Cysylltu â ni

Portiwgal

Beth mae Portiwgal wedi'i gyflawni mewn gwirionedd yn ystod ei chwe mis wrth y llyw yn yr UE?

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Ym mis Ionawr, cymerodd Portiwgal lywyddiaeth Cyngor yr Undeb Ewropeaidd o'r Almaen. Yn ystod y chwe mis diwethaf, mae Portiwgal wedi arwain y gwaith ar bob lefel o'r Cyngor, gan geisio adeiladu cydweithrediad, cytundeb a chydsafiad rhwng yr aelod-wladwriaethau, yn ysgrifennu Colin Stevens.

Gellir dadlau mai'r chwe mis diwethaf oedd y cyfnod mwyaf hanfodol yn hanes yr UE pan mae'r aelod-wladwriaethau wedi gweithredu rhaglenni brechu, wedi ceisio gwella o argyfwng coronafirws a gobeithio ailagor eu heconomïau. Mae João Ferreira, sy'n ASE Portiwgaleg o Bortiwgal, yn rhannol feirniadol o'r arlywyddiaeth, gan ddweud bod yr "uwchgynhadledd gymdeithasol, fel y'i gelwir, yn uchafbwynt Llywyddiaeth Portiwgal yr UE, yn ôl pob golwg, wedi'i nodi gan amcanion byr eu golwg".

Ddiwedd mis Mehefin, bydd Portiwgal yn trosglwyddo Llywyddiaeth Cyngor yr UE i Slofenia. Mae ei ddeiliadaeth wedi digwydd yng nghanol y pandemig COVID-19 gan arwain, nid yn unig yn un o'r argyfyngau gwleidyddol ac economaidd dyfnaf yn hanes yr UE, ond hefyd yn effeithio ar ei gysylltiadau tramor ar y llwyfan byd-eang.

hysbyseb

Mae'n amser priodol i bwyso a mesur cyflawniadau Portiwgal yn ystod ei chwe mis wrth y llyw yn y Cyngor. Beth sydd wedi'i gyflawni o ran blaenoriaethau allweddol yr Arlywyddiaeth? Sut, er enghraifft, y llwyddodd Portiwgal i gyfrannu at gryfhau rôl yr UE ar y llwyfan rhyngwladol ac i lunio polisi tramor yr Undeb? Beth yw'r prif heriau o'n blaenau, gan gynnwys o ran adferiad COVID-19?

Felly, beth yw'r asesiad o berfformiad Portiwgal yn ystod y cyfnod cythryblus hwn?

Wel, ar hynny, mae'r rheithgor yn sicr allan.

hysbyseb

Dywedodd ASE Gwyrddion Portiwgal, Francisco Guerreiro, wrth y wefan hon, "Y gorau o Arlywyddiaeth Portiwgal oedd y fargen ar y gyfarwyddeb Tryloywder Treth."

“Yn wahanol i lawer o ffeiliau fel yr FTT neu’r CCCTB sydd wedi cael eu blocio yn y Cyngor ers blynyddoedd, bydd y gyfarwyddeb hon a gymeradwywyd ar ddechrau mis Mehefin yn gwneud i’r Cwmnïau Rhyngwladol ddatgelu eu helw, eu trethi taledig (os oes rhai) a nifer y gweithwyr sydd ganddyn nhw ynddo pob gwlad yn yr UE, ym mhob hafan dreth, ym mhob awdurdodaeth. ”

Fodd bynnag, mae'r dirprwy mewn poenau i ychwanegu, “Rhan fwyaf negyddol yr Arlywyddiaeth hon oedd eu hanallu i newid patrwm y PAC cyfan a'i strwythur a'i egwyddorion arweiniol. Bydd hyn yn arwain at PAC nad yw'n cydymffurfio â'r Fargen Werdd nac yn cynnig y newidiadau angenrheidiol i ddychwelyd y diraddiad ecolegol yr ydym yn ei brofi. "

Mewn gwirionedd, fe ddechreuodd term Portiwgal fel “pennaeth” yr UE ddechrau gwael (y cafodd drafferth adfer ohono) gyda honiadau, y manylir arnynt yn y papur newydd ar-lein POLITICO, am yr hyn a alwodd yn wariant moethus Portiwgal. Yn ôl yr erthygl 1,500 o eiriau, bygythiodd Covid-19 drawsnewid 'eiliad Portiwgal yn y chwyddwydr yn yr UE' yn 'lywyddiaeth ysbrydion'.

Honnwyd, ers cymryd awenau llywyddiaeth gylchdroi'r Cyngor ym mis Ionawr, fod Portiwgal wedi llofnodi contractau gwerth cannoedd o filoedd o ewros i gaffael offer, diodydd a hyd yn oed dillad ar gyfer digwyddiadau sy'n annhebygol o gael eu cynnal yn bersonol.

Dywedodd y papur fod yr arlywyddiaeth wedi gwario € 260,591 i arfogi canolfan wasg yn Lisbon— er bod sesiynau briffio i’r wasg yr arlywyddiaeth yn cael eu cynnal ar-lein ac nad yw newyddiadurwyr tramor wedi bod yn teithio i brifddinas Portiwgal; talu cwmni gwin € 35,785 am ddiodydd a llofnodi contract € 39,780 i brynu crysau a siwtiau.

Honnwyd gan y papur waith canolfan y Wasg, i gwmni “nad oedd wedi sicrhau contract cyhoeddus er 2011, ac yr oedd ei brofiad blaenorol mewn contractau sector cyhoeddus yn cynnwys trefnu adloniant ar gyfer gwyliau pentref.

Dyfynnwyd bod Susana Coroado, llywydd Transparência e Integridade, adain Portiwgaleg Transparency International, yn dweud bod yr arlywyddiaeth “yn llai am gyfarfodydd gwaith a mwy am werthu Portiwgal i’r byd y tu allan.”

Honnir hefyd fod yr arlywyddiaeth wedi dychwelyd nawdd corfforaethol, gwyriad oddi wrth lywyddiaeth flaenorol yr Almaen, a wrthododd fod â labeli corfforaethol yn gysylltiedig â'r UE.

Mae gweinidog materion tramor Portiwgal, Augusto Santos Silva, yn condemnio beirniadaeth o wariant moethus gan lywyddiaeth Portiwgal ar yr UE fel un “hurt”.

Ond nid dyna'r cyfan.

Atafaelodd y Comisiwn Ewropeaidd ar y mater hwnnw yn ei adroddiad yn 2020 ar reol y gyfraith yn cosbi Portiwgal am beidio â gwneud digon i ymladd yn erbyn llygredd.

Ar y pryd, dywedodd y Comisiynydd Didier Reynders, er bod y wlad wedi creu fframwaith cyfreithiol i hyrwyddo tryloywder, ei bod wedi methu â rhoi’r adnoddau o’r neilltu i gyflawni’r genhadaeth honno’n iawn.

Cafwyd datgeliadau hefyd, yn ystod yr arlywyddiaeth, fod llywodraeth Portiwgal wedi gorddatgan cymwysterau ei henwebai (aflwyddiannus) ar gyfer sedd Portiwgal yn Swyddfa Erlynydd Cyhoeddus Ewropeaidd (EPPO) newydd.

Cafodd penodiad dadleuol Ynad Portiwgal yr Ynad José Guerra i’r swydd ei frandio’n “bryderus” gan yr Ombwdsmon Ewropeaidd Emily O’Reilly.

Cafodd Francisca Van Dunem, Gweinidog Cyfiawnder Portiwgal, ei hun yng nghanol y ddadl ar ôl i’w llywodraeth gyflwyno data ffug ar ynad dewisol y llywodraeth. 

Ar nodyn mwy cadarnhaol, yn ddiweddar, rhoddodd y Comisiwn Ewropeaidd asesiad cadarnhaol i gynllun adfer a gwytnwch Portiwgal € 16.6 biliwn, a oedd yn cynnwys € 13.9 biliwn mewn grantiau a € 2.7 biliwn mewn benthyciadau. Bydd yr arian a ddarperir gan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch - sydd wrth wraidd NextGenerationEU - yn cefnogi gweithredu mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol erbyn 2026 a gyflwynwyd gan Bortiwgal i ddod yn gryfach o'r pandemig COVID-19.

Ond, hyd yn oed yma, mae rhai'n cwestiynu a yw'r systemau rheoli a roddwyd ar waith gan Bortiwgal yn cael eu hystyried yn ddigon digonol i amddiffyn buddiannau ariannol yr Undeb. Mae beirniaid wedi annog yr UE i ddarparu digon o fanylion ar sut y bydd awdurdodau cenedlaethol Portiwgal yn atal, canfod a chywiro achosion o wrthdaro buddiannau, llygredd a thwyll yn ymwneud â defnyddio cronfeydd yn y wlad.

Daeth mwy o ddadlau eto yn ystod yr arlywyddiaeth pan feirniadodd Prif Weinidog Portiwgal, António Costa, y cynnig i gael mecanwaith i gysylltu cyllid yr UE â chynnal rheolaeth y gyfraith, mater enfawr i’r UE a’i drafod mor ddiweddar â’r wythnos diwethaf gan senedd Ewrop.

Mewn man arall, mewn adroddiad ar Bortiwgal a gyhoeddwyd yn ddiweddar, anogodd pwyllgor gwrth-artaith Cyngor CPT (CPT) unwaith eto awdurdodau Portiwgal i gymryd camau penderfynol i atal camdriniaeth yr heddlu a sicrhau bod achosion o gam-drin honedig yn cael eu hymchwilio'n effeithiol.

Dywedodd y cyngor fod gorlenwi lleol mewn carchardai fel Caxias, Porto a Setúbal yn parhau i fod yn broblem ddifrifol sy'n effeithio'n ddifrifol ar amodau byw, y drefn, cysylltiadau staff-carcharorion a threfn dda. Roedd pobl fregus a gedwir yn y tri charchar hyn yn cael eu dal mewn amodau gwael iawn gyda llai na 3m² o le byw yr un ac wedi'u cyfyngu i'w celloedd am hyd at 23 awr y dydd.

Yn ystod yr ymweliad, derbyniodd dirprwyaeth y CPT nifer sylweddol o honiadau credadwy o gam-drin gan swyddogion heddlu. Roedd y cam-drin honedig yn cynnwys slapiau, dyrnu a chicio i'r corff a'r pen yn bennaf ynghyd â churiadau gyda batonau ac fe'u cynhaliwyd ar adeg eu dal, yn ogystal ag yn ystod yr amser a dreuliwyd mewn gorsaf heddlu.

Mae hyn a materion eraill wedi bod yn destun embaras i Bortiwgal yn ystod ei le hir-ddisgwyliedig yng ngoleuni sylw'r UE.

Daw hyn i gyd yn erbyn cefndir o bryder parhaus ynghylch cyflymder y broses ddiwygio yn y wlad a hefyd y cwymp parhaus allan o Banco Espirito Santo (BES), a gwympodd yn 2014 o dan fynydd o ddyled.

Mae Adennill Portiwgal yn cynrychioli grŵp o sefydliadau ariannol Ewropeaidd sy'n dal bondiau Novo Banco. Cafodd Novo Banco ei greu yn 2014 fel rhan o'r penderfyniad ar BES.

Buddsoddodd aelodau Portiwgal fuddsoddi mewn diwygio ac adfer economi Portiwgal ac maent yn gweithredu yn erbyn ail-drosglwyddo nodiadau Novo Banco yn anghyfreithlon yn 2015.

Ers ei adferiad rhagorol (bron) o’r argyfwng ariannol a gwaharddiad yr UE, mae Portiwgal wedi bod yn hyrwyddo delwedd o “fyfyriwr da’r UE” a “bachgen poster” o ddiwygio economaidd.

Ond a yw'r naratif hwn wedi'i seilio mewn gwirionedd ar ffeithiau, neu ddim ond marchnata? Mae un peth yn sicr, mae Portiwgal wedi bod yn ffodus i ddianc rhag y math o graffu cyfryngau a gafodd yr Eidal, o ystyried ei faint a drwg-enwogrwydd ei gwleidyddiaeth.  

Mae chwe mis Portiwgal dan y chwyddwydr ar fin dod i ben ac mae realiti trist gwleidyddiaeth Portiwgal yn llawer mwy argyhoeddedig nag y mae ei ddelwedd sgleiniog “poster bachgen” yn awgrymu.

Beth mae Portiwgal wedi'i gyflawni mewn gwirionedd yn ystod ei chwe mis wrth y llyw yn yr UE?

Rhoddodd un beirniad, a wrthododd gael ei enwi, ateb di-flewyn-ar-dafod, gan ddweud: “Mae wedi ei ddefnyddio i gryfhau ei ddelwedd newydd ond heblaw hynny nid yw wedi gwneud fawr ddim i ddatrys ei broblemau.”

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Azores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Rhanbarth yr Asores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws. Cymeradwywyd y mesur o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. Mae'n dilyn cynllun Portiwgaleg arall i gefnogi'r sector trafnidiaeth teithwyr yn Azores y cymeradwyodd y Comisiwn arno 4 2021 Mehefin (SA.63010). O dan y cynllun newydd, bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Bydd y mesur yn agored i gwmnïau cludo teithwyr ar y cyd o bob maint sy'n weithredol yn yr Azores. Pwrpas y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd sydyn y mae'r cwmnïau hyn yn eu hwynebu a mynd i'r afael â cholledion a gafwyd dros 2021 oherwydd yr achosion o coronafirws a'r mesurau cyfyngol y bu'n rhaid i'r llywodraeth eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws.

Canfu'r Comisiwn fod y cynllun Portiwgaleg yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, ni fydd y cymorth (i) yn fwy na € 1.8 miliwn y cwmni; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 31 Rhagfyr 2021. fan bellaf. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ​​ac amodau'r Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64599 yn y cymorth gwladwriaethol cofrestru ar Gomisiwn y Comisiwn wefan y gystadleuaeth unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 2.2 biliwn mewn cyn-ariannu i Bortiwgal

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 2.2 biliwn i Bortiwgal wrth rag-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o gydran grant a benthyciad dyraniad ariannol y wlad. Portiwgal yw un o'r gwledydd cyntaf sy'n derbyn taliad cyn-ariannu o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Portiwgal.

Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Portiwgal. Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 16.6bn dros oes ei chynllun (€ 13.9bn mewn grantiau a € 2.7bn mewn benthyciadau).

Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU.

hysbyseb

Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae'r cynllun Portiwgaleg yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau.

Cefnogi buddsoddiadau trawsnewidiol a phrosiectau diwygio

Mae'r RRF ym Mhortiwgal yn cyllido buddsoddiadau a diwygiadau y disgwylir iddynt gael effaith drawsnewidiol iawn ar economi a chymdeithas Portiwgal. Dyma rai o'r prosiectau hyn:

hysbyseb
  • Sicrhau'r trawsnewidiad gwyrdd: Mae sawl prosiect yng nghynllun adfer a gwytnwch Portiwgal yn cefnogi trosglwyddiad gwyrdd Portiwgal. Mae hyn yn cynnwys rhaglen adnewyddu ar raddfa fawr wedi'i hariannu â € 300 miliwn i gynyddu effeithlonrwydd ynni adeiladau preswyl.
  • Cefnogi'r trawsnewidiad digidol: Mae'r Cynllun hefyd yn cynnwys mesurau gwerth € 300 miliwn i foderneiddio systemau cyfrifiadurol y Gwasanaeth Iechyd Gwladol a chynyddu digideiddio cofnodion meddygol sy'n cydymffurfio ag egwyddorion diogelwch priodol.
  • Atgyfnerthu gwytnwch economaidd a chymdeithasol: Mae'r RRF yn ariannu'r prosiect “Impulse Ieuenctid” gyda € 130m sy'n anelu at uwchraddio cyfleusterau gwyddoniaeth mewn ysgolion uwchradd a phrifysgolion i godi cyfraddau cofrestru mewn cyrsiau gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg, y celfyddydau a mathemateg. Mae'r prosiect hwn yn canolbwyntio'n benodol ar fenywod i hyrwyddo cydraddoldeb rhywiol a gwrth-ystrydebau mewn dewisiadau gyrfa.

Dywedodd Llywydd y Comisiwn, Ursula von der Leyen: “Mae talu heddiw yn foment bwysig wrth gyflwyno cynllun adfer a gwytnwch Portiwgal - y cynllun NextGenerationEU cyntaf i ni ei gymeradwyo yn yr UE! Dyluniwyd y cynllun hwn ym Mhortiwgal, gyda budd pennaf pobl Portiwgal wrth galon. Bydd yn gwneud Bargen Werdd Ewrop yn realiti yn y wlad, yn digideiddio'r economi a'i gwneud yn gryfach nag erioed. Nawr, mae'r gweithredu'n dechrau. Byddwn yn sefyll wrth eich ochr chi bob cam o'r ffordd. ”

Dywedodd y Comisiynydd Cyllideb a Gweinyddiaeth Johannes Hahn: “Ar ôl tri chyhoeddiad bond llwyddiannus iawn o dan NextGenerationEU dros yr wythnosau diwethaf, a’r taliadau cyntaf ar gyfer rhaglenni eraill NGEU, rwy’n falch ein bod bellach wedi cyrraedd y cam talu ar gyfer y RRF. Caniataodd cydweithrediad dwys â Phortiwgal a pharatoi cadarn o fewn y Comisiwn i ni dalu'r arian yn yr amser record. Mae hyn yn dangos, gyda'r adnoddau a godir, y byddwn yn gallu cyflawni anghenion cyn-ariannu'r holl aelod-wladwriaethau yn gyflym, gan roi'r hwb cychwynnol iddynt wrth weithredu'r nifer o brosiectau gwyrdd a digidol sydd wedi'u cynnwys yn eu cynlluniau cenedlaethol. "

Dywedodd Comisiynydd yr Economi, Paolo Gentiloni: “Bydd yr arian cyntaf i ni ei dalu heddiw yn helpu Portiwgal i ddod yn gryfach o’r argyfwng. Bydd cynllun Portiwgal yn diwygio ac yn digideiddio'r weinyddiaeth gyhoeddus. Bydd buddsoddiadau mewn adnewyddu ynni a rheoli coedwigoedd yn helpu i amddiffyn yr hinsawdd. Bydd y rhaglen sgiliau uchelgeisiol yn rhoi cyfle i lawer o Bortiwgaleg ennill sgiliau newydd. Mae hyn i gyd yn ganlyniad i Ewrop weithio gyda'i gilydd. ”

Mwy o wybodaeth

Cwestiynau ac Atebion: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn cymeradwyo cynllun adfer a gwytnwch Portiwgal € 16.6 biliwn

Cyfleuster Adfer a Gwydnwch: Cwestiynau ac Atebion

Taflen ffeithiau ar gynllun adfer a gwytnwch Portiwgal

Cyngor yn Gweithredu Penderfyniad ar gynllun adfer a gwytnwch Portiwgal

Dogfen Waith Staff y Comisiwn: Dadansoddiad o gynllun adfer a gwytnwch Portiwgal

Cyfleuster Adfer a Gwydnwch

Rheoliad Cyfleuster Adfer a Gwydnwch

Datganiad i'r wasg: trydydd bond NextGenerationEU

Datganiad i'r wasg: Cynllun cyllido cyntaf y Comisiwn

UE fel gwefan benthyciwr

Parhau Darllen

coronafirws

Mae diwylliant llywodraethu diffygiol yn dal i fod ym Mhortiwgal

cyhoeddwyd

on

Mae Portiwgal ymhlith pob un o’r 27 aelod-wladwriaeth sy’n derbyn eu cyfran o “bot aur” ôl-bandemig yr UE, yn ysgrifennu Colin Stevens.

O dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF) bydd Portiwgal yn derbyn € 13.9 biliwn mewn grantiau a € 2.7bn.

Dyna'r newyddion da.

hysbyseb

Ond yn union beth sy'n digwydd os yw Portiwgal (neu unrhyw aelod-wladwriaeth arall) yn is na'r meini prawf gwariant anodd sy'n ofynnol gan y RRF? I ba raddau y gall y Comisiwn fynd i sicrhau bod yr arian yn cael ei wario ar brosiectau diwygio go iawn ym Mhortiwgal?

Ar hyn, mae Portiwgal wedi cael ei grybwyll, ond heb ei nodi, gan y Comisiwn Ewropeaidd.

Mae Portiwgal, sydd newydd drosglwyddo llywyddiaeth yr UE i Slofenia, wedi chwarae rhan fawr yn ei diwygiadau bondigrybwyll ond, yn anffodus, mae realiti gwleidyddiaeth Portiwgal yn fargen dda yn fwy argyhoeddedig nag y mae ei delwedd sgleiniog “poster bachgen” yn awgrymu.

hysbyseb

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, bu sgandalau a digwyddiadau amrywiol sy'n tynnu sylw at lu o faterion yn amrywio o lygredd a diwygio'r system farnwrol i'r system fancio a sut roedd y llywodraeth yn rheoli'r coronafirws.

Ymhlith y materion eraill sydd eto i gael sylw, mae'r hinsawdd fuddsoddi a sefyllfa rheolaeth y gyfraith ym Mhortiwgal.

Ar y cyfan, bydd y RRF yn darparu hyd at € 672.5bn i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau (ym mhrisiau 2018). Mae hyn yn torri i lawr i € 312.5bn mewn grantiau a € 360bn mewn benthyciadau.

Bydd y taliadau cyn-ariannu cyntaf i Bortiwgal yn cychwyn y mis hwn.

Ond, yn hollbwysig, bydd taliadau o dan y RRF yn gysylltiedig â pherfformiad a dyma lle bydd pob llygad (ymhlith eraill) ar Bortiwgal.

Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau ar sail cyflawni grŵp o “gerrig milltir a thargedau” yn foddhaol gan adlewyrchu cynnydd ar ddiwygiadau a buddsoddiadau cynllun Portiwgal. Gan y gall taliadau ddigwydd uchafswm o ddwywaith y flwyddyn, ni all fod mwy na dau grŵp o gerrig milltir a thargedau y flwyddyn.

Bydd y Comisiwn yn paratoi asesiad o fewn deufis ac yn gofyn i'w Bwyllgor Economaidd ac Ariannol am ei farn ar gyflawniad boddhaol y cerrig milltir a'r targedau Portiwgaleg perthnasol.

Dywedodd llefarydd ar ran y Comisiwn wrth y wefan hon: “Lle mae un aelod-wladwriaeth neu fwy yn ystyried bod gwyriadau difrifol oddi wrth gyflawni cerrig milltir a thargedau perthnasol aelod-wladwriaeth arall yn foddhaol, gallant ofyn i Lywydd y Cyngor Ewropeaidd gyfeirio'r mater at y y Cyngor Ewropeaidd nesaf. ”

Ond beth sy'n digwydd os na chyflawnir y cerrig milltir a'r targedau sy'n gysylltiedig â chais am daliad?

Wel, os yw'r Comisiwn yn asesu nad yw'r holl gerrig milltir a'r targedau sy'n gysylltiedig â rhandaliad yn cael eu cyflawni'n foddhaol, dim ond taliad rhannol y gall ei wneud. Bydd gweddill taliad y rhandaliad (p'un a yw'n fenthyciad neu'n grant) yn cael ei atal.

Gall yr aelod-wladwriaeth dan sylw barhau i weithredu gweddill y cynllun.

Ar ôl cyflwyno ei arsylwadau, yna mae gan yr aelod-wladwriaeth dan sylw chwe mis i gymryd y mesurau angenrheidiol i sicrhau bod y cerrig milltir a'r targedau yn cael eu cyflawni'n foddhaol. Os na wnaed hyn o fewn chwe mis, gall y Comisiwn leihau cyfanswm y cyfraniad ariannol.

Er mwyn i'r Comisiwn wneud taliad, ni ellir gwrthdroi unrhyw un o'r cerrig milltir neu'r targedau a gyrhaeddwyd o'r blaen.

Rhag ofn na ellir cyflawni cerrig milltir a thargedau bellach ar gyfer amgylchiadau gwrthrychol, mae gan yr Aelod-wladwriaeth y posibilrwydd i gyflwyno cynllun diwygiedig i'r Comisiwn.

Mae gan Senedd Ewrop rôl yn hyn i gyd hefyd a gofynnir iddi roi trosolwg o ganfyddiadau rhagarweiniol y Comisiwn ar gyflawni cerrig milltir a thargedau sy'n gysylltiedig â cheisiadau am daliadau a phenderfyniadau talu.

Y cwestiwn allweddol i rai yw y profir bod yr arian wedi'i wario'n dda.

Felly, yn achos Portiwgal, er enghraifft, sut y bydd buddiannau ariannol yr UE yn cael eu gwarchod?

Wel, bydd yn rhaid iddo warantu cydymffurfiad â deddfau’r Undeb a deddfau cenedlaethol, gan gynnwys atal, canfod a chywiro gwrthdaro buddiannau, llygredd a thwyll yn effeithiol, ac osgoi cyllid dwbl.

O ystyried record gymharol wael Portiwgal yn y broses o dalu cronfeydd yr UE yn y gorffennol, mae rhai yn cwestiynu ei gallu i drin pot mor enfawr o arian nawr.

Ond mae'r Comisiwn wedi rhybuddio y bydd yn cynnal gwiriadau yn y fan a'r lle, gan gwmpasu pob gwlad, gan gynnwys Portiwgal.

Dywedodd llefarydd y Comisiwn: “Hyd yn oed os yw cerrig milltir a thargedau wedi’u cyflawni, lle mae’r Comisiwn yn canfod afreoleidd-dra difrifol (sef twyll, gwrthdaro buddiannau, llygredd), cyllid dwbl neu doriad difrifol o rwymedigaethau sy’n deillio o’r cytundebau cyllido ac mae’r aelod-wladwriaethau yn ei wneud. peidio â chymryd mesurau amserol a phriodol i gywiro afreoleidd-dra o'r fath ac adennill y cronfeydd cysylltiedig, bydd y Comisiwn yn adennill swm cymesur a / neu, i'r graddau sy'n berthnasol, yn gofyn am ad-daliad cynnar o'r cymorth benthyciad cyfan neu ran ohono. "

Gall OLAF, y Llys Archwilwyr, Swyddfa Erlynwyr Cyhoeddus Ewrop a'r Comisiwn ei hun gyrchu data perthnasol ac ymchwilio i'r defnydd o gronfeydd os oes angen.

Cynllun Portiwgal oedd y cyntaf i gael ei gymeradwyo gan y comisiwn ac mae'n werth cofio sut yr asesodd y Comisiwn gynllun adfer a gwytnwch Portiwgal mewn gwirionedd.

Roedd yn rhaid i Bortiwgal fodloni dim llai nag 11 maen prawf p'un a:

  • Mae ei fesurau RRF yn cael effaith barhaol;
  • mae'r mesurau yn mynd i'r afael â'r heriau a nodwyd yn y wlad;
  • mae'r cerrig milltir a'r targedau sy'n caniatáu ar gyfer monitro cynnydd gyda'r diwygiadau a'r buddsoddiadau yn glir ac yn realistig;
  • mae'r cynlluniau'n cwrdd â'r targed gwariant hinsawdd o 37% a'r targed gwariant digidol o 20%;
  • mae'r cynlluniau Portiwgaleg yn parchu'r egwyddor gwneud dim niwed sylweddol, ac;
  • mae ei gynlluniau yn darparu mecanwaith rheoli ac archwilio digonol ac yn “nodi hygrededd y wybodaeth gostio”.

Roedd yn rhaid i Bortiwgal, yn bwysig yn ei achos, ddangos bod y cynllun yn cynnwys diwygiadau sy'n mynd i'r afael â tagfeydd hirhoedlog yn yr amgylchedd busnes (proffesiynau trwyddedu a rheoledig) ac sy'n anelu at foderneiddio a chynyddu effeithlonrwydd y system farnwrol.

Wrth gwrs, mae'r UE wedi rhannol ariannu ei gynllun adfer enfawr trwy fenthyca ar y marchnadoedd ariannol.

Felly, rhaid iddo (yr UE) hefyd ddangos i fuddsoddwyr sefydliadol rhyngwladol y bydd yn eu trin yn deg ac yn deg.

Mae sgandal bancio ym Mhortiwgal - cwymp Banco Espirito Santo (BES), ail fanc mwyaf Portiwgal yn 2015 - yn awgrymu y bydd Lisbon yn ei chael yn anodd ateb y galw penodol hwn.

Mae tranc BES wedi arwain at Adfer Portiwgal, grŵp sy'n cynrychioli grŵp o sefydliadau ariannol Ewropeaidd sy'n dal bondiau Novo Banco. Fe wnaethant fuddsoddi mewn diwygio ac adfer economi Portiwgal ac maent yn gweithredu yn erbyn ail-drosglwyddo nodiadau Novo Banco yn anghyfreithlon yn 2015.

Mae'r achos hwn sydd heb ei ddatrys o hyd yn rhoi achos i bryderon gwirioneddol ymhlith rhai buddsoddwyr sefydliadol rhyngwladol ynghylch y risgiau o fenthyca € 750bn i'r UE i ariannu ei RRF.

Mae Portiwgal hefyd wedi cael ei daro gan sgandalau rheolaeth y gyfraith ac fe’i beirniadwyd am ei enwebiad hynod ddadleuol gan Lisbon am swydd Swyddfa Erlynydd Cyhoeddus Ewrop (EPPO).

Mae'r Comisiwn hefyd wedi tynnu sylw at arafwch cyfiawnder gweinyddol a chyllidol ym Mhortiwgal, ac wedi mynnu diwygiadau y mae angen i lywodraeth Portiwgal eu cymryd.

Y gwir llym, yn amlwg, yw bod cyfres o ddigwyddiadau yn ystod y blynyddoedd diwethaf yn awgrymu, y tu ôl i'r penawdau diwygio, bod diwylliant llywodraethu arbennig o ddiffygiol yn dal i fod ym Mhortiwgal.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd