Cysylltu â ni

Amaethyddiaeth

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Rwmania oddeutu € 46 miliwn i gefnogi gweithgaredd bridwyr gwartheg yr effeithir arnynt gan achosion o coronafirws

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun RON Rwmania sy'n fwy na 225 miliwn (tua € 46m) i gefnogi gweithgaredd bridwyr gwartheg yng nghyd-destun yr achosion o goronafirws. Cymeradwywyd y cynllun o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. O dan y cynllun, bydd cefnogaeth y cyhoedd ar ffurf grantiau uniongyrchol i fynd i’r afael yn rhannol â’r golled incwm a ddioddefodd y bridwyr gwartheg oherwydd yr achosion o coronafirws. Canfu'r Comisiwn fod cynllun Rwmania yn unol ag amodau'r Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, (i) nid yw'r cymorth yn fwy na € 225,000 y buddiolwr sy'n weithredol yn y sector amaethyddol cynradd a ddarperir gan y Fframwaith Dros Dro; a (ii) bydd y cynllun yn rhedeg tan 31 Rhagfyr 2021.

Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU a'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y cynllun o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Mae mwy o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws ar gael yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.62827 yn y cofrestr cymorth gwladwriaethol ar y Comisiwn cystadleuaeth wefan unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Amaethyddiaeth

Mae ymgyrch Putin i ddofi prisiau bwyd yn bygwth y sector grawn

cyhoeddwyd

on

By

Gwelir clustiau o wenith ar fachlud haul mewn cae ger pentref Nedvigovka yn Rhanbarth Rostov, Rwsia Gorffennaf 13, 2021. REUTERS / Sergey Pivovarov
Mae cyfuniad yn cynaeafu gwenith mewn cae ger pentref Suvorovskaya yn Rhanbarth Stavropol, Rwsia Gorffennaf 17, 2021. REUTERS / Eduard Korniyenko

Yn ystod sesiwn ar y teledu gyda Rwsiaid cyffredin y mis diwethaf, fe wnaeth menyw bwyso ar yr Arlywydd Vladimir Putin ar brisiau bwyd uchel, ysgrifennu Polina Devitt a Darya Korsunskaya.

Heriodd Valentina Sleptsova yr arlywydd ynghylch pam mae bananas o Ecwador bellach yn rhatach yn Rwsia na moron a gynhyrchir yn y cartref a gofynnodd sut y gall ei mam oroesi ar “gyflog cynhaliaeth” gyda chost staplau fel tatws mor uchel, yn ôl recordiad o’r blynyddol digwyddiad.

Cydnabu Putin fod costau bwyd uchel yn broblem, gan gynnwys gyda'r “fasged borsch, fel y'i gelwir” o lysiau sylfaenol, beio codiadau prisiau byd-eang a phrinder domestig. Ond dywedodd fod llywodraeth Rwseg wedi cymryd camau i fynd i’r afael â’r mater a bod mesurau eraill yn cael eu trafod, heb ymhelaethu.

hysbyseb

Mae Sleptsova yn cynrychioli problem i Putin, sy'n dibynnu ar gydsyniad cyhoeddus eang. Mae'r codiadau serth ym mhrisiau defnyddwyr yn peri pryder i rai pleidleiswyr, yn enwedig Rwsiaid hŷn ar bensiynau bach nad ydyn nhw am weld dychwelyd i'r 1990au pan arweiniodd chwyddiant roced awyr at brinder bwyd.

Mae hynny wedi ysgogi Putin i wthio’r llywodraeth i gymryd camau i fynd i’r afael â chwyddiant. Mae camau’r llywodraeth wedi cynnwys treth ar allforion gwenith, a gyflwynwyd y mis diwethaf yn barhaol, a chapio’r pris manwerthu ar fwydydd sylfaenol eraill.

Ond wrth wneud hynny, mae'r arlywydd yn wynebu dewis anodd: wrth geisio atal anfodlonrwydd ymysg pleidleiswyr am brisiau cynyddol mae'n peryglu brifo sector amaethyddol Rwsia, gyda ffermwyr y wlad yn cwyno bod y trethi newydd yn eu hannog i beidio â buddsoddi yn y tymor hir.

Mae'r symudiadau gan Rwsia, allforiwr gwenith gorau'r byd, hefyd wedi bwydo chwyddiant mewn gwledydd eraill trwy gynyddu cost grawn. Fe wnaeth cynnydd yn y dreth allforio a ddadorchuddiwyd ganol mis Ionawr, er enghraifft, anfon prisiau byd-eang i'w lefelau uchaf mewn saith mlynedd.

