Cysylltu â ni

EU

Mae gan Bortiwgal gwestiynau i'w hateb

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Mae system farnwrol Portiwgal wedi denu cryn feirniadaeth yn ystod y blynyddoedd diwethaf ac mae galwadau am ddiwygiadau wedi ennill amlygrwydd, yn ysgrifennu Colin Stevens.

Mae galwadau o’r fath wedi ennill momentwm o’r newydd yn ystod y misoedd diwethaf yn dilyn y penderfyniad dadleuol diweddar i ollwng cyhuddiadau troseddol difrifol yn erbyn cyn Brif Weinidog Portiwgal, Jose Socrates.

Ar 25 Mai 2019, roedd ymgeisydd EPP ar gyfer llywydd newydd y Comisiwn, yr Almaen Manfred Weber eisiau gweithredu sancsiynau yn erbyn Portiwgal. Nid yw asgell dde Paulo Rangel a Nuno Melo yn colli cyfle i dynnu sylw mai llywodraeth sosialaidd - ar y pryd dan arweiniad José Sócrates - a oedd wedi gofyn am ymyrraeth y “troika” (Comisiwn Ewropeaidd, Cronfa Ariannol Ryngwladol a Banc Canolog Ewrop). 

hysbyseb

Dyfarnodd barnwr yn Lisbon y bydd Socrates, fwy na chwe blynedd ar ôl iddo gael ei arestio mewn ymchwiliad llygredd mawr, yn sefyll ei brawf, ond dim ond ar gyhuddiadau llai o wyngalchu arian a ffugio dogfennau. Mewn penderfyniad a anfonodd tonnau sioc drwy’r wlad, gwrthododd y barnwr gyhuddiadau llygredd yn erbyn Socrates fel tystiolaeth wan, anghyson neu ddiffygiol, a nododd fod statud y cyfyngiadau wedi dod i ben ar rai ohonynt.

Fe wnaeth Rosa hefyd ddiswyddo taliadau twyll treth yn erbyn Socrates, a fydd yn sefyll ei brawf ar dri chyfrif o wyngalchu arian gwerth tua € 1.7 miliwn a thri arall o ddogfennau ffugio yn ymwneud â chontractau gwasanaeth a phrynu a rhentu fflat ym Mharis.

Mewn gwlad sy’n enwog am ei system cyfiawnder araf, roedd mewn gwirionedd wedi cymryd erlynwyr dair blynedd ar ôl arestiad cychwynnol Socrates i’w gyhuddo’n ffurfiol o 31 o droseddau yr honnir iddynt gael eu cyflawni yn y cyfnod 2006-2015.

hysbyseb

Roedd y rheini’n cynnwys troseddau ariannol mewn cynllun honedig yn ymwneud â chyn-bennaeth gwarthus Banco Espirito Santo (BES), a gwympodd yn 2014 o dan fynydd o ddyled.

BES oedd yr ail sefydliad ariannol preifat mwyaf ym Mhortiwgal. Yn cael ei redeg am bron i 150 mlynedd gan un o deuluoedd mwyaf cyfoethog a phwerus Portiwgal, teulu Espírito Santo, roedd ei weithgareddau'n cynnwys twristiaeth, iechyd ac amaethyddiaeth.

Ond methodd y banc ac, yn 2014, bu’n rhaid ei achub ac wedi hynny rhannwyd BES yn “fanc da”, a ailenwyd yn Novo Banco, ac yn “fanc gwael”. Cafodd Novo Banco ei ailgyfalafu hyd at € 4.9 biliwn gan Gronfa Datrys banc arbennig a oedd yn cynnwys € 4.4bn o'r wladwriaeth Portiwgaleg. Nid yw'n hysbys a yw DS yn dal i dderbyn arian gan wladwriaeth Portiwgal.

Ar 25 Ionawr 2019 honnodd llythyr gan Ana Gomes ASE fod penderfyniad BES yn cael ei lywio gan y CE a’r Troika, fel y byddai trethdalwyr Portiwgal yn talu, ac yn parhau i dalu i Lone Star hyd at € 3.9 biliwn. 

Ond ychydig a wnaeth hyn i adfer hyder a byddai Novo Banco yn torri 1,000 o swyddi yn ddiweddarach i helpu i leihau costau gweithredu € 150 miliwn fel rhan o'i gynllun ailstrwythuro'r UE.

Yn ôl yn 2011 ar adeg ei arestio, fe wnaeth llun o Socrates mewn car heddlu ar ei ffordd i wynebu cwestiynu llygredd syfrdanu llawer o Bortiwgaleg. Ymddiswyddodd Socrates yng nghanol ei ail dymor pedair blynedd yn 2011 wrth i argyfwng dyledion cynyddol ei orfodi i ofyn am gymorth ariannol rhyngwladol. Tua'r un pryd, rhoddodd Gweinidog Mewnol Portiwgal, Miguel Macedo, y gorau iddi hefyd yn dilyn ymchwiliad arall eto i lygredd honedig sy'n gysylltiedig â dyrannu trwyddedau preswylio.

Felly, beth mae'r sgandalau hyn a sgandalau eraill, megis drychiad Mario Centero i swydd Llywodraethwr Banc Portiwgal ym mis Gorffennaf 2020, yn dweud wrthym am gyflwr system gyfiawnder Portiwgal?

Wel, cyhuddodd y ditiad gwreiddiol Socrates o chwarae rhan ganolog a derbyn miliynau o ewros mewn cynllun a oedd yn cynnwys cyn-bennaeth gwarthus ymerodraeth bancio Espirito Santo. Efallai bod BES wedi peidio â bodoli ers hynny ond dim ond ar ôl ei dranc achosodd biliynau o ewros mewn colledion ar drethdalwyr a chyfranddalwyr a chyda'u cyn-bres uchaf wedi cael eu cyhuddo o droseddau eraill mewn ymchwiliadau ar wahân.

Nid hwn oedd y tro cyntaf i Socrates, sydd bellach yn 63 oed, gael ei hun yng nghanol penawdau digroeso. Astudiodd yn wreiddiol i ddod yn beiriannydd technegol sifil, ond daeth yr yrfa honno i ben gyda'i ddiswyddiad am adeiladu honedig o flinedig. Yn 2007, chwythodd sgandal i fyny ynghylch a oedd erioed wedi cael gradd iawn mewn gwirionedd. Ymhlith ei bwyntiau isel eraill, fe ddaeth dan amheuaeth am weithgaredd tra roedd yn Weinidog yr Amgylchedd yn 2002, a chymeradwyodd drwydded i adeiladu canolfan anferth y tu allan i Lisbon, yn rhannol ar dir a ddiogelir yn ôl y sôn. Roedd Socrates yn wrthrych honiadau bod taliadau anghyfreithlon wedi'u gwneud. Gollyngwyd yr achos llygredd hwnnw yn y pen draw.

Yn ôl yn 2014 dywedodd Transparency International fod y system gyfiawnder ym Mhortiwgal “wedi ei botelu” gyda’i adroddiad yn ychwanegu mai ychydig iawn o dditiadau oedd ymholiadau’n ymwneud â’r economi, cyllid a llygredd, heb sôn am ddedfrydau carchar.

“Mae yna broblem fawr o ddiffyg effeithlonrwydd cyfiawnder,” daeth i’r casgliad.

Yn ôl Sgôrfwrdd Cyfiawnder diweddaraf yr UE o 2017, mae Portiwgal ymhlith gwledydd yr UE sydd â’r nifer uchaf o achosion sifil a masnachol sydd ar ddod, gyda 12 achos i bob 100 o drigolion, yn erbyn 2 yn unig yn Ffrainc a 6 yn yr Eidal. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf mae dulliau amgen o ddatrys anghydfod, fel cyflafareddu, wedi cynyddu oherwydd diffyg diwygio a buddsoddi yn y system gyfreithiol.

Er gwaethaf hyn, ymddengys nad oes llawer wedi newid yn y blynyddoedd rhwng hynny ac, yn y Mynegai Canfyddiadau Llygredd diweddaraf o Tryloywder Rhyngwladol, sgoriodd Portiwgal 62/100 isel a rhengoedd yn 10fed yn yr Undeb Ewropeaidd a 30ain yn fyd-eang.

Mae tua 94% o ymatebwyr Portiwgal i arolwg Eurobaromedr Arbennig 2020 ar lygredd yn ystyried llygredd yn eang yn eu gwlad (cyfartaledd yr UE 71%), ac mae 59% o bobl yn teimlo eu bod yn cael eu heffeithio'n bersonol gan lygredd yn eu bywydau bob dydd (26% ar gyfartaledd yn yr UE). O ran busnesau, mae 92% o gwmnïau o'r farn bod llygredd yn eang (cyfartaledd yr UE 63), ac mae 53% o gwmnïau o'r farn bod llygredd yn broblem wrth wneud busnes (cyfartaledd yr UE 37%).

Dywed adroddiad Rheol y Gyfraith 2020 yr UE ar Bortiwgal: “Mae system gyfiawnder Portiwgal yn parhau i wynebu heriau o ran ei heffeithlonrwydd, yn enwedig mewn llysoedd gweinyddol a threthi.
- mae cyfyngiadau o ran erlyniad gwrth-lygredd effeithiol yn deillio o ddiffyg adnoddau ac arbenigedd y cyrff gorfodaeth cyfraith. ”

Mae ASEau bellach yn pwyso a mesur y ddadl gyda Grŵp EPP yn galw am i ymchwiliad Portiwgal a chamau gweithredu gael eu cymryd dros honiadau difrifol o broses amhriodol gan lywodraeth Portiwgal ynghylch penodi Erlynydd Portiwgal i Swyddfa Erlynydd Cyhoeddus Ewrop (EPPO) , sydd â'r dasg o ymladd troseddau yn erbyn cyllideb yr UE.

“Mae’r dull camarweiniol a ddefnyddir gan lywodraeth Portiwgal i wthio eu hymgeisydd dewisol i’w benodi i’r EPPO sydd newydd ei ffurfio yn destun pryder mawr. Mae cwestiynau i’w hateb ynghylch y dulliau a ddefnyddir a dilysrwydd penodiad yr erlynydd yng ngoleuni’r wybodaeth newydd hon ”, rhybuddiodd Is-Gadeirydd Grŵp EPP, Esteban González Pons.

“Rydym yn gofyn i Lywydd y Comisiwn, Ursula von der Leyen, lansio ymchwiliad ar unwaith i’r mater hwn a chymryd pa gamau bynnag sy’n angenrheidiol i unioni’r sefyllfa. Nid ydym am weld camgymeriadau llywodraeth Portiwgal yn llychwino ac yn niweidio EPPO yn annheg ar yr adeg dyngedfennol hon. Rydym wedi gwneud ein cais yn ysgrifenedig i Lywydd y Comisiwn ”, cadarnhaodd Pons, gan siarad ar ran ei gydweithwyr ASE a gyd-lofnododd y llythyr, Monika Hohlmeier a Jeroen Lenaers.

Mae’n hanfodol bod cyfanrwydd EPPO yn cael ei amddiffyn, yn ôl ASE Hohlmeier, Cadeirydd Pwyllgor Rheoli Cyllidebol Senedd Ewrop, sy’n ychwanegu, “Mae ymddygiad Gweinidog Cyfiawnder Portiwgal yn peryglu annibyniaeth a hygrededd Swyddfa Erlynydd Cyhoeddus Ewrop. Dylai Llywodraeth Portiwgal dynnu’r ymgeisydd yn ôl, yn enwedig ar yr adeg pan fydd Portiwgal yn llywyddu ar Gyngor yr Undeb Ewropeaidd. Roedd y dewis o Mr Guerra yn seiliedig ar ddadleuon ffug a gyflwynwyd gan lywodraeth Portiwgal ac a wnaed yn erbyn argymhelliad panel dethol Ewrop. "

Mewn man arall, mewn llythyr swyddogol at Arlywydd y Cyngor Ewropeaidd a Phrif Weinidog Portiwgal - y wlad sy'n dal llywyddiaeth y Cyngor - mae Renew Europe yn gofyn am eglurhad cyhoeddus ar unwaith ynglŷn â'r penodiad hwn. Rhaid nodi os bu ymyrraeth wleidyddol, yna rhaid cadarnhau'r holl wybodaeth a ddarperir am yr ymgeisydd ar frys. Os na fydd dilysrwydd yr apwyntiad yn cael ei ddilysu, bydd Renew Europe yn gofyn am ddadl ar y mater hwn yn ystod y sesiwn lawn nesaf ac nid ydynt yn diystyru galw am ymchwiliad annibynnol. 

Meddai Llywydd Adnewyddu Ewrop, Dacian Cioloș, “Os yw’r adroddiadau’n gywir, yna mae’r Cyngor wedi dewis penodi ymgeisydd sy’n mynd yn groes i argymhelliad y panel dethol annibynnol o bosibl yn seiliedig ar wybodaeth ffug ac am resymau gwleidyddol. Wrth wneud hynny, mae'r Cyngor o bosibl wedi peryglu gweithrediad yr EPPO.

Mae erlynwyr a barnwyr wedi dwysáu ymgyrch yn erbyn llygredd mewn gwlad sy’n enwog am ei system gyfiawnder ddiffygiol ond bydd achos Socrates a chanfyddiadau o’r fath yn gwneud darllen digalon i’r rhai sy’n dweud nad oes fawr ddim wedi newid, yn anad dim dros annibyniaeth y farnwriaeth a mynediad at gyfiawnder i y tlawd.

Yn 2016, dywedodd Joao Costa, cyfarwyddwr y gwneuthurwr rhannau metel Arpial, “Mae cyfiawnder yn gweithio’n ofnadwy, erioed wedi gweithio ac rwy’n amau ​​a fydd byth.”

Heddiw, dywed rhai beirniaid ac entrepreneuriaid ym Mhortiwgal nad oedd y system erioed yn sefydlog mewn gwirionedd ac mae dadansoddiad dyfnach o ddata llwyth achosion yn dangos ei bod wedi gwella llai nag y mae'r ystadegau swyddogol yn ei awgrymu.

Gwlad Belg

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 770 miliwn mewn cyn-ariannu i Wlad Belg

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 770 miliwn i Wlad Belg mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad. Gwlad Belg yw un o'r gwledydd cyntaf sy'n derbyn taliad cyn-ariannu o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Gwlad Belg.

Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Gwlad Belg. Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 5.9 biliwn, sy'n cynnwys grantiau'n llawn, dros oes ei chynllun.

Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i Aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU.  

hysbyseb

Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun Gwlad Belg yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau.

Cefnogi buddsoddiadau trawsnewidiol a phrosiectau diwygio

Mae'r RRF yng Ngwlad Belg yn cyllido buddsoddiadau a diwygiadau y disgwylir iddynt gael effaith drawsnewidiol iawn ar economi a chymdeithas Gwlad Belg. Dyma rai o'r prosiectau hyn:

hysbyseb
  • Sicrhau'r trawsnewidiad gwyrdd: Mae'r RRF yn buddsoddi € 400m mewn addasu i newid yn yr hinsawdd mewn mesurau i adfer bioamrywiaeth a chynyddu gwytnwch tuag at newid yn yr hinsawdd, i glustogi rhag llifogydd, sychder ac effeithiau gwres. Mae hyn yn cynnwys prosiectau defnyddio dŵr crwn, buddsoddiadau mewn rhwydwaith gydlynol o ardaloedd gwarchodedig ar gyfer coedwigoedd sy'n gallu gwrthsefyll natur a hinsawdd, ar gyfer ail-droelli afonydd a chreu ac adfer natur wlyb a chymoedd.
  • Cefnogi'r trawsnewidiad digidol: Mae gan gynllun Gwlad Belg agenda sgiliau uchelgeisiol. Mae hyn yn cynnwys buddsoddiadau o € 480m mewn system addysg fwy cynhwysol sy'n ddiogel i'r dyfodol ar draws cymunedau iaith gyda gwell sgiliau digidol a STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg) disgyblion a myfyrwyr a mynediad at offer a thechnoleg ddigidol.
  • Atgyfnerthu gwytnwch economaidd a chymdeithasol: mae cynllun Gwlad Belg yn cynnwys mesurau gwerth € 450m i wella ac ehangu hyfforddiant i hwyluso integreiddio grwpiau agored i niwed - gan gynnwys pobl â chefndir ymfudol, y bobl â sgiliau isel, pobl ag anableddau - ac i wella mynediad i'r farchnad lafur i geiswyr gwaith.

Dywedodd Llywydd y Comisiwn, Ursula von der Leyen: “Mae’r taliad cyntaf hwn yn newyddion gwych i Wlad Belg a phobl Gwlad Belg. Mae Gwlad Belg eisoes yn rhedwr blaen arloesi, ond bydd NextGenerationEU yn rhoi’r adnoddau sydd eu hangen ar y wlad i fynd yn gwbl wyrdd a digidol. Rwy’n gobeithio gweld llawer o brosiectau digidol gwych eraill fel yr un yr ymwelais ag ef ym Mrwsel fis yn ôl. Straeon llwyddiant a wnaed yng Ngwlad Belg, gyda chefnogaeth yr UE. ”

Dywedodd y Comisiynydd Cyllideb a Gweinyddiaeth Johannes Hahn: “Ar ôl tri chyhoeddiad bond llwyddiannus iawn o dan NextGenerationEU dros yr wythnosau diwethaf, a’r taliadau cyntaf ar gyfer rhaglenni eraill NGEU, rwy’n falch ein bod bellach wedi cyrraedd y cam talu ar gyfer y RRF. Caniataodd cydweithrediad dwys â Gwlad Belg a pharatoi cadarn o fewn y Comisiwn i ni dalu'r arian yn yr amser record. Mae hyn yn dangos, gyda'r adnoddau a godir, y byddwn yn gallu cyflawni anghenion cyn-ariannu'r holl aelod-wladwriaethau yn gyflym, gan roi'r hwb cychwynnol iddynt wrth weithredu'r nifer o brosiectau gwyrdd a digidol sydd wedi'u cynnwys yn eu cynlluniau cenedlaethol. "

Dywedodd Comisiynydd yr Economi, Paolo Gentiloni: “Bydd yr arian cyntaf i ni ei dalu heddiw yn helpu Gwlad Belg i ddod yn gryfach o’r argyfwng. Bydd dwy ran o dair o gynllun Gwlad Belg yn cefnogi'r trawsnewidiadau gwyrdd a digidol. Bydd buddsoddiadau mewn adnewyddu ynni a rheoli coedwigoedd yn helpu i amddiffyn yr hinsawdd. Bydd ysgolion ac ardaloedd gwledig yn mwynhau gwell cysylltedd tra bydd y systemau cyfiawnder, iechyd a nawdd cymdeithasol yn gweld gwelliannau mawr mewn effeithlonrwydd trwy ddigideiddio. Bydd y rhaglen sgiliau uchelgeisiol yn galluogi llawer o Wlad Belg i gaffael sgiliau newydd. Mae hyn i gyd yn ganlyniad i Ewrop weithio gyda'i gilydd. ”

Mwy o wybodaeth
Cwestiynau ac Atebion: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn cymeradwyo cynllun adfer a gwytnwch € 5.9 biliwn Gwlad Belg

Cyfleuster Adfer a Gwydnwch: Cwestiynau ac Atebion

Taflen ffeithiau ar gynllun adfer a gwytnwch Gwlad Belg

Cyngor yn Gweithredu Penderfyniad ar gynllun adfer a gwytnwch Gwlad Belg

Dogfen Gweithio Staff y Comisiwn: Dadansoddiad o gynllun adfer a gwytnwch Gwlad Belg

Cyfleuster Adfer a Gwydnwch

Rheoliad Cyfleuster Adfer a Gwydnwch

Datganiad i'r wasg: trydydd bond NextGenerationEU

Datganiad i'r wasg: Cynllun cyllido cyntaf y Comisiwn

UE fel gwefan benthyciwr

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 2.2 biliwn mewn cyn-ariannu i Bortiwgal

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 2.2 biliwn i Bortiwgal wrth rag-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o gydran grant a benthyciad dyraniad ariannol y wlad. Portiwgal yw un o'r gwledydd cyntaf sy'n derbyn taliad cyn-ariannu o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Portiwgal.

Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Portiwgal. Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 16.6bn dros oes ei chynllun (€ 13.9bn mewn grantiau a € 2.7bn mewn benthyciadau).

Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU.

hysbyseb

Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae'r cynllun Portiwgaleg yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau.

Cefnogi buddsoddiadau trawsnewidiol a phrosiectau diwygio

Mae'r RRF ym Mhortiwgal yn cyllido buddsoddiadau a diwygiadau y disgwylir iddynt gael effaith drawsnewidiol iawn ar economi a chymdeithas Portiwgal. Dyma rai o'r prosiectau hyn:

hysbyseb
  • Sicrhau'r trawsnewidiad gwyrdd: Mae sawl prosiect yng nghynllun adfer a gwytnwch Portiwgal yn cefnogi trosglwyddiad gwyrdd Portiwgal. Mae hyn yn cynnwys rhaglen adnewyddu ar raddfa fawr wedi'i hariannu â € 300 miliwn i gynyddu effeithlonrwydd ynni adeiladau preswyl.
  • Cefnogi'r trawsnewidiad digidol: Mae'r Cynllun hefyd yn cynnwys mesurau gwerth € 300 miliwn i foderneiddio systemau cyfrifiadurol y Gwasanaeth Iechyd Gwladol a chynyddu digideiddio cofnodion meddygol sy'n cydymffurfio ag egwyddorion diogelwch priodol.
  • Atgyfnerthu gwytnwch economaidd a chymdeithasol: Mae'r RRF yn ariannu'r prosiect “Impulse Ieuenctid” gyda € 130m sy'n anelu at uwchraddio cyfleusterau gwyddoniaeth mewn ysgolion uwchradd a phrifysgolion i godi cyfraddau cofrestru mewn cyrsiau gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg, y celfyddydau a mathemateg. Mae'r prosiect hwn yn canolbwyntio'n benodol ar fenywod i hyrwyddo cydraddoldeb rhywiol a gwrth-ystrydebau mewn dewisiadau gyrfa.

Dywedodd Llywydd y Comisiwn, Ursula von der Leyen: “Mae talu heddiw yn foment bwysig wrth gyflwyno cynllun adfer a gwytnwch Portiwgal - y cynllun NextGenerationEU cyntaf i ni ei gymeradwyo yn yr UE! Dyluniwyd y cynllun hwn ym Mhortiwgal, gyda budd pennaf pobl Portiwgal wrth galon. Bydd yn gwneud Bargen Werdd Ewrop yn realiti yn y wlad, yn digideiddio'r economi a'i gwneud yn gryfach nag erioed. Nawr, mae'r gweithredu'n dechrau. Byddwn yn sefyll wrth eich ochr chi bob cam o'r ffordd. ”

Dywedodd y Comisiynydd Cyllideb a Gweinyddiaeth Johannes Hahn: “Ar ôl tri chyhoeddiad bond llwyddiannus iawn o dan NextGenerationEU dros yr wythnosau diwethaf, a’r taliadau cyntaf ar gyfer rhaglenni eraill NGEU, rwy’n falch ein bod bellach wedi cyrraedd y cam talu ar gyfer y RRF. Caniataodd cydweithrediad dwys â Phortiwgal a pharatoi cadarn o fewn y Comisiwn i ni dalu'r arian yn yr amser record. Mae hyn yn dangos, gyda'r adnoddau a godir, y byddwn yn gallu cyflawni anghenion cyn-ariannu'r holl aelod-wladwriaethau yn gyflym, gan roi'r hwb cychwynnol iddynt wrth weithredu'r nifer o brosiectau gwyrdd a digidol sydd wedi'u cynnwys yn eu cynlluniau cenedlaethol. "

Dywedodd Comisiynydd yr Economi, Paolo Gentiloni: “Bydd yr arian cyntaf i ni ei dalu heddiw yn helpu Portiwgal i ddod yn gryfach o’r argyfwng. Bydd cynllun Portiwgal yn diwygio ac yn digideiddio'r weinyddiaeth gyhoeddus. Bydd buddsoddiadau mewn adnewyddu ynni a rheoli coedwigoedd yn helpu i amddiffyn yr hinsawdd. Bydd y rhaglen sgiliau uchelgeisiol yn rhoi cyfle i lawer o Bortiwgaleg ennill sgiliau newydd. Mae hyn i gyd yn ganlyniad i Ewrop weithio gyda'i gilydd. ”

Mwy o wybodaeth

Cwestiynau ac Atebion: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn cymeradwyo cynllun adfer a gwytnwch Portiwgal € 16.6 biliwn

Cyfleuster Adfer a Gwydnwch: Cwestiynau ac Atebion

Taflen ffeithiau ar gynllun adfer a gwytnwch Portiwgal

Cyngor yn Gweithredu Penderfyniad ar gynllun adfer a gwytnwch Portiwgal

Dogfen Waith Staff y Comisiwn: Dadansoddiad o gynllun adfer a gwytnwch Portiwgal

Cyfleuster Adfer a Gwydnwch

Rheoliad Cyfleuster Adfer a Gwydnwch

Datganiad i'r wasg: trydydd bond NextGenerationEU

Datganiad i'r wasg: Cynllun cyllido cyntaf y Comisiwn

UE fel gwefan benthyciwr

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Ymosodwyd ar beiddgar ysgrifennu

cyhoeddwyd

on

Ar 1 Mai eleni ysgrifennodd y newyddiadurwr o Wlad Belg, Roland Delacore, ddarn barn bersonol am Eglwys yr Hollalluog Dduw, a gyhoeddwyd yn Gohebydd UE. O ganlyniad, derbyniodd Roland Delacore feirniadaeth fawr mewn cyfryngau eraill gan sawl corff anllywodraethol. Yn benodol, cafodd ei gyhuddo o fod yn “asiant Llywodraeth Tsieineaidd” ac yn “un o idiotiaid defnyddiol Beijing” am ei safbwynt gwrth-gwlt pro-China. Mewn ymateb, mae Delacore wedi ysgrifennu erthygl ddilynol y mae wedi gofyn inni ei chyhoeddi. Barn bersonol yr awdur yn unig yw'r erthygl hon, ac ni chaiff ei chymeradwyo gan Gohebydd UE. Gohebydd UE fodd bynnag, mae'n cefnogi rhyddid barn a lleferydd, a rhyddid ac annibyniaeth y wasg. Gohebydd UE felly wedi penderfynu cyhoeddi erthygl Delacore heb ei golygu.

"Ymosodwyd ar beiddgar ysgrifennu" gan Roland Delacourt

Yn ddiweddar, ymosododd y cylchgrawn ymchwil crefyddol Eidalaidd Bitter Winter arnaf am gyhoeddi cyfweliad yn datgelu natur gwlt Mellt y Dwyrain (Eglwys Duw Hollalluog) yn Gohebydd UE a chafodd ei ddisgrifio hyd yn oed gan ei chynghreiriaid fel asiant Plaid Gomiwnyddol Tsieina, yn ysgrifennu Roland Delacourt.  

hysbyseb

Ar yr un pryd, maent hefyd yn ceisio gwadu adroddiad ar Mellt y Dwyrain (Eglwys Duw Hollalluog) a'i gynghreiriaid (18 tudalen) a gyflwynais i CIAOSN yng Ngwlad Belg trwy amrywiol sianeli preifat. Fodd bynnag, rhaid tynnu sylw at y ffaith y bydd yr adroddiad hwn yn ergyd ysgubol i'r Mellt Dwyreiniol. Nid yw'r adroddiad hwn yn fanwl iawn. Mae'n gasgliad o gwynion. Daw'r holl gwynion hyn o'r cylch Cristnogol. Gan gynnwys y Fatican ac enwadau eraill a ysbrydolwyd gan Gristnogaeth.

Sefydlwyd Mellt y Dwyrain gan Zhao Weishan ym 1989. Ar hyn o bryd mae'n byw yn yr Unol Daleithiau ac yn parhau i wasanaethu fel arweinydd eglwys. Mae hwn yn fudiad crefyddol hereticaidd Tsieineaidd wedi'i seilio ar Gristnogaeth, sy'n credu bod Iesu wedi'i ailymgnawdoli fel menyw yn Tsieina. Yn ôl ffynonellau answyddogol, y fenyw yw Yang Xiangbin, a anwyd ym 1973. Y ffaith hon sy'n gwneud i mi deimlo'n anesmwyth. Os byddaf ychydig yn amau ​​bod yr adroddiad hwn wedi'i lunio neu ei ysgrifennu gan sefydliad pro-gomiwnyddol, ni fyddwn byth yn trosglwyddo adroddiad o'r fath. Mae sect yn addoli menyw sy'n honni ei bod yn ailymgnawdoliad Iesu. Yn ein tir ni, pa Gristion fyddai’n cytuno ag eschatoleg y sect hon?

Wyt ti'n gwybod Gaeaf Chwerw? Yn ôl y sylfaenydd, cylchgrawn electronig yw hwn, a lansiwyd gan y New Research Religious Center CESNUR ym mis Mai 2018, i drafod rhyddid crefyddol a materion hawliau dynol yn Tsieina. Mae pencadlys y sefydliad yn Turin, yr Eidal.

hysbyseb

Yn ôl adroddiadau gan yr Almaenwr Katolische cylchgrawn a'r Eidal L.'Espresso cylchgrawn wythnosol, Gaeaf Chwerw yn agos iawn at sefyllfa llywodraeth yr UD ar fater China. Un o'i brif ddibenion yw tarfu ar y cytundeb rhwng y Sanctaidd a China.

Massimo Introvigne yw sylfaenydd y cylchgrawn a'r golygydd cyfredol yn bennaf. Mae'n galw ei hun yn "gymdeithasegydd" ac mae'n un o "arbenigwyr gorau'r byd ar symudiadau crefyddol newydd", ond mewn gwirionedd, mae'n atwrnai patent.

Antovigne hefyd yw sylfaenydd CESNUR, sydd wedi lansio'r cylchgrawn symudiadau crefyddol newydd Cylchgrawn CESNUR, a'r cylchgrawn ar-lein gwreiddiol Bitter Winter sy'n ymwneud yn benodol â materion crefyddol Tsieineaidd. Gan ddechrau o 1 Rhagfyr, 2020, mae Bitterwinter.com wedi ychwanegu colofn ryngwladol sy'n ymdrin â rhyddid crefyddol ledled y byd.

Mae CESNUR mewn gwirionedd yn cael ei ystyried yn "y grŵp lledaenu a lobïo crefyddol dadleuol enwocaf". Amddiffynodd ysgolheigion CESNUR lawer o enwadau crefyddol, megis yr Eglwys Uno (Moonies), Seientoleg, Eglwys Hollalluog Tsieineaidd (a gyhuddwyd mewn cysylltiad ag achos dynladdiad bwriadol Zhaoyuan 2014 yn Shandong), a Theml yr Haul (achosodd 74 o farwolaethau) Y prif dramgwyddwr mewn offeren hunanladdiadau), Aum Shinrikyo (cyflawnwr yr ymosodiad nwy sarin yn Tokyo ym 1995), a Jeswitiaid Shincheonji (a gyfrannodd at ymlediad epidemig y goron newydd yn Ne Korea).

Mewn gwirionedd, nid oedd Massimo Antovigne yn rheoli'r cylchgrawn fel arbenigwr crefyddol na chymdeithasegydd ond gweithiodd yn ôl ei statws fel cyfreithiwr. Mae Antovigne bob amser yn gwisgo siwt cyfreithiwr wrth gyflwyno sectau neu sectau ar y Rhyngrwyd. Yn y cyfryngau hyn, dim ond gwybodaeth gadarnhaol am grefydd y gallwch ei darllen.

O ran Teml yr Haul a'r hunanladdiadau ar raddfa fawr yn y Swistir, Ffrainc, a Quebec rhwng 1994 a 1997, nododd Antovigne a chondemnio rhai gwledydd Ewropeaidd am basio deddfau yn erbyn "cyltiau." Ar 20 Ionawr, 2012, ysgrifennodd yn Bitter Winter: Ni all y deddfau hyn atal trasiedi o’r fath rhag digwydd eto. Yn y bôn, nid yw'r cyfryngau a'r heddlu yn gwybod am y grŵp crefyddol hwn, ond mae'n hawdd tynnu sylw at y ffeithiau troseddol sefydledig hyn. Mae'r gwrthwynebwyr wedi gwahaniaethu yn erbyn y lleiafrif croesawgar ac wedi ei labelu'n "gwlt". Ar Fedi 20, 2018, cyhoeddodd Antovigne erthygl ar Bitter.com, yn cwestiynu dilysrwydd marwolaeth menyw yn 2014 gan Gwlt Duw Hollalluog mewn bwyty McDonald's yn Zhaoyuan, Shandong. Ysgrifennodd: Cyhuddodd llywodraeth China Hollalluog Dduw Cult o droseddau lluosog, gan gynnwys llofruddiaeth amlwg menywod yn Zhaoyuan, Shandong yn 2014. Fodd bynnag, mae rhai astudiaethau academaidd wedi dangos bod y drosedd yn fudiad crefyddol newydd arall gydag enw tebyg. A siarad yn fanwl, nid oes a wnelo o gwbl â Hollalluog Sect. Ar gyfer yr ymchwil academaidd yn ei geg, ni roddodd Antovigne unrhyw fanylion. Pa brifysgol yw hi? Pa arbenigwyr wnaeth e?

Yn y blynyddoedd diwethaf, Gaeaf Chwerw ac mae ei chynghreiriaid wedi bod yn amddiffynwyr cyltiau niweidiol ac wedi gwneud eu gorau i wrthsefyll gweithredoedd sefydliadau fel CIAOSN yng Ngwlad Belg, FECRIS yn Ewrop, a Miviludes yn Ffrainc.

Mae CIAOSN yn ganolfan wybodaeth ac ymgynghori ar gyfer cyltiau niweidiol a sefydlwyd gan gyfraith ar 2 Mehefin, 1998. Mae'n ganolfan annibynnol o dan Wasanaeth Cyhoeddus Barnwrol Ffederal Gwlad Belg.

Mae FECRIS, Ffederasiwn Canolfannau Ymchwil a Gwybodaeth Sectaraidd Ewropeaidd, yn ffederasiwn o gyrff anllywodraethol Ewropeaidd a'i nod yw amddiffyn pobl rhag tueddiadau sectyddol trwy ei rwydwaith.

Mae MIVILUDES, cenhadaeth ryng-weinidogol i fonitro a brwydro yn erbyn tueddiadau sectyddol, yn asiantaeth llywodraeth Ffrainc a sefydlwyd yn 2002. Ei thasg yw arsylwi a dadansoddi ffenomen tueddiadau sectyddol, hysbysu'r cyhoedd o'r peryglon y mae'n eu peri, a chydlynu awdurdodau cyhoeddus i cyflawni gweithredoedd ataliol a gormesol.

P'un a yw'n waith rhyng-sefydliadol neu'n waith torfol, mae'r sefydliadau hyn wedi perfformio'n dda, ond ni all hyn osgoi Gaeaf Chwerw beirniadaeth "lleisio": Mae gan Wlad Belg, yn enwedig ei hardal Ffrangeg ei hiaith, gysylltiad hir a dwfn â Ffrainc. Ym 1998, sefydlodd Gwlad Belg CIAOSN, y Ganolfan Gwybodaeth ac Ymgynghori ar gyfer Sefydliadau Cwlt Niweidiol. Er ei fod yn llai pwerus, mae'n debyg iawn i Miviludes a'i ragflaenwyr. Nid yw CIAOSN yn cymryd rhan yn uniongyrchol yn yr "ymladd yn erbyn cyltiau," ond mae'n darparu cyngor ac awgrymiadau i'r llywodraeth ac adrannau eraill.

Nid oes amheuaeth bod Miviludes yn dylanwadu'n ddwfn ar CIAOSN, ac mae Fenech ei hun yn ffrwydro ynghylch dylanwad y sefydliad Ffrengig hwn yng Ngwlad Belg. Er enghraifft, yn 2018, roedd gan CIAOSN adroddiad gyda’r pwnc “ymateb Tystion Jehofa i achosion o gam-drin rhywiol ymhlith ei aelodau”. Yn ychwanegol at y gwall o adrodd yn unig ond heb wneud sylwadau ar fater penodol cam-drin rhywiol, gwnaeth yr adroddiad feirniadaeth gyffredinol o Dystion Jehofa ar y dechrau, a gafodd ei ysbrydoli’n amlwg gan bropaganda Miviludes.

Cyn belled â bod y ffanatics cwlt hyn yn ymosod arnaf, gwn fy mod ar y llwybr cywir. Profodd y ffaith iddynt ymosod ar y "negesydd" yn hytrach na'r neges ei hun y sefyllfa anesmwyth. Mae pob ymosodiad ar sefydliadau difrifol a swyddogol gan yr amddiffynwyr cwlt hyn yn cael eu tynghedu i fethiant, oherwydd ni fydd y tueddiadau sectyddol y mae'r bobl hyn yn eu hyrwyddo neu'n eu gwadu yn derbyn cydymdeimlad yn Ewrop na'r Unol Daleithiau.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd