Cysylltu â ni

coronafirws

Mae diwylliant llywodraethu diffygiol yn dal i fod ym Mhortiwgal

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae Portiwgal ymhlith pob un o’r 27 aelod-wladwriaeth sy’n derbyn eu cyfran o “bot aur” ôl-bandemig yr UE, yn ysgrifennu Colin Stevens.

O dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF) bydd Portiwgal yn derbyn € 13.9 biliwn mewn grantiau a € 2.7bn.

Dyna'r newyddion da.

hysbyseb

Ond yn union beth sy'n digwydd os yw Portiwgal (neu unrhyw aelod-wladwriaeth arall) yn is na'r meini prawf gwariant anodd sy'n ofynnol gan y RRF? I ba raddau y gall y Comisiwn fynd i sicrhau bod yr arian yn cael ei wario ar brosiectau diwygio go iawn ym Mhortiwgal?

Ar hyn, mae Portiwgal wedi cael ei grybwyll, ond heb ei nodi, gan y Comisiwn Ewropeaidd.

Mae Portiwgal, sydd newydd drosglwyddo llywyddiaeth yr UE i Slofenia, wedi chwarae rhan fawr yn ei diwygiadau bondigrybwyll ond, yn anffodus, mae realiti gwleidyddiaeth Portiwgal yn fargen dda yn fwy argyhoeddedig nag y mae ei delwedd sgleiniog “poster bachgen” yn awgrymu.

hysbyseb

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, bu sgandalau a digwyddiadau amrywiol sy'n tynnu sylw at lu o faterion yn amrywio o lygredd a diwygio'r system farnwrol i'r system fancio a sut roedd y llywodraeth yn rheoli'r coronafirws.

Ymhlith y materion eraill sydd eto i gael sylw, mae'r hinsawdd fuddsoddi a sefyllfa rheolaeth y gyfraith ym Mhortiwgal.

Ar y cyfan, bydd y RRF yn darparu hyd at € 672.5bn i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau (ym mhrisiau 2018). Mae hyn yn torri i lawr i € 312.5bn mewn grantiau a € 360bn mewn benthyciadau.

Bydd y taliadau cyn-ariannu cyntaf i Bortiwgal yn cychwyn y mis hwn.

Ond, yn hollbwysig, bydd taliadau o dan y RRF yn gysylltiedig â pherfformiad a dyma lle bydd pob llygad (ymhlith eraill) ar Bortiwgal.

Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau ar sail cyflawni grŵp o “gerrig milltir a thargedau” yn foddhaol gan adlewyrchu cynnydd ar ddiwygiadau a buddsoddiadau cynllun Portiwgal. Gan y gall taliadau ddigwydd uchafswm o ddwywaith y flwyddyn, ni all fod mwy na dau grŵp o gerrig milltir a thargedau y flwyddyn.

Bydd y Comisiwn yn paratoi asesiad o fewn deufis ac yn gofyn i'w Bwyllgor Economaidd ac Ariannol am ei farn ar gyflawniad boddhaol y cerrig milltir a'r targedau Portiwgaleg perthnasol.

Dywedodd llefarydd ar ran y Comisiwn wrth y wefan hon: “Lle mae un aelod-wladwriaeth neu fwy yn ystyried bod gwyriadau difrifol oddi wrth gyflawni cerrig milltir a thargedau perthnasol aelod-wladwriaeth arall yn foddhaol, gallant ofyn i Lywydd y Cyngor Ewropeaidd gyfeirio'r mater at y y Cyngor Ewropeaidd nesaf. ”

Ond beth sy'n digwydd os na chyflawnir y cerrig milltir a'r targedau sy'n gysylltiedig â chais am daliad?

Wel, os yw'r Comisiwn yn asesu nad yw'r holl gerrig milltir a'r targedau sy'n gysylltiedig â rhandaliad yn cael eu cyflawni'n foddhaol, dim ond taliad rhannol y gall ei wneud. Bydd gweddill taliad y rhandaliad (p'un a yw'n fenthyciad neu'n grant) yn cael ei atal.

Gall yr aelod-wladwriaeth dan sylw barhau i weithredu gweddill y cynllun.

Ar ôl cyflwyno ei arsylwadau, yna mae gan yr aelod-wladwriaeth dan sylw chwe mis i gymryd y mesurau angenrheidiol i sicrhau bod y cerrig milltir a'r targedau yn cael eu cyflawni'n foddhaol. Os na wnaed hyn o fewn chwe mis, gall y Comisiwn leihau cyfanswm y cyfraniad ariannol.

Er mwyn i'r Comisiwn wneud taliad, ni ellir gwrthdroi unrhyw un o'r cerrig milltir neu'r targedau a gyrhaeddwyd o'r blaen.

Rhag ofn na ellir cyflawni cerrig milltir a thargedau bellach ar gyfer amgylchiadau gwrthrychol, mae gan yr Aelod-wladwriaeth y posibilrwydd i gyflwyno cynllun diwygiedig i'r Comisiwn.

Mae gan Senedd Ewrop rôl yn hyn i gyd hefyd a gofynnir iddi roi trosolwg o ganfyddiadau rhagarweiniol y Comisiwn ar gyflawni cerrig milltir a thargedau sy'n gysylltiedig â cheisiadau am daliadau a phenderfyniadau talu.

Y cwestiwn allweddol i rai yw y profir bod yr arian wedi'i wario'n dda.

Felly, yn achos Portiwgal, er enghraifft, sut y bydd buddiannau ariannol yr UE yn cael eu gwarchod?

Wel, bydd yn rhaid iddo warantu cydymffurfiad â deddfau’r Undeb a deddfau cenedlaethol, gan gynnwys atal, canfod a chywiro gwrthdaro buddiannau, llygredd a thwyll yn effeithiol, ac osgoi cyllid dwbl.

O ystyried record gymharol wael Portiwgal yn y broses o dalu cronfeydd yr UE yn y gorffennol, mae rhai yn cwestiynu ei gallu i drin pot mor enfawr o arian nawr.

Ond mae'r Comisiwn wedi rhybuddio y bydd yn cynnal gwiriadau yn y fan a'r lle, gan gwmpasu pob gwlad, gan gynnwys Portiwgal.

Dywedodd llefarydd y Comisiwn: “Hyd yn oed os yw cerrig milltir a thargedau wedi’u cyflawni, lle mae’r Comisiwn yn canfod afreoleidd-dra difrifol (sef twyll, gwrthdaro buddiannau, llygredd), cyllid dwbl neu doriad difrifol o rwymedigaethau sy’n deillio o’r cytundebau cyllido ac mae’r aelod-wladwriaethau yn ei wneud. peidio â chymryd mesurau amserol a phriodol i gywiro afreoleidd-dra o'r fath ac adennill y cronfeydd cysylltiedig, bydd y Comisiwn yn adennill swm cymesur a / neu, i'r graddau sy'n berthnasol, yn gofyn am ad-daliad cynnar o'r cymorth benthyciad cyfan neu ran ohono. "

Gall OLAF, y Llys Archwilwyr, Swyddfa Erlynwyr Cyhoeddus Ewrop a'r Comisiwn ei hun gyrchu data perthnasol ac ymchwilio i'r defnydd o gronfeydd os oes angen.

Cynllun Portiwgal oedd y cyntaf i gael ei gymeradwyo gan y comisiwn ac mae'n werth cofio sut yr asesodd y Comisiwn gynllun adfer a gwytnwch Portiwgal mewn gwirionedd.

Roedd yn rhaid i Bortiwgal fodloni dim llai nag 11 maen prawf p'un a:

  • Mae ei fesurau RRF yn cael effaith barhaol;
  • mae'r mesurau yn mynd i'r afael â'r heriau a nodwyd yn y wlad;
  • mae'r cerrig milltir a'r targedau sy'n caniatáu ar gyfer monitro cynnydd gyda'r diwygiadau a'r buddsoddiadau yn glir ac yn realistig;
  • mae'r cynlluniau'n cwrdd â'r targed gwariant hinsawdd o 37% a'r targed gwariant digidol o 20%;
  • mae'r cynlluniau Portiwgaleg yn parchu'r egwyddor gwneud dim niwed sylweddol, ac;
  • mae ei gynlluniau yn darparu mecanwaith rheoli ac archwilio digonol ac yn “nodi hygrededd y wybodaeth gostio”.

Roedd yn rhaid i Bortiwgal, yn bwysig yn ei achos, ddangos bod y cynllun yn cynnwys diwygiadau sy'n mynd i'r afael â tagfeydd hirhoedlog yn yr amgylchedd busnes (proffesiynau trwyddedu a rheoledig) ac sy'n anelu at foderneiddio a chynyddu effeithlonrwydd y system farnwrol.

Wrth gwrs, mae'r UE wedi rhannol ariannu ei gynllun adfer enfawr trwy fenthyca ar y marchnadoedd ariannol.

Felly, rhaid iddo (yr UE) hefyd ddangos i fuddsoddwyr sefydliadol rhyngwladol y bydd yn eu trin yn deg ac yn deg.

Mae sgandal bancio ym Mhortiwgal - cwymp Banco Espirito Santo (BES), ail fanc mwyaf Portiwgal yn 2015 - yn awgrymu y bydd Lisbon yn ei chael yn anodd ateb y galw penodol hwn.

Mae tranc BES wedi arwain at Adfer Portiwgal, grŵp sy'n cynrychioli grŵp o sefydliadau ariannol Ewropeaidd sy'n dal bondiau Novo Banco. Fe wnaethant fuddsoddi mewn diwygio ac adfer economi Portiwgal ac maent yn gweithredu yn erbyn ail-drosglwyddo nodiadau Novo Banco yn anghyfreithlon yn 2015.

Mae'r achos hwn sydd heb ei ddatrys o hyd yn rhoi achos i bryderon gwirioneddol ymhlith rhai buddsoddwyr sefydliadol rhyngwladol ynghylch y risgiau o fenthyca € 750bn i'r UE i ariannu ei RRF.

Mae Portiwgal hefyd wedi cael ei daro gan sgandalau rheolaeth y gyfraith ac fe’i beirniadwyd am ei enwebiad hynod ddadleuol gan Lisbon am swydd Swyddfa Erlynydd Cyhoeddus Ewrop (EPPO).

Mae'r Comisiwn hefyd wedi tynnu sylw at arafwch cyfiawnder gweinyddol a chyllidol ym Mhortiwgal, ac wedi mynnu diwygiadau y mae angen i lywodraeth Portiwgal eu cymryd.

Y gwir llym, yn amlwg, yw bod cyfres o ddigwyddiadau yn ystod y blynyddoedd diwethaf yn awgrymu, y tu ôl i'r penawdau diwygio, bod diwylliant llywodraethu arbennig o ddiffygiol yn dal i fod ym Mhortiwgal.

coronafirws

Mae Pfizer yn dechrau astudio cyffur geneuol i atal COVID-19

cyhoeddwyd

on

Pfizer Inc (PFE.N) dywedodd ddydd Llun (27 Medi) ei fod wedi cychwyn astudiaeth fawr yn profi ei gyffur gwrthfeirysol llafar ymchwiliol ar gyfer atal haint COVID-19 ymhlith y rhai sydd wedi bod yn agored i'r firws.

Y gwneuthurwr cyffuriau a'i wrthwynebwyr, gan gynnwys Merck & Co Inc. (MRK.N.) a fferyllol y Swistir Roche Holding AG (ROG.S), wedi bod yn rasio i ddatblygu bilsen gwrthfeirysol hawdd ei gweinyddu ar gyfer COVID-19. Darllen mwy.

Bydd yr astudiaeth ganol i gam hwyr yn profi cyffur Pfizer, PF-07321332, mewn hyd at 2,660 o gyfranogwyr sy'n oedolion iach 18 oed a hŷn sy'n byw yn yr un cartref ag unigolyn sydd â haint COVID-19 symptomatig wedi'i gadarnhau.

hysbyseb

Yn y treial, bydd PF-07321332, a ddyluniwyd i rwystro gweithgaredd ensym allweddol sydd ei angen er mwyn i'r coronafirws luosi, yn cael ei roi ynghyd â dos isel o ritonavir, meddyginiaeth hŷn a ddefnyddir yn helaeth mewn triniaethau cyfuniad ar gyfer haint HIV.

Hyd yn hyn, mae Gilead Sciences Inc. (GILD.O) remdesivir cyffuriau mewnwythiennol yw'r unig driniaeth gwrthfeirysol gymeradwy ar gyfer COVID-19 yn yr Unol Daleithiau.

Mae Pfizer hefyd wedi cychwyn astudiaeth arall o PF-07321332 mewn cleifion sy'n oedolion heb symptomau yn yr ysbyty.

hysbyseb

Yn ddiweddar, lansiodd Merck a'i bartner Ridgeback Biotherapeutics dreial cam hwyr o'u cyffuriau arbrofol molnupiravir ar gyfer atal yr haint COVID-19. Darllen mwy.

Mae Molnupiravir hefyd yn cael ei astudio mewn treial cam hwyr mewn cleifion nad ydynt yn yr ysbyty i weld a yw'n lleihau'r risg o fynd i'r ysbyty neu farwolaeth. Adrodd gan Manojna Maddipatla ac Amruta Khandekar

Parhau Darllen

coronafirws

Tystysgrif COVID Digidol yr UE: Mae'r Comisiwn yn dyfarnu € 95 miliwn i hybu mynediad at brofion

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi dyfarnu grantiau i 20 aelod-wladwriaeth sy'n dod i gyfanswm o € 95 miliwn i brynu profion diagnostig COVID-19 i hwyluso cyflwyno Tystysgrif COVID Digidol yr UE. Mae hyn yn mynd law yn llaw â pharhau i gyflwyno brechiadau COVID-19 ac mae'n rhan o ymrwymiad y Comisiwn i gefnogi mynediad fforddiadwy i brofion cyflym a chywir i'r dinasyddion hynny nad ydynt eto wedi'u brechu'n llawn, yn enwedig y rhai na allant cael eich brechu oherwydd rhesymau meddygol.

Y grantiau, a ariennir trwy ei Offeryn Cymorth Brys (ESI), yn caniatáu i aelod-wladwriaethau ddarparu profion. Bydd y gefnogaeth hon, a fydd yn cael ei sianelu trwy'r awdurdodau cenedlaethol, yn darparu ar gyfer yr amrywiol anghenion yn y gwahanol aelod-wladwriaethau. Dywedodd y Comisiynydd Iechyd a Diogelwch Bwyd Stella Kyriakides: “Fe wnaeth Tystysgrif COVID Digidol yr UE ganiatáu i Ewropeaid ailddechrau teithio’n ddiogel dros yr haf ac mae wedi dod yn symbol o Ewrop agored a diogel. Er bod brechu yn allweddol a'n hased gryfaf i roi diwedd ar y pandemig, mae profion cyflym a chywir yn parhau i fod yn bwysig i fynd i'r afael â lledaeniad COVID-19. Mae’r 20 miliwn o brofion cyflym a brynwyd gennym ar gyfer aelod-wladwriaethau yn gynharach eleni a chyhoeddiadau heddiw o gronfeydd ychwanegol yn profi ein bod yn sefyll yn gadarn ar ein hymrwymiad i sicrhau bod dinasyddion yn gallu cael profion a bod ein tystysgrifau digidol ar gael i bawb, yn enwedig y rhai na allant cael eich brechu. ”

Dywedodd y Comisiynydd Cyfiawnder Didier Reynders: “Hyd yn hyn mae dros 400 miliwn o Ewropeaid wedi elwa o’r Dystysgrif, ac mae 42 o wledydd eisoes wedi’u cysylltu â system dystysgrif yr UE. Mae hwn yn gyflawniad Ewropeaidd o bwys sydd wedi'i werthfawrogi'n fawr gan ein dinasyddion. Bydd grantiau heddiw yn cyfrannu ymhellach at ddefnyddio’r tystysgrifau ac yn sicrhau y gall pobl barhau i symud yn rhydd ac yn ddiogel. Rwy’n croesawu’r penderfyniad hwn a galwaf ar yr 20 aelod-wladwriaeth i wneud y defnydd gorau o’r profion ychwanegol hynny. ”

hysbyseb

Mae'r ESI yn darparu ymateb brys, wedi'i gydlynu ar sail anghenion, i helpu aelod-wladwriaethau i fynd i'r afael ag anghenion sy'n gysylltiedig â cham acíwt uniongyrchol y pandemig COVID-19, yn ogystal ag ymadael, adfer ac atal unrhyw atgyfodiad.

hysbyseb
Parhau Darllen

coronafirws

Agenda UDA-UE ar gyfer curo'r pandemig byd-eang: Brechu'r byd, achub bywydau nawr, ac adeiladu gwell diogelwch iechyd yn ôl

cyhoeddwyd

on

Brechu yw'r ymateb mwyaf effeithiol i'r pandemig COVID. Mae'r Unol Daleithiau a'r UE yn arweinwyr technolegol mewn llwyfannau brechlyn datblygedig, o ystyried degawdau o fuddsoddiadau mewn ymchwil a datblygu.

Mae'n hanfodol ein bod yn mynd ar drywydd agenda i frechu'r byd yn ymosodol. Bydd arweinyddiaeth gydlynol yr UD a'r UE yn helpu i ehangu'r cyflenwad, cyflawni mewn dull mwy cydgysylltiedig ac effeithlon, a rheoli cyfyngiadau i gadwyni cyflenwi. Bydd hyn yn arddangos grym partneriaeth Drawsatlantig wrth hwyluso brechu byd-eang wrth alluogi mwy o gynnydd gan fentrau amlochrog a rhanbarthol.

Gan adeiladu ar ganlyniad Uwchgynhadledd Iechyd Byd-eang G2021 Mai 20, Uwchgynadleddau G7 a'r UD-UE ym mis Mehefin, ac ar Uwchgynhadledd G20 sydd ar ddod, bydd yr UD a'r UE yn ehangu cydweithredu ar gyfer gweithredu byd-eang tuag at frechu'r byd, gan arbed bywydau nawr, ac adeiladu gwell diogelwch iechyd.  

hysbyseb

Colofn I: Cyd-ymrwymiad Rhannu Brechlyn yr UE / UD: bydd yr Unol Daleithiau a’r UE yn rhannu dosau yn fyd-eang i wella cyfraddau brechu, gyda blaenoriaeth ar rannu trwy COVAX a gwella cyfraddau brechu ar frys mewn gwledydd incwm isel ac is-ganol. Mae'r Unol Daleithiau yn rhoi dros 1.1 biliwn dos, a bydd yr UE yn rhoi dros 500 miliwn dos. Mae hyn yn ychwanegol at y dosau rydyn ni wedi'u hariannu trwy COVAX.

Rydym yn galw ar genhedloedd sy'n gallu brechu eu poblogaethau i ddyblu eu hymrwymiadau rhannu dos neu wneud cyfraniadau ystyrlon at barodrwydd brechlyn. Byddant yn rhoi premiwm ar rannu dosau rhagweladwy ac effeithiol i wneud y mwyaf o gynaliadwyedd a lleihau gwastraff.

Colofn II: Ymrwymiad ar y Cyd rhwng yr UE / UD i Barodrwydd Brechlyn: bydd yr Unol Daleithiau a'r UE yn cefnogi ac yn cydgysylltu â sefydliadau perthnasol ar gyfer cyflwyno brechlyn, cadwyn oer, logisteg a rhaglenni imiwneiddio i drosi dosau mewn ffiolau yn ergydion mewn breichiau. Byddant yn rhannu gwersi a ddysgwyd o rannu dos, gan gynnwys danfon trwy COVAX, ac yn hyrwyddo dosbarthiad brechlynnau yn deg.

hysbyseb

Colofn III: Cyd-bartneriaeth UE / UD ar gryfhau cyflenwad brechlyn byd-eang a therapiwteg: bydd yr UE a'r Unol Daleithiau yn trosoli eu Tasglu Cadwyn Gyflenwi a Chyflenwi COVID-19 sydd newydd ei lansio i gefnogi gweithgynhyrchu a dosbarthu brechlyn a therapiwtig a goresgyn heriau'r gadwyn gyflenwi. Bydd ymdrechion cydweithredol, a amlinellir isod, yn cynnwys monitro cadwyni cyflenwi byd-eang, asesu galw byd-eang yn erbyn cyflenwi cynhwysion a deunyddiau cynhyrchu, a nodi a mynd i'r afael â tagfeydd amser real a ffactorau aflonyddgar eraill ar gyfer cynhyrchu brechlyn a therapiwteg fyd-eang, ynghyd â chydlynu atebion posibl. a mentrau i hybu cynhyrchu brechlynnau, mewnbynnau beirniadol a chyflenwadau ategol yn fyd-eang.

Colofn IV: Cynnig ar y Cyd rhwng yr UE / UD i sicrhau Diogelwch Iechyd Byd-eang. Bydd yr Unol Daleithiau a’r UE yn cefnogi sefydlu Cronfa Cyfryngwr Ariannol (FIF) erbyn diwedd 2021 a byddant yn cefnogi ei chyfalafu cynaliadwy. Bydd yr UE a'r Unol Daleithiau hefyd yn cefnogi gwyliadwriaeth pandemig fyd-eang, gan gynnwys y cysyniad o radar pandemig byd-eang. Bydd yr UE a’r Unol Daleithiau, trwy HERA ac Awdurdod Ymchwil a Datblygu Uwch Biofeddygol yr Adran Iechyd a Gwasanaethau Dynol, yn y drefn honno, yn cydweithredu yn unol â’n hymrwymiad G7 i gyflymu datblygiad brechlynnau newydd a gwneud argymhellion ar wella gallu’r byd i danfonwch y brechlynnau hyn mewn amser real. 

Rydym yn galw ar bartneriaid i ymuno i sefydlu ac ariannu'r FIF i gefnogi i baratoi gwledydd ar gyfer COVID-19 a bygythiadau biolegol yn y dyfodol.

Colofn V: Map Ffordd ar y Cyd rhwng yr UE / UD / Partneriaid ar gyfer cynhyrchu brechlyn rhanbarthol. Bydd yr UE a’r Unol Daleithiau yn cydlynu buddsoddiadau mewn capasiti gweithgynhyrchu rhanbarthol gyda gwledydd incwm isel a chanolig is, yn ogystal ag ymdrechion wedi’u targedu i wella capasiti ar gyfer gwrthfesurau meddygol o dan seilwaith Build Back and Better World a’r bartneriaeth Global Gateway sydd newydd ei sefydlu. Bydd yr UE a'r Unol Daleithiau yn alinio ymdrechion i gryfhau gallu gweithgynhyrchu brechlynnau lleol yn Affrica a bwrw ymlaen â thrafodaethau ar ehangu cynhyrchu brechlynnau a thriniaethau COVID-19 a sicrhau eu mynediad teg.

Rydym yn galw ar bartneriaid i ymuno i gefnogi buddsoddiadau cydgysylltiedig i ehangu gweithgynhyrchu byd-eang a rhanbarthol, gan gynnwys ar gyfer mRNA, fector firaol, a / neu frechlynnau is-brotein COVID-19.

Mwy o wybodaeth

Datganiad ar y cyd ar lansiad y Tasglu Cadwyn Cyflenwi a Chyflenwi COVID-19 ar y cyd

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd