Cysylltu â ni

Romania

Poblogaeth Rwmania i ostwng yn sylweddol yn y degawdau nesaf

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Cyhoeddodd Eurostat adroddiad yn dangos y bydd Rwmania, ochr yn ochr â gwledydd eraill yn Nwyrain Ewrop, yn wynebu dirywiad demograffig erbyn 2050. Yr adroddiad prosiectau y bydd y boblogaeth yn yr ardal hon yn gweld cynnydd oedran o wyth mlynedd, yn ysgrifennu Cristian Gherasim.

Yn ogystal â data rhagamcanol Eurostat, mae gwybodaeth a ddarparwyd gan Sefydliad Ystadegau Romania yn dangos pa mor gyflym y mae'r boblogaeth wedi heneiddio dros y blynyddoedd diwethaf.

Yr hyn y byddwn yn ei weld yn y degawdau nesaf yn Nwyrain Ewrop a rhai rhannau o Dde Ewrop yw heneiddio a diboblogi rhanbarthau cyfan yn raddol. Bydd Bwlgaria, Slofacia, Gwlad Pwyl a gwledydd y Baltig hefyd yn gweld ei phoblogaethau'n gostwng ar gyfradd frawychus sylweddol dros y cyfnod i ddod. Ynghyd â rhannau o Sbaen, Portiwgal a'r Eidal, mae Dwyrain Ewrop yn mynd ymhell uwchlaw'r cynnydd canolrif oed o 4 blynedd a ragwelir ar gyfer y rhan fwyaf o'r rhanbarthau yn yr UE ac EFTA.

hysbyseb

Ond Rwmania sy'n cipio'r brif wobr o ran diboblogi. Unwaith eto, mae data'n dangos bod gan genedl De-ddwyrain Ewrop fwy o ranbarthau nag unrhyw aelod-wladwriaeth arall a fydd yn destun dirywiad poblogaeth. Mae gan 36 o'i 42 sir fwy o bobl hŷn na phobl ifanc.

Bu pam mae poblogaeth Rwmania yn gostwng?

Esboniodd cymdeithasegydd gyda Phrifysgol Timisoara yng ngorllewin Rwmania, Yn achos Rwmania, mae'r ffenomen hon yn cael ei dwysáu gan yr ymfudo allanol enfawr: "Gallwn ddweud bod problem ddemograffig Rwmania wedi'i seilio, yn ogystal â chyfraddau geni isel a ffrwythlondeb, ar a problem ymfudo. ”

Mae gan Ddwyrain Ewrop ymhlith yr isaf mewn derbyn mewnfudwyr ond uchaf o ran nifer y bobl sy'n byw yng ngwledydd eraill yr UE. Yn y bôn, ychydig iawn o bobl maen nhw'n eu cyflogi ac yn colli llawer mwy trwy fudo i wledydd datblygedig eraill sydd wedi'u gwella fel arfer yng Ngorllewin Ewrop.

Yr hyn y mae arbenigwyr yn disgwyl ei weld gyda phoblogaeth sy'n heneiddio yw newid yn yr economi yw trethi. Ni fydd poblogaeth hŷn yn gallu cynnal y gweithlu gofynnol. Byddai hefyd yn golygu y byddai gwariant y llywodraeth gyda phensiynau a chost gofal iechyd yn cynyddu. Felly trethi uwch ar y boblogaeth weithredol, mae llai o drethi a gesglir o'r boblogaeth gyffredinol fel pensiynau fel arfer wedi'u heithrio rhag treth yn Ewrop.

Yn ôl y Sefydliad Iechyd y Byd bydd nifer y bobl 60 oed a hŷn yn cyrraedd 2.1 biliwn erbyn 2050. Ac nid yn Ewrop yn unig y mae hyn yn digwydd, ond ledled y byd.

Yr hyn y mae gwledydd eraill Gorllewin Ewrop yn ei wneud i wrthsefyll dirywiad poblogaeth yw cynyddu ymfudo. Byddai gwledydd fel yr Almaen, Cyprus, Sweden yn gweld poblogaeth iau erbyn 2050 oherwydd mewnfudwyr yn dod i'r wlad. Ar y llaw arall mae Rwmania, yn draddodiadol yn llai agored i ymfudwyr hefyd yn delio â draen ymennydd gweithwyr ifanc a gweithwyr cymwys i Orllewin Ewrop.

coronafirws

Mae ymateb yr UE yn lleihau ergyd economaidd COVID-19

cyhoeddwyd

on

Pe na bai sefydliadau’r UE wedi ymyrryd yn ystod pandemig COVID-19, byddai economi’r bloc wedi gweld yn waeth o lawer, meddai adroddiad Banc y Byd, yn ysgrifennu Cristian Gherasim.

Teitl yr adroddiad Twf cynhwysol ar groesffordd cyfeiriodd at lywodraethau aelod-wladwriaethau gymaint ag at sefydliadau'r UE yn camu i'r adwy i leddfu effaith cyfyngiadau COVID-19 ar y tlawd iawn. Roedd yr ymateb economaidd yn golygu bod effeithiau mwyaf difrifol y pandemig ar gyflogaeth ac incwm yn cael eu hosgoi.

Yn ôl dogfen Banc y Byd, fe wnaeth y pandemig ddatgelu a chynyddu anghydraddoldebau dwfn, gan atal cynnydd mewn sawl maes, gan gynnwys cydraddoldeb rhywiol a chydgyfeirio refeniw yn holl aelod-wladwriaethau'r UE. Heddiw, amcangyfrifir bod rhwng tair a phum miliwn o bobl yn yr UE "mewn perygl o dlodi" ar sail trothwyon gwerth cenedlaethol o gymharu â lefelau cyn argyfwng.

hysbyseb

“Mae trosglwyddiad gwyrdd, digidol a chynhwysol yn bosibl os yw polisi economaidd yn anelu fwyfwy tuag at ddiwygiadau a buddsoddiad mewn addysg, iechyd a seilwaith cynaliadwy,” meddai Gallina A. Vincelette, cyfarwyddwr Gwledydd yr Undeb Ewropeaidd ym Manc y Byd.

Mae'r adroddiad yn dangos y gall rhai o'r systemau cymorth economaidd sydd ar waith helpu gyda diwygiadau parhaus sy'n digwydd ledled yr Undeb Ewropeaidd. Mae hefyd angen dull parhaus gyda chynlluniau cymorth y llywodraeth a brechu sy'n allweddol i gryfhau cwmnïau, gweithwyr ac aelwydydd.

Fel y gwelsom ledled Ewrop, o ystyried y ffaith nad yw'r pandemig drosodd, mae llywodraethau'n ymateb i'r argyfwng hirfaith trwy barhau i gynnig cymorth gwladwriaethol hyd yn oed trwy gydol 2021.

Ac eto, waeth beth fo'r ymateb, fe wnaeth pandemig COVID-19 sbarduno dirwasgiad heddwch cryfaf yr UE ers yr Ail Ryfel Byd, gyda chrebachiad economaidd o 6,1% yn 2020.

Mae adroddiad Banc y Byd yn galw ar lywodraethau i sicrhau bod polisïau cadarn a meddylgar ar waith yn ogystal â pholisïau gweithredol y farchnad lafur i gefnogi adferiad cynhwysol. Mae'r adroddiad yn pwysleisio y dylid rhoi sylw arbennig i weithwyr cyn-bandemig bregus, fel pobl ifanc, a'r hunangyflogedig. Mae'r grwpiau hyn yn fwy agored i addasiadau mewn cyflogaeth ar adegau o argyfwng a gallant wynebu cyfnodau hirach o ddiweithdra neu gyfnodau pan fyddant allan o waith ac yn brin o ffynhonnell incwm.

Rhoddir sylw arbennig yn yr adroddiad i fenywod sydd wedi cael effaith anghymesur gan argyfwng COVID-19. Canfu’r adroddiad y bydd o leiaf un o bob pump o ferched yn cael anhawster dychwelyd i’r gwaith, o’i gymharu ag un o bob deg dyn.

Yr ardaloedd sy'n taro galetaf yn yr UE yn sgil cwymp economaidd y pandemig fu'r economïau sy'n dod i'r amlwg. Yn achos Rwmania, mae adroddiad Banc y Byd yn dangos bod nifer y bobl sydd mewn perygl o dlodi wedi cynyddu'n sylweddol ar ddechrau'r pandemig, o ganlyniad i'r gostyngiad sylweddol mewn incwm yn nhon gyntaf y pandemig.

Mewn economïau sy'n dod i'r amlwg, er gwaethaf cyflwyno mesurau cymorth y llywodraeth yn gyflym ynghyd â pholisïau addasu swyddi sy'n cyfrannu at gymedroli lefelau tlodi, mae disgwyl i'r cyfraddau tlodi aros yn uwch na'r lefelau cyn argyfwng.

Mae adroddiad Rhagolwg Economaidd Byd-eang Banc y Byd yn awgrymu y bydd gennym dwf cryf ond anwastad yn 2021. Bydd yr economi fyd-eang yn tyfu 5.6% - y gyfradd ôl-ddirwasgiad gryfaf mewn 80 mlynedd. Mae'r canlyniad i raddau helaeth yn adlewyrchu adferiad cryf mewn rhai economïau mawr, ond eto'n swrth mewn eraill.

Parhau Darllen

Trosedd

Arestiwyd 18 am smyglo mwy na 490 o ymfudwyr ar draws llwybr y Balcanau

cyhoeddwyd

on

Datgymalodd swyddogion o Heddlu Rwmania (Poliția Română) a Heddlu'r Gororau (Poliția de Frontieră Română), gyda chefnogaeth Europol, grŵp troseddau cyfundrefnol sy'n ymwneud â smyglo mudol ar draws llwybr yr hyn a elwir yn Balcanau.

Arweiniodd y diwrnod gweithredu ar 29 Gorffennaf 2021 at:

  • 22 chwiliad tŷ
  • Arestio 18 o bobl dan amheuaeth
  • Atafaelu arfau rhyfel, car pum cerbyd, ffonau symudol a € 22 000 mewn arian parod

Roedd y rhwydwaith troseddol, a oedd yn weithredol ers mis Hydref 2020, yn cynnwys dinasyddion Aifft, Irac, Syria a Rwmania. Roedd gan y grŵp troseddol gelloedd yn y gwledydd ar draws llwybr y Balcanau lle roedd hwyluswyr rhanbarthol yn rheoli recriwtio, llety a chludiant ymfudwyr o'r Iorddonen, Iran, Irac a Syria. Hwylusodd sawl cell droseddol yn Rwmania groesi ffiniau grwpiau o ymfudwyr o Fwlgaria a Serbia a threfnu eu llety dros dro yn ardal Bucharest ac yng ngorllewin Rwmania. Yna cafodd yr ymfudwyr eu smyglo i Hwngari ar eu ffordd i'r Almaen fel cyrchfan derfynol. Rhyng-gipiwyd 26 o gludiant anghyfreithlon o ymfudwyr a chanfuwyd 490 o ymfudwyr mewn ymgais i groesi ffin Rwmania yn anghyfreithlon. Yn drefnus iawn, roedd y grŵp troseddol yn cymryd rhan mewn gweithgareddau troseddol eraill hefyd, megis masnachu cyffuriau, twyll dogfennau a throseddau eiddo.

hysbyseb

Hyd at € 10,000 yr ymfudwr

Roedd ymfudwyr yn talu rhwng € 4,000 a € 10,000 yn dibynnu ar y segment masnachu mewn pobl. Er enghraifft, roedd y pris ar gyfer hwyluso'r groesfan o Rwmania i'r Almaen rhwng € 4,000 a € 5,000. Roedd yr ymfudwyr, rhai ohonynt yn deuluoedd â phlant ifanc, yn cael eu lletya mewn amodau gwael iawn, yn aml heb fynediad at doiledau na dŵr rhedeg. Ar gyfer y tai diogel, roedd y rhai a ddrwgdybir yn rhentu llety neu'n defnyddio preswylfeydd aelodau'r grŵp, wedi'u lleoli'n bennaf yn ardaloedd Sir Călărași, Sir Ialomița a Timișoara. Yn un o'r tai diogel, yn mesur tua 60 m2, cuddiodd y rhai a ddrwgdybir 100 o bobl ar yr un pryd. Yna trosglwyddwyd yr ymfudwyr mewn amodau peryglus mewn lorïau gorlawn rhwng nwyddau ac mewn faniau wedi'u cuddio mewn cuddiadau heb awyru'n iawn. 

Hwylusodd Europol gyfnewid gwybodaeth a darparu cefnogaeth ddadansoddol. Ar y diwrnod gweithredu, defnyddiodd Europol un dadansoddwr i Rwmania i groeswirio gwybodaeth weithredol yn erbyn cronfeydd data Europol mewn amser real i arwain at ymchwilwyr yn y maes. 

Gwyliwch fideo

Parhau Darllen

Eurozone

Mae mwyafrif dinasyddion yr UE yn ffafrio'r ewro, gyda'r Rhufeiniaid yn fwyaf brwd

cyhoeddwyd

on

Mae tri o bob pedwar Rwmania yn ffafrio arian cyfred yr Ewro. Arolwg wedi'i wneud gan Flash Eurobarometer canfu fod Rhufeiniaid yn ôl yn llethol arian yr ewro, yn ysgrifennu Cristian Gherasim, gohebydd Bucharest.

Cynhaliwyd yr arolwg yn saith o aelod-wladwriaethau'r UE nad ydynt wedi ymuno ag Ardal yr Ewro eto: Bwlgaria, y Weriniaeth Tsiec, Croatia, Hwngari, Gwlad Pwyl, Romania a Sweden.

At ei gilydd, mae 57% o'r ymatebwyr o blaid cyflwyno'r ewro yn eu gwlad.

hysbyseb

Mewn datganiad i’r wasg, dywedodd y Comisiwn Ewropeaidd, y sefydliad y tu ôl i’r arolwg, fod mwyafrif llethol dinasyddion yr UE a arolygwyd (60%) yn credu bod y newid i’r ewro wedi cael canlyniadau cadarnhaol i wledydd sydd eisoes yn ei ddefnyddio. Mae 52% yn credu, yn gyffredinol, y bydd canlyniadau cadarnhaol o ran cyflwyno'r ewro i'w gwlad, a dywed 55% y byddai cyflwyno'r ewro yn arwain at ganlyniadau cadarnhaol iddyn nhw eu hunain hefyd.

Ac eto “mae cyfran yr ymatebwyr sy’n credu bod eu gwlad yn barod i gyflwyno’r ewro yn parhau i fod yn isel ym mhob un o’r gwledydd a arolygwyd. Mae tua thraean yr ymatebwyr yng Nghroatia yn teimlo bod eu gwlad yn barod (34%), tra bod y rhai yng Ngwlad Pwyl yn lleiaf tebygol o feddwl bod eu gwlad yn barod i gyflwyno'r ewro (18%) ”, mae'r arolwg yn crybwyll.

Mae Rhufeiniaid yn arwain o ran barn gadarnhaol gyffredinol ynghylch Ardal yr Ewro. Felly, cofrestrwyd y canrannau uchaf o ymatebwyr â barn gadarnhaol yn Rwmania (75% o blaid yr arian cyfred) a Hwngari (69%).

Ym mhob aelod-wladwriaeth a gymerodd ran yn yr arolwg, ac eithrio'r Weriniaeth Tsiec, bu cynnydd yn y rhai sy'n ffafrio cyflwyno'r ewro o'i gymharu â 2020. Gellir gweld y cynnydd uchaf mewn ffafrioldeb yn Rwmania (o 63% i 75%) a Sweden (o 35% i 43%).

Mae'r arolwg yn nodi rhai gwae ymysg ymatebwyr fel anfanteision posibl wrth newid i ewro. Mae dros chwech o bob deg o’r rhai a arolygwyd yn credu y bydd cyflwyno’r ewro yn cynyddu prisiau a dyma farn y mwyafrif ym mhob gwlad ac eithrio Hwngari. Gwelir y cyfrannau uchaf yn Tsieceia (77%), Croatia (71%), Bwlgaria (69%) a Gwlad Pwyl (66%).

At hynny, mae saith o bob deg yn cytuno eu bod yn poeni am bennu prisiau ymosodol yn ystod y newid, a dyma farn y mwyafrif ym mhob gwlad a arolygwyd, yn amrywio o 53% yn Sweden i 82% yng Nghroatia.

Er bod y naws yn ddiguro gyda bron pob un yn cael ei holi yn dweud y byddan nhw'n bersonol yn llwyddo i addasu i ddisodli'r arian cyfred cenedlaethol gan yr ewro, mae yna rai a grybwyllodd y bydd mabwysiadu'r ewro yn golygu colli rheolaeth dros bolisi economaidd cenedlaethol. Ymatebwyr yn Sweden yw'r rhai mwyaf tebygol o gytuno i'r posibilrwydd hwn (67%), ond yn rhyfeddol y rhai yn Hwngari yw'r lleiaf tebygol o wneud hynny (24%).

Y teimlad cyffredinol yw bod mwyafrif helaeth y rhai a holwyd nid yn unig yn cefnogi'r ewro ac yn credu y byddai o fudd i'w priod wledydd ond na fyddai newid i ewro yn cynrychioli y bydd eu gwlad yn colli rhan o'i hunaniaeth o bell ffordd.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd