Cysylltu â ni

Romania

Mae Bucharest yn paratoi ar gyfer Cystadleuaeth Solar Decathlon yn 2023

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Bydd prifddinas Romania yn paratoi ar gyfer y Gystadleuaeth Solar Decathlon sy'n gystadleuaeth ryngwladol ar gyfer dyluniadau cartrefi solar, yn ysgrifennu Cristian Gherasim, gohebydd Bucharest.

Cyhoeddwyd y digwyddiad yn dilyn cynadleddau i’r wasg a gynhaliwyd gan EFdeN a’r Energy Endeavour Foundation, enillydd diweddar Gwobr Solar Ewrop, yn stiwardio cystadlaethau ymchwil myfyrwyr a gweithgareddau ymwybyddiaeth ym meysydd cyfrifoldeb adnoddau cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol.

Cystadleuaeth ryngwladol wedi'i seilio ar fyfyrwyr yw Solar Decathlon Europe (SDE) sy'n herio Timau colegol i ddylunio, adeiladu a gweithredu adeiladau effeithlon ac arloesol iawn wedi'u pweru gan ynni adnewyddadwy. Enillydd y Gystadleuaeth yw'r Tîm sy'n gallu sgorio'r nifer fwyaf o bwyntiau mewn 10 cystadlaethau.

hysbyseb

Solar Decathlon yw'r gystadleuaeth tai cynaliadwy bwysicaf yn y byd ac fe'i cynhaliwyd gyntaf yn 2002 yn yr Unol Daleithiau. Cyhoeddodd Gweinidog yr Amgylchedd, Dyfroedd a Choedwigoedd, Barna Tánczos, y bydd y Llywodraeth yn rhannol yn darparu cefnogaeth ariannol i drefnu'r gystadleuaeth yn Bucharest, ac yr wythnos nesaf bydd yn cymeradwyo Memorandwm ffurfiol yn y Llywodraeth yn hyn o beth, ac ar ôl hynny Penderfyniad gan y Llywodraeth. yn cael ei ddrafftio.

Roedd Gweinidog yr Amgylchedd yn cymharu'r gystadleuaeth hon â phencampwriaeth amgylchedd y Byd neu Ewrop.

“Byddwn yn llwyddo i drefnu cystadlaethau rhyngwladol o’r fath yn ddi-ffael yn Rwmania. Mae fel cael Pencampwriaeth y Byd neu Ewrop yn cael ei chynnal yn eich gwlad. Yn sicr rydyn ni'n llawer mwy parod i dderbyn Pencampwriaeth Bêl-droed Ewrop weithiau, oherwydd rydyn ni wedi arfer bod yn yr eisteddleoedd, i gefnogi'r tîm cenedlaethol. Ond llwyddodd y tîm cenedlaethol hwn sy'n cynnwys ymchwilwyr ifanc, myfyrwyr â gweledigaeth a'r ewyllys i wneud rhywbeth mor bwysig ag unrhyw dîm cenedlaethol arall, i ddod â chystadleuaeth o'r fath i Rwmania. Bydd y Weinyddiaeth Amgylchedd yn cefnogi'r tîm hwn a'r fenter hon, ynghyd â'n cydweithwyr o'r gweinidogaethau eraill ", a ddatganodd y gweinidog yn ystod y gynhadledd i'r wasg.

Hyd at 2023, pan fydd y gystadleuaeth i fod i gael ei chynnal yn Bucharest, bydd Rwmania yn bresennol yn rhifyn 2021 o’r gystadleuaeth ryngwladol, a fydd yn cael ei chynnal yn yr Almaen, yn Wuppertal.

Yn y rhifyn blaenorol o’r “Solar Decathlon”, a gynhaliwyd ym mis Tachwedd 2018, yn Dubai, EFdeN, dyluniodd y corff anllywodraethol a fydd yn cynrychioli Rwmania yn ystod y rhifyn sydd i ddod, brosiect tŷ solar EFdeN Signature, a gynhaliwyd gan dîm a oedd yn cynnwys myfyrwyr yn bennaf. Mae gan y tŷ ardal y gellir ei defnyddio o 75 metr sgwâr ac mae'n cynnwys ystafell fwyta, ystafell fyw, ystafell wely, ystafell ymolchi a chegin. Mae'r adeilad yn 100% trydan, a chynhyrchir yr egni gyda chymorth paneli ffotofoltäig, a drefnir ar do'r tŷ. Pris y tŷ yw 300,000 ewro.

Dywedodd Gabriel Paun, arbenigwr amgylcheddol, wrth Gohebydd yr UE fod y Gystadleuaeth Solar Decathlon yn cyflwyno rhai o'r dyluniadau gorau sy'n gyfeillgar i'r amgylchedd a rhai prosiectau mwyaf arloesol a feichiogwyd erioed.

“Byddwn yn betio y bydd yr enillydd yn cynnig dyluniad tŷ sydd yr un mor effeithlon o safbwynt ynni ac yn finimalaidd o ran defnyddio adnoddau / deunyddiau. Dylai hefyd fod yn hardd iawn, yn gyffyrddus, yn rhydd o blastig ac yn fegan ”, meddai Paun wrth Gohebydd yr UE.

Dywedodd Paun fod yna lawer o offer a dulliau i ddatblygu cartref sy'n gyfeillgar i'r amgylchedd.

“Mae canfyddiadau newydd yn dangos y gellir gwneud plastig hyd yn oed allan o blanhigion. Gellir defnyddio cywarch fel deunydd ynysu ”, meddai wrth Gohebydd yr UE.

Trosedd

Arestiwyd 18 am smyglo mwy na 490 o ymfudwyr ar draws llwybr y Balcanau

cyhoeddwyd

on

Datgymalodd swyddogion o Heddlu Rwmania (Poliția Română) a Heddlu'r Gororau (Poliția de Frontieră Română), gyda chefnogaeth Europol, grŵp troseddau cyfundrefnol sy'n ymwneud â smyglo mudol ar draws llwybr yr hyn a elwir yn Balcanau.

Arweiniodd y diwrnod gweithredu ar 29 Gorffennaf 2021 at:

  • 22 chwiliad tŷ
  • Arestio 18 o bobl dan amheuaeth
  • Atafaelu arfau rhyfel, car pum cerbyd, ffonau symudol a € 22 000 mewn arian parod

Roedd y rhwydwaith troseddol, a oedd yn weithredol ers mis Hydref 2020, yn cynnwys dinasyddion Aifft, Irac, Syria a Rwmania. Roedd gan y grŵp troseddol gelloedd yn y gwledydd ar draws llwybr y Balcanau lle roedd hwyluswyr rhanbarthol yn rheoli recriwtio, llety a chludiant ymfudwyr o'r Iorddonen, Iran, Irac a Syria. Hwylusodd sawl cell droseddol yn Rwmania groesi ffiniau grwpiau o ymfudwyr o Fwlgaria a Serbia a threfnu eu llety dros dro yn ardal Bucharest ac yng ngorllewin Rwmania. Yna cafodd yr ymfudwyr eu smyglo i Hwngari ar eu ffordd i'r Almaen fel cyrchfan derfynol. Rhyng-gipiwyd 26 o gludiant anghyfreithlon o ymfudwyr a chanfuwyd 490 o ymfudwyr mewn ymgais i groesi ffin Rwmania yn anghyfreithlon. Yn drefnus iawn, roedd y grŵp troseddol yn cymryd rhan mewn gweithgareddau troseddol eraill hefyd, megis masnachu cyffuriau, twyll dogfennau a throseddau eiddo.

hysbyseb

Hyd at € 10,000 yr ymfudwr

Roedd ymfudwyr yn talu rhwng € 4,000 a € 10,000 yn dibynnu ar y segment masnachu mewn pobl. Er enghraifft, roedd y pris ar gyfer hwyluso'r groesfan o Rwmania i'r Almaen rhwng € 4,000 a € 5,000. Roedd yr ymfudwyr, rhai ohonynt yn deuluoedd â phlant ifanc, yn cael eu lletya mewn amodau gwael iawn, yn aml heb fynediad at doiledau na dŵr rhedeg. Ar gyfer y tai diogel, roedd y rhai a ddrwgdybir yn rhentu llety neu'n defnyddio preswylfeydd aelodau'r grŵp, wedi'u lleoli'n bennaf yn ardaloedd Sir Călărași, Sir Ialomița a Timișoara. Yn un o'r tai diogel, yn mesur tua 60 m2, cuddiodd y rhai a ddrwgdybir 100 o bobl ar yr un pryd. Yna trosglwyddwyd yr ymfudwyr mewn amodau peryglus mewn lorïau gorlawn rhwng nwyddau ac mewn faniau wedi'u cuddio mewn cuddiadau heb awyru'n iawn. 

Hwylusodd Europol gyfnewid gwybodaeth a darparu cefnogaeth ddadansoddol. Ar y diwrnod gweithredu, defnyddiodd Europol un dadansoddwr i Rwmania i groeswirio gwybodaeth weithredol yn erbyn cronfeydd data Europol mewn amser real i arwain at ymchwilwyr yn y maes. 

Gwyliwch fideo

Parhau Darllen

Eurozone

Mae mwyafrif dinasyddion yr UE yn ffafrio'r ewro, gyda'r Rhufeiniaid yn fwyaf brwd

cyhoeddwyd

on

Mae tri o bob pedwar Rwmania yn ffafrio arian cyfred yr Ewro. Arolwg wedi'i wneud gan Flash Eurobarometer canfu fod Rhufeiniaid yn ôl yn llethol arian yr ewro, yn ysgrifennu Cristian Gherasim, gohebydd Bucharest.

Cynhaliwyd yr arolwg yn saith o aelod-wladwriaethau'r UE nad ydynt wedi ymuno ag Ardal yr Ewro eto: Bwlgaria, y Weriniaeth Tsiec, Croatia, Hwngari, Gwlad Pwyl, Romania a Sweden.

At ei gilydd, mae 57% o'r ymatebwyr o blaid cyflwyno'r ewro yn eu gwlad.

hysbyseb

Mewn datganiad i’r wasg, dywedodd y Comisiwn Ewropeaidd, y sefydliad y tu ôl i’r arolwg, fod mwyafrif llethol dinasyddion yr UE a arolygwyd (60%) yn credu bod y newid i’r ewro wedi cael canlyniadau cadarnhaol i wledydd sydd eisoes yn ei ddefnyddio. Mae 52% yn credu, yn gyffredinol, y bydd canlyniadau cadarnhaol o ran cyflwyno'r ewro i'w gwlad, a dywed 55% y byddai cyflwyno'r ewro yn arwain at ganlyniadau cadarnhaol iddyn nhw eu hunain hefyd.

Ac eto “mae cyfran yr ymatebwyr sy’n credu bod eu gwlad yn barod i gyflwyno’r ewro yn parhau i fod yn isel ym mhob un o’r gwledydd a arolygwyd. Mae tua thraean yr ymatebwyr yng Nghroatia yn teimlo bod eu gwlad yn barod (34%), tra bod y rhai yng Ngwlad Pwyl yn lleiaf tebygol o feddwl bod eu gwlad yn barod i gyflwyno'r ewro (18%) ”, mae'r arolwg yn crybwyll.

Mae Rhufeiniaid yn arwain o ran barn gadarnhaol gyffredinol ynghylch Ardal yr Ewro. Felly, cofrestrwyd y canrannau uchaf o ymatebwyr â barn gadarnhaol yn Rwmania (75% o blaid yr arian cyfred) a Hwngari (69%).

Ym mhob aelod-wladwriaeth a gymerodd ran yn yr arolwg, ac eithrio'r Weriniaeth Tsiec, bu cynnydd yn y rhai sy'n ffafrio cyflwyno'r ewro o'i gymharu â 2020. Gellir gweld y cynnydd uchaf mewn ffafrioldeb yn Rwmania (o 63% i 75%) a Sweden (o 35% i 43%).

Mae'r arolwg yn nodi rhai gwae ymysg ymatebwyr fel anfanteision posibl wrth newid i ewro. Mae dros chwech o bob deg o’r rhai a arolygwyd yn credu y bydd cyflwyno’r ewro yn cynyddu prisiau a dyma farn y mwyafrif ym mhob gwlad ac eithrio Hwngari. Gwelir y cyfrannau uchaf yn Tsieceia (77%), Croatia (71%), Bwlgaria (69%) a Gwlad Pwyl (66%).

At hynny, mae saith o bob deg yn cytuno eu bod yn poeni am bennu prisiau ymosodol yn ystod y newid, a dyma farn y mwyafrif ym mhob gwlad a arolygwyd, yn amrywio o 53% yn Sweden i 82% yng Nghroatia.

Er bod y naws yn ddiguro gyda bron pob un yn cael ei holi yn dweud y byddan nhw'n bersonol yn llwyddo i addasu i ddisodli'r arian cyfred cenedlaethol gan yr ewro, mae yna rai a grybwyllodd y bydd mabwysiadu'r ewro yn golygu colli rheolaeth dros bolisi economaidd cenedlaethol. Ymatebwyr yn Sweden yw'r rhai mwyaf tebygol o gytuno i'r posibilrwydd hwn (67%), ond yn rhyfeddol y rhai yn Hwngari yw'r lleiaf tebygol o wneud hynny (24%).

Y teimlad cyffredinol yw bod mwyafrif helaeth y rhai a holwyd nid yn unig yn cefnogi'r ewro ac yn credu y byddai o fudd i'w priod wledydd ond na fyddai newid i ewro yn cynrychioli y bydd eu gwlad yn colli rhan o'i hunaniaeth o bell ffordd.

Parhau Darllen

Busnes

Mae Beltrame Group yn buddsoddi € 300 miliwn ewro mewn ffatri rebar a gwialen wifren yn Rwmania

cyhoeddwyd

on

Ar ôl astudiaeth ddichonoldeb gynhwysfawr, bydd AFV Beltrame Group, un o'r cynhyrchwyr mwyaf o fariau dur a duroedd arbennig yn Ewrop, yn buddsoddi € 300 miliwn i adeiladu ffatri rebar a gwialen wifren eco-gyfeillgar yn Rwmania a fydd yn cynnwys dur maes glas a rholio. melin a pharc PV 100mw. Hwn fydd y prosiect maes gwyrdd melin ddur cyntaf yn Ewrop ers degawdau a bydd yn creu meincnod newydd i'r diwydiant dur wrth leihau allyriadau llygryddion. Ar hyn o bryd, mae'r cwmni'n ystyried sawl lleoliad ar gyfer datblygu'r uned gynhyrchu.

Y ffatri eco-gyfeillgar fydd y gwaith dur allyriadau isaf yn y byd, o ran nwyon tŷ gwydr a gronynnau llwch crog. Hefyd, bydd y defnydd o ddŵr yn fach iawn (trwy driniaeth ac ail-gylchredeg), gan sicrhau'r lefel uchaf o economi gylchol. Mae gan y dechnoleg newydd ac arloesol, a ddatblygwyd yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf y potensial i roi Rwmania ar flaen y gad o ran arloesi yn y diwydiant dur.

Bydd gan y planhigyn gapasiti cynhyrchu o oddeutu 600,000 tunnell y flwyddyn. Bydd buddsoddiad Beltrame Group yn cynhyrchu tua 250 o swyddi uniongyrchol newydd yn lleol, ond hefyd i bron i 1,000 o swyddi anuniongyrchol, y bydd o leiaf 800 ohonynt yn y cyfnod adeiladu a thua 150 yn y cyfnod cynhyrchu.

hysbyseb

“Her y diwydiant dur yw alinio â'r amcanion amgylcheddol a osodwyd gan Fargen Werdd yr UE, er ei bod yn amhosibl cyflawni'r targed allyriadau sero neu 'ddur gwyrdd' gyda'r dechnoleg bresennol. Rwy'n credu heddiw bod y golchi gwyrdd yn gyffredin iawn gyda'r canlyniad syml o chwyddo'r gair "gwyrdd" a neu allyriadau sero. Bydd y prosiect a ddatblygwyd gan Beltrame Group yn sefydlu cynnydd digynsail yn y diwydiant dur oherwydd y dyluniad a'r technolegau arloesol, sy'n ei gwneud hi'n bosibl lleihau allyriadau llygryddion a gynhyrchir yn y gweithgaredd cynhyrchu. Mae'n brosiect y gwnes i fuddsoddi llawer o waith, amser ac ymroddiad ynddo, a thrwy'r buddsoddiad hwn, mae'r grŵp yn dangos ei ymrwymiad i gyflawni nodau amgylcheddol a harneisio adnoddau lleol, "meddai Carlo Beltrame, Rheolwr Gwlad AFV Beltrame yn Ffrainc a Rwmania, Datblygu Busnes Grŵp.

Yn y sector adeiladu, mae'r defnydd mewnol o rebar a gwialen wifren yn cyfateb i oddeutu 1.4 - 1.5 miliwn tunnell y flwyddyn. Disgwylir i hyn gynyddu dros y 10 mlynedd nesaf o leiaf, yn bennaf oherwydd buddsoddiadau llywodraethol mewn seilwaith cyhoeddus, ond hefyd oherwydd buddsoddiadau preifat. Ar hyn o bryd, mae Rwmania yn mewnforio bron yn gyfan gwbl y swm angenrheidiol o rebar.

Gallai cynhyrchu mewnol rebar a gwialen wifren ddod yn biler i economi Rwmania, oherwydd ei fod yn osgoi allforio sgrap a mewnforio cynnyrch gorffen. Mae gan hyn y potensial i wella cydbwysedd masnach Rwmania a bydd hefyd yn cyfrannu at ostyngiad sylweddol mewn allyriadau cwmpas 3, a gynhyrchir yn anuniongyrchol gan weithgareddau logisteg, megis cludo deunyddiau a chynhyrchion crai, gwaredu gwastraff ac ati.

Yn Rwmania mae Beltrame Group yn berchen ar y ffatri ddur Donalam, sy'n arbenigo mewn cynhyrchu bariau dur rholio poeth a duroedd arbennig, gyda defnyddiau mewn amrywiol ddiwydiannau, o olew a nwy, modurol, offer mecanyddol a hydrolig mawr, i beiriannau ac offer amaethyddol. Mae gan y cwmni dros 270 o weithwyr ac mae'n allforio tua 180,000 tunnell o gynhyrchion yn flynyddol i'r farchnad Ewropeaidd. Ar gyfer eleni, mae Donalam yn amcangyfrif trosiant o dros 130 miliwn ewro, gyda chynnydd o fwy na dwbl o'i gymharu â'r llynedd.

Ynglŷn â Grŵp Beltrame AFV

Fe'i sefydlwyd ym 1896, ac mae AFV Beltrame Group yn un o'r cynhyrchwyr mwyaf o fariau masnach a duroedd arbennig yn Ewrop. Mae'r grŵp yn berchen ar 6 ffatri yn yr Eidal, Ffrainc, y Swistir a Rwmania, gyda chyfanswm o dros 2,000 o weithwyr, dros 2 filiwn o dunelli yn cael eu gwerthu bob blwyddyn a gweithgareddau masnachol mewn dros 40 o wledydd.

Yn Rwmania, sefydlodd AFV Beltrame yn 2006 Donalam Călărași sydd ar hyn o bryd yn un o brif chwaraewyr y diwydiant bariau dur rholio poeth a duroedd arbennig yn Ewrop. Mae gan y cwmni dros 270 o weithwyr ac mae'n gwerthu tua 120,000 tunnell o fariau dur yn flynyddol.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd