadau yr eiliad, a bydd yn cael ei gynnal gan y Canolfan Gyfrifiadura Uwch Minho (MACC). Fe'i defnyddir i hyrwyddo ymchwil a datblygu ymhellach mewn technolegau adnoddau ac ynni effeithlon, darganfod cyffuriau a rhagfynegi'r tywydd.

Bydd hefyd yn helpu i ddatblygu cymwysiadau diwydiannol mewn sawl parth: dylunio cyffuriau a deunydd, bio-beirianneg, a systemau ynni sy'n gyfeillgar i'r hinsawdd. Mae'r UE ar flaen y gad o ran buddsoddi yn seilwaith uwchgyfrifiadura'r genhedlaeth nesaf. Yn ogystal â'r Deucalion ym Mhortiwgal, mae chwe uwchgyfrifiadur EuroHPC wedi'u caffael yn y canolfannau canlynol: Sofiatech ym Mwlgaria, IT4Innovations Canolfan Uwchgyfrifiadura Genedlaethol yn Tsieceia, CINECA yn yr Eidal,  LuxProvide yn Lwcsembwrg, IZUM yn Slofenia, a CSC - Canolfan TG Gwyddoniaeth yn y Ffindir. Mae'r Ymgymeriad ar y Cyd yn bwriadu caffael uwchgyfrifiadur cyn-exascale arall yn Sbaen, yn ddiweddarach eleni. Ar ben hynny, a gynnig y Comisiwn, a gyflwynwyd ym mis Medi 2020, yw galluogi buddsoddiad pellach o € 8 biliwn yn y genhedlaeth nesaf o uwchgyfrifiaduron a thechnolegau cwantwm. Mae mwy o wybodaeth ar gael yma <http://sizeofwales.org.uk/donate/>.

Parhau Darllen

Portiwgal

Ail-etholwyd arlywydd Portiwgal mewn etholiad pandemig

Gohebydd Reporter UE

cyhoeddwyd

on

Arlywydd canol-dde Portiwgal, Marcelo Rebelo de Sousa (Yn y llun), ei ailethol ddydd Sul (24 Ionawr) mewn etholiad a farciwyd gan ymatal record a gafodd y bai ar y pandemig. Sicrhaodd Rebelo de Sousa 60.70% o'r bleidlais, gan glirio'r trothwy 51% yn hawdd er mwyn osgoi dŵr ffo. Daeth Ana Gomes, o’r Blaid Sosialaidd lywodraethol, yn ail gyda 12.97%, dim ond un pwynt canran yn uwch na’r ymgeisydd o’r blaid boblogaidd popgaidd Chega, André Ventura.

Credir bod y nifer isel erioed o 39.49 y cant wedi digwydd oherwydd bod pleidleiswyr yn osgoi'r blychau pleidleisio rhag ofn coronafirws. Ar hyn o bryd mae gan Bortiwgal gyfradd waethaf y byd o heintiau a marwolaethau bob dydd i bob 100,000 o bobl, yn ôl cyfrif gan Brifysgol Johns Hopkins. Llongyfarchodd y Prif Weinidog Antonio Costa, o'r blaid Sosialaidd, "yn gynnes" Rebelo de Sousa am ei fuddugoliaeth a "dymuno'r gorau iddo" am ei dymor pum mlynedd olaf.

Roedd Rebelo de Sousa wedi bod yn arwain yn gyson yn yr arolygon yn y cyfnod cyn yr etholiad. Mae'r athro cyfraith 72-mlwydd-oed a phersonoliaeth teledu yn adnabyddus ymhlith y Portiwgaleg am ei arddull hawdd, ac mae wedi cynnal sgôr cymeradwyo o 60% neu fwy. Mae hefyd yn gyn-arweinydd y Blaid Ddemocrataidd Gymdeithasol dde-ganol, ac mae wedi gweithio'n agos gyda'r llywodraethau Sosialaidd lleiafrifol chwith-canol i helpu i fynd i'r afael â'r pandemig. Nid oes gan ddeddfwr a rôl pennaeth Portiwgal bwer deddfwriaethol, ond gall deddfwriaeth feto. Gall yr arlywydd hefyd ddiddymu'r gwasanaethau deddfwriaethol a rhoi pardwnau.

Parhau Darllen

Frontpage

Polisi Cydlyniant yr UE: € 60 miliwn ar gyfer Portiwgal mewn trafnidiaeth gyhoeddus lân ac effeithlon yn Coimbra

Gohebydd Reporter UE

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo buddsoddiad o € 60 miliwn o'r Cronfa cydlyniad i drosi hen reilffordd yn llwybr ar gyfer bysiau trydan sy'n cysylltu Coimbra â bwrdeistrefi Lousã a Miranda do Corvo a phentref Serpins, ym Mhortiwgal. Bydd y llinell newydd hefyd yn ei gwneud hi'n haws i bobl deithio rhwng canol Coimbra, yr ysbytai a'r brifysgol yn rhan ogleddol y ddinas, a'r ardaloedd ymylol i'r de-ddwyrain. Gan amcangyfrifir bod 13 miliwn o deithwyr y flwyddyn yn defnyddio'r system drafnidiaeth newydd, bydd y prosiect yn helpu i leihau tagfeydd, sŵn sy'n gysylltiedig â thraffig ac allyriadau carbon a nwy tŷ gwydr.

Y Comisiynydd Cydlyniant a Diwygiadau Elisa Ferreira (llun) Dywedodd: “Bydd y prosiect hwn yn darparu gwasanaethau trafnidiaeth glân, diogel ac effeithlon haeddiannol i ddinasyddion o Coimbra a rhanbarth Coimbra. Bydd yn cynnig cludiant cyhoeddus mwy deniadol a fydd yn lleihau amseroedd teithio a llygredd, ac yn gwella cysur ac ansawdd aer. ”

Bydd y bysiau newydd yn rhan o system drafnidiaeth gyhoeddus amlfodd o dan un system tariff a thocynnau a fydd yn eu gwneud yn fwy deniadol i'w defnyddio. Disgwylir i'r prosiect fod yn weithredol yn gynnar yn 2024. 2021 yw'r 'Blwyddyn Rheilffordd yr UE'yn arwain at lawer o welliannau rhanbarthol a lleol ym maes trafnidiaeth. Mae mwy o wybodaeth am fuddsoddiadau a ariennir gan yr UE ym Mhortiwgal ar gael ar y Llwyfan Data Agored.

Parhau Darllen

Twitter

Facebook

Poblogaidd