Nid yw Putin yn wynebu unrhyw fygythiad gwleidyddol uniongyrchol cyn yr etholiadau seneddol ym mis Medi ar ôl i awdurdodau Rwseg gynnal gwrthdaro ysgubol ar wrthwynebwyr sy’n gysylltiedig â beirniad Kremlin a garcharwyd, Alexei Navalny. Mae cynghreiriaid Navalny wedi cael eu hatal rhag rhedeg yn yr etholiadau ac maen nhw'n ceisio perswadio pobl i bleidleisio'n dactegol dros unrhyw un ar wahân i'r blaid sy'n rheoli pro-Putin er bod y prif bleidiau eraill sy'n dadlau i gyd yn cefnogi'r Kremlin ar y mwyafrif o faterion polisi mawr.

Fodd bynnag, mae prisiau bwyd yn wleidyddol sensitif ac mae cynnwys codiadau i gadw pobl yn fodlon ar y cyfan yn rhan o strategaeth graidd hirsefydlog Putin.

"Os bydd pris ceir yn codi dim ond nifer fach o bobl sy'n sylwi," meddai swyddog o Rwseg sy'n gyfarwydd â pholisïau chwyddiant bwyd y llywodraeth. "Ond pan fyddwch chi'n prynu bwyd rydych chi'n ei brynu bob dydd, mae'n gwneud i chi deimlo bod chwyddiant cyffredinol yn cynyddu'n ddramatig, hyd yn oed os nad ydyw."

Mewn ymateb i gwestiynau Reuters, dywedodd llefarydd ar ran Kremlin, Dmitry Peskov, fod yr arlywydd yn gwrthwynebu sefyllfaoedd lle mae pris cynhyrchion a gynhyrchir yn y cartref “yn codi’n afresymol.”

Dywedodd Peskov nad oedd a wnelo hynny ddim ag etholiadau na naws pleidleiswyr, gan ychwanegu ei fod wedi bod yn flaenoriaeth gyson i’r arlywydd hyd yn oed cyn y cyfnod cyn yr etholiadau. Ychwanegodd mai mater i'r llywodraeth oedd dewis pa ddulliau i frwydro yn erbyn chwyddiant a'i bod yn ymateb i amrywiadau prisiau tymhorol ac amodau'r farchnad fyd-eang, y mae'r pandemig coronafirws wedi effeithio arnynt.

Dywedodd gweinidogaeth economi Rwsia fod y mesurau a orfodwyd ers dechrau 2021 wedi helpu i sefydlogi prisiau bwyd. Mae prisiau siwgr i fyny 3% hyd yma eleni ar ôl twf o 65% yn 2020 ac mae prisiau bara i fyny 3% ar ôl twf o 7.8% yn 2020, meddai.

Ni wnaeth Sleptsova, a nododd deledu gwladol o ddinas Lipetsk yng nghanol Rwsia, ymateb i gais am sylw.

Mae chwyddiant defnyddwyr yn Rwsia wedi bod yn codi ers dechrau 2020, gan adlewyrchu tuedd fyd-eang yn ystod pandemig COVID-19.

Ymatebodd llywodraeth Rwseg ym mis Rhagfyr ar ôl i Putin ei feirniadu’n gyhoeddus am fod yn araf i ymateb. Gosododd dreth dros dro ar allforion gwenith o ganol mis Chwefror, cyn ei gosod yn barhaol o Fehefin 2. Ychwanegodd hefyd gapiau prisiau manwerthu dros dro ar siwgr ac olew blodyn yr haul. Daeth y capiau ar siwgr i ben ar Fehefin 1, mae'r rhai ar gyfer olew blodyn yr haul yn eu lle tan Hydref 1.

Ond mae chwyddiant defnyddwyr - sy'n cynnwys bwyd yn ogystal â nwyddau a gwasanaethau eraill - wedi parhau i godi yn Rwsia, i fyny 6.5% ym mis Mehefin o flwyddyn ynghynt - dyma'r gyfradd gyflymaf mewn pum mlynedd. Yr un mis, cododd prisiau bwyd 7.9% o'r flwyddyn flaenorol.

Mae rhai Rwsiaid yn gweld ymdrechion y llywodraeth yn annigonol. Gyda chyflogau go iawn yn gostwng yn ogystal â chwyddiant uchel, mae graddfeydd y blaid sy'n rheoli Rwsia Unedig yn ddihoeni ar lefel isel o sawl blwyddyn. Darllen mwy.

Dywedodd Alla Atakyan, pensiynwr 57 oed o ddinas cyrchfan y Môr Du yn Sochi, wrth Reuters nad oedd hi'n credu bod y mesurau wedi bod yn ddigonol a'i fod yn cael effaith negyddol ar ei barn am y llywodraeth. Pris moron "oedd 40 rubles ($ 0.5375), yna 80 ac yna 100. Sut dewch?" gofynnodd y cyn-athro.

Cwynodd pensiynwr Moscow, Galina, a ofynnodd iddi gael ei hadnabod wrth ei henw cyntaf yn unig, am godiadau prisiau serth, gan gynnwys bara. “Nid yw’r help diflas a roddwyd i bobl werth bron ddim,” meddai’r chwaraewr 72 oed.

Pan ofynnodd Reuters a oedd ei fesurau yn ddigonol, dywedodd gweinidogaeth yr economi fod y llywodraeth yn ceisio lleihau'r mesurau gweinyddol a orfodir oherwydd bod gormod o ymyrraeth ym mecanweithiau'r farchnad yn gyffredinol yn creu risgiau i ddatblygiad busnes ac y gallai achosi prinder cynnyrch.

Dywedodd Peskov fod "y Kremlin yn ystyried bod gweithredu gan y llywodraeth i ffrwyno codiadau prisiau ar gyfer ystod o gynhyrchion amaethyddol a bwydydd yn effeithiol iawn."

TWYLLO FFERMIO

Dywed rhai ffermwyr o Rwseg eu bod yn deall cymhelliant yr awdurdodau ond eu bod yn gweld y dreth yn newyddion drwg oherwydd eu bod yn credu y bydd masnachwyr Rwseg yn talu llai iddynt am y gwenith i wneud iawn am y costau allforio uwch.

Dywedodd swyddog gweithredol mewn busnes ffermio mawr yn ne Rwsia y byddai'r dreth yn brifo proffidioldeb ac yn golygu llai o arian ar gyfer buddsoddi mewn ffermio. "Mae'n gwneud synnwyr i leihau cynhyrchiant er mwyn peidio â chynhyrchu colledion ac i godi prisiau'r farchnad," meddai.

Ni fydd unrhyw effaith ar fuddsoddi mewn offer ffermio a deunyddiau eraill yn debygol o ddod yn amlwg tan yn ddiweddarach yn y flwyddyn pan fydd tymor hau’r hydref yn dechrau.

Mae llywodraeth Rwseg wedi buddsoddi biliynau o ddoleri yn y sector amaeth yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Mae hynny wedi rhoi hwb i gynhyrchu, wedi helpu Rwsia i fewnforio llai o fwyd, ac wedi creu swyddi.

Os caiff buddsoddiad fferm ei ostwng yn ôl, efallai y bydd y chwyldro amaethyddol a drawsnewidiodd Rwsia o fewnforiwr net o wenith ar ddiwedd yr 20fed ganrif, yn dechrau dod i ben, meddai ffermwyr a dadansoddwyr.

"Gyda'r dreth rydyn ni mewn gwirionedd yn siarad am ddirywiad araf ein cyfradd twf, yn hytrach na difrod chwyldroadol dros nos," meddai Dmitry Rylko wrth ymgynghoriaeth amaethyddiaeth IKAR ym Moscow. "Bydd yn broses hir, gallai gymryd tair i bum mlynedd."

Efallai y bydd rhai yn gweld yr effaith yn gynt. Dywedodd gweithrediaeth y busnes ffermio ynghyd â dau ffermwr arall wrth Reuters eu bod yn bwriadu lleihau eu hardaloedd hau gwenith yn hydref 2021 ac yng ngwanwyn 2022.

Dywedodd gweinidogaeth amaeth Rwsia wrth Reuters fod y sector yn parhau i fod yn broffidiol iawn ac y byddai trosglwyddo enillion o’r dreth allforio newydd i ffermwyr yn eu cefnogi nhw a’u buddsoddiad, gan atal dirywiad mewn cynhyrchu felly.

Dywedodd y swyddog o Rwseg sy’n gyfarwydd â pholisïau chwyddiant bwyd y llywodraeth na fydd y dreth ond yn amddifadu ffermwyr o’r hyn a alwodd yn ymyl gormodol.

"Rydyn ni o blaid i'n cynhyrchwyr wneud arian ar allforion. Ond nid er anfantais i'w prif brynwyr sy'n byw yn Rwsia," meddai'r Prif Weinidog Mikhail Mishustin wrth dŷ isaf y senedd ym mis Mai.

Fe allai mesurau’r llywodraeth hefyd wneud gwenith Rwsiaidd yn llai cystadleuol, yn ôl masnachwyr. Maen nhw'n dweud hynny oherwydd bod y dreth, sydd wedi bod yn newid yn rheolaidd yn ystod yr wythnosau diwethaf, yn ei gwneud hi'n anoddach iddyn nhw sicrhau blaen-werthiant proffidiol lle mae'n bosib na fydd llwythi yn digwydd am sawl wythnos.

Fe allai hynny annog prynwyr tramor i edrych yn rhywle arall, i wledydd fel yr Wcrain ac India, meddai masnachwr ym Mangladesh wrth Reuters. Yn aml, Rwsia yn ystod y blynyddoedd diwethaf fu'r cyflenwr rhataf ar gyfer prynwyr gwenith mawr fel yr Aifft a Bangladesh.

Mae gwerthiant gwenith Rwseg i’r Aifft wedi bod yn isel ers i Moscow orfodi’r dreth barhaol ddechrau mis Mehefin. Prynodd yr Aifft 60,000 tunnell o wenith Rwsiaidd ym mis Mehefin. Roedd wedi prynu 120,000 tunnell ym mis Chwefror a 290,000 ym mis Ebrill.

Mae prisiau grawn Rwseg yn dal i fod yn gystadleuol ond mae trethi’r wlad yn golygu bod marchnad Rwseg yn llai rhagweladwy o ran cyflenwad a phrisio a gallai arwain at iddi golli rhywfaint o’i chyfran mewn marchnadoedd allforio yn gyffredinol, meddai un o uwch swyddogion y llywodraeth yn yr Aifft, uchaf y byd. prynwr gwenith.

($ 1 = 74.4234 rubles)

Parhau Darllen

Amaethyddiaeth

Gweledigaeth hirdymor ar gyfer ardaloedd gwledig: Ar gyfer ardaloedd gwledig cryfach, cysylltiedig, gwydn a llewyrchus yr UE

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cyflwyno a gweledigaeth hirdymor ar gyfer ardaloedd gwledig yr UE, nodi'r heriau a'r pryderon y maent yn eu hwynebu, ynghyd ag amlygu rhai o'r cyfleoedd mwyaf addawol sydd ar gael i'r rhanbarthau hyn. Yn seiliedig ar ymgynghoriadau rhagweledol ac eang gyda dinasyddion ac actorion eraill mewn ardaloedd gwledig, mae Gweledigaeth heddiw yn cynnig Cytundeb Gwledig a Chynllun Gweithredu Gwledig, sy'n anelu at wneud ein hardaloedd gwledig yn gryfach, yn gysylltiedig, yn gydnerth ac yn llewyrchus.

Er mwyn ymateb yn llwyddiannus i'r megatrends a'r heriau a ddaw yn sgil globaleiddio, trefoli, heneiddio ac i elwa ar y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol, mae angen polisïau a mesurau sy'n sensitif i le sy'n ystyried amrywiaeth tiriogaethau'r UE, eu hanghenion penodol a cryfderau cymharol.

Mewn ardaloedd gwledig ledled yr UE mae'r boblogaeth ar gyfartaledd yn hŷn nag mewn ardaloedd trefol, a bydd yn dechrau crebachu yn araf yn y degawd i ddod. O'i gyfuno â diffyg cysylltedd, seilwaith annatblygedig, ac absenoldeb cyfleoedd cyflogaeth amrywiol a mynediad cyfyngedig i wasanaethau, mae hyn yn gwneud ardaloedd gwledig yn llai deniadol i fyw a gweithio ynddynt. Ar yr un pryd, mae ardaloedd gwledig hefyd yn chwaraewyr gweithredol yng ngwyrdd yr UE. a thrawsnewidiadau digidol. Gall cyrraedd targedau uchelgeisiau digidol yr UE ar gyfer 2030 ddarparu mwy o gyfleoedd ar gyfer datblygu ardaloedd gwledig y tu hwnt i amaethyddiaeth, ffermio a choedwigaeth, datblygu safbwyntiau newydd ar gyfer twf gweithgynhyrchu ac yn enwedig gwasanaethau a chyfrannu at ddosbarthiad daearyddol gwell gwasanaethau a diwydiannau.

hysbyseb

Nod y Weledigaeth hirdymor hon ar gyfer ardaloedd gwledig yr UE yw mynd i'r afael â'r heriau a'r pryderon hynny, trwy adeiladu ar y cyfleoedd sy'n dod i'r amlwg o drawsnewidiadau gwyrdd a digidol yr UE ac ar y gwersi a ddysgwyd o bandemig COVID 19, a thrwy nodi dulliau i wella ansawdd bywyd gwledig, cyflawni datblygiad tiriogaethol cytbwys ac ysgogi twf economaidd.

Cytundeb Gwledig

Bydd Cytundeb Gwledig newydd yn ymgysylltu ag actorion ar lefel yr UE, cenedlaethol, rhanbarthol a lleol, i gefnogi nodau a rennir y Weledigaeth, meithrin cydlyniant economaidd, cymdeithasol a thiriogaethol ac ymateb i ddyheadau cyffredin cymunedau gwledig. Bydd y Comisiwn yn hwyluso'r fframwaith hwn trwy'r rhwydweithiau presennol, ac yn annog cyfnewid syniadau ac arferion gorau ar bob lefel.

Cynllun Gweithredu Gwledig yr UE

Heddiw, mae'r Comisiwn hefyd wedi cyflwyno Cynllun Gweithredu i ysgogi datblygu gwledig cynaliadwy, cydlynol ac integredig. Mae sawl polisi UE eisoes yn darparu cefnogaeth i ardaloedd gwledig, gan gyfrannu at eu datblygiad cytbwys, teg, gwyrdd ac arloesol. Ymhlith y rheini, bydd y Polisi Amaethyddol Cyffredin (PAC) a'r Polisi Cydlyniant yn sylfaenol wrth gefnogi a gweithredu'r Cynllun Gweithredu hwn, tra bydd nifer o feysydd polisi eraill yr UE yn cyd-fynd â nhw a fydd gyda'i gilydd yn troi'r Weledigaeth hon yn realiti.

Mae'r Weledigaeth a'r Cynllun Gweithredu yn nodi pedwar maes gweithredu, wedi'u cefnogi gan fentrau blaenllaw, i alluogi:

  • Cryfach: canolbwyntio ar rymuso cymunedau gwledig, gwella mynediad at wasanaethau a hwyluso arloesedd cymdeithasol;
  • Connected: gwella cysylltedd o ran trafnidiaeth a mynediad digidol;
  • Gwydn: cadw adnoddau naturiol a gwyrddu gweithgareddau ffermio i wrthsefyll newid yn yr hinsawdd tra hefyd yn sicrhau gwytnwch cymdeithasol trwy gynnig mynediad at gyrsiau hyfforddi a chyfleoedd gwaith o ansawdd amrywiol;
  • Ffyniannus: arallgyfeirio gweithgareddau economaidd a gwella gwerth ychwanegol gweithgareddau ffermio a bwyd-amaeth ac amaeth-dwristiaeth.

Bydd y Comisiwn yn cefnogi ac yn monitro gweithrediad Cynllun Gweithredu Gwledig yr UE ac yn ei ddiweddaru'n rheolaidd yn rheolaidd i sicrhau ei fod yn parhau i fod yn berthnasol. Bydd hefyd yn parhau i gysylltu ag Aelod-wladwriaethau ac actorion gwledig i gynnal deialog ar faterion gwledig. Ymhellach, “atal gwledig ” yn cael ei roi ar waith lle mae polisïau'r UE yn cael eu hadolygu trwy lens wledig. Y nod yw nodi ac ystyried effaith a goblygiad posibl menter polisi'r Comisiwn ar swyddi gwledig, twf a datblygu cynaliadwy.

Yn olaf, a arsyllfa wledig yn cael ei sefydlu o fewn y Comisiwn i wella casglu a dadansoddi data ymhellach ar ardaloedd gwledig. Bydd hyn yn darparu tystiolaeth i lywio'r broses o lunio polisïau mewn perthynas â datblygu gwledig ac yn cefnogi gweithrediad y Cynllun Gweithredu Gwledig.

Y camau nesaf

Mae'r cyhoeddiad heddiw am y Weledigaeth Hirdymor ar gyfer Ardaloedd Gwledig yn nodi'r cam cyntaf tuag at ardaloedd gwledig cryfach, wedi'u cysylltu'n well, yn gydnerth ac yn llewyrchus erbyn 2040. Y Cytundeb Gwledig a Chynllun Gweithredu Gwledig yr UE fydd y cydrannau allweddol i gyflawni'r nodau hyn.

Erbyn diwedd 2021, bydd y Comisiwn yn cysylltu â Phwyllgor y Rhanbarthau i archwilio'r llwybr tuag at nodau'r Weledigaeth. Erbyn canol 2023, bydd y Comisiwn yn ystyried pa gamau a ariannwyd gan yr UE ac Aelod-wladwriaethau sydd wedi'u cyflawni a'u rhaglennu ar gyfer ardaloedd gwledig. Bydd adroddiad cyhoeddus, a gyhoeddir yn gynnar yn 2024, yn nodi meysydd lle mae angen cefnogaeth a chyllid gwell, yn ogystal â'r ffordd ymlaen, yn seiliedig ar Gynllun Gweithredu Gwledig yr UE. Bydd y trafodaethau ynghylch yr adroddiad yn bwydo i'r myfyrdod ar baratoi'r cynigion ar gyfer y cyfnod rhaglennu 2028-2034.

Cefndir

Tanlinellwyd yr angen i ddylunio gweledigaeth hirdymor ar gyfer ardaloedd gwledig yng ngolwg yr Arlywydd von der Leyen canllawiau gwleidyddol ac yn y llythyrau cenhadol at Is-lywydd ŠuicaComisiynydd Wojciechowski Comisiynydd Ferreira

Dywedodd y Comisiynydd Amaeth Janusz Wojciechowski: “Mae ardaloedd gwledig yn hanfodol i’r UE heddiw, gan gynhyrchu ein bwyd, diogelu ein treftadaeth a gwarchod ein tirweddau. Mae ganddyn nhw ran allweddol i'w chwarae yn y trawsnewidiad gwyrdd a digidol. Fodd bynnag, mae'n rhaid i ni ddarparu'r offer cywir i'r cymunedau gwledig hyn fanteisio i'r eithaf ar y cyfleoedd sydd o'u blaenau a mynd i'r afael â'r heriau y maent yn eu hwynebu ar hyn o bryd. Mae'r Weledigaeth Hirdymor ar gyfer Ardaloedd Gwledig yn gam cyntaf tuag at drawsnewid ein hardaloedd gwledig. Bydd y PAC newydd yn cyfrannu at y Weledigaeth trwy feithrin sector amaethyddol craff, gwydn ac amrywiol, cryfhau gofal amgylcheddol a gweithredu yn yr hinsawdd a chryfhau gwead economaidd-gymdeithasol ardaloedd gwledig. Byddwn yn sicrhau bod Cynllun Gweithredu Gwledig yr UE yn caniatáu ar gyfer datblygu ein hardaloedd gwledig yn gynaliadwy. ”

Mae Erthygl 174 TFUE yn galw ar yr UE i roi sylw arbennig i ardaloedd gwledig, ymhlith eraill, wrth hyrwyddo ei ddatblygiad cytûn cyffredinol, gan gryfhau ei gydlyniant economaidd, cymdeithasol a thiriogaethol a lleihau gwahaniaethau rhwng y gwahanol ranbarthau.

A arolwg Eurobarometer ei gynnal ym mis Ebrill 2021 gan asesu blaenoriaethau'r Weledigaeth Hirdymor ar gyfer Ardaloedd Gwledig. Canfu’r arolwg y dylai 79% o ddinasyddion yr UE a gefnogodd yr UE ystyried ardaloedd gwledig mewn penderfyniadau gwariant cyhoeddus; Roedd 65% o holl ddinasyddion yr UE o'r farn y dylai'r ardal neu'r dalaith leol allu penderfynu sut mae buddsoddiad gwledig yr UE yn cael ei wario; a soniodd 44% am seilwaith a chysylltiadau trafnidiaeth fel angen allweddol mewn ardaloedd gwledig.

Cynhaliodd y Comisiwn a ymgynghoriad cyhoeddus ar y Weledigaeth Hirdymor ar gyfer Ardaloedd Gwledig rhwng 7 Medi a 30 Tachwedd 2020. Nododd dros 50% o'r ymatebwyr mai seilwaith yw'r angen mwyaf dybryd am ardaloedd gwledig. Cyfeiriodd 43% o ymatebwyr hefyd at fynediad at wasanaethau ac amwynderau sylfaenol, fel dŵr a thrydan yn ogystal â banciau a swyddfeydd post, fel angen brys Dros yr 20 mlynedd nesaf, mae ymatebwyr yn credu y bydd atyniad ardaloedd gwledig yn dibynnu i raddau helaeth ar argaeledd cysylltedd digidol (93%), gwasanaethau sylfaenol ac e-wasanaethau (94%) ac ar wella hinsawdd a pherfformiad amgylcheddol ffermio (92%).

Dywedodd yr Is-lywydd Democratiaeth a Demograffeg Dubravka Šuica: “Mae ardaloedd gwledig yn gartref i bron i 30% o boblogaeth yr UE a'n huchelgais yw gwella ansawdd eu bywyd yn sylweddol. Rydym wedi gwrando ar eu pryderon ac, ynghyd â nhw, wedi adeiladu'r weledigaeth hon yn seiliedig ar y cyfleoedd newydd a grëwyd gan drawsnewidiadau gwyrdd a digidol yr UE ac ar y gwersi a ddysgwyd o bandemig COVID 19. Gyda'r Cyfathrebu hwn, rydym am greu momentwm newydd ar gyfer ardaloedd gwledig, fel lleoedd deniadol, bywiog a deinamig, wrth amddiffyn eu cymeriad hanfodol wrth gwrs. Rydyn ni am roi llais cryfach i ardaloedd a chymunedau gwledig wrth adeiladu dyfodol Ewrop. ”

Y Comisiynydd Cydlyniant a Diwygiadau Elisa Ferreira (llun): “Er ein bod ni i gyd yn wynebu’r un heriau, mae gan ein tiriogaethau wahanol ddulliau, cryfderau a galluoedd i ymdopi â nhw. Rhaid i'n polisïau fod yn sensitif i nodweddion amrywiol ein rhanbarthau. Rhaid i'r Undeb democrataidd a chydlynol yr ydym ei eisiau gael ei adeiladu'n agosach at ein dinasyddion a'n tiriogaethau, gan gynnwys gwahanol lefelau llywodraethu. Mae'r Weledigaeth Tymor Hir ar gyfer Ardaloedd Gwledig yn galw am atebion sydd wedi'u cynllunio ar gyfer eu hanghenion a'u hasedau penodol, gyda chyfranogiad awdurdodau rhanbarthol a lleol a chymunedau lleol. Rhaid i ardaloedd gwledig allu darparu gwasanaethau sylfaenol i'w poblogaeth ac adeiladu ar eu cryfderau i ddod yn angorau ar gyfer datblygu economaidd. Mae'r holl amcanion hyn wrth wraidd y Polisi Cydlyniant newydd ar gyfer 2021-2027. "

Am fwy o wybodaeth

Gweledigaeth hirdymor ar gyfer Ardaloedd Gwledig yr UE - Tuag at ardaloedd gwledig cryfach, cysylltiedig, gwydn a llewyrchus erbyn 2040

Taflen ffeithiau ar weledigaeth hirdymor ar gyfer ardaloedd gwledig

Cwestiynau ac Atebion ar weledigaeth hirdymor ar gyfer ardaloedd gwledig

Gweledigaeth hirdymor ar gyfer ardaloedd gwledig

Parhau Darllen

Amaethyddiaeth

Nid yw gwariant amaethyddol yr UE wedi gwneud ffermio yn fwy cyfeillgar i'r hinsawdd

cyhoeddwyd

on

Nid yw cyllid amaethyddol yr UE sydd i fod i weithredu yn yr hinsawdd wedi cyfrannu at leihau allyriadau nwyon tŷ gwydr o ffermio, yn ôl adroddiad arbennig gan Lys Archwilwyr Ewrop (ECA). Er bod dros chwarter holl wariant amaethyddol yr UE 2014-2020 - mwy na € 100 biliwn - wedi'i glustnodi ar gyfer newid yn yr hinsawdd, nid yw allyriadau nwyon tŷ gwydr o amaethyddiaeth wedi gostwng er 2010. Mae hyn oherwydd bod y mwyafrif o fesurau a gefnogir gan y Polisi Amaethyddol Cyffredin (PAC) mae ganddo botensial lliniaru hinsawdd isel, ac nid yw'r PAC yn cymell y defnydd o arferion effeithiol sy'n gyfeillgar i'r hinsawdd.

“Mae rôl yr UE wrth liniaru newid yn yr hinsawdd yn y sector amaethyddol yn hollbwysig, oherwydd mae’r UE yn gosod safonau amgylcheddol ac yn cyd-ariannu’r rhan fwyaf o wariant amaethyddol yr aelod-wladwriaethau,” meddai Viorel Ștefan, aelod Llys Archwilwyr Ewrop sy’n gyfrifol am yr adroddiad. . “Disgwyliwn y bydd ein canfyddiadau yn ddefnyddiol yng nghyd-destun amcan yr UE o ddod yn niwtral yn yr hinsawdd erbyn 2050. Dylai'r Polisi Amaethyddol Cyffredin newydd ganolbwyntio mwy ar leihau allyriadau amaethyddol, a bod yn fwy atebol a thryloyw ynghylch ei gyfraniad at liniaru hinsawdd. . ”

Archwiliodd yr archwilwyr a oedd PAC 2014-2020 yn cefnogi arferion lliniaru hinsawdd gyda'r potensial i leihau allyriadau nwyon tŷ gwydr o dair ffynhonnell allweddol: da byw, gwrteithwyr cemegol a thail, a defnydd tir (tir cnwd a glaswelltir). Fe wnaethant hefyd ddadansoddi a oedd y PAC wedi cymell y defnydd o arferion lliniaru effeithiol yn well yn y cyfnod 2014-2020 nag a wnaeth yn y cyfnod 2007-2013.

hysbyseb

Mae allyriadau da byw yn cynrychioli tua hanner yr allyriadau o amaethyddiaeth; nid ydynt wedi lleihau er 2010. Mae'r allyriadau hyn wedi'u cysylltu'n uniongyrchol â maint y fuches da byw, ac mae gwartheg yn achosi dwy ran o dair ohonynt. Mae cyfran yr allyriadau y gellir eu priodoli i dda byw yn codi ymhellach os ystyrir yr allyriadau o gynhyrchu bwyd anifeiliaid (gan gynnwys mewnforion). Fodd bynnag, nid yw'r PAC yn ceisio cyfyngu ar nifer y da byw; nid yw'n darparu cymhellion i'w lleihau ychwaith. Mae mesurau marchnad PAC yn cynnwys hyrwyddo cynhyrchion anifeiliaid, nad yw'r defnydd ohonynt wedi lleihau ers 2014; mae hyn yn cyfrannu at gynnal allyriadau nwyon tŷ gwydr yn hytrach na'u lleihau.

Cynyddodd allyriadau o wrteithwyr cemegol a thail, sy'n cyfrif am bron i draean o'r allyriadau amaethyddol, rhwng 2010 a 2018. Mae'r PAC wedi cefnogi arferion a allai leihau'r defnydd o wrteithwyr, megis ffermio organig a thrin codlysiau grawn. Fodd bynnag, mae’r arferion hyn yn cael effaith aneglur ar allyriadau nwyon tŷ gwydr, yn ôl yr archwilwyr. Yn lle, ychydig o gyllid a dderbyniodd arferion sy'n amlwg yn fwy effeithiol, megis dulliau ffermio manwl sy'n cyfateb ceisiadau gwrtaith ag anghenion cnwd.

Mae'r PAC yn cefnogi arferion anghyfeillgar yn yr hinsawdd, er enghraifft trwy dalu ffermwyr sy'n tyfu mawndiroedd wedi'u draenio, sy'n cynrychioli llai na 2% o dir fferm yr UE ond sy'n allyrru 20% o nwyon tŷ gwydr amaethyddol yr UE. Gellid bod wedi defnyddio cronfeydd datblygu gwledig i adfer y mawndiroedd hyn, ond anaml y gwnaed hyn. Nid yw'r gefnogaeth o dan y PAC ar gyfer mesurau atafaelu carbon fel coedwigo, amaeth-goedwigaeth a throsi tir âr yn laswelltir wedi cynyddu o'i gymharu â'r cyfnod 2007-2013. Ar hyn o bryd nid yw cyfraith yr UE yn cymhwyso egwyddor talu llygrwr i allyriadau nwyon tŷ gwydr o amaethyddiaeth.

Yn olaf, mae'r archwilwyr yn nodi na newidiodd rheolau traws-gydymffurfio a mesurau datblygu gwledig fawr ddim o'i gymharu â'r cyfnod blaenorol, er gwaethaf uchelgais hinsawdd gynyddol yr UE. Er bod y cynllun gwyrddu i fod i wella perfformiad amgylcheddol y PAC, ni wnaeth gymell ffermwyr i fabwysiadu mesurau effeithiol sy'n gyfeillgar i'r hinsawdd, a dim ond ymylol fu ei effaith ar yr hinsawdd.

Gwybodaeth cefndir

Mae cynhyrchu bwyd yn gyfrifol am 26% o allyriadau nwyon tŷ gwydr byd-eang, ac mae ffermio - yn enwedig y sector da byw - yn gyfrifol am y rhan fwyaf o'r allyriadau hyn.

Mae Polisi Amaethyddol Cyffredin 2021-2027 yr UE, a fydd yn cynnwys oddeutu € 387bn mewn cyllid, wrthi'n cael ei drafod ar lefel yr UE. Unwaith y cytunir ar y rheolau newydd, bydd aelod-wladwriaethau yn eu gweithredu trwy 'Gynlluniau Strategol CAP' a ddyluniwyd ar lefel genedlaethol ac a fonitrir gan y Comisiwn Ewropeaidd. O dan y rheolau cyfredol, mae pob aelod-wladwriaeth yn penderfynu a fydd ei sector ffermio yn cyfrannu at leihau allyriadau amaethyddol ai peidio.

Mae adroddiad arbennig 16/2021: “Polisi Amaethyddol Cyffredin a hinsawdd - Mae hanner gwariant hinsawdd yr UE ond nid yw allyriadau fferm yn gostwng” ar gael ar y Gwefan ECA

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd