Cysylltu gyda ni

Romania

Daeth dinas Timisoara yn Rwmania yn Brifddinas Diwylliant Ewrop yn 2023

Cristian Gherasim

cyhoeddwyd

on

Ddwy flynedd yn ddiweddarach na'r hyn a benderfynwyd i ddechrau, mae'r Cyngor Ewropeaidd yn dynodi Timisoara yn Brifddinas Diwylliant Ewrop. Oherwydd coronafirws, penderfynodd y Cyngor Ewropeaidd ohirio ethol prifddinas diwylliant newydd a chaniatáu i brifddinasoedd diwylliant Ewropeaidd cyfredol Rijeka (Croatia) a Galway (Iwerddon) gynnal eu teitl tan 2023. Bydd y ddwy ddinas yn caniatáu parhau â nhw gweithgareddau priodol ar gyfer eleni o dan gyfyngiadau COVID. Bydd y ddau yn cadw eu teitl tan Ebrill 2021, yn ysgrifennu Cristian Gherasim.

Hefyd mae'n debyg y bydd Novi Sad, a ddylai fod wedi bod yn Brifddinas Diwylliant Ewrop yn 2021, yn ennill ei theitl yn 2022, ac yna Timisoara (Rwmania) ac Elefsina (Gwlad Groeg) yn 2023.

Novi Sad yw'r ail ddinas fwyaf yn Serbia ac yn grochan toddi go iawn ar gyfer ethnigrwydd amrywiol. Ochr yn ochr â Serbiaid, mae llawer, Hwngariaid, Slovaks, Croatiaid, Rhufeiniaid, Montenegrins a Roma yn galw Novi Sad yn gartref iddynt. Llysenw'r ddinas yw'r Athen Serbeg, enw a gafodd yn y 19th ganrif pan ddaeth Novi Sad yn ganolfan fasnach a gweithgynhyrchu bwysig.

Mae Timisoara yn fwyaf cysylltiedig â man geni chwyldro Rwmania ym 1989. Bu farw rhai o brotestwyr 1989 yn y plaza o flaen tŷ Opera Timisoara. Ac eto, ymledodd y protestiadau heb eu disodli, gan beri i'r unbennaeth gomiwnyddol o dan Nicolae Ceausescu gwympo.

Mae Elefsina yng Ngwlad Groeg yn lle rhyfeddod a myth sy'n gysylltiedig orau â'r Dirgelion Eleusinaidd, defodau arbennig sy'n ymroddedig i'r duwiau Groegaidd hynafol Demeter a Persephone. Mae'n well cyfrif Elefsina fel un o ganolfannau crefyddol pwysicaf ei gyfnod.

Parhau Darllen

ynni

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cymorth Rwmania € 254 miliwn i gefnogi adsefydlu system wresogi ardal yn Bucharest

Gohebydd Reporter UE

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo, o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, gynlluniau Rwmania i gefnogi uwchraddio system wresogi bwrdeistref Bucharest. Hysbysodd Rwmania y Comisiwn am ei gynlluniau i ddarparu cefnogaeth gyhoeddus o oddeutu € 254 miliwn (1,208 biliwn RON) ar gyfer adsefydlu'r rhwydwaith ddosbarthu (yn benodol piblinellau “trosglwyddo” dŵr poeth i brif bwyntiau dosbarthu'r system wresogi ardal) yn ardal drefol Bucharest. Bydd y gefnogaeth a gynlluniwyd ar ffurf grant uniongyrchol a ariennir gan Gronfeydd Strwythurol yr UE a reolir gan Rwmania. Mae rheolau cymorth gwladwriaethol yr UE yn caniatáu i aelod-wladwriaethau gefnogi gosodiadau cynhyrchu gwres a dosbarthiadau dosbarthu ardal, yn ddarostyngedig i rai amodau a nodir yn y Comisiwn 2014 Canllawiau ar gymorth gwladwriaethol ar gyfer diogelu'r amgylchedd ac ynni.

Yn benodol, mae'r Canllawiau'n darparu bod yn rhaid i'r prosiectau fodloni'r meini prawf “gwresogi ardal effeithlon” a nodir yn y Y Gyfarwyddeb Effeithlonrwydd Ynni er mwyn cael eich ystyried yn gydnaws o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Ar sail y math o wres sy'n cael ei fwydo i'r system - mae tua 80% o'i fewnbwn yn dod o ffynonellau “cyd-gynhyrchu” - mae'r Comisiwn wedi darganfod bod system Bucharest yn cyflawni'r diffiniad o system gwresogi ac oeri ardal effeithlon, fel y nodir yn y Cyfarwyddeb Effeithlonrwydd Ynni ac yn unol â rheolau cymorth gwladwriaethol. Canfu'r Comisiwn hefyd fod y mesur yn angenrheidiol, gan na fyddai'r prosiect yn cael ei gynnal heb gefnogaeth y cyhoedd, ac yn gymesur, gan y bydd y prosiect yn sicrhau cyfradd enillion resymol. Ar y sail hon, daeth y Comisiwn i'r casgliad nad yw'r mesur yn ystumio cystadleuaeth a'i fod yn unol â rheolau cymorth gwladwriaethol yr UE, yn benodol diolch i leihau allyriadau nwyon tŷ gwydr a sylweddau llygrol eraill a gwella effeithlonrwydd ynni'r system wresogi ardal.

Dywedodd yr Is-lywydd Gweithredol Margrethe Vestager, sy’n gyfrifol am bolisi cystadlu: “Bydd y mesur cymorth hwn o € 254 miliwn, a ariennir diolch i gronfeydd strwythurol yr UE, yn helpu Rwmania i gyflawni ei thargedau effeithlonrwydd ynni a bydd yn cyfrannu at leihau nwy tŷ gwydr a llygryddion eraill. allyriadau, heb ystumio cystadleuaeth yn ormodol. ”

Mae'r datganiad i'r wasg lawn ar gael ar-lein.

Parhau Darllen

Romania

Barnwr achos Băneasa wedi'i gyhuddo o gam-drin swydd ac euogfarnu'r diffynnydd ar gam

avatar

cyhoeddwyd

on

Mae’r Barnwr Corneliu-Bogdan Ion-Tudoran, a ddyfarnodd yn achos datblygu eiddo tiriog Băneasa proffil uchel Rwmania, wedi’i gyhuddo o euogfarnu diffynnydd ar gam ac o gam-drin swydd am ei ymddygiad yn yr achos. Roedd datblygiad Băneasa yn cynnwys y dyn busnes Gabriel Popoviciu ac yn ymwneud â 221 hectar a oedd yn eiddo i Brifysgol y Gwyddorau Agronomeg a Meddygaeth Filfeddygol (USAMV), trwy fenter ar y cyd.

Daeth i’r amlwg bod y Barnwr Tudoran, y mis diwethaf, wedi’i gyhuddo o euogfarnu diffynnydd ar gam a cham-drin swydd am ei gamymddwyn yn achos Popoviciu - Băneasa. Roedd eisoes yn hysbys bod y Barnwr Tudoran wedi darparu’r datganiad o resymau dros y penderfyniad ar ochr sifil achos Popoviciu - Băneasa bron i flwyddyn gyfan ar ôl y dyfarniad. Ar y pwynt hwnnw roedd wedi ymddeol a, phan nad oedd yn dal i fod yn swydd barnwr. Ar ben hynny, ar adeg ysgrifennu ei farn farnwrol, roedd mewn gwirionedd mewn ysbyty mewn canolfan seiciatryddol, gyda'r ddogfen yn cael ei danfon i ystafell y llys ar ffon USB gan ei fab.

Datgelodd y cyhuddiadau yn ei erbyn ym mis Ionawr eleni fod ei gamymddwyn honedig yn dyddio’n ôl ymhellach fyth ac yn cynnwys dyfeisio tystiolaeth i gyfiawnhau atafaelu tiroedd ac adeiladau’r ganolfan siopa fwyaf yn Rwmania.

Mae'n ymddangos bod yr ymchwiliad, a gyfarwyddwyd gan Nicolae Marin o'r Gyfarwyddiaeth Gwrth-lygredd Genedlaethol (DNA), i achos Băneasa wedi cael llawer o afreoleidd-dra. Agorodd yr erlynwyr DNA yr achos dros “gam-drin swydd”, er gwaethaf y ffaith bod Swyddfa’r Erlynydd Cyffredinol wedi ymchwilio i’r achos a’i wrthod. Fodd bynnag, yn 2008 ailagorodd y DNA yr achos ar y sail bod yr iawndal yn fwy na miliwn Ewro. Mae hyn er gwaethaf y ffaith na chafodd cyfrifiad yr iawndal ei amcangyfrif a'i adrodd gan yr arbenigwyr DNA tan 2010, ddwy flynedd yn ddiweddarach.

Mae'r catalog o afreoleidd-dra sy'n ymwneud ag ymchwiliad Marin yn cynnwys yr honiad bod prif dyst yr erlyniad wedi cyfaddef yn y llys na chafodd ei lwgrwobrwyo gan y dyn busnes, ac felly'n gwrthddweud yr ymchwilwyr. Dywedodd cyn-Weinidog Addysg, yn ogystal â thystion eraill, wrth y DNA nad oedd y tir yn Băneasa erioed yn eiddo cyhoeddus ac, felly, ni allai swyddfa’r erlynydd gefnogi’r cyhuddiad cyfreithiol o gam-drin swydd. Honnir bod athrawon y Brifysgol dan fygythiad o gael eu harestio gan yr erlynydd Nicolae Marin os na wnaethant bleidleisio yn y Senedd fod y Brifysgol yn ei chyfansoddi ei hun fel plaid sifil, fel y gofynnwyd yn ysgrifenedig gan y DNA, fel yr adroddwyd yn eang gan y wasg. Datgelwyd y bygythiadau hyn yn erbyn athrawon y Brifysgol yn ystod y cyfarfod seneddol a gynhaliwyd ar 27 Gorffennaf 2012 a recordiwyd ar sain a fideo a’i gyflwyno fel tystiolaeth yn yr achos.

Nid yn unig na wnaeth y Barnwr Tudoran gwestiynu gormodedd yr erlynydd, honnir iddo fynd cyn belled â dyfeisio tystiolaeth er mwyn cyfiawnhau'r cyhuddiadau yn y ditiad a baratowyd gan Nicolae Marin. Cyhuddir y Barnwr Tudoran o ddeor stori i brofi ar unrhyw gost bod y tir yn eiddo cyhoeddus y wladwriaeth fel y'i gelwir ac i wladoli eto'r tiroedd a oedd yn eiddo i Brifysgol Gwyddorau Agronomeg a Meddygaeth Filfeddygol Bucharest (USAMV), y mae nid oedd gan y wladwriaeth hawl berchnogaeth gyfreithiol.

Mae'r cyhuddiadau hyn yn erbyn y cyn farnwr yn tanseilio ei ddyfarniad yn achos Popoviciu - Băneasa yn llwyr. Maent hefyd yn codi cwestiynau dyfnach am gyflwr presennol system gyfiawnder Rwmania, lle mae'n ymddangos bod y systemau ymchwilio a llysoedd yn cael eu cam-drin.

 

 

Parhau Darllen

EU

Y Comisiwn yn agor ymchwiliad manwl i fesurau cymorth Rwmania o blaid CE Oltenia

Gohebydd Reporter UE

cyhoeddwyd

on

Mae CE Oltenia, cynhyrchydd trydan wedi'i seilio ar lignit ym mherchnogaeth Rwmania, wedi bod yn profi anawsterau ariannol.

Yn dilyn cymorth achub dros dro a roddwyd gan Rwmania i'r cwmni ar ôl bod wedi'i gymeradwyo gan y Comisiwn o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE ym mis Chwefror 2020, ar 4 Rhagfyr 2020, hysbysodd Rwmania i'r Comisiwn gynllun ar gyfer ailstrwythuro CE Oltenia.

Mae'r cynllun ailstrwythuro yn rhagweld oddeutu € 2 biliwn (RON 9.93bn) o gefnogaeth i CE Oltenia, y mae € 1.33bn (RON 6.48bn) o gefnogaeth gyhoeddus gan Wladwriaeth Rwmania, ar ffurf grantiau a benthyciadau (gan gynnwys y € 251 miliwn. benthyciad achub na wnaeth CE Oltenia ei ad-dalu). Byddai'r swm sy'n weddill yn cael ei dalu gan gronfeydd yr UE, yn fwy penodol, grant gan y Gronfa Foderneiddio, y byddai Rwmania yn gwneud cais amdano.

Rheolau cymorth gwladwriaethol yr UE, yn fwy penodol y Canllawiau'r Comisiwn ar gymorth achub ac ailstrwythuro, galluogi aelod-wladwriaethau i gefnogi cwmnïau sydd mewn anhawster, o dan rai amodau caeth. Yn benodol, gellir rhoi cymorth am gyfnod o hyd at chwe mis ('cymorth achub'). Y tu hwnt i'r cyfnod hwn, rhaid ad-dalu'r cymorth neu rhaid i aelod-wladwriaethau hysbysu Comisiwn o'r ailstrwythuro i'r cymeradwyaeth gael ei chymeradwyo ('cymorth ailstrwythuro').

Rhaid i'r cynllun sicrhau y gellir adfer hyfywedd y cwmni heb gefnogaeth bellach gan y wladwriaeth, bod y cwmni'n cyfrannu at lefel ddigonol at gostau ei ailstrwythuro a bod ystumiadau cystadleuaeth a grëir gan y cymorth yn cael sylw trwy fesurau cydadferol, gan gynnwys yn benodol. mesurau strwythurol.

Ar y cam hwn, mae gan y Comisiwn amheuon bod y cynllun ailstrwythuro a'r cymorth i'w gefnogi yn bodloni amodau'r Canllawiau.

Bydd ymchwiliad manwl y Comisiwn yn arbennig yn archwilio:

  • A all y cynllun ailstrwythuro arfaethedig adfer hyfywedd tymor hir CE Oltenia mewn ffrâm amser resymol heb gymorth parhaus gan y wladwriaeth;
  • a fyddai CE Oltenia neu fuddsoddwyr yn cyfrannu'n ddigonol at y costau ailstrwythuro, gan sicrhau felly nad yw'r cynllun ailstrwythuro yn dibynnu'n bennaf ar arian cyhoeddus a bod y cymorth yn gymesur, ac;
  • a fyddai mesurau priodol i gyfyngu ar ystumiadau cystadleuaeth a grëir gan y cymorth yn cyd-fynd â'r cynllun ailstrwythuro.

Bydd y Comisiwn nawr yn ymchwilio ymhellach i ddarganfod a yw ei bryderon cychwynnol yn cael eu cadarnhau. Mae agor ymchwiliad yn rhoi cyfle i Rwmania a thrydydd partïon â diddordeb gyflwyno sylwadau. Nid yw'n rhagfarnu canlyniad yr ymchwiliad.

Bydd y fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.59974 yn y Cofrestr Cymorth Gwladwriaethol ar y Comisiwn cystadleuaeth wefan unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

 

Parhau Darllen

Twitter

Facebook

Poblogaidd