Cysylltu â ni

Portiwgal

Mae arweinwyr yr UE yn cwrdd i fabwysiadu Datganiad Porto ar gyflogaeth, sgiliau a diogelu cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

Nod Uwchgynhadledd Gymdeithasol Porto yw rhoi ysgogiad gwleidyddol i weithrediad piler hawliau cymdeithasol Ewrop a'i gynllun gweithredu. Disgwylir i arweinwyr fabwysiadu Datganiad Porto yn cymeradwyo tri tharged ar lefel yr UE ym meysydd cyflogaeth, sgiliau a gwarchodaeth gymdeithasol i'w cyflawni erbyn 2030.

Ar yr 8fed, bydd arweinwyr yn trafod gweithredu Colofn Hawliau Cymdeithasol Ewrop ar lefel yr UE a chenedlaethol, fel y'i sefydlwyd gan Agenda Strategol yr UE 2019-2024. Wrth i'r UE wella o'r pandemig, bydd arweinwyr yn canolbwyntio ar amddiffyn, creu a gwella ansawdd swyddi. Byddant hefyd yn trafod sut i gefnogi pobl ifanc sydd wedi cael eu heffeithio'n negyddol gan argyfwng COVID-19. 

Mae Cynllun Gweithredu Colofn Ewropeaidd Hawliau Cymdeithasol yn cynnwys 20 egwyddor i arwain y gwaith o adeiladu Ewrop gryfach, decach a mwy cynhwysol, wedi'i llenwi â chyfleoedd. Mae'r cynnig cychwynnol yn dyddio o uwchgynhadledd Gothenburg yn 2017. Nod Uwchgynhadledd Porto yw troi'r egwyddorion hyn yn gamau a fydd yn arwain at ganlyniadau pendant i ddinasyddion yr UE. 

Mae'r cynllun Gweithredu yn darparu arweiniad ar gyfer gweithredu ac yn gosod tri phrif darged i'w cyflawni ledled Ewrop erbyn 2030: cyfradd gyflogaeth o 78% o leiaf yn yr Undeb Ewropeaidd, o leiaf 60% o oedolion sy'n mynychu cyrsiau hyfforddi bob blwyddyn, ac yn lleihau'r nifer. o bobl sydd mewn perygl o gael eu gwahardd yn gymdeithasol neu dlodi gan o leiaf 15 miliwn o bobl, gan gynnwys 5 miliwn o blant. 

coronafirws

Mae diwylliant llywodraethu diffygiol yn dal i fod ym Mhortiwgal

cyhoeddwyd

on

Mae Portiwgal ymhlith pob un o’r 27 aelod-wladwriaeth sy’n derbyn eu cyfran o “bot aur” ôl-bandemig yr UE, yn ysgrifennu Colin Stevens.

O dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF) bydd Portiwgal yn derbyn € 13.9 biliwn mewn grantiau a € 2.7bn.

Dyna'r newyddion da.

Ond yn union beth sy'n digwydd os yw Portiwgal (neu unrhyw aelod-wladwriaeth arall) yn is na'r meini prawf gwariant anodd sy'n ofynnol gan y RRF? I ba raddau y gall y Comisiwn fynd i sicrhau bod yr arian yn cael ei wario ar brosiectau diwygio go iawn ym Mhortiwgal?

Ar hyn, mae Portiwgal wedi cael ei grybwyll, ond heb ei nodi, gan y Comisiwn Ewropeaidd.

Mae Portiwgal, sydd newydd drosglwyddo llywyddiaeth yr UE i Slofenia, wedi chwarae rhan fawr yn ei diwygiadau bondigrybwyll ond, yn anffodus, mae realiti gwleidyddiaeth Portiwgal yn fargen dda yn fwy argyhoeddedig nag y mae ei delwedd sgleiniog “poster bachgen” yn awgrymu.

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, bu sgandalau a digwyddiadau amrywiol sy'n tynnu sylw at lu o faterion yn amrywio o lygredd a diwygio'r system farnwrol i'r system fancio a sut roedd y llywodraeth yn rheoli'r coronafirws.

Ymhlith y materion eraill sydd eto i gael sylw, mae'r hinsawdd fuddsoddi a sefyllfa rheolaeth y gyfraith ym Mhortiwgal.

Ar y cyfan, bydd y RRF yn darparu hyd at € 672.5bn i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau (ym mhrisiau 2018). Mae hyn yn torri i lawr i € 312.5bn mewn grantiau a € 360bn mewn benthyciadau.

Bydd y taliadau cyn-ariannu cyntaf i Bortiwgal yn cychwyn y mis hwn.

Ond, yn hollbwysig, bydd taliadau o dan y RRF yn gysylltiedig â pherfformiad a dyma lle bydd pob llygad (ymhlith eraill) ar Bortiwgal.

Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau ar sail cyflawni grŵp o “gerrig milltir a thargedau” yn foddhaol gan adlewyrchu cynnydd ar ddiwygiadau a buddsoddiadau cynllun Portiwgal. Gan y gall taliadau ddigwydd uchafswm o ddwywaith y flwyddyn, ni all fod mwy na dau grŵp o gerrig milltir a thargedau y flwyddyn.

Bydd y Comisiwn yn paratoi asesiad o fewn deufis ac yn gofyn i'w Bwyllgor Economaidd ac Ariannol am ei farn ar gyflawniad boddhaol y cerrig milltir a'r targedau Portiwgaleg perthnasol.

Dywedodd llefarydd ar ran y Comisiwn wrth y wefan hon: “Lle mae un aelod-wladwriaeth neu fwy yn ystyried bod gwyriadau difrifol oddi wrth gyflawni cerrig milltir a thargedau perthnasol aelod-wladwriaeth arall yn foddhaol, gallant ofyn i Lywydd y Cyngor Ewropeaidd gyfeirio'r mater at y y Cyngor Ewropeaidd nesaf. ”

Ond beth sy'n digwydd os na chyflawnir y cerrig milltir a'r targedau sy'n gysylltiedig â chais am daliad?

Wel, os yw'r Comisiwn yn asesu nad yw'r holl gerrig milltir a'r targedau sy'n gysylltiedig â rhandaliad yn cael eu cyflawni'n foddhaol, dim ond taliad rhannol y gall ei wneud. Bydd gweddill taliad y rhandaliad (p'un a yw'n fenthyciad neu'n grant) yn cael ei atal.

Gall yr aelod-wladwriaeth dan sylw barhau i weithredu gweddill y cynllun.

Ar ôl cyflwyno ei arsylwadau, yna mae gan yr aelod-wladwriaeth dan sylw chwe mis i gymryd y mesurau angenrheidiol i sicrhau bod y cerrig milltir a'r targedau yn cael eu cyflawni'n foddhaol. Os na wnaed hyn o fewn chwe mis, gall y Comisiwn leihau cyfanswm y cyfraniad ariannol.

Er mwyn i'r Comisiwn wneud taliad, ni ellir gwrthdroi unrhyw un o'r cerrig milltir neu'r targedau a gyrhaeddwyd o'r blaen.

Rhag ofn na ellir cyflawni cerrig milltir a thargedau bellach ar gyfer amgylchiadau gwrthrychol, mae gan yr Aelod-wladwriaeth y posibilrwydd i gyflwyno cynllun diwygiedig i'r Comisiwn.

Mae gan Senedd Ewrop rôl yn hyn i gyd hefyd a gofynnir iddi roi trosolwg o ganfyddiadau rhagarweiniol y Comisiwn ar gyflawni cerrig milltir a thargedau sy'n gysylltiedig â cheisiadau am daliadau a phenderfyniadau talu.

Y cwestiwn allweddol i rai yw y profir bod yr arian wedi'i wario'n dda.

Felly, yn achos Portiwgal, er enghraifft, sut y bydd buddiannau ariannol yr UE yn cael eu gwarchod?

Wel, bydd yn rhaid iddo warantu cydymffurfiad â deddfau’r Undeb a deddfau cenedlaethol, gan gynnwys atal, canfod a chywiro gwrthdaro buddiannau, llygredd a thwyll yn effeithiol, ac osgoi cyllid dwbl.

O ystyried record gymharol wael Portiwgal yn y broses o dalu cronfeydd yr UE yn y gorffennol, mae rhai yn cwestiynu ei gallu i drin pot mor enfawr o arian nawr.

Ond mae'r Comisiwn wedi rhybuddio y bydd yn cynnal gwiriadau yn y fan a'r lle, gan gwmpasu pob gwlad, gan gynnwys Portiwgal.

Dywedodd llefarydd y Comisiwn: “Hyd yn oed os yw cerrig milltir a thargedau wedi’u cyflawni, lle mae’r Comisiwn yn canfod afreoleidd-dra difrifol (sef twyll, gwrthdaro buddiannau, llygredd), cyllid dwbl neu doriad difrifol o rwymedigaethau sy’n deillio o’r cytundebau cyllido ac mae’r aelod-wladwriaethau yn ei wneud. peidio â chymryd mesurau amserol a phriodol i gywiro afreoleidd-dra o'r fath ac adennill y cronfeydd cysylltiedig, bydd y Comisiwn yn adennill swm cymesur a / neu, i'r graddau sy'n berthnasol, yn gofyn am ad-daliad cynnar o'r cymorth benthyciad cyfan neu ran ohono. "

Gall OLAF, y Llys Archwilwyr, Swyddfa Erlynwyr Cyhoeddus Ewrop a'r Comisiwn ei hun gyrchu data perthnasol ac ymchwilio i'r defnydd o gronfeydd os oes angen.

Cynllun Portiwgal oedd y cyntaf i gael ei gymeradwyo gan y comisiwn ac mae'n werth cofio sut yr asesodd y Comisiwn gynllun adfer a gwytnwch Portiwgal mewn gwirionedd.

Roedd yn rhaid i Bortiwgal fodloni dim llai nag 11 maen prawf p'un a:

  • Mae ei fesurau RRF yn cael effaith barhaol;
  • mae'r mesurau yn mynd i'r afael â'r heriau a nodwyd yn y wlad;
  • mae'r cerrig milltir a'r targedau sy'n caniatáu ar gyfer monitro cynnydd gyda'r diwygiadau a'r buddsoddiadau yn glir ac yn realistig;
  • mae'r cynlluniau'n cwrdd â'r targed gwariant hinsawdd o 37% a'r targed gwariant digidol o 20%;
  • mae'r cynlluniau Portiwgaleg yn parchu'r egwyddor gwneud dim niwed sylweddol, ac;
  • mae ei gynlluniau yn darparu mecanwaith rheoli ac archwilio digonol ac yn “nodi hygrededd y wybodaeth gostio”.

Roedd yn rhaid i Bortiwgal, yn bwysig yn ei achos, ddangos bod y cynllun yn cynnwys diwygiadau sy'n mynd i'r afael â tagfeydd hirhoedlog yn yr amgylchedd busnes (proffesiynau trwyddedu a rheoledig) ac sy'n anelu at foderneiddio a chynyddu effeithlonrwydd y system farnwrol.

Wrth gwrs, mae'r UE wedi rhannol ariannu ei gynllun adfer enfawr trwy fenthyca ar y marchnadoedd ariannol.

Felly, rhaid iddo (yr UE) hefyd ddangos i fuddsoddwyr sefydliadol rhyngwladol y bydd yn eu trin yn deg ac yn deg.

Mae sgandal bancio ym Mhortiwgal - cwymp Banco Espirito Santo (BES), ail fanc mwyaf Portiwgal yn 2015 - yn awgrymu y bydd Lisbon yn ei chael yn anodd ateb y galw penodol hwn.

Mae tranc BES wedi arwain at Adfer Portiwgal, grŵp sy'n cynrychioli grŵp o sefydliadau ariannol Ewropeaidd sy'n dal bondiau Novo Banco. Fe wnaethant fuddsoddi mewn diwygio ac adfer economi Portiwgal ac maent yn gweithredu yn erbyn ail-drosglwyddo nodiadau Novo Banco yn anghyfreithlon yn 2015.

Mae'r achos hwn sydd heb ei ddatrys o hyd yn rhoi achos i bryderon gwirioneddol ymhlith rhai buddsoddwyr sefydliadol rhyngwladol ynghylch y risgiau o fenthyca € 750bn i'r UE i ariannu ei RRF.

Mae Portiwgal hefyd wedi cael ei daro gan sgandalau rheolaeth y gyfraith ac fe’i beirniadwyd am ei enwebiad hynod ddadleuol gan Lisbon am swydd Swyddfa Erlynydd Cyhoeddus Ewrop (EPPO).

Mae'r Comisiwn hefyd wedi tynnu sylw at arafwch cyfiawnder gweinyddol a chyllidol ym Mhortiwgal, ac wedi mynnu diwygiadau y mae angen i lywodraeth Portiwgal eu cymryd.

Y gwir llym, yn amlwg, yw bod cyfres o ddigwyddiadau yn ystod y blynyddoedd diwethaf yn awgrymu, y tu ôl i'r penawdau diwygio, bod diwylliant llywodraethu arbennig o ddiffygiol yn dal i fod ym Mhortiwgal.

Parhau Darllen

coronafirws

Portiwgal i frechu 1.7 miliwn mewn pythefnos wrth i heintiau COVID godi

cyhoeddwyd

on

By

Mae gweithiwr meddygol yn derbyn y brechlyn clefyd coronafirws Pfizer-BioNTech (COVID-19) yn ysbyty Santa Maria yn Lisbon, Portiwgal, Rhagfyr 28, 2020. REUTERS / Pedro Nunes / File Photo
Mae person sy'n gwisgo mwgwd amddiffynnol yn cerdded yn Downtown Lisbon yng nghanol pandemig y clefyd coronafirws (COVID-19), yn Lisbon, Portiwgal, Mehefin 24, 2021. REUTERS / Pedro Nunes / File Photo

Dywedodd Portiwgal ddydd Sadwrn (3 Gorffennaf) ei bod yn gobeithio brechu 1.7 miliwn o bobl arall yn erbyn COVID-19 dros y pythefnos nesaf wrth i awdurdodau sgrialu i gynnwys ymchwydd mewn heintiau a achosir gan yr amrywiad Delta mwy heintus, yn ysgrifennu Catarina Demony, Reuters.

Neidiodd achosion ym Mhortiwgal, cenedl o ychydig dros 10 miliwn, 2,605 ddydd Sadwrn, y cynnydd mwyaf ers Chwefror 13., gan gymryd cyfanswm yr achosion ers i'r pandemig ddechrau i 887,047.

Mae achosion newydd yn cael eu riportio yn bennaf ymhlith pobl iau sydd heb eu brechu felly mae marwolaethau coronafirws dyddiol, ar hyn o bryd mewn digidau sengl, yn parhau i fod ymhell islaw'r lefelau ym mis Chwefror, pan oedd y wlad yn dal i fod dan glo ar ôl ail don mis Ionawr.

Mae Portiwgal wedi brechu tua 35% o'i phoblogaeth yn llawn, a gall y rhai rhwng 18 a 29 ddechrau archebu apwyntiadau brechu ddydd Sul.

Mewn datganiad, dywedodd y tasglu brechu y byddai'n defnyddio'r holl gapasiti gosodedig i frechu 850,000 o bobl yr wythnos dros y 14 diwrnod nesaf i "amddiffyn y boblogaeth mor gyflym â phosib" oherwydd "lledaeniad cyflym" yr amrywiad Delta.

Mae tua 70% o achosion ym Mhortiwgal o'r amrywiad Delta, a nodwyd gyntaf yn India ond sydd wedi arwain at don o heintiau newydd ledled y byd. Mae'r amrywiad yn ysgubol ledled y wlad, gyda rhanbarth Lisbon a magnet twristiaeth Algarve yn cael ei effeithio fwyaf.

Gallai cyflymu'r broses o gyflwyno brechu arwain at giwiau hirach y tu allan i ganolfannau brechu, meddai'r tasglu.

Dywedodd y sefydliad iechyd gwladol, Ricardo Jorge, mewn adroddiad fod yr amrywiad yn rhoi pwysau cynyddol ar y system iechyd. Mae mwy na 500 o gleifion COVID-19 yn yr ysbyty.

Daeth cyrffyw yn ystod y nos i rym nos Wener mewn 45 bwrdeistref gan gynnwys Lisbon, Porto ac Albufeira, a rhaid i fwytai a siopau heblaw bwyd gau yn gynharach ar y penwythnos mewn rhai ardaloedd. Darllen mwy.

Parhau Darllen

coronafirws

Portiwgal sy'n ddibynnol ar dwristiaeth i Brydeinwyr heb eu brechu cwarantîn

cyhoeddwyd

on

By

Mae pobl yn cyrraedd traeth Marinha yn ystod y pandemig COVID-19 yn Albufeira, Portiwgal, Mehefin 4, 2021. REUTERS / Pedro Nunes / File Photo

Rhaid i ymwelwyr o Brydain â Phortiwgal gwarantîn am 14 diwrnod o ddydd Llun (28 Mehefin) os nad ydyn nhw wedi’u brechu’n llawn yn erbyn COVID-19, meddai llywodraeth Portiwgal, yn ysgrifennu Demony Catarina.

Mae'r rheol newydd, a oedd ar waith tan o leiaf 11 Gorffennaf, yn dilyn ymchwydd mewn achosion ym Mhortiwgal i'r lefelau a welwyd ddiwethaf ym mis Chwefror, pan oedd o dan gloi caeth. Mae achosion cadarnhaol hefyd wedi codi ym Mhrydain ond mae'r broses o gyflwyno brechiad wedi bod yn gyflymach.

Rhaid i Brydeinwyr sy’n cyrraedd mewn awyren, tir neu fôr ddangos prawf eu bod yn cael eu brechu’n llawn neu’n hunan-ynysu am 14 diwrnod gartref neu mewn man a nodwyd gan awdurdodau iechyd, meddai’r llywodraeth mewn datganiad yn hwyr ddydd Sul.

Ystyrir bod rhywun wedi'i frechu'n llawn 14 diwrnod ar ôl ei ail ddos ​​brechlyn neu'r brechlyn Johnson & Johnson un ergyd. Caniateir teithwyr o Brydain sydd wedi gwella o COVID-19 ac wedi derbyn un dos hefyd.

Prydain yw un o ffynonellau mwyaf twristiaid tramor Portiwgal ond fe wnaeth dynnu Portiwgal oddi ar ei rhestr deithio heb gwarantîn ei hun yn gynharach y mis hwn.

Mae hyn yn golygu bod yn rhaid i bobl ar eu gwyliau ym Mhrydain hunan-ynysu am 10 diwrnod pan fyddant yn dychwelyd adref a hefyd sefyll profion COVID-19 drud.

Daeth symudiad Lisbon ar ôl i’r Almaen ddatgan bod Portiwgal yn “barth amrywiad firws” yr wythnos diwethaf ac anogodd Canghellor yr Almaen Angela Merkel gyd-arweinwyr yr UE i gymryd llinell gadarnach ar deithio o wledydd y tu allan i’r bloc, fel Prydain. Darllen mwy.

Nid yw Prydain ar restr "ddiogel" yr UE o wledydd y tu allan i'r UE lle bydd yn caniatáu teithio nad yw'n hanfodol, er y gall gwylwyr sydd wedi'u brechu'n llawn ddod. Mewn cyfarfod ddydd Llun, ni ymddangosodd Prydain ar y rhestr o ychwanegiadau posib. Gellir ychwanegu Brunei yn ddiweddarach yr wythnos hon.

Mae awdurdodau iechyd Portiwgal wedi beio’r cynnydd mewn achosion ar yr amrywiad Delta mwy heintus, a nodwyd gyntaf yn India.

Mae'n cyfrif am dros 70% o achosion yn ardal Lisbon ac mae'n ymledu i rannau eraill o'r wlad, sydd â chyfartaledd treigl saith diwrnod ail uchaf yr UE o achosion y pen, yn ôl cyhoeddiad ar-lein Our World in Data. Darllen mwy.

Agorodd Portiwgal ei ffiniau i dwristiaid o Brydain ganol mis Mai a gosod miloedd o gefnogwyr pêl-droed Lloegr i mewn ar gyfer rownd derfynol Cynghrair y Pencampwyr. Darllen mwy.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